Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský študijný program „právo“ – denná forma

 

 Prvý ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Argumentácia v práve a interpretácia práva 4 3S  PH 
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia 6 4S  PH 
Medzinárodné právo verejné 1 4 2P+2S  P/Z 
Medzinárodné právo súkromné 1 4 2P+2S  P/Z 
Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu) 4 2P+2S  P/Z 

 

 Prvý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Medzinárodné právo verejné 2 4 2P+2S  P/Z 
Medzinárodné právo súkromné 2 4 2P+2S  P/Z 
Aplikované občianske a pracovné právo 6 4S  PH 
Ochrana základných práv 4 2P+2S  P/Z 
Právo informačných a komunikačných technológií 4 2P+2S  PH 
Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska 4 2P+2S  P/Z 
Povinne voliteľné predmety
 Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Cirkevné právo na Slovensku 3 1P+2S  P/Z 
Kánonické právo 3 1P+2S  P/Z 
Konfesné právo 2 1P+2S  P/Z 

 

 Druhý ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinnépredmety
Dokazovanie 5 3S  PH 
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné
 právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)
6 4S  PH 
Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska 4 2P+2S  P/Z 
Teória a prax legislatívy 3 1P+3S  PH 
Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov 3 2S  PH 
Povinne voliteľné predmety
 Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Dejiny verejného práva 3 1P+2S  P/Z 
Dejiny súkromného práva 3 1P+2S  P/Z 

 

 Druhý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo 6 4S  PH 
Právna etika 3 3S  PH 
Právna filozofia 3 1P+2S  PH 
Povinne voliteľné predmety
 Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Verejnoprávna komparatistika 3 1P+2S  PH 
Súkromnoprávna komparatistika 3 1P+2S  PH 
Svetové právne systémy 3 2P+2S  P/Z 

 

 Štátne skúšky

Názov Kredit
Štátna skúška 3
Diplomová práca a jej obhajoba 10

 

 Výberové predmety

Blok - PŠ1 - Transakčné a ekonomické právo
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Klinika súťažného práva 3 2S  PH  1, 2 
Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo
 svetového obchodu
2 1P+2S  PH  1, 2 
Klinika daňového práva 3 2S  PH  1, 2 
Klinika insolvenčného práva 3 2S  PH  1, 2 
Daň z pridanej hodnoty 2 1P+1S  PH  1, 2 
Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra
 Súdneho dvora v oblasti daní
2 2S  PH  1, 2 
Klinika verejného obstarávania 3 2S  PH  1, 2 
Klinika vecných práv 3 2S  PH  1, 2 
Klinika zmluvného práva 3 2S  PH  1, 2 
Fúzie a akvizície obchodných spoločností 2 2S  PH  1, 2 
Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve 2 2S  PH  1, 2 
Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve 2 2S  PH  1, 2 
Zmenkové právo 2 2S  PH  1, 2   
Klinika sociálneho práva 3 2S  PH  1, 2 
Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ 2 2P+2S  PH  1, 2 
Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii 2 1P+1S  PH  1, 2 
Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní 2 2S  PH  1, 2 
Právo medzinárodného obchodu 2 1P+2S  PH  1, 2 
Európske právo duševného vlastníctva 2 2P+2S  PH  1, 2 
Blok - PŠ2 - Právo ochrany jednotlivca a slabšej strany
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Rodinné vzťahy s cudzím prvkom 2 2P  PH  1, 2 
Klinika insolvenčného práva 3 2S  PH  1, 2 
Klinika vecných práv 3 2S  PH  1, 2 
Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa
 v rodinnoprávnych vzťahoch
3 2S  PH  1, 2 
Klinika zmluvného práva 3 2S  PH  1, 2 
Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve 2 2S  PH  1, 2 
Antidiskriminačné právo EÚ 2 2S  PH  1, 2   
Klinika antidiskriminačného práva 3 2S  PH  1, 2 
Klinika pracovného práva 1 3 2S  PH  1, 2 
Klinika pracovného práva 2 3 2S  PH  1, 2 
Klinika sociálneho práva 3 2S  PH  1, 2 
Medzinárodné a európske pracovné právo 2 1P+2S  PH  1, 2 
Koordinácia systémov práva sociálneho
 zabezpečenia v EÚ
2 2P+2S  PH  1, 2 
Kánonickoprávna manželská kazuistika 2 2S  PH  1, 2 
Európske právo duševného vlastníctva 2 2P+2S  PH  1, 2 
Blok - PŠ3 - Administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Spoločná obchodná politika Európskej únie
 a právo svetového obchodu
2 1P+2S  PH  1, 2 
Medzinárodné trestné a humanitárne právo 2 2S  PH  1, 2 
Rodinné vzťahy s cudzím prvkom 2 2P  PH  1, 2 
Medzinárodné vzťahy 2 1P+2S  P/Z  1, 2 
Diplomatický protokol 2 2S  PH  1, 2 
Právne aspekty zahraničnej služby 2 2S  PH  1, 2 
Právo medzinárodných organizácií 2 2S  PH  1, 2 
Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky 2 1P+2S  P/Z  1, 2 
Klinika verejného obstarávania 3 2S  PH  1, 2 
Rozpočtové právo 2 2S  PH  1, 2 
Medzinárodné a európske pracovné právo 2 1P+2S  PH  1, 2 
Koordinácia systémov práva sociálneho
 zabezpečenia v EÚ
2 2P+2S  PH  1, 2 
Klinika insolvenčného práva 3 2S  PH  1, 2 
Klinika antidiskriminačného práva 3 2S  PH  1, 2 
Klinika sociálneho práva 3 2S  PH  1, 2 
Simulovaný trestný proces 3 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – písomné kolo 1 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – písomné kolo 2 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – písomné kolo 1 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – písomné kolo 2 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 - písomné kolo 1
5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 – písomné kolo 2
5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – písomné kolo 1
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – písomné kolo 2
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – písomné kolo 1
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – písomné kolo 2
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Právo medzinárodného obchodu 2 1P+2S  PH  1, 2 
Blok - PŠ4 - Trestné právo a forenzné disciplíny
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Medzinárodné trestné a humanitárne právo 2 2S  PH  1, 2 
Kriminalistika 2 1P+2S  PH  1, 2 
Kriminológia 2 1P+2S  PH  1, 2 
Súdne inžinierstvo 2 0P+2S  PH  1, 2 
Súdne lekárstvo 2 0P+2S  PH  1, 2 
Súdna psychológia 2 0P+2S  PH  1, 2 
Súdna psychiatria 2 0P+2S  PH  1, 2 
Európske trestné právo 2 1P+2S  PH  1, 2 
ICC Moot – písomné kolo 1 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – písomné kolo 2 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný trestný proces 3 2S  PH  1, 2 
Blok - PŠ5 - Právne dejiny a a právna komparatistika
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Interpretácia rímskych právnických pravidiel 2 2S  PH  1, 2 
Kánonickoprávna manželská kazuistika 2 2S  PH  1, 2 
Inštitúty rímskeho práva v platnom práve
 Slovenskej republiky
2 2S  PH  1, 2 
Hospodárske právne dejiny na Slovensku 2 1P+1S  PH  1, 2 
Vývoj profesnej zodpovednosti v práve 2 2S  PH  1, 2 
Právo a spoločenská zmena 2 2S  PH  1, 2 
Stredoeurópske právne dejiny 2 2S  PH  1, 2 
Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 2 2S  PH  1, 2   
Recepcia rímskeho práva 2 1P+1S  PH  1, 2 
Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945 2 1P+1S  PH  1, 2 
Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku
 v 20. storočí
2 1P+1S  PH  1, 2 
Úvod do angloamerického právneho systému 2 2S  PH  1, 2 
Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí 2 1P+1S  PH  1, 2 
Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí 2 1P+1S  PH  1, 2 
Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí 2 1P+1S  PH  1, 2 
Právo a literatúra 2 2S  PH  1, 2 
Sociologicko-právny výskum 2 2S  PH  1, 2 
Blok - K+S - Kliniky a simulované konania
Tento blok nepredstavuje špecializáciu ale sumár všetkých predmetov vyučovaných klinickou formou a simulovaným konaním.
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Klinika daňového práva 3 2S  PH  1, 2 
Právna klinika mediácie 3 2S  PH  1, 2 
Stáž 2/1 3 30dZ  PH  1, 2 
Stáž 2/2 3 30dZ  PH  1, 2 
Klinika insolvenčného práva 3 2S  PH  1, 2 
Klinika súťažného práva 3 2S  PH  1, 2 
Právna klinika neziskového sektora 2 3 2S  PH  1, 2 
Právna klinika neziskového sektora 3 3 2S  PH  1, 2 
Právna klinika pre komunity 2 3 2S  PH  1, 2 
Právna klinika pre komunity 3 3 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – písomné kolo 1 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – písomné kolo 2 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1 5 2S  PH  1, 2 
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – písomné kolo 1 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – písomné kolo 2 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1 5 2S  PH  1, 2 
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2 5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 - písomné kolo 1
5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 – písomné kolo 2
5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – písomné kolo 1
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – písomné kolo 2
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup)
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Rozvojové sociálne podnikanie 1 2 1S  P/Z  1, 2 
Rozvojové sociálne podnikanie 2 2 1S  P/Z  1, 2 
Simulované arbitrážne konanie
 – príprava na písomné kolo súťaže 1
5 2S  PH  1, 2 
Simulované arbitrážne konanie
 – príprava na písomné kolo súťaže 2
5 2S  PH  1, 2 
Simulované arbitrážne konanie
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Simulované arbitrážne konanie
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – písomné kolo 1
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – písomné kolo 2
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – ústne kolo a medzinárodné finále 1
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP
 – ústne kolo a medzinárodné finále 2
5 2S  PH  1, 2 
Simulovaný trestný proces 3 2S  PH  1, 2 
Klinika verejného obstarávania 3 2S  PH  1, 2 
Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa
 v rodinnoprávnych vzťahoch
3 2S  PH 
Klinika antidiskriminačného práva 3 2S  PH 
Klinika pracovného práva 1 3 2S  PH 
Klinika pracovného práva 2 3 2S  PH 
Klinika sociálneho práva 3 2S  PH 
Študentská právna poradňa 1 3 28sS  PH  1, 2 
Študentská právna poradňa 2 3 28sS  PH  1, 2 
Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 2 2S  PH  1, 2   
Simulované arbitrážne konanie 3 2S  PH  1, 2 
Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup 3 2S  PH  1, 2 
ICC Moot 3 2S  PH  1, 2 
Európsky simulovaný súdny spor 3 2S  PH  1, 2 
Simulovaný spor pred ESĽP 3 2S  PH  1, 2 
CEEMC 3 2S  PH  1, 2