Zápisy, predzápisy

Organizačné informácie - Úradné hodiny ŠO v septembri

V období od 4.9.  do 28.9.budú prebiehať zápisy študentov na štúdium v dennej a v externej forme štúdia. V uvedenom období preto študijné oddelenie nebude vybavovať iných študentov prichádzajúcich osobne na študijné oddelenie okrem tých, ktorí sa budú podĺa harmonogramu zúčastňovať zápisov (nebudú úradné hodiny).

Vzhľadom na uvedené, ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy (obyčajné alebo napr na rodinné prídavky), je potrebné si toto prevziať pri zápisoch podĺa harmonogramu zápisov, alebo až po skončení zápisného obdobia v úradnych hodinách.

Zápisy PaE

Zápisy do študijného programu "Právo a Ekonómia" sa uskutočnia dna 7.9.2017 o 10.00 hod. v miestnosti č. 4 SB (prizemie, historická časť budovy, Šafárikovo námestie č.6)

V čase do 31.8.2017 potvrďte prosím v AIS návratku. Heslo do AIS Vám bude doručené formou sms.

Na zápis si so sebou prineste

- občiansky preukaz

- overenú fotokópiu rodného listu

- 2 ks farebnej fotografie, rozmer ako na pas 

- doklady o uhradených poplatkoch

ISIC 16.50

Index 1.33

ASPI 1.30

Spolu 19.13 €

IBAN: SK 39 8180 0000 0070 0013 5329, variabilný symbol: 1040010103

Uznávanie absolvovaných predmetov

Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok

(1) Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich získania, nie je dlhší ako 4 roky. Študent si v jednom akademickom roku môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia najviac v hodnote 50 kreditov pri zachovaní podmienok pre štúdium stanovených v čl. 11 ods. 5; rektor môže na základe návrhu dekana udeliť výnimku z tejto podmienky ak ide o študenta prijatého na štúdium podľa čl. 3 ods. 20 alebo ak došlo k zmene študijného programu. Žiadosť sa podáva elektronicky do 31. 10. príslušného akademického roka. Podrobnosti o elektronickom podávaní žiadostí, postupe pri vybavovaní žiadostí, vydávaní rozhodnutia o žiadosti a doručovaní žiadosti stanoví vnútorným predpisom dekan.

(2) Proti rozhodnutiu o neuznaní absolvovaných predmetov nie je prípustný opravný prostriedok.

 

(3) Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť, ak sú súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné a boli hodnotené známkou A až E alebo im ekvivalentným spôsobom. V magisterskom študijnom programe nemožno preniesť kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom študijnom programe. Rovnako nemožno preniesť kredity za úspešné absolvovanie predmetu v štúdiu, ktoré bolo riadne ukončené a bol zaň priznaný akademický titul.

Harmonogram zápisov na štúdium v akad. roku 2017/2018

Harmonogram zápisov

Kredity/kontrolné etapy štúdia

Zadelenie študentov ku študijným referentkám (2017/2018)

Šudijné referentky- zadelenie od 1.12.2017

Denná forma štúdia:

Bc

1.r. - Miroslava Lepešová

2.r. -  Mgr. Helga Kovačičová

3.r. - Silvia Petrašovičová

Mgr

1.r. - Katarína Hollá

2.r. – Alžbeta Michalcová

Externá forma štúdia

Bc.

1.r. - PhDr. Mgr. Dagmar Sidorjaková

2.r. – PhDr. Mgr. Dagmar Sidorjaková

3.r. – Katarína Hollá

Mgr

1.r. - Silvia Petrašovičová

2.r. - Miroslava Lepešová

3.r. - Miroslava Lepešová

 

Sociálny referát

 Mgr Helga Kovačičová

 

Alžbeta Michalcová

Prehlad poplatkov – štandardná dĺžka štúdia

Poplatky k zápisom 2017/2018

Zápisy v akademickom roku 2017/2018 – informácia pre 1. ročník Bc. (denná,externá forma)

Informácia o zápise 2017/2018 - 1.ročník Bc. denná forma

Informácia o zápise 2017/2018 - 1.ročník Bc. externá forma

Tlačivá k zápisom

- Čestné vyhlásenie (vyplnia všetci študenti v dennej aj v externej forme)
- Potvrdenie platnosti údajov študenta/súhlas s... 
(vyplnia všetci študenti v dennej aj v externej forme)
- Zmluva o vydaní a používaní preukazu študenta (1.r.Bc- všetci denní aj externí, 1.r.Mgr.- novoprijatí absolventi Bc z inej VŠ ako PraF UK denní aj externí)
- Preukaz študenta-prevzatie 
 (vyplnia 1.r.Bc- všetci študenti v dennej aj v externej forme,  1.r.Mgr.- novoprijatí absolventi Bc z inej VŠ ako PraF UK v dennej aj v externej forme)
- Potvrdenie na rodinné prídavky (vyplní si len ten, kto bude potrebovať)
- SK Súhlas s kopírovaním dokladov (
vyplnia všetci študenti v dennej aj v externej forme)
- EN Súhlas s kopírovaním dokladov
- Protokol o štud.pláne - vzor denná forma
Protokol o štud.pláne - vzor externá forma
Vyhlásenie užívateľa systému ASPI