Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Fakulta rozvíja základný i aplikovaný výskum vo všetkých právnych vedách vrátane skúmania dejín štátu a práva na našom území. Tiež sa venuje aj rozvoju právnej vedy v oblasti verejnej správy. Rozvoj vedy sa realizuje najmä prostredníctvom plnenia grantových úloh grantov UK, grantov VEGA, KEGA, APVV, ako aj grantových úloh realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Do skúmania grantových úloh sa zapájajú kolektívy katedier, a ústavov v spolupráci so zástupcami z právnej praxe. Zásadnými úlohami, ktoré sú predmetom vedeckého poznávania, je rozvoj ústavného a štátneho zriadenia u nás a v Európskej Únii, ako aj rozvoj právneho vedomia občanov prostredníctvom národného, medzinárodného a európskeho práva. Osobitný priestor je venovaný miestu nášho národného práva  v štruktúre práva Európskej únie a pri jeho realizácii i aplikácii. Okrem tejto činnosti uskutočňuje fakulta analýzu pripravovanej právnej úpravy a podieľa sa na tvorbe a hodnotení legislatívy rôznych rozhodovacích alebo poradných orgánov prostredníctvom svojich pedagogických alebo vedeckých pracovníkov. Osobitné postavenie a úlohy pri rozvoji vedy na fakulte má priebeh a úroveň rozvoja doktorandského štúdia.

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a knižnicu

 1. AAA VAT frauds (carousel frauds) / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  Praha : Leges, 2017
 2. AAB Hodnoty trestného práva v teórii a praxi / Ivan Šimovček ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012
 3. AAB Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká / Tomáš Strémy
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010
 4. AAB Alternatívne tresty / Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik
  Bratislava : C.H. Beck, 2018
 5. ABA Teoreticko-metodologické východiská restoratívnej justície / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia. - ISBN 978-80-7502-075-8. - Praha : Leges, 2015. - S. 15-81
 6. ABB Tresty (§ 10-20) / Tomáš Strémy ... [et al.]
  In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - ISBN 978-80-89603-64-0. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 181-260
 7. ABB Trestná politika v medzinárodnom kontexte / Tomáš Strémy
  In: Trestná politika v Slovenskej republike : minulosť, súčasnosť, budúcnosť. - ISBN 978-80-89603-81-7. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 159-212 [3,72 AH]
 8. ABC Restoratívna justícia a jej charakteristika v zahraničnej literatúre / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia. - ISBN 978-80-7502-075-8. - Praha : Leges, 2015. - S. 82-105
 9. ABC Restoratívna justícia v aplikačnej praxi a v medzinárodnom kontexte / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia. - ISBN 978-80-7502-075-8. - Praha : Leges, 2015. - S. 106-151
 10. ACA Kriminológia / Gustav Dianiška ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 11. ACA Kriminológia / Gustav Dianiška ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
 12. ACA Introduction to criminology / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
 13. ACA Trestné právo procesné / Ivan Šimovček ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 14. ACA Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. / Darina Mašľanyová ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 15. ACB Criminology [elektronický zdroj] : criminological aspects of property crime in the Slovak Republic. / Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2013
 16. ACC Ochrana príslušníka Policajného zboru / Tomáš Strémy, Simona Adamíková, Jana Šimonová
  In: Policajné právo. - ISBN 978-80-7380-790-0. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 283-304
 17. ACC Dokazovanie v trestnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-617-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 142-158 [1,16 AH]
 18. ACC Trestné činy vojenské / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-726-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - S. 349-369
 19. ACC Druhy trestov / Jaroslav Klátik, Tomáš Strémy ... [et al.]
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - ISBN 978-80-7380-725-2. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - S. 232-280 [2,40 AH]
 20. ACC Trestné činy proti majetku / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 340-366
 21. ACC Trestné činy hospodárske / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 367-396
 22. ACC Trestné činy vojenské / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 557-576
 23. ACC Jednotlivé druhy trestov 15. kapitola / Veronika Marková, Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - ISBN 978-80-7380-771-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 191-221
 24. ACC Trestné činy proti majetku / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 328-353
 25. ACC Trestné činy hospodárske / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 354-381
 26. ACC Trestné činy vojenské / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 539-558 [1,23 AH]
 27. ADE Organised crime in the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová, Lukáš Turay
  In: Studia Prawnicze: rozprawy i materialy. - č. 2 (2018), s. 49-72
 28. ADE Obhajoba v prípravnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 49-57
 29. ADE Akčný plán Európskej komisie v boji proti karuselovým podvodom / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Právo a bezpečnost. - Č. 2 (2016), s. 145-153
 30. ADE Alternatívne tresty v aplikačnej praxi v Slovenskej republike / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 93-101
 31. ADE Trestná zodpovednosť právnických osôb vo Švajčiarsku / Tomáš Strémy
  In: Trestněprávní revue. - Roč. 11, č. 7-8 (2012), s. 178-182
 32. ADE Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová
  In: International and comparative law review. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 39-53
 33. ADF Porušenie práva na obhajobu neoznámením totožnosti predvolaného svedka obvinenému a obhajcovi v predstihu / Ondrej Laciak, Tomáš Strémy
  In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 25, č. 11 (2019), s. 20-23
 34. ADF The right to good administration and principles of administrative punishment in the European legal space / Soňa Košičiarová, Tomáš Strémy
  In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 23-47
 35. ADF Vymedzenie pojmu ekonomická kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 378-385
 36. ADF Teória reintegrovaného zahanbenia / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 1 (2009), s. 74-82
 37. ADF Páchateľ trestného činu a jeho motivácia / Tomáš Strémy
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 17, č. 1 (2009), s. 49-58
 38. ADF Znaky majetkovej a ekonomickej kriminality / Tomáš Strémy
  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 12 (2009), s. 1370-1378
 39. ADF Alternative sanctions in Italian criminal law / Tomáš Strémy, Marianna D'Andraia
  In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 23-41
 40. ADF Stalking a jeho trestnoprávne súvislosti / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 274-285
 41. ADF Aplikácia trestu domáceho väzenia na Slovensku, v Čechách a v Poľsku / Tomáš Strémy
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 97-105
 42. ADF Trestná politika (v kontexte globálneho vývoja) / Tomáš Strémy
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 2 (2019), s. 299-308
 43. ADF Slovenská kriminológia - úvahy o histórii a súčasnosti / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 63-72
 44. ADF Trestná politika pro futuro v podmienkach Slovenskej republiky / Tomáš Strémy, Tomáš Balogh
  In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava. - Roč. 5, č. 2 (2019), s. 172-179
 45. ADF Alternative sanctions in the Spanish criminal law / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy, Ondrej Laciak
  In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 38-49 [online]
 46. ADF Nezákonné dôkazy v aplikačnej praxi OČTK a súdov / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava. - Roč. 5, č. 1 (2019), s. 94-100
 47. ADM Contributions of Slovak criminology to the development of restorative justice / Strémy, T., Dianiška, G., Hamulák, O., Turay, L.
  In: Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 53-70
 48. ADM Value added tax and Carousel fraud schemes in the European Union and the Slovak Republic / Natália Hangáčová, Tomáš Strémy
  In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 132-159
 49. AEC Korupcia vo verejnej správe / Tomáš Strémy
  In: Odpovědnost veřejné moci. - ISBN 978-80-86855-94-3. - Praha : Metropolitan university Prague Press, 2013. - S. 393-410
 50. AEC Slovenská kriminológia - historický kontext a súčasnosť / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Iustitia omnibus : pocta prof. JUDr. Pavlovi Balážovi, CSc.. - ISBN 978-83-7490-782-8. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 51-59
 51. AEC Restorative justice and alternative punishments new results / Helmut Kury, Tomáš Strémy
  In: Punitivity and punishment : results from different countries. - ISBN 978-3-8196-1011-0. - Bochum : Universitätsverlag N. Brockmeyer, 2015. - S. 77-98
 52. AEC Postup pred začatím trestného stíhania / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-617-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 174-177
 53. AEC Princíp právneho štátu - reforma Policajného zboru Slovenskej republiky v komparácii s Maďarskom, Českou a Rakúskou republikou / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. - ISBN 978-80-7400-709-5. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 269-278
 54. AEC Počítačová kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 291-302
 55. AEC Drogová kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 275-290
 56. AEC Majetková kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 191-201
 57. AEC Pojem, funkcie a zásady trestného práva / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 15-19
 58. AEC Fenomenológia kriminality / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 75-88
 59. AEC Trestná zodpovednosť právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 92-100
 60. AEC Prevencia kriminality / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 147-160
 61. AEC Masmédiá a kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 326-338
 62. AEC Dokazovanie v trestnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-768-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 149-166
 63. AEC Postup pred začatím trestného stíhania / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-768-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 182-186
 64. AEC Trestná zodpovednosť právnickej osoby / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - ISBN 978-80-7380-771-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 260-274
 65. AEC Pojem, funkcie a zásady trestného práva / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 17-21
 66. AEC Trestná zodpovednosť právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 89-97
 67. AEC Verejná mienka, kriminalita a systém trestnej politiky / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Kriminológia ako súčasť trestnej politiky : pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 80. narodeninám. - ISBN 978-80-7502-279-0. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 250-264
 68. AED Extrémistické prejavy kriminality mládeže / Miroslava Vráblová, Tomáš Strémy
  In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - ISBN 978-80-8082-831-8. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - S. 397-408
 69. AED Trestná politika vo Švédsku / Tomáš Strémy
  In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc.. - ISBN 978-80-568-0323-3. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - S. 40-47
 70. AED Prevencia kriminality v Slovenskej republike na začiatku 21. storočia / Tomáš Strémy
  In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 5. - ISBN 978-80-8082-268-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 159-171
 71. AED Vnímanie ekonomickej kriminality odbornou verejnosťou / Tomáš Strémy
  In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 6. - ISBN 978-80-8082-328-3. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 193-219
 72. AED Fenomenológia ekonomickej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 1989-2010 / Tomáš Strémy
  In: Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-422-8. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010. - Nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 73. AED Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Právo v európskej perspektíve, 1. diel. - ISBN 978-80-8082-460-0. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 391-399
 74. AED Prevencia kriminality v Slovenskej republike a z kriminality vyplývajúce sociálne riziká / Tomáš Strémy
  In: Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. - ISBN 978-80-8082-503-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 195-206
 75. AED Úvahy psychológa a právnika o cestnej doprave / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 8. - ISBN 978-80-8082-476-1. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - S. 79-107
 76. AFC Juvenile crime with an extremist context / M. Vrablova, T. Stremy
  In: Vestnik Omskogo universiteta : serija Pravo. - Č. 2 (43), (2015), s. 258-262
 77. AFC Legal aspects of criminal offenses / Tomáš Strémy, Aleksandra Ilić
  In: 8th annual international conference on law, regulations and public policy (LRPP 2019). - Singapore : Global Science & Technology Forum, 2019. - S. 5-14
 78. AFC Organizovaný zločin a jeho prienik do verejnej správy / Tomáš Strémy, Andrea Gregušová
  In: Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). - ISBN 978-80-7502-068-0. - Praha : Leges, 2014. - S. 135-151
 79. AFC Whistleblowing - teória a prax / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě : juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. - ISBN 978-80-210-7515-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 253-264
 80. AFC Právo na spravodlivý proces v kontexte restoratívnej justície / Tomáš Strémy, Lucia Šimunová
  In: Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu. - ISBN 978-80-7502-155-7. - Praha : Leges, 2016. - S. 146-157
 81. AFC Niekoľko postrehov a poznámok k trestu zákazu účasti na verejných podujatiach / Tomáš Strémy, Kristína Jurišová
  In: Alternativní řešení trestních věcí. - ISBN 978-80-7502-109-0. - Praha : Leges, 2015. - S. 82-94
 82. AFC Trestná alebo správna zodpovednosť právnických osôb / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. - ISBN 978-80-87576-58-8. - Praha : Leges, 2013. - S. 37-51
 83. AFC Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová
  In: Cybercrime, organized crime, and societal responses : international approaches. - ISBN 978-3-319-44499-4. - Cham : Springer international, 2017. - S. 311-319
 84. AFC Good administration principles as the tool on the enforcement of the EU law in the field of administrative liability / Soňa Košičiarová, Tomáš Strémy
  In: Razvoj javne uprave [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-7734-06-0. - Vukovar : Veleučilište Lavoslav Ružička, [2013]. - S. 32-39 [CD-ROM]
 85. AFC Aký je životný štýl páchateľa majetkovej kriminality v Slovenskej republike? / Tomáš Strémy
  In: Životní styl směřující k delikvenci. - ISBN 978-80-903541-9-7. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2012. - S. 156-165
 86. AFC Zmier ako aktuálna výzva prípravného konania / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Olomoucké právnické dny 2018 [elektronický dokument] : sekce trestního práva. - ISBN 978-80-88266-23-5. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 91-101 [online]
 87. AFC Technologies and development in view of tax criminal offences / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: The proceedings of human security and new technologies. - ISBN 978-86-80144-30-6. - Belgrade : Faculty of security studies, 2018. - S. 89-96
 88. AFC Trestná zodpovednosť právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. - Praha : Karolinum, 2007. - S. 183-191
 89. AFC Príčiny nárastu dynamiky ekonomickej kriminality v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. - ISBN 978-80-210-4714-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 43-56
 90. AFC Dôkazné prostriedky v trestnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Rekodifikace trestního práva procesního : (aktuální problémy). - ISBN 978-80-87146-13-2. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008. - S. 158-165
 91. AFD Trest zrušenia právnickej osoby / Tomáš Strémy
  In: Zásady zákona o správnom trestaní. - ISBN 978-80-568-0027-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. - S. 377-387
 92. AFD Kriminológia na Slovensku v kontexte restoratívnej justície / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Princípy a zásady v trestnom práve. - ISBN 978-80-8152-223-9. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 107-114
 93. AFD Vybrané prípady v rozhodovacej činnosti trestných súdov vo veciach mladistvých / Tomáš Strémy
  In: Rozhodnutia súdov v trestnom konaní. - ISBN 978-83-7490-787-3. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 109-119
 94. AFD Ochrana obetí trestných činov / Tomáš Strémy, Kristína Jurišová
  In: Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR. - ISBN 978-83-7490-793-4. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - S. 77-88
 95. AFD Teoreticko-metodologické východiská restoratívnej justície / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - ISBN 978-80-7502-034-5. - Praha : Leges, 2014. - S. 60-72
 96. AFD Restoratívna justícia a alternatívne tresty - nové výsledky / Helmut Kury, Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - ISBN 978-80-7502-034-5. - Praha : Leges, 2014. - S. 15-40
 97. AFD Legal successor's criminal liability with regard to a legal entity / Tomáš Strémy, Andrea Gregušová
  In: Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť. - ISBN 978-80-8082-777-9. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. - S. 223-233
 98. AFD Zmier ako jedna z foriem uplatňovania restoratívnej justície / Tomáš Strémy
  In: Aktuálne problémy prípravného konania trestného. - ISBN 978-80-7502-030-7. - Praha : Leges, 2014. - S. 207-214
 99. AFD Prevencia juvenilnej recidívy v úvahách profesora Hatalu / Tomáš Strémy
  In: Trestný čin - jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-343-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 209-215 [CD-ROM]
 100. AFD Porovnávacia kriminológia a trestná politika / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8054-682-3. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016. - S. 453-459
 101. AFD Aplikácia e-learningu na právnických fakultách / Tomáš Strémy, Jana Strémy
  In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - ISBN 978-80-7160-400-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 236-246
 102. AFD Osobitosti trestného stíhania právnických osôb / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. - ISBN 978-80-7160-359-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 159-167
 103. AFD Alternatívne tresty v kontexte restoratívnej justície - de lege ferenda / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Sankcie. - ISBN 978-80-8168-973-4. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 290-303
 104. AFD Výskum verejnej mienky o alternatívnych trestoch –agentúrny výskum 1. / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Nová Európa – výzvy a očakávania : európske výzvy trestného práva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8168-566-8. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 181-195 [CD-ROM]
 105. AFD Trestná politika v Maďarsku / Tomáš Strémy
  In: Právne a ekonomické aspekty korupcie [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-571-0141-3. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 102-107 [online]
 106. AFD Ukladanie alternatívnych trestov z hľadiska kriminálnej geografie / Tomáš Strémy, Alexandra Donevová
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. - ISBN 978-80-7502-104-5. - Praha : Leges, 2015. - S. 216-228
 107. AFD Princíp Ne bis in idem a jeho použiteľnosť v prípade rozhodnutia o disciplinárnom previnení / Tomáš Strémy
  In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est : pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. - ISBN 978-83-8111-156-0. - Krakov : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2019. - S. 195-201
 108. AFD Restoratívna justícia v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na trest povinnej práce / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, mimoriadne číslo (2016), s. 14-24
 109. AFD Páchatelia majetkovej a ekonomickej kriminality v súčasnosti / Tomáš Strémy
  In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. - ISBN 978-80-8082-261-3. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 191-206
 110. AFD Vybrané inštitúty ochrany veriteľa v kontexte likvidácie právnickej osoby / Tomáš Strémy
  In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-488-4. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 100-105 [online]
 111. AFD Význam kriminológie pre vzdelávanie právnika / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike. - ISBN 978-80-8054-793-6. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. - S. 85-101
 112. AFD Procesná (ne)použiteľnosť výpovede v procesnom postavení zadržaného podozrivého / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. - ISBN 978-80-7160-520-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 100-104 [online]
 113. AFD Zaisťovanie majetku v trestnom konaní de lege ferenda / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Informácie dôležité pre trestné konanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7502-260-8. - Praha : Nakladatelství Leges, 2017. - S. 124-131
 114. AFD Alternatívne tresty vs. verejnosť / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8054-729-5. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 27-35
 115. AFD Právne aspekty verbálnych prejavov pri služobných úkonoch policajtov / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi [elektronický dokument] : zborník príspevkov zo 7. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8054-811-7. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. - S. 89-95 [print]
 116. AFD Akčný plán Európskej komisie / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: 1. Košické dni trestného práva : perspektívy vývoja európskeho trestného práva. - ISBN 978-80-8152-613-8. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 137-146
 117. AFD Právo na spravodlivý proces / Tomáš Strémy
  In: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. - ISBN 978-80-8082-251-4. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. - S. 96-104
 118. AFD Nové trendy v ekonomickej kriminalite / Tomáš Strémy
  In: Páchateľ hospodárskej kriminality v Slovenskej republike [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-287-3. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. - S. 24-37 [CD-ROM]
 119. AFD Trestné činy páchané pri výkone závislej práce / Tomáš Strémy
  In: Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. - ISBN 978-80-7380-242-4. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - S. 166-175
 120. AFD Stav de lege lata trestu povinnej práce v slovenskom trestnom zákone v kontexte výskumu verejnej mienky o alternatívnych trestoch / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkone trestných sankcií. - ISBN 978-80-7160-437-2. - Bratislava : [Univerzita Komenského, Právnická fakulta], 2016. - S. 92-101
 121. AFD Detektor lži / Tomáš Strémy
  In: Dokazovanie v trestnom konaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-134-0. - Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2007. - S. 107-112 [CD-ROM]
 122. AFD Osobnosť páchateľa primárne zameraná na vplyvy prostredia (exogénny kriminogénny faktor v sociálnej oblasti) / Tomáš Strémy
  In: Teoretické úvahy o práve 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-255-2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - Nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 123. AFD Aktuálne otázky ekonomickej kriminality a jej fenomenológia v rokoch 2000-2007 v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Teoretické úvahy o práve 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-256-9. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - Nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 124. AFD Výskum alternatívnych trestov - príspevok k rozvoju restoratívnej justície v Slovenskej republike / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky 8. - ISBN 978-80-8054-741-7. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 91-104
 125. AFD Kriminologické aspekty extrémizmu / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7502-420-6. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - S. 321-333
 126. AFD Účelové zlučovanie spoločností v trestnoprávnom kontexte / Tomáš Strémy
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, mim. číslo (2017), s. 178-189
 127. AFD Podnet na zriadenie Inštitútu kriminológie v Slovenskej republike / Miroslava Vráblová, Tomáš Strémy
  In: Metodológia kriminologického výskumu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-455-6. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 128. AFD Obete kriminality a ich prevencia / Tomáš Strémy
  In: Obete kriminality - Victims of crime. - ISBN 978-80-89447-36-7. - Bratislava : Eurokódex, 2010. - S. 273-280
 129. AFD Ochrana majetkových záujmov zamestnávateľa a whistleblowing / Andrea Olšovská, Tomáš Strémy
  In: Quo vadis, pracovné právo? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-313-9. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2009. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 130. AFD Ekonomická a daňová kriminalita / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy. - ISBN 978-80-8054-720-2. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 164-173
 131. AFD Trestná politika v Anglicku / Tomáš Strémy
  In: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. - ISBN 978-80-8152-800-2. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 88-96
 132. AFD Ochrana budúcich obetí domáceho násilia (sociálno-intervenčné programy pre páchateľov domáceho násilia v podmienkach Slovenskej republiky) / Tomáš Strémy, Jozef Griger
  In: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, september 2018. - ISBN 978-80-7502-332-2. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 170-185
 133. AFD Spravodlivosť trestného konania a jeho reflexia v správnom konaní trestnom / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. - ISBN 978-83-7490-843-6. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 193-199
 134. AFD Druhy a zásady ukladania trestov na základe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Právo, obchod, ekonomika 6.. - ISBN 978-80-8152-443-1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 495-508
 135. AFD Podpora zamestnávania mladých ako nástroj prevencie kriminality / Tomáš Strémy
  In: Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. - ISBN 978-80-7160-386-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 101-110
 136. AFD Prísne trestanie alebo alternatívy: čo lepšie pomôže znižovať trestnú činnosť / Helmut Kury, Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. - ISBN 978-80-7502-224-0. - Praha : Leges, 2017. - S. 14-63
 137. AFD Restoratívna justícia a elektronický systém monitoringu osôb v súčasnosti / Tomáš Strémy, Samuel Burský
  In: Paralely a divergencie [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-223-4633-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 327-334 [online]
 138. AFD Výskum verejnej mienky o alternatívnych trestoch - agentúrny výskum 2 / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. - ISBN 978-80-7502-224-0. - Praha : Leges, 2017. - S. 230-244
 139. AFD VAT fraud committed in the Slovak Republic in the context of the European Union / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová and Martin Kotovský
  In: The Janus-faces of cross-border crime in Europe. - ISBN 978-94-6236-871-2. - Hague : Eleven, 2018. - S. 285-306
 140. AFD Obete organizovaného zločinu v kontexte trestného činu obchodovania s ľuďmi (§ 179 TZ) / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová, Lukáš Turay
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7160-474-7. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 194-213 [online]
 141. AFD Prevencia domáceho násilia / Tomáš Strémy, Michaela Jurisová
  In: Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. - ISBN 978-80-8168-708-2. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 125-140
 142. BAA Trestný zákon : osobitná časť ; komentár 2. diel (§144-440). / Eduard Burda ... [et al.]
  Praha : C.H. Beck, 2011
 143. BCI Prípadové štúdie z trestného práva procesného / Adrián Jalč ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2015
 144. BCI Prípadové štúdie z trestného práva hmotného / Tomáš Strémy ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2015
 145. BEE Administrative punishment and the principle nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege / Soňa Košičiarová, Tomáš Strémy
  In: Znanieto - tradicii, inovacii, perspektivi. - ISBN 978-954-9370-96-6. - Burgas : Burgaski svoboden universitet, 2013. - S. 30-36
 146. BEE Aký je záujem o výskum ekonomickej kriminality / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Kdo slyší hlas volajícího na poušti. - ISBN 978-80-903541-7-3. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2010. - S. 189-196
 147. BEE Kriminologické štúdie profesora Hatalu / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Kriminologie : aktuální problémy. - ISBN 978-80-7251-395-6. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2013. - S. 147-151
 148. BEF E-learning a jeho využitie pri výučbe právnických predmetov / Tomáš Strémy
  In: Európsky vzdelávací priestor a nové formy výučby právnych predmetov na univerzite [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-194-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2008. - S. 55-64 [CD-ROM]
 149. BEF 11th of September and its consequences in Australian law / Tomáš Strémy
  In: Terorizmus a medzinárodné právo. - ISBN 978-80-969320-2-3. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2007. - S. 132-140
 150. BEF Prevencia kriminality v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88931-68-3. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. - nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 151. BEF Trestnoprávne aspekty zamestnávania cudzincov / Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová
  In: Zamestnávanie cudzincov. - ISBN 978-80-89393-75-6. - Bratislava : Sprint 2, 2012. - S. 189-201
 152. DAI Kriminologické aspekty majetkovej kriminality v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  Trnava : [s.n.], 2011
 153. DAI Kriminologická charakteristika majetkovej a ekonomickej kriminality / Tomáš Strémy ; školiteľ Jozef Prusák; školiteľ konzultant: Gustáv Dianiška
  Trnava : [s.n.], 2009
 154. EDI Kurilovská, L.: Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia / Tomáš Strémy
  In: Právny obzor. - Roč. 97, č. 1 (2014), s. 104-106
 155. EDJ K navrhovanej novele zákona o voľbe prezidenta Policajného zboru / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 9 (2018), s. 24-24
 156. EDJ Organizovaný zločin úzko súvisí s korupciou / Tomáš Strémy
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 7 (2018), s. 7-7
 157. EDJ Život a dielo profesora Gustáva Dianišku / Tomáš Strémy
  In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - ISBN 978-80-8082-831-8. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - S. 13-22
 158. EDJ 18th cross-border crime colloquium na PraF UK / Natália Hangáčová, Tomáš Strémy
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 20
 159. EDJ 18. svetový kriminologický kongres v Indii aj za aktívnej účasti odborníkov z PraF UK / Tomáš Strémy
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 7 (2017), s. 25
 160. FAI Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : . / editor: Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010
 161. FAI Teoretické úvahy o práve 6. : zborník [abstraktov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. / editori: Andrea Olšovská, Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010
 162. FAI Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie september 2015. / Tomáš Strémy (ed.)
  Praha : Leges, 2015
 163. FAI Metodológia kriminologického výskumu [elektronický zdroj] : . / editor: Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011
 164. FAI Právne a ekonomické aspekty korupcie [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. / Andrej Beleš, Lukáš Turay, Natália Hangáčová, Tomáš Strémy (ed.)
  Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019
 165. FAI Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. / editori Tomáš Strémy ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015
 166. FAI Iustitia omnibus : pocta prof. JUDr. Pavlovi Balážovi, CSc.. / editor Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová, Štefan Zeman
  Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014
 167. FAI Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2014. / Tomáš Strémy (ed.)
  Praha : Leges, 2014
 168. FAI Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta (1998 - 2013) : jubilejný pamätník 2. / Helena Barancová ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013
 169. FAI Teoretické úvahy o práve 6. [elektronický zdroj] : zborník [príspevkov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 27.3.2010. / editor: Andrea Olšovská, Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010
 170. FAI European criminal law [elektronický zdroj] : . / editors: Tomáš Strémy, Ondrej Laciak
  Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, [2016]
 171. FAI Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2017. / Tomáš Strémy (ed.)
  Praha : Leges, 2017
 172. FAI The Janus-faces of cross-border crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Tomáš Strémy ... [et al.]
  Hague : Eleven, 2018
 173. GII Úvodom / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. - ISBN 978-80-7502-104-5. - Praha : Leges, 2015. - S. 9-10
 174. GII Overview of scientific events organized by the Faculty of law, Trnava University in Trnava, Slovakia, until the end of the year 2015 / Tomáš Strémy
  In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 282-286 [online]
 175. GII 14. ročník EUROCRIMU v Prahe / Tomáš Strémy
  In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - Roč. 3, č. 3 (2014), s. 20-21
 176. GII Úvodom / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - ISBN 978-80-7502-034-5. - Praha : Leges, 2014. - S. 9-10
 177. GII Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach / Tomáš Strémy
  In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 20-21
 178. GII Príhovor / Tomáš Strémy, Anton Škreko
  In: Corpus delicti. - Č. 2 (2011), s. 4
 179. GII 18. svetový kriminologický kongres v Indii (ISC) (Dillí, 15.–19.12.2016) / Tomáš Strémy
  In: Česká kriminologie [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2017), nestr. [s. 1] [online]
 180. GII Prológ 2. / Tomáš Strémy
  In: Proceedings software law 2004. - Trnava : ELSA, 2004. - nestr. [3 s.]
 181. GII Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi / Monika Martišková, Tomáš Strémy
  In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - Roč. 4, č. 4 (2015), s. 24

Kontakt

 1. AAA VAT frauds (carousel frauds) / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  Praha : Leges, 2017
 2. AAB Hodnoty trestného práva v teórii a praxi / Ivan Šimovček ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012
 3. AAB Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká / Tomáš Strémy
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010
 4. AAB Alternatívne tresty / Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik
  Bratislava : C.H. Beck, 2018
 5. ABA Teoreticko-metodologické východiská restoratívnej justície / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia. - ISBN 978-80-7502-075-8. - Praha : Leges, 2015. - S. 15-81
 6. ABB Tresty (§ 10-20) / Tomáš Strémy ... [et al.]
  In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - ISBN 978-80-89603-64-0. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 181-260
 7. ABB Trestná politika v medzinárodnom kontexte / Tomáš Strémy
  In: Trestná politika v Slovenskej republike : minulosť, súčasnosť, budúcnosť. - ISBN 978-80-89603-81-7. - Bratislava : C.H. Beck, 2020. - S. 159-212 [3,72 AH]
 8. ABC Restoratívna justícia a jej charakteristika v zahraničnej literatúre / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia. - ISBN 978-80-7502-075-8. - Praha : Leges, 2015. - S. 82-105
 9. ABC Restoratívna justícia v aplikačnej praxi a v medzinárodnom kontexte / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia. - ISBN 978-80-7502-075-8. - Praha : Leges, 2015. - S. 106-151
 10. ACA Kriminológia / Gustav Dianiška ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 11. ACA Kriminológia / Gustav Dianiška ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
 12. ACA Introduction to criminology / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
 13. ACA Trestné právo procesné / Ivan Šimovček ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 14. ACA Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. / Darina Mašľanyová ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 15. ACB Criminology [elektronický zdroj] : criminological aspects of property crime in the Slovak Republic. / Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2013
 16. ACC Ochrana príslušníka Policajného zboru / Tomáš Strémy, Simona Adamíková, Jana Šimonová
  In: Policajné právo. - ISBN 978-80-7380-790-0. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 283-304
 17. ACC Dokazovanie v trestnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-617-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 142-158 [1,16 AH]
 18. ACC Trestné činy vojenské / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-726-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - S. 349-369
 19. ACC Druhy trestov / Jaroslav Klátik, Tomáš Strémy ... [et al.]
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - ISBN 978-80-7380-725-2. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - S. 232-280 [2,40 AH]
 20. ACC Trestné činy proti majetku / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 340-366
 21. ACC Trestné činy hospodárske / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 367-396
 22. ACC Trestné činy vojenské / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 557-576
 23. ACC Jednotlivé druhy trestov 15. kapitola / Veronika Marková, Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - ISBN 978-80-7380-771-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 191-221
 24. ACC Trestné činy proti majetku / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 328-353
 25. ACC Trestné činy hospodárske / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 354-381
 26. ACC Trestné činy vojenské / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 539-558 [1,23 AH]
 27. ADE Organised crime in the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová, Lukáš Turay
  In: Studia Prawnicze: rozprawy i materialy. - č. 2 (2018), s. 49-72
 28. ADE Obhajoba v prípravnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 49-57
 29. ADE Akčný plán Európskej komisie v boji proti karuselovým podvodom / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Právo a bezpečnost. - Č. 2 (2016), s. 145-153
 30. ADE Alternatívne tresty v aplikačnej praxi v Slovenskej republike / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 93-101
 31. ADE Trestná zodpovednosť právnických osôb vo Švajčiarsku / Tomáš Strémy
  In: Trestněprávní revue. - Roč. 11, č. 7-8 (2012), s. 178-182
 32. ADE Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová
  In: International and comparative law review. - Roč. 16, č. 1 (2016), s. 39-53
 33. ADF Porušenie práva na obhajobu neoznámením totožnosti predvolaného svedka obvinenému a obhajcovi v predstihu / Ondrej Laciak, Tomáš Strémy
  In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 25, č. 11 (2019), s. 20-23
 34. ADF The right to good administration and principles of administrative punishment in the European legal space / Soňa Košičiarová, Tomáš Strémy
  In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 23-47
 35. ADF Vymedzenie pojmu ekonomická kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 378-385
 36. ADF Teória reintegrovaného zahanbenia / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 1 (2009), s. 74-82
 37. ADF Páchateľ trestného činu a jeho motivácia / Tomáš Strémy
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 17, č. 1 (2009), s. 49-58
 38. ADF Znaky majetkovej a ekonomickej kriminality / Tomáš Strémy
  In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 12 (2009), s. 1370-1378
 39. ADF Alternative sanctions in Italian criminal law / Tomáš Strémy, Marianna D'Andraia
  In: Forum iuris Europaeum : journal for legal science. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 23-41
 40. ADF Stalking a jeho trestnoprávne súvislosti / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 274-285
 41. ADF Aplikácia trestu domáceho väzenia na Slovensku, v Čechách a v Poľsku / Tomáš Strémy
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 97-105
 42. ADF Trestná politika (v kontexte globálneho vývoja) / Tomáš Strémy
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 2 (2019), s. 299-308
 43. ADF Slovenská kriminológia - úvahy o histórii a súčasnosti / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 63-72
 44. ADF Trestná politika pro futuro v podmienkach Slovenskej republiky / Tomáš Strémy, Tomáš Balogh
  In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava. - Roč. 5, č. 2 (2019), s. 172-179
 45. ADF Alternative sanctions in the Spanish criminal law / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy, Ondrej Laciak
  In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 38-49 [online]
 46. ADF Nezákonné dôkazy v aplikačnej praxi OČTK a súdov / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Notitiae iudiciales Academie collegii aedilium in Bratislava. - Roč. 5, č. 1 (2019), s. 94-100
 47. ADM Contributions of Slovak criminology to the development of restorative justice / Strémy, T., Dianiška, G., Hamulák, O., Turay, L.
  In: Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 53-70
 48. ADM Value added tax and Carousel fraud schemes in the European Union and the Slovak Republic / Natália Hangáčová, Tomáš Strémy
  In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 132-159
 49. AEC Korupcia vo verejnej správe / Tomáš Strémy
  In: Odpovědnost veřejné moci. - ISBN 978-80-86855-94-3. - Praha : Metropolitan university Prague Press, 2013. - S. 393-410
 50. AEC Slovenská kriminológia - historický kontext a súčasnosť / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Iustitia omnibus : pocta prof. JUDr. Pavlovi Balážovi, CSc.. - ISBN 978-83-7490-782-8. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 51-59
 51. AEC Restorative justice and alternative punishments new results / Helmut Kury, Tomáš Strémy
  In: Punitivity and punishment : results from different countries. - ISBN 978-3-8196-1011-0. - Bochum : Universitätsverlag N. Brockmeyer, 2015. - S. 77-98
 52. AEC Postup pred začatím trestného stíhania / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-617-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 174-177
 53. AEC Princíp právneho štátu - reforma Policajného zboru Slovenskej republiky v komparácii s Maďarskom, Českou a Rakúskou republikou / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. - ISBN 978-80-7400-709-5. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 269-278
 54. AEC Počítačová kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 291-302
 55. AEC Drogová kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 275-290
 56. AEC Majetková kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 191-201
 57. AEC Pojem, funkcie a zásady trestného práva / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 15-19
 58. AEC Fenomenológia kriminality / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 75-88
 59. AEC Trestná zodpovednosť právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-772-6. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 92-100
 60. AEC Prevencia kriminality / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 147-160
 61. AEC Masmédiá a kriminalita / Tomáš Strémy
  In: Kriminológia. - ISBN 978-80-7380-620-0. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 326-338
 62. AEC Dokazovanie v trestnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-768-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 149-166
 63. AEC Postup pred začatím trestného stíhania / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo procesné. - ISBN 978-80-7380-768-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 182-186
 64. AEC Trestná zodpovednosť právnickej osoby / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - ISBN 978-80-7380-771-9. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - S. 260-274
 65. AEC Pojem, funkcie a zásady trestného práva / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 17-21
 66. AEC Trestná zodpovednosť právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-618-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. - S. 89-97
 67. AEC Verejná mienka, kriminalita a systém trestnej politiky / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Kriminológia ako súčasť trestnej politiky : pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 80. narodeninám. - ISBN 978-80-7502-279-0. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 250-264
 68. AED Extrémistické prejavy kriminality mládeže / Miroslava Vráblová, Tomáš Strémy
  In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - ISBN 978-80-8082-831-8. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - S. 397-408
 69. AED Trestná politika vo Švédsku / Tomáš Strémy
  In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc.. - ISBN 978-80-568-0323-3. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - S. 40-47
 70. AED Prevencia kriminality v Slovenskej republike na začiatku 21. storočia / Tomáš Strémy
  In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 5. - ISBN 978-80-8082-268-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 159-171
 71. AED Vnímanie ekonomickej kriminality odbornou verejnosťou / Tomáš Strémy
  In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 6. - ISBN 978-80-8082-328-3. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 193-219
 72. AED Fenomenológia ekonomickej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 1989-2010 / Tomáš Strémy
  In: Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-422-8. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010. - Nestr. [13 s.] [CD-ROM]
 73. AED Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Právo v európskej perspektíve, 1. diel. - ISBN 978-80-8082-460-0. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 391-399
 74. AED Prevencia kriminality v Slovenskej republike a z kriminality vyplývajúce sociálne riziká / Tomáš Strémy
  In: Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. - ISBN 978-80-8082-503-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 195-206
 75. AED Úvahy psychológa a právnika o cestnej doprave / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica 8. - ISBN 978-80-8082-476-1. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - S. 79-107
 76. AFC Juvenile crime with an extremist context / M. Vrablova, T. Stremy
  In: Vestnik Omskogo universiteta : serija Pravo. - Č. 2 (43), (2015), s. 258-262
 77. AFC Legal aspects of criminal offenses / Tomáš Strémy, Aleksandra Ilić
  In: 8th annual international conference on law, regulations and public policy (LRPP 2019). - Singapore : Global Science & Technology Forum, 2019. - S. 5-14
 78. AFC Organizovaný zločin a jeho prienik do verejnej správy / Tomáš Strémy, Andrea Gregušová
  In: Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). - ISBN 978-80-7502-068-0. - Praha : Leges, 2014. - S. 135-151
 79. AFC Whistleblowing - teória a prax / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě : juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. - ISBN 978-80-210-7515-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 253-264
 80. AFC Právo na spravodlivý proces v kontexte restoratívnej justície / Tomáš Strémy, Lucia Šimunová
  In: Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu. - ISBN 978-80-7502-155-7. - Praha : Leges, 2016. - S. 146-157
 81. AFC Niekoľko postrehov a poznámok k trestu zákazu účasti na verejných podujatiach / Tomáš Strémy, Kristína Jurišová
  In: Alternativní řešení trestních věcí. - ISBN 978-80-7502-109-0. - Praha : Leges, 2015. - S. 82-94
 82. AFC Trestná alebo správna zodpovednosť právnických osôb / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. - ISBN 978-80-87576-58-8. - Praha : Leges, 2013. - S. 37-51
 83. AFC Restorative justice in the conditions of the Slovak Republic / Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová
  In: Cybercrime, organized crime, and societal responses : international approaches. - ISBN 978-3-319-44499-4. - Cham : Springer international, 2017. - S. 311-319
 84. AFC Good administration principles as the tool on the enforcement of the EU law in the field of administrative liability / Soňa Košičiarová, Tomáš Strémy
  In: Razvoj javne uprave [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-7734-06-0. - Vukovar : Veleučilište Lavoslav Ružička, [2013]. - S. 32-39 [CD-ROM]
 85. AFC Aký je životný štýl páchateľa majetkovej kriminality v Slovenskej republike? / Tomáš Strémy
  In: Životní styl směřující k delikvenci. - ISBN 978-80-903541-9-7. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2012. - S. 156-165
 86. AFC Zmier ako aktuálna výzva prípravného konania / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Olomoucké právnické dny 2018 [elektronický dokument] : sekce trestního práva. - ISBN 978-80-88266-23-5. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 91-101 [online]
 87. AFC Technologies and development in view of tax criminal offences / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: The proceedings of human security and new technologies. - ISBN 978-86-80144-30-6. - Belgrade : Faculty of security studies, 2018. - S. 89-96
 88. AFC Trestná zodpovednosť právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. - Praha : Karolinum, 2007. - S. 183-191
 89. AFC Príčiny nárastu dynamiky ekonomickej kriminality v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. - ISBN 978-80-210-4714-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 43-56
 90. AFC Dôkazné prostriedky v trestnom konaní / Tomáš Strémy
  In: Rekodifikace trestního práva procesního : (aktuální problémy). - ISBN 978-80-87146-13-2. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008. - S. 158-165
 91. AFD Trest zrušenia právnickej osoby / Tomáš Strémy
  In: Zásady zákona o správnom trestaní. - ISBN 978-80-568-0027-0. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. - S. 377-387
 92. AFD Kriminológia na Slovensku v kontexte restoratívnej justície / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Princípy a zásady v trestnom práve. - ISBN 978-80-8152-223-9. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 107-114
 93. AFD Vybrané prípady v rozhodovacej činnosti trestných súdov vo veciach mladistvých / Tomáš Strémy
  In: Rozhodnutia súdov v trestnom konaní. - ISBN 978-83-7490-787-3. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 109-119
 94. AFD Ochrana obetí trestných činov / Tomáš Strémy, Kristína Jurišová
  In: Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR. - ISBN 978-83-7490-793-4. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - S. 77-88
 95. AFD Teoreticko-metodologické východiská restoratívnej justície / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - ISBN 978-80-7502-034-5. - Praha : Leges, 2014. - S. 60-72
 96. AFD Restoratívna justícia a alternatívne tresty - nové výsledky / Helmut Kury, Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - ISBN 978-80-7502-034-5. - Praha : Leges, 2014. - S. 15-40
 97. AFD Legal successor's criminal liability with regard to a legal entity / Tomáš Strémy, Andrea Gregušová
  In: Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť. - ISBN 978-80-8082-777-9. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. - S. 223-233
 98. AFD Zmier ako jedna z foriem uplatňovania restoratívnej justície / Tomáš Strémy
  In: Aktuálne problémy prípravného konania trestného. - ISBN 978-80-7502-030-7. - Praha : Leges, 2014. - S. 207-214
 99. AFD Prevencia juvenilnej recidívy v úvahách profesora Hatalu / Tomáš Strémy
  In: Trestný čin - jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-343-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 209-215 [CD-ROM]
 100. AFD Porovnávacia kriminológia a trestná politika / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8054-682-3. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016. - S. 453-459
 101. AFD Aplikácia e-learningu na právnických fakultách / Tomáš Strémy, Jana Strémy
  In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - ISBN 978-80-7160-400-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 236-246
 102. AFD Osobitosti trestného stíhania právnických osôb / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. - ISBN 978-80-7160-359-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 159-167
 103. AFD Alternatívne tresty v kontexte restoratívnej justície - de lege ferenda / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Sankcie. - ISBN 978-80-8168-973-4. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 290-303
 104. AFD Výskum verejnej mienky o alternatívnych trestoch –agentúrny výskum 1. / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Nová Európa – výzvy a očakávania : európske výzvy trestného práva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8168-566-8. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 181-195 [CD-ROM]
 105. AFD Trestná politika v Maďarsku / Tomáš Strémy
  In: Právne a ekonomické aspekty korupcie [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-571-0141-3. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 102-107 [online]
 106. AFD Ukladanie alternatívnych trestov z hľadiska kriminálnej geografie / Tomáš Strémy, Alexandra Donevová
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. - ISBN 978-80-7502-104-5. - Praha : Leges, 2015. - S. 216-228
 107. AFD Princíp Ne bis in idem a jeho použiteľnosť v prípade rozhodnutia o disciplinárnom previnení / Tomáš Strémy
  In: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est : pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. - ISBN 978-83-8111-156-0. - Krakov : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2019. - S. 195-201
 108. AFD Restoratívna justícia v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na trest povinnej práce / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 35, mimoriadne číslo (2016), s. 14-24
 109. AFD Páchatelia majetkovej a ekonomickej kriminality v súčasnosti / Tomáš Strémy
  In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. - ISBN 978-80-8082-261-3. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 191-206
 110. AFD Vybrané inštitúty ochrany veriteľa v kontexte likvidácie právnickej osoby / Tomáš Strémy
  In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-488-4. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 100-105 [online]
 111. AFD Význam kriminológie pre vzdelávanie právnika / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike. - ISBN 978-80-8054-793-6. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. - S. 85-101
 112. AFD Procesná (ne)použiteľnosť výpovede v procesnom postavení zadržaného podozrivého / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. - ISBN 978-80-7160-520-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 100-104 [online]
 113. AFD Zaisťovanie majetku v trestnom konaní de lege ferenda / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Informácie dôležité pre trestné konanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7502-260-8. - Praha : Nakladatelství Leges, 2017. - S. 124-131
 114. AFD Alternatívne tresty vs. verejnosť / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8054-729-5. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 27-35
 115. AFD Právne aspekty verbálnych prejavov pri služobných úkonoch policajtov / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi [elektronický dokument] : zborník príspevkov zo 7. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8054-811-7. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. - S. 89-95 [print]
 116. AFD Akčný plán Európskej komisie / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: 1. Košické dni trestného práva : perspektívy vývoja európskeho trestného práva. - ISBN 978-80-8152-613-8. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 137-146
 117. AFD Právo na spravodlivý proces / Tomáš Strémy
  In: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie. - ISBN 978-80-8082-251-4. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. - S. 96-104
 118. AFD Nové trendy v ekonomickej kriminalite / Tomáš Strémy
  In: Páchateľ hospodárskej kriminality v Slovenskej republike [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-287-3. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. - S. 24-37 [CD-ROM]
 119. AFD Trestné činy páchané pri výkone závislej práce / Tomáš Strémy
  In: Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. - ISBN 978-80-7380-242-4. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - S. 166-175
 120. AFD Stav de lege lata trestu povinnej práce v slovenskom trestnom zákone v kontexte výskumu verejnej mienky o alternatívnych trestoch / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkone trestných sankcií. - ISBN 978-80-7160-437-2. - Bratislava : [Univerzita Komenského, Právnická fakulta], 2016. - S. 92-101
 121. AFD Detektor lži / Tomáš Strémy
  In: Dokazovanie v trestnom konaní [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-134-0. - Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2007. - S. 107-112 [CD-ROM]
 122. AFD Osobnosť páchateľa primárne zameraná na vplyvy prostredia (exogénny kriminogénny faktor v sociálnej oblasti) / Tomáš Strémy
  In: Teoretické úvahy o práve 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-255-2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - Nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 123. AFD Aktuálne otázky ekonomickej kriminality a jej fenomenológia v rokoch 2000-2007 v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Teoretické úvahy o práve 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-256-9. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - Nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 124. AFD Výskum alternatívnych trestov - príspevok k rozvoju restoratívnej justície v Slovenskej republike / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky 8. - ISBN 978-80-8054-741-7. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 91-104
 125. AFD Kriminologické aspekty extrémizmu / Tomáš Strémy, Lukáš Turay
  In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7502-420-6. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - S. 321-333
 126. AFD Účelové zlučovanie spoločností v trestnoprávnom kontexte / Tomáš Strémy
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, mim. číslo (2017), s. 178-189
 127. AFD Podnet na zriadenie Inštitútu kriminológie v Slovenskej republike / Miroslava Vráblová, Tomáš Strémy
  In: Metodológia kriminologického výskumu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-455-6. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 128. AFD Obete kriminality a ich prevencia / Tomáš Strémy
  In: Obete kriminality - Victims of crime. - ISBN 978-80-89447-36-7. - Bratislava : Eurokódex, 2010. - S. 273-280
 129. AFD Ochrana majetkových záujmov zamestnávateľa a whistleblowing / Andrea Olšovská, Tomáš Strémy
  In: Quo vadis, pracovné právo? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-313-9. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2009. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 130. AFD Ekonomická a daňová kriminalita / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy. - ISBN 978-80-8054-720-2. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017. - S. 164-173
 131. AFD Trestná politika v Anglicku / Tomáš Strémy
  In: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. - ISBN 978-80-8152-800-2. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 88-96
 132. AFD Ochrana budúcich obetí domáceho násilia (sociálno-intervenčné programy pre páchateľov domáceho násilia v podmienkach Slovenskej republiky) / Tomáš Strémy, Jozef Griger
  In: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, september 2018. - ISBN 978-80-7502-332-2. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 170-185
 133. AFD Spravodlivosť trestného konania a jeho reflexia v správnom konaní trestnom / Ivan Šimovček, Tomáš Strémy
  In: Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. - ISBN 978-83-7490-843-6. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 193-199
 134. AFD Druhy a zásady ukladania trestov na základe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb / Tomáš Strémy
  In: Právo, obchod, ekonomika 6.. - ISBN 978-80-8152-443-1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 495-508
 135. AFD Podpora zamestnávania mladých ako nástroj prevencie kriminality / Tomáš Strémy
  In: Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. - ISBN 978-80-7160-386-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 101-110
 136. AFD Prísne trestanie alebo alternatívy: čo lepšie pomôže znižovať trestnú činnosť / Helmut Kury, Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. - ISBN 978-80-7502-224-0. - Praha : Leges, 2017. - S. 14-63
 137. AFD Restoratívna justícia a elektronický systém monitoringu osôb v súčasnosti / Tomáš Strémy, Samuel Burský
  In: Paralely a divergencie [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-223-4633-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 327-334 [online]
 138. AFD Výskum verejnej mienky o alternatívnych trestoch - agentúrny výskum 2 / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. - ISBN 978-80-7502-224-0. - Praha : Leges, 2017. - S. 230-244
 139. AFD VAT fraud committed in the Slovak Republic in the context of the European Union / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová and Martin Kotovský
  In: The Janus-faces of cross-border crime in Europe. - ISBN 978-94-6236-871-2. - Hague : Eleven, 2018. - S. 285-306
 140. AFD Obete organizovaného zločinu v kontexte trestného činu obchodovania s ľuďmi (§ 179 TZ) / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová, Lukáš Turay
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-7160-474-7. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 194-213 [online]
 141. AFD Prevencia domáceho násilia / Tomáš Strémy, Michaela Jurisová
  In: Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. - ISBN 978-80-8168-708-2. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 125-140
 142. BAA Trestný zákon : osobitná časť ; komentár 2. diel (§144-440). / Eduard Burda ... [et al.]
  Praha : C.H. Beck, 2011
 143. BCI Prípadové štúdie z trestného práva procesného / Adrián Jalč ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2015
 144. BCI Prípadové štúdie z trestného práva hmotného / Tomáš Strémy ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2015
 145. BEE Administrative punishment and the principle nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege / Soňa Košičiarová, Tomáš Strémy
  In: Znanieto - tradicii, inovacii, perspektivi. - ISBN 978-954-9370-96-6. - Burgas : Burgaski svoboden universitet, 2013. - S. 30-36
 146. BEE Aký je záujem o výskum ekonomickej kriminality / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Kdo slyší hlas volajícího na poušti. - ISBN 978-80-903541-7-3. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2010. - S. 189-196
 147. BEE Kriminologické štúdie profesora Hatalu / Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
  In: Kriminologie : aktuální problémy. - ISBN 978-80-7251-395-6. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2013. - S. 147-151
 148. BEF E-learning a jeho využitie pri výučbe právnických predmetov / Tomáš Strémy
  In: Európsky vzdelávací priestor a nové formy výučby právnych predmetov na univerzite [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-194-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2008. - S. 55-64 [CD-ROM]
 149. BEF 11th of September and its consequences in Australian law / Tomáš Strémy
  In: Terorizmus a medzinárodné právo. - ISBN 978-80-969320-2-3. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2007. - S. 132-140
 150. BEF Prevencia kriminality v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  In: Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88931-68-3. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. - nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 151. BEF Trestnoprávne aspekty zamestnávania cudzincov / Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová
  In: Zamestnávanie cudzincov. - ISBN 978-80-89393-75-6. - Bratislava : Sprint 2, 2012. - S. 189-201
 152. DAI Kriminologické aspekty majetkovej kriminality v Slovenskej republike / Tomáš Strémy
  Trnava : [s.n.], 2011
 153. DAI Kriminologická charakteristika majetkovej a ekonomickej kriminality / Tomáš Strémy ; školiteľ Jozef Prusák; školiteľ konzultant: Gustáv Dianiška
  Trnava : [s.n.], 2009
 154. EDI Kurilovská, L.: Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia / Tomáš Strémy
  In: Právny obzor. - Roč. 97, č. 1 (2014), s. 104-106
 155. EDJ K navrhovanej novele zákona o voľbe prezidenta Policajného zboru / Tomáš Strémy, Natália Hangáčová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 9 (2018), s. 24-24
 156. EDJ Organizovaný zločin úzko súvisí s korupciou / Tomáš Strémy
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 7 (2018), s. 7-7
 157. EDJ Život a dielo profesora Gustáva Dianišku / Tomáš Strémy
  In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - ISBN 978-80-8082-831-8. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - S. 13-22
 158. EDJ 18th cross-border crime colloquium na PraF UK / Natália Hangáčová, Tomáš Strémy
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 20
 159. EDJ 18. svetový kriminologický kongres v Indii aj za aktívnej účasti odborníkov z PraF UK / Tomáš Strémy
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 7 (2017), s. 25
 160. FAI Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : . / editor: Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010
 161. FAI Teoretické úvahy o práve 6. : zborník [abstraktov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. / editori: Andrea Olšovská, Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010
 162. FAI Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie september 2015. / Tomáš Strémy (ed.)
  Praha : Leges, 2015
 163. FAI Metodológia kriminologického výskumu [elektronický zdroj] : . / editor: Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011
 164. FAI Právne a ekonomické aspekty korupcie [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. / Andrej Beleš, Lukáš Turay, Natália Hangáčová, Tomáš Strémy (ed.)
  Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019
 165. FAI Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. / editori Tomáš Strémy ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015
 166. FAI Iustitia omnibus : pocta prof. JUDr. Pavlovi Balážovi, CSc.. / editor Tomáš Strémy, Miroslava Vráblová, Štefan Zeman
  Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014
 167. FAI Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2014. / Tomáš Strémy (ed.)
  Praha : Leges, 2014
 168. FAI Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta (1998 - 2013) : jubilejný pamätník 2. / Helena Barancová ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013
 169. FAI Teoretické úvahy o práve 6. [elektronický zdroj] : zborník [príspevkov] z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty : 27.3.2010. / editor: Andrea Olšovská, Tomáš Strémy
  Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2010
 170. FAI European criminal law [elektronický zdroj] : . / editors: Tomáš Strémy, Ondrej Laciak
  Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, [2016]
 171. FAI Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2017. / Tomáš Strémy (ed.)
  Praha : Leges, 2017
 172. FAI The Janus-faces of cross-border crime in Europe / Petrus C. van Duyne, Tomáš Strémy ... [et al.]
  Hague : Eleven, 2018
 173. GII Úvodom / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. - ISBN 978-80-7502-104-5. - Praha : Leges, 2015. - S. 9-10
 174. GII Overview of scientific events organized by the Faculty of law, Trnava University in Trnava, Slovakia, until the end of the year 2015 / Tomáš Strémy
  In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 282-286 [online]
 175. GII 14. ročník EUROCRIMU v Prahe / Tomáš Strémy
  In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - Roč. 3, č. 3 (2014), s. 20-21
 176. GII Úvodom / Tomáš Strémy
  In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. - ISBN 978-80-7502-034-5. - Praha : Leges, 2014. - S. 9-10
 177. GII Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach / Tomáš Strémy
  In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 20-21
 178. GII Príhovor / Tomáš Strémy, Anton Škreko
  In: Corpus delicti. - Č. 2 (2011), s. 4
 179. GII 18. svetový kriminologický kongres v Indii (ISC) (Dillí, 15.–19.12.2016) / Tomáš Strémy
  In: Česká kriminologie [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2017), nestr. [s. 1] [online]
 180. GII Prológ 2. / Tomáš Strémy
  In: Proceedings software law 2004. - Trnava : ELSA, 2004. - nestr. [3 s.]
 181. GII Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi / Monika Martišková, Tomáš Strémy
  In: Universitas Tyrnaviensis : časopis Trnavskej univerzity v Trnave. - Roč. 4, č. 4 (2015), s. 24