Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský študijný program „právo“ – externá forma

 

 Prvý ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Medzinárodné právo verejné 1 4 28SSu  P/Z 
Medzinárodné právo súkromné 1 4 28sSu  P/Z 
Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska 4 28sSu  P/Z 
Argumentácia v práve a interpretácia práva 4 28sSu  PH 
Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu) 4 28sSu  P/Z  

 

 Prvý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Medzinárodné právo verejné 2 4 28sSu  P/Z 
Medzinárodné právo súkromné 2 4 28sSu  P/Z 
Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska 4 28sSu  P/Z 
Ochrana základných práv 4 28sSu  P/Z 
Právo informačných a komunikačných technológií 4 28sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
 Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Cirkevné právo na Slovensku 3 21sSu  P/Z 
Kánonické právo 3 21Su  P/Z 
Konfesné právo 2 21sSu  P/Z 

 

 Druhý ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov 3 28sSu  PH 
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia 6 28sSu  PH 
Teória a prax legislatívy 3 28sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
 Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Dejiny verejného práva 3 21sSu  P/Z 
Dejiny súkromného práva 3 21sSu  P/Z 

 

 Druhý ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Právna etika 3 28sSu  PH 
Aplikované občianske a pracovné právo 6 28sSu  PH 
Právna filozofia 3 28sSu  PH 
Povinne voliteľné predmety
 Študent je povinný zvoliť si aspoň jeden povinne voliteľný predmet z nasledujúcich predmetov:
Verejnoprávna komparatistika 3 21sSu  PH 
Súkromnoprávna komparatistika 3 21sSu  PH 
Svetové právne systémy 3 21sSu  P/Z 

 

Tretí ročník, zimný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Dokazovanie 5 28sSu  PH 
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medznárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) 6 28sSu  PH 

 

Tretí ročník, letný semester

Názov Kredit Rozsah Ukonč.
Povinné predmety
Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo 6 28sSu  PH 

 

Štátne skúšky

Názov Kredit
Štátna skúška 3
Diplomová práca a jej obhajoba 10

 

 Výberové predmety

Blok - PŠ1 - Transakčné a ekonomické právo
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Klinika daňového práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Rozpočtové právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Daň z pridanej hodnoty 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika zmluvného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Fúzie a akvizície obchodných spoločností 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Zmenkové právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3   
Medzinárodné a európske pracovné právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika súťažného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Základy účtovníctva 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Európske právo duševného vlastníctva 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Blok - PŠ2 - Právo ochrany jednotlivca a slabšej strany
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Klinika vecných práv 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika zmluvného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika sociálneho práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Antidiskriminačné právo EÚ 2 15sSu  PH  1, 2, 3   
Klinika antidiskriminačného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika pracovného práva 1 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika pracovného práva 2 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Medzinárodné a európske pracovné právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Kánonickoprávna manželská kazuistika 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Európske právo duševného vlastníctva 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Blok - PŠ3 - Administratívno-organizačné právo v globalizovanom svete
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Medzinárodné trestné a humanitárne právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Právo medzinárodného obchodu 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Rodinné vzťahy s cudzím prvkom 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Medzinárodné vzťahy 2 15sSu  P/Z  1, 2, 3 
Diplomatický protokol 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Právne aspekty zahraničnej služby 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Právo medzinárodných organizácií 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika sociálneho práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Antidiskriminačné právo EÚ 2 15sSu  PH  1, 2, 3  L
Klinika antidiskriminačného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Medzinárodné a európske pracovné právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Európske trestné právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Simulovaný trestný proces 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky 2 15sSu  P/Z  1, 2, 3 
Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Blok - PŠ4 - Trestné právo a forenzné disciplíny
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Medzinárodné trestné a humanitárne právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Kriminalistika 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Kriminológia 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Súdne inžinierstvo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Súdne lekárstvo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Súdna psychológia 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Súdna psychiatria 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Európske trestné právo 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Simulovaný trestný proces 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Blok - PŠ5 - Právne dejiny a a právna komparatistika
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Hospodárske právne dejiny na Slovensku 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Vývoj profesnej zodpovednosti v práve 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Právo a spoločenská zmena 2 18sSu  PH  1, 2, 3 
Stredoeurópske právne dejiny 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 2 18sSu  PH  1, 2, 3   
Recepcia rímskeho práva 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Úvod do angloamerického právneho systému 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Kánonickoprávna manželská kazuistika 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Právo a literatúra 2 15sSu  PH  1, 2, 3 
Sociologicko-právny výskum 2 15Su  PH  1, 2, 3 
Blok - K+S - Kliniky a simulované konania
 Blok nepredstavuje samostatnú špecializáciu ale len sumarizáciu všetkých predmetov vyučovaných klinickou formou a prostredníctvom simulovaných konaní
Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Klinika daňového práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika verejného obstarávania 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika vecných práv 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika zmluvného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika insolvenčného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika sociálneho práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika antidiskriminačného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika pracovného práva 1 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika pracovného práva 2 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Simulovaný trestný proces 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Klinika súťažného práva 3 18sSu  PH  1, 2, 3 
Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 2 18sSu  PH  1, 2, 3  L