Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápisy, predzápisy

V súvislosti so zápisom do ďalšej časti štúdia - inštrukcie a návody

Krok č.1 
Krok č.2
Krok č.3
Krok č.4

Vážené študentky, vážení študenti,

 

 

v súvislosti so zápisom do ďalšej časti štúdia si Vám dovoľujem poslať nasledujúce inštrukcie a návody:

 

A) dokončenie predzápisu a vytlačenie protokolu o štúdiu:

Ak ste už dokončili výber predmetov tak môžete dokončiť predzápis a vytlačiť si protokol o študijném pláne. Zároveň môžete oznámiť zmenu osobných údajov.

1. V časti "Zápisné listy" si zvolíte možnosť "vytvoriť elektronický zápis (obrázok "Krok 1")

2. Otvorí sa Vám nové okno.

3. V časti potvrdenia označíte, že chcete pokračovať v štúdiu, že súhlasíte so zápisom a či nastali u Vás zmeny osobných údajov; tieto zmeny vpíšete do okienka, ktoré sa Vám ukáže (obrázok "Krok 2") (formulár pokračuje ďalej dolu, nie vždy sa zobrazí celý)

4. Skontrolujete si, či máte potvrdený zápis.

5. Ak máte potvrdený zápis, formulár môžete potvrdiť a uložiť. (obrázok "Krok 3")

6. Dokumenty si môžete tlačiť z tohto okna - malý obrázok tlačiarne (obrázok "Krok 3")

7. Zo zoznamu dokumentov si vyberiete dokument "Protokol o študijnom pláne študenta v akademickom roku"  (obrázok "Krok 4"). Ak obsah protokolu zodpovedá skutočnosti, tak ho môžete podpísať a doručiť na študijné so zvyšnými potvrdeniami. 

Protokol o študijnom pláne, čestné vyhlásenie v listinnej podobe a potvrdenie o zaplatení treba doručiť do 26. októbra 2018 

 

B) súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním údajov sa už nebude udeľovať v listinnej podobe ale elektronicky. O tejto skutočnosti Vám bol zaslaný mail, postupujte prosím podľa inštrukcií, ktoré sú v ňom uvedené (https://gdpr.uniba.sk (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo, teda rovnako ako do AISu).

Bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám nebude môcť byť vydaný preukaz ISIC, respektíve validačná známka. 

Danú aplikáciu spravuje rektorát, takže v prípade problémov sa obráťte prosím na CePIT. 

 

C) platenie školného

 1. Študenti externej formy štúdia v rámci  štandardnej dĺžky štúdia platia školné tak, ako im bolo stanovené pri prijatí.

Prvá splátka školného je splatná ku dňu zápisu. Študent, ktorý ku dňu hlavného zápisu nepreukáže zaplatenie časti školného, ktorú je povinný zaplatiť ku dňu zápisu, nebude zapísaný do časti štúdia až do zaplatenia časti školného; v prípade omeškania platby sa odporúča oznámiť túto skutočnosť príslušnej študijnej referentku ako aj plánovaný termín úhrady, najneskôr však do 28.09.2018.

Vzhľadom na uvedené nie je dôvod na odkladanie predzápisu alebo zápisu s cieľom oddialiť si tak splatnosť školného.

2. denní aj externí študenti po prekročení štandardnej dĺžky štúdia platia školné tak, ako im bude oznámené v rozhodnutí. Do doručenia rozhodnutia nie sú povinní platiť školné. 

 

D) priebeh zápisov 

Ako ste si určite všimli, pre študentov, ktorí sa zapisujú do ďalšej časti štúdia nie je stanovený presný dátum zápisu, ale len interval (samozrejme v rozsahu úradných hodín). Jediné, čo Vás žiadame rešpektovať  je poradie, v akým budú vybavovaní študenti: 

1. študenti podľa harmonogramu – majú potvrdený zápis v AIS2a potrebujú si LEN VYZDVIHNÚŤ potvrdenia o návšteve školy a validačnú známku ISIC (ŠO bude mať pripravené 4 ks potvrdenia o návšteve školy – všeobecné a 1 potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa)

2. študenti podľa harmonogramu – majú potvrdený zápis v AIS2 a potrebujú INÝ ÚKON

3. študenti podľa harmonogramu – nemajú potvrdený zápis v AIS2

4. študenti mimo harmonogramu.

 

E) opakovane zapísané predmety
Absolvovanie opakovane zapísaných predmetov upravuje čl. 11 Študijného poriadku PraF UK v platnom znení www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2017/UZVP_2017_01.pdf

 

F) Uznávanie absolvovaných predmetov

Žiadosti o uznanie absolvovaných predmetov sa budú podávať výlučne elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý bude sprístupnený po skončení riadnych termínov pre zápisy. 

 

G) zmeny študijných programov

V prípade niktorých študentov bude vhodné, aby zmenili študijný program. V takomto prípade sa bude postupovať individuálne a aj zápis bude riešený individuálne. Títo študenti budú o ďalších podrobnostiach informovaní svojou referentkou. Zmena študijného programu je za súčasného stavu administratívne komplikovaná a vyžaduje si súhlas rektora, preto samotná procedúra trvá dlhšie.   

Zápisy 2018/2019

Opatrenie k predzápisom a zápisom nájdete tu:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/OP_2018/O_2018_04.pdf

Aktuálne študijné plány a informačné listy nájdete v AIS2, ako aj na nasledujúcich odkazoch (aktualizujú sa raz do týždňa) 

Pre jednotlivé ročníky platia nasledujúce kódy študijných programov (pre študentov študujúcich štandardnú dĺžku štúdia): 

 • 1. a 2. Bc - bPRV17 a bPRVx17
 • 3. Bc - PRV16 a PRVx16
 • Mgr - mPRV15 a mPRVx15
 • Právo a ekonómia - mPEK17. 

Program mPRV17 a mPRVx17 sa neotvára!

Označenie „x“ znamená externú formu štúdia. Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia si zapisujú predmety v rámci toho študijného plánu, ktorý sa vzťahuje na štúdium, na ktoré boli prijatí (napr. PRV, PRV/x)

Upozornenie: Štátna skúška (vrátane obhajoby záverečných prác) je tiež predmet, ktorý je potrebné si zapísať (počet kreditov za štátnu skúšku sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných pre absolvovanie študijného programu.

Predmet „Seminár k bakalárskym prácam ...“ a „Seminár k diplomovým prácam ...“ si vyberáte podľa katedry alebo ústavu, na ktorom ste sa prihlásili na tému bakalárskej/diplomovej práce.

Odkaz na elektronické splnomocnenia nájdete tu:
https://bit.ly/2NqtTYa

Odkaz na elektronické čestné vyhlásenia nájdete tu:
https://bit.ly/2Kx8FKm

Návod na zápis predmetov nájdete tu: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ZapisPredmetov2014.pdf

Výšku poplatkov spojených so štúdiom a školné nájdete tu 

Adresa na zasielanie potvrdení o zaplatení poplatkov spojených so štúdiom a školného: poplatkyflaw.uniba.sk. V emailovej správe posielajte prílohu vo formáte pdf, jpg alebo png s veľkosťkou do 1MB. 

O spôsobe udeľovania súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás budeme informovať bezodkladne po tom, čo budeme mať podklady z rektorátu.

 

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2018/19:

 

 • 3. – 7.9.2018 – zápis 1. ročník Bc. denní študenti (rozdelenie podľa abecedy, informácia zaslaná poštou)
 • 10.9.2018 - zápis 1. ročník Bc. externí študenti
 • 10. – 14.9.2018 - zápis 1. ročník Mgr. denní študenti aj externí študenti
 • 17. – 21.9.2018 – zápis študenti po prerušení alebo predvolaní študenti
 • 3. – 14.9.2018 – zápis do 2., 3. ročníka Bc. a Mgr. štúdia denní študenti, zápis do 2., 3. ročníka Bc. a Mgr. štúdia externí študenti
 • 17. 9. 2018 – zápis do 1. a 2. ročníka Mgr. štúdia Právo a ekonómia
 •  27. - 28.9.2018 – náhradný zápis

 

 

Rozdelenie agendy študijného oddelenia na akademický rok 2018/19:

 

 • 1. ročník Bc. štúdia denná forma – Simona Dudová
 • 2. ročník Bc. štúdia denná forma – Miroslava Lepešová
 • 3. ročník Bc. štúdia denná forma – Katarína Prieložná
 • 1. ročník Bc. štúdia externá forma – Helga Kovačičová
 • 2. ročník Bc. štúdia externá forma – Helga Kovačičová
 • 3. ročník Bc. štúdia externá forma – Katarína Prieložná / Simona Dudová
 • 1. ročník Mgr. štúdia denná forma – Ester Bagiová
 • 2. ročník Mgr. štúdia denná forma – Hrčková Dominika 
 • 1. ročník Mgr. štúdia externá forma – Ester Bagiová
 • 2. ročník Mgr. štúdia externá forma – Dominika Hrčková
 • 3.  ročník Mgr. štúdia externá forma - Miroslava Lepešová 
 • 1. a 2. ročník Mgr. štúdia PaE – Helga Kovačičová/ Katarína Prieložná / Simona Dudová

Predzápisy a zápisy 2018/2019

Vážené študentky, vážení študenti, 

v súvislosti s predzápismi a zápismi do časti štúdia v akademickom roku 2018/2018 Vám uvádzam základné informácie.

Ďalšie podrobnosti budete dostávať postupne.

Aktuálne študijné plány a informačné listy nájdete v AIS2, ako aj na nasledujúcich odkazoch (aktualizujú sa raz do týždňa)

Termíny:

 1. prioritné predzápisy: tak ako minulý rok, študenti s priemerom do 1,20 môžu v týždni  od 2. júla 2018 do 4. júla 2018 (okrem študentov 1. ročníka magisterského štúdia, ktorým sa prioritný predzápis zrealizuje od 1. do 3. augusta 2018) požiadať o prioritné zapísanie výberových predmetov s kapacitným obmedzením; túto požiadavku zašlite svojej referentke (ak neviete, ktorá to je, tak vedúcej študijného oddelenia)
 2. predmety s výberovým konaní: ak uspejete na predmet s výberovým konaním, už si ho v AIS2 nemusíte zapisovať, zapíše Vám ho referentka na základe informácií z príslušnej katedry alebo ústavu.
 3. V období od 6. júla 2018 do 20. júla 2018 sa uskutočnia predzápisy pre všetkých študentov okrem študentov prvého ročníka magisterského štúdia.
 4. V období od 6. augusta 2018 do 17. augusta 2018 sa uskutočnia predzápisy pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia, ktorí boli prijatí na štúdium do tohto dátumu.
 5. V období od 3. septembra 2018 do 21. septembra 2018 sa vykonáva hlavný zápis.

 

Priebeh elektronického predzápisu:

- študent si zvolí predmety, ktoré si chce zapísať v systéme AIS2

 

Ďalšie povinnosti - do konca lehoty na predzápis:

 

 • potvrdenie elektronického zápisu v AIS2
 • vyplnenie čestného vyhlásenia o doterajších a súbežných štúdiách - NOVINKA - ELEKTRONICKÝ FORMULÁR
 • zaslanie potvrdenia o zaplatení poplatkov spojených so zápisom - NOVINKA - ELEKTRONICKY NA URČENÚ ADRESU

 

 

Indexy (NOVINKA):

 

 • študenti si zapíšu predmety do indexu
 • študenti zodpovedajú za to, že si predmety do indexu zapísali
 • ak sa študenti rozhodnú predložiť index na študijné oddelenie, študijné oddelenie potvrdí zápis do ďalšej časti štúdia, nie zoznam zapísaných predmetov (NEPOVINNÉ)

 

Zastupovanie

 

 • splnomocnenie inej osoby ako študenta PraF UK musí byť v listinnej podobe s osvedčeným podpisom
 • študent môže splnomocniť iného študenta PraF UK prostredníctvom elektronického formulára (NOVINKA)

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

- bude sa vykonávať elektronicky, za túto časť zodpovedá rektorát (doplníme, keď budeme mať informáciu z rektorátu)

 

Doručenie listín

- študent doručí listiny súvisiace so zápisom do stanoveného termínu v októbri (vrátane podpísaného zápisného listu)

 

Školné

-školné (jeho časť) je potrebné zaplatiť ku dňu zápisu, t.j. k 1.9.2018.

 

Ideálny priebeh zápisu:

- študent si v júli (1r. Mgr. v auguste) zvolí v AIS2 predmety a potvrdí voľbu v AIS2

- referentka nezistí žiadnu formálnu chybu v zápise, ak áno, študent si ju opraví

- študent vyplní a potvrdí všetky elektronické formuláre a zašle elektronicky potvrdenie o zaplatení poplatkov

- v septembri referentka potvrdí študentovi zápis (bez toho, aby sa študent musel dostaviť)

- ak študent potrebuje, v septembri si vyzdvihne potvrdenie o návšteve školy (alebo pošle spolužiaka, ktorého na to elektronicky poveril)

- do dvoch týždňov od začiatku semestra študent doručí na ŠO všetky potrebné doklady v listinnej podobe (osobne, poštou, iným spôsobom, ...)

 

 

O ďalších podrobnostiach, odkazoch na formuláre, a pod. Vás budeme priebežne informovať.