Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky študijný program „právo“ – externá forma

 

 Prvý  ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Teória práva 1 5 28sSu  P/Z 
Rímske právo 1 4 28sSu  P/Z 
Štátoveda 4 28sSu  P/Z 
Základy ekonómie pre právnikov 3 28sSu  P/Z 
Úvod do štúdia práva a právna informatika 3 28sSu  PH 
Občianske právo hmotné 1 3 28sSu  P/Z 

 

 Prvý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Právna a politická filozofia 3 28sSu  P/Z 
Rímske právo 2 3 28sSu  P/Z 
Teória práva 2 4 28sSu  P/Z 
Občianske právo hmotné 2 4 28sSu  P/Z 
Právne dejiny Slovenska - propedeutika 2 10sSu 
Ústavné právo 4 28sSu  P/Z 
Podniková ekonómia a účtovníctvo 3 28sSu  P/Z 

 

 Druhý ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Správne právo hmotné 4 28sSu  PH 
Občianske právo hmotné 3 4 28sSu  PH 
Pracovné právo 1 4 28sSu  P/Z 
Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva 5 32sSu  P/Z 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Anglická právna terminológia 1 3 21sSu  PH 
Nemecká právna terminológia 1 3 21sSu  PH 
Francúzska právna terminológia 1 3 21sSu  PH 

 

 Druhý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Rodinné právo 2 21sSu  PH 
Obchodné právo 1 4 28sSu  P/Z 
Pracovné právo 2 4 28sSu  P/Z 
Správne právo procesné 4 28sSu  P/Z 
Právo sociálneho zabezpečenia 4 28sSu  P/Z 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Anglická právna terminológia 2 3 21sSu  PH 
Nemecká právna terminológia 2 3 21sSu  PH 
Francúzska právna terminológia 2 3 21sSu  PH 

 

 Tretí ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Finančné právo 1 3 28sSu  P/Z 
Občianske právo procesné 1 4 28sSu  P/Z 
Obchodné právo 2 3 28sSu  P/Z 
Pracovné právo 3 3 28sSu  P/Z 
Správne súdnictvo 2 28sSu  PH 
Právo duševného vlastníctva 3 28sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Štylistika anglických právnych textov 1 3 21sSu  PH 
Štylistika nemeckých právnych textov 1 3 21sSu  PH 
Štylistika francúzskych právnych textov 1 3 21sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Pozemkové právo 2 21sSu  PH 
Stavebné právo 2 21sSu  PH 

 

 Tretí ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Finančné právo 2 4 28sSu  P/Z 
Občianske právo procesné 2 4 28sSu  PH 
Hospodárske právo 3 28sSu  P/Z 
Právo životného prostredia 4 28sSu  P/Z 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Štylistika anglických právnych textov 2 3 21sSu  PH 
Štylistika nemeckých právnych textov 2 3 21sSu  PH 
Štylistika francúzskych právnych textov 2 3 21sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Kultúrno-sociálna správa 2 21sSu  PH 
Zdravotné právo 2 21sSu  PH 
Správa administratívno-politických vecí 2 21sSu  PH 
Hospodárska správa 2 21sSu  PH 

 

 Štvrtý ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Právo finančného trhu 4 28sSu  P/Z 
Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch 4 28sSu  PH 
Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky 4 28sSu  P/Z 
Trestné právo procesné 1 4 28sSu  P/Z 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Seminár anglického odborného prekladu 1 3 21sSu  PH 
Seminár nemeckého odborného prekladu 1 3 21sSu  PH 
Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 3 21sSu  PH 

 

 Štvrtý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Trestné právo hmotné 2 4 28sSu  P/Z 
Trestné právo procesné 2 4 28sSu  P/Z 
Zručnosti a schopnosti právnického povolania 2 28sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Seminár anglického odborného prekladu 2 3 21sSu  PH 
Seminár nemeckého odborného prekladu 2 3 21sSu  PH 
Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 3 21sSu  PH 

 

 Výberové predmety

Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch 2 15sSu  PH  3, 4 
Sociálna politika 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Kazuistika z rímskeho rodinného práva 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Ochrana osobných údajov 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Právo vo filmovom umení 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Logika pre právnikov 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Základy sociológie práva 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície 2 15sSu  2, 3, 4 
Právna klinika teórie práva 2 15sSu  2, 3, 4 
Teórie spravodlivosti 20. storočia 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Volebné právo a volebné systémy 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Politológia pre právnikov 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Latinčina 1 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Latinčina 2 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Štylistika a rétorika 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Mediálne právo 2 15sSu  PH  3, 4 
Informácie a informačné systémy vo verejnej správe 2 15sSu  PH  2, 3, 4 
Správne právo trestné 2 1P+2S  PH   

 

 
Štátne skúšky

Názov Kredit
Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví 3
Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce 4