Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Fakulta rozvíja základný i aplikovaný výskum vo všetkých právnych vedách vrátane skúmania dejín štátu a práva na našom území. Tiež sa venuje aj rozvoju právnej vedy v oblasti verejnej správy. Rozvoj vedy sa realizuje najmä prostredníctvom plnenia grantových úloh grantov UK, grantov VEGA, KEGA, APVV, ako aj grantových úloh realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Do skúmania grantových úloh sa zapájajú kolektívy katedier, a ústavov v spolupráci so zástupcami z právnej praxe. Zásadnými úlohami, ktoré sú predmetom vedeckého poznávania, je rozvoj ústavného a štátneho zriadenia u nás a v Európskej Únii, ako aj rozvoj právneho vedomia občanov prostredníctvom národného, medzinárodného a európskeho práva. Osobitný priestor je venovaný miestu nášho národného práva  v štruktúre práva Európskej únie a pri jeho realizácii i aplikácii. Okrem tejto činnosti uskutočňuje fakulta analýzu pripravovanej právnej úpravy a podieľa sa na tvorbe a hodnotení legislatívy rôznych rozhodovacích alebo poradných orgánov prostredníctvom svojich pedagogických alebo vedeckých pracovníkov. Osobitné postavenie a úlohy pri rozvoji vedy na fakulte má priebeh a úroveň rozvoja doktorandského štúdia.

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

 1. AAB Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy. / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019
 2. ABA Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger / Angelika Mašurová
  In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-8487-3512-9. - Wien : Nomos, 2016. - S. 455-577
 3. ABA Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-1040-6. - Wien : Facultas, 2013. - S. 527-586
 4. ABA Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im tschechischen Recht / Angelika Mašurová, Alena Pokorná
  In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-1040-6. - Wien : Facultas, 2013. - S. 587-698
 5. ABA Schutz der Minderheitsaktionäre in der Slowakei / Angelika Mašurová
  In: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-0578-5. - Wien : Facultas, 2010. - S. 581-681
 6. ABB Obchodné spoločnosti § 56-220zl / Mária Patakyová ... [et al.]
  In: Obchodný zákonník : komentár. - ISBN 978-80-89603-46-6. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 233-1005
 7. ABB Zrušenie spoločnosti 8. oddiel : § 218-220a / Mária Patakyová, Angelika Mašurová
  In: Obchodný zákonník : komentár. - ISBN 978-80-89603-12-1. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - S. 854-964 [7,28 AH]
 8. ACD Obchodný register / Mária Patakyová, Angelika Mašurová, Barbora Grambličková
  In: Hospodárske právo : 1. diel. - ISBN 978-80-571-0088-1. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 131-180
 9. ACD Reštrukturalizácia / Angelika Mašurová
  In: Hospodárske právo : 2. diel. - ISBN 978-80-571-0090-4. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 79-174
 10. ACD Definition and characteristic of cooperatives / Peter Lukáčka, Angelika Mašurová
  In: Company law and law on cooperatives - general introduction to the topic and definition of basic terms [elektronický dokument] : (innovative university textbook regarding governing and control of atomistic and polycorporate structures). - ISBN 978-80-7160-513-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 95-118 [online]
 11. ADE Verschmelzungsvertrag und Verschmelzungsbeschluss im slowakischen Aktienrecht / Peter Doralt, Angelika Mašurová
  In: Eastlex. - Roč. 5, č. 4 (2007), s. 173-177
 12. ADE Aktionärsschutz bei der Verschmelzung im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 21, č. 9 (2012), s. 257-264
 13. ADE Das vertragliche Pfandrecht am Unternehmen nach slowakischem Recht / Angelika Mašurová
  In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 28, č. 3 (2019), s. 73-79
 14. ADE Slowakei: Besondere vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre bei grenzüberschreitender Verschmelzung / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. - Roč. 56, č. 2 (2015), s. 83-90
 15. ADE Štátna kontrola v procesoch cezhraničného zlúčenia a splynutia podľa slovenského práva / Mária Patakyová, Angelika Mašurová
  In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 33-38
 16. ADF Rakúska úprava zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluve – možná inšpirácia pre slovenského zákonodarcu de lege ferenda? / Angelika Mašurová
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 188-203
 17. ADF Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Právny obzor. - Roč. 98, č. 4 (2015), s. 365-380
 18. AEC Ausgewählte Fragen des Minderheitenschutzes bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach slowakischen Recht / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität : viertes Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften. - ISBN 978-3-7089-1262-2. - Wien : Facultas, 2016. - S. 123-138
 19. AEC Die neuen Kapitalerhaltungsvorchriften und sonstige neue Gläubigerschutzvorschriften im slowakischen Handels- und Insolvenzrecht / Angelika Mašurová
  In: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1516-6. - Wien : Facultas, 2017. - S. 125-140
 20. AEC Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie / Angelika Mašurová
  In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87382-94-3. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. - S. 62-93 [online]
 21. AEC Vorstandshaftung im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern. - ISBN 978-3-7073-0758-0. - Wien : Linde, 2005. - S. 815-854
 22. AFC Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1738-2. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 129-153
 23. AFC Einschränkung der Kontrolle des Schuldners in der Restrukturierung durch den Verwalter und durch das Gericht im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1738-2. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 109-127
 24. AFD Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie / Angelika Mašurová
  In: Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. - ISBN 978-80-568-0104-8. - Trnava : Právnická fakulta, 2018. - S. 105-119
 25. AFD Hranice negatívnej materiálnej publicity obchodného registra v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a možnosť ich aplikácie v slovenskom právnom prostredí - zodpovednosť štatutárov za nesprávne údaje v obchodnom registri / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. - ISBN 978-80-7160-526-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 41-50 [online]
 26. AFD Obchodný register a právne postavenie štatutárov de lege ferenda / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 471-477 [online]
 27. AFD Obchodný register v kontexte nového Civilného mimosporového poriadku / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-445-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 334-340 [CD-ROM]
 28. AFD Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-427-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 20-24 [CD-ROM]
 29. AFD Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. - ISBN 978-80-7160-478-5. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 139-147 [online]
 30. AFD Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-484-6. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 169-181 [online]
 31. BAA Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 1. / Peter Doralt, Angelika Mašurová, Lucia Žitňanská
  Wien : FOWI, 2007
 32. BAA Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 2 / Peter Doralt, Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  Wien : FOWI, 2007
 33. BCK Základné princípy a pojmy Obchodného zákonníka / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 7-62
 34. BCK Obchodné spoločnosti a družstvo / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 63-202
 35. BCK Obchodné záväzkové vzťahy / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 203-318
 36. BEF Východiskové podmienky a perspektívy výučby výberových predmetov v nemeckom jazyku / Andrea Slezáková, Angelika Mašurová
  In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - ISBN 978-80-7160-400-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 19-30

Kontakt

 1. AAB Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy. / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019
 2. ABA Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger / Angelika Mašurová
  In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-8487-3512-9. - Wien : Nomos, 2016. - S. 455-577
 3. ABA Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-1040-6. - Wien : Facultas, 2013. - S. 527-586
 4. ABA Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im tschechischen Recht / Angelika Mašurová, Alena Pokorná
  In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-1040-6. - Wien : Facultas, 2013. - S. 587-698
 5. ABA Schutz der Minderheitsaktionäre in der Slowakei / Angelika Mašurová
  In: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-0578-5. - Wien : Facultas, 2010. - S. 581-681
 6. ABB Obchodné spoločnosti § 56-220zl / Mária Patakyová ... [et al.]
  In: Obchodný zákonník : komentár. - ISBN 978-80-89603-46-6. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 233-1005
 7. ABB Zrušenie spoločnosti 8. oddiel : § 218-220a / Mária Patakyová, Angelika Mašurová
  In: Obchodný zákonník : komentár. - ISBN 978-80-89603-12-1. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - S. 854-964 [7,28 AH]
 8. ACD Obchodný register / Mária Patakyová, Angelika Mašurová, Barbora Grambličková
  In: Hospodárske právo : 1. diel. - ISBN 978-80-571-0088-1. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 131-180
 9. ACD Reštrukturalizácia / Angelika Mašurová
  In: Hospodárske právo : 2. diel. - ISBN 978-80-571-0090-4. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 79-174
 10. ACD Definition and characteristic of cooperatives / Peter Lukáčka, Angelika Mašurová
  In: Company law and law on cooperatives - general introduction to the topic and definition of basic terms [elektronický dokument] : (innovative university textbook regarding governing and control of atomistic and polycorporate structures). - ISBN 978-80-7160-513-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 95-118 [online]
 11. ADE Verschmelzungsvertrag und Verschmelzungsbeschluss im slowakischen Aktienrecht / Peter Doralt, Angelika Mašurová
  In: Eastlex. - Roč. 5, č. 4 (2007), s. 173-177
 12. ADE Aktionärsschutz bei der Verschmelzung im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 21, č. 9 (2012), s. 257-264
 13. ADE Das vertragliche Pfandrecht am Unternehmen nach slowakischem Recht / Angelika Mašurová
  In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 28, č. 3 (2019), s. 73-79
 14. ADE Slowakei: Besondere vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre bei grenzüberschreitender Verschmelzung / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. - Roč. 56, č. 2 (2015), s. 83-90
 15. ADE Štátna kontrola v procesoch cezhraničného zlúčenia a splynutia podľa slovenského práva / Mária Patakyová, Angelika Mašurová
  In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 33-38
 16. ADF Rakúska úprava zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluve – možná inšpirácia pre slovenského zákonodarcu de lege ferenda? / Angelika Mašurová
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 188-203
 17. ADF Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Právny obzor. - Roč. 98, č. 4 (2015), s. 365-380
 18. AEC Ausgewählte Fragen des Minderheitenschutzes bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach slowakischen Recht / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität : viertes Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften. - ISBN 978-3-7089-1262-2. - Wien : Facultas, 2016. - S. 123-138
 19. AEC Die neuen Kapitalerhaltungsvorchriften und sonstige neue Gläubigerschutzvorschriften im slowakischen Handels- und Insolvenzrecht / Angelika Mašurová
  In: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1516-6. - Wien : Facultas, 2017. - S. 125-140
 20. AEC Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie / Angelika Mašurová
  In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87382-94-3. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. - S. 62-93 [online]
 21. AEC Vorstandshaftung im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern. - ISBN 978-3-7073-0758-0. - Wien : Linde, 2005. - S. 815-854
 22. AFC Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1738-2. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 129-153
 23. AFC Einschränkung der Kontrolle des Schuldners in der Restrukturierung durch den Verwalter und durch das Gericht im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1738-2. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 109-127
 24. AFD Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie / Angelika Mašurová
  In: Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. - ISBN 978-80-568-0104-8. - Trnava : Právnická fakulta, 2018. - S. 105-119
 25. AFD Hranice negatívnej materiálnej publicity obchodného registra v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a možnosť ich aplikácie v slovenskom právnom prostredí - zodpovednosť štatutárov za nesprávne údaje v obchodnom registri / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. - ISBN 978-80-7160-526-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 41-50 [online]
 26. AFD Obchodný register a právne postavenie štatutárov de lege ferenda / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 471-477 [online]
 27. AFD Obchodný register v kontexte nového Civilného mimosporového poriadku / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-445-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 334-340 [CD-ROM]
 28. AFD Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-427-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 20-24 [CD-ROM]
 29. AFD Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. - ISBN 978-80-7160-478-5. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 139-147 [online]
 30. AFD Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-484-6. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 169-181 [online]
 31. BAA Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 1. / Peter Doralt, Angelika Mašurová, Lucia Žitňanská
  Wien : FOWI, 2007
 32. BAA Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 2 / Peter Doralt, Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  Wien : FOWI, 2007
 33. BCK Základné princípy a pojmy Obchodného zákonníka / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 7-62
 34. BCK Obchodné spoločnosti a družstvo / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 63-202
 35. BCK Obchodné záväzkové vzťahy / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 203-318
 36. BEF Východiskové podmienky a perspektívy výučby výberových predmetov v nemeckom jazyku / Andrea Slezáková, Angelika Mašurová
  In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - ISBN 978-80-7160-400-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 19-30