Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Fakulta rozvíja základný i aplikovaný výskum vo všetkých právnych vedách vrátane skúmania dejín štátu a práva na našom území. Tiež sa venuje aj rozvoju právnej vedy v oblasti verejnej správy. Rozvoj vedy sa realizuje najmä prostredníctvom plnenia grantových úloh grantov UK, grantov VEGA, KEGA, APVV, ako aj grantových úloh realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Do skúmania grantových úloh sa zapájajú kolektívy katedier, a ústavov v spolupráci so zástupcami z právnej praxe. Zásadnými úlohami, ktoré sú predmetom vedeckého poznávania, je rozvoj ústavného a štátneho zriadenia u nás a v Európskej Únii, ako aj rozvoj právneho vedomia občanov prostredníctvom národného, medzinárodného a európskeho práva. Osobitný priestor je venovaný miestu nášho národného práva  v štruktúre práva Európskej únie a pri jeho realizácii i aplikácii. Okrem tejto činnosti uskutočňuje fakulta analýzu pripravovanej právnej úpravy a podieľa sa na tvorbe a hodnotení legislatívy rôznych rozhodovacích alebo poradných orgánov prostredníctvom svojich pedagogických alebo vedeckých pracovníkov. Osobitné postavenie a úlohy pri rozvoji vedy na fakulte má priebeh a úroveň rozvoja doktorandského štúdia.

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a knižnicu

prof. JUDr. Marián Vrabko , CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesor/professor
Telefón
02/901 29 229
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: ZS 2018/2019
Pondelok: 10.45-11.30 hod.
Utorok: 10.45-11.30 hod.
Publikačná činnosť

Kontakt

prof. JUDr. Marián Vrabko , CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesor/professor
Telefón
02/901 29 229
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: ZS 2018/2019
Pondelok: 10.45-11.30 hod.
Utorok: 10.45-11.30 hod.
Publikačná činnosť