Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Fakulta rozvíja základný i aplikovaný výskum vo všetkých právnych vedách vrátane skúmania dejín štátu a práva na našom území. Tiež sa venuje aj rozvoju právnej vedy v oblasti verejnej správy. Rozvoj vedy sa realizuje najmä prostredníctvom plnenia grantových úloh grantov UK, grantov VEGA, KEGA, APVV, ako aj grantových úloh realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Do skúmania grantových úloh sa zapájajú kolektívy katedier, a ústavov v spolupráci so zástupcami z právnej praxe. Zásadnými úlohami, ktoré sú predmetom vedeckého poznávania, je rozvoj ústavného a štátneho zriadenia u nás a v Európskej Únii, ako aj rozvoj právneho vedomia občanov prostredníctvom národného, medzinárodného a európskeho práva. Osobitný priestor je venovaný miestu nášho národného práva  v štruktúre práva Európskej únie a pri jeho realizácii i aplikácii. Okrem tejto činnosti uskutočňuje fakulta analýzu pripravovanej právnej úpravy a podieľa sa na tvorbe a hodnotení legislatívy rôznych rozhodovacích alebo poradných orgánov prostredníctvom svojich pedagogických alebo vedeckých pracovníkov. Osobitné postavenie a úlohy pri rozvoji vedy na fakulte má priebeh a úroveň rozvoja doktorandského štúdia.

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť tretieho stupňa štúdia (doktorandské štúdium), vedeckovýskumnú činnosť a knižnicu

 1. AAB Rozhodovacia činnosť pri správe daní / Marián Vrabko
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1998
 2. AAB Správa daní a daňové konanie s komentárom / Marián Vrabko
  Bratislava : Práca, 1994
 3. ABA Základné ustanovenia prvá hlava / Jana Baricová, Marián Fečík, Anita Filová ... [et al.]
  In: Správny súdny poriadok : komentár. - ISBN 978-80-7400-678-4. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1-102
 4. ABC Ausgewählte Bereiche des materiellen Verwaltungsrecht in der Slowakei / Marián Vrabko
  In: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns. - ISBN 3-7046-4255-X. - Wien : Verlag Österreich, 2004. - S. 672-707
 5. ACB Správne právo hmotné : všeobecná časť. / Peter Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004
 6. ACB Správne právo hmotné : osobitná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012
 7. ACB Správne právo hmotné : osobitná časť. / Peter Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008
 8. ACB Správne právo hmotné : osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 9. ACB Správne právo procesné : všeobecná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : C.H. Beck, 2013
 10. ACB Všeobecné správne konanie / Marián Vrabko
  Bratislava : Akadémia vzdelávania, 1993
 11. ACB Správne právo hmotné : všeobecná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : C.H. Beck, 2012
 12. ACD Vymedzenie pojmu daňové konanie. Jednotlivé štádiá daňového konania / Marián Vrabko
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-007-8. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 33-53
 13. ACD Správa školstva / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7160-347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 219-239
 14. ACD Rozhodovacie procesy vo finančnej správe / Marián Vrabko, Veronika Munková
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-049-8. - Šamorín : Heuréka, 2018. - S. 26-66
 15. ACD Správa školstva / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 220-243
 16. ACD Vnútorná správa / Marián Vrabko, Anton Martvoň, Juraj Vačok
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 13-124
 17. ADF Sto rokov rozvoja správneho práva na Slovensku / Marián Vrabko
  In: Notitia Iudiciales Academie Collegii Aedilium in Bratislava. - Roč. 4, č. 2 (2018), s. 161-172
 18. ADF Zodpovednosť pri spolupráci, súčinnosti a spolurozhodovaní v štátnej správe / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 74, č. 6 (1991), s. 285-287
 19. ADF Verejnoprávne dohody - formy činnosti orgánov verejnej správy s právotvornými účinkami / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 2 (2001), s. 134-143, res. angl.
 20. ADF Nad novou vyhláškou o občianskych preukazoch a niekoľko súvisiacich úvah / Jaroslav Ružička, Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 18, č. 7 (1985), s. 404-413
 21. ADF Niektoré administratívno-právne aspekty § 50 Zákonníka práce / Mikuláš Trstenský, Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 21, č. 1 (1988), s. 44-50
 22. ADF K pojmu spolupráca a súčinnosť v štátnej správe / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 69, č. 10 (1986), s. 906-916, res. rus; angl.
 23. ADF Niekoľko úvah k "fikcii doručenia" ako opatreniu na vymožiteľnosť práva / Katarína Tóthová, Marián Vrabko
  In: Justičná revue. - Roč. 67, č. 10 (2015), s. 1135-1147
 24. ADF Činnosť poisťovacieho makléra na slovenskom poistnom trhu / Marián Vrabko
  In: Podnikateľ a právo. - Č. 1 (1998), s. 9-15
 25. ADF Opravné prostriedky v daňovom konaní / Marián Vrabko
  In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 10 (1998), s. 21-32
 26. AEC Ako ďalej so štátnou správou v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Organizace státní správy - vývojové tendence. - ISBN 978-80-7502-048-2. - Praha : Leges, 2014. - S. 16-24
 27. AEC Princípy európskej úpravy starostlivosti životné prostredie / Marián Vrabko
  In: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-560-9. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 25-28
 28. AEC Starostlivosť o vody a prírodné liečivé zdroje / Marián Vrabko
  In: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-560-9. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 282-297
 29. AEC Starostlivosť o zver a poľovníctvo / Anton Martvoň, Marián Vrabko
  In: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-560-9. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 319-334
 30. AEC Je rozhodnutie súdu prameňom práva pre správne orgány? / Marián Vrabko
  In: Racionalizácia verejnej správy. - ISBN 978-80-906601-8-2. - Hodonín : Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2019. - S. 24-29
 31. AEC Súladnosť správneho poriadku a správneho súdneho poriadku v Slovenskej repulike / Marián Vrabko
  In: Správní řád : 10 let v akci. - ISBN 978-80-87975-57-2. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakuta 2016. - S. 266-274
 32. AEC Výkon verejnej správy ako výkon optimálnej služby poskytovanej občanom / Marián Vrabko
  In: Administracja publiczna a gospodarka. - ISBN 978-83-946766-3-6. - Warszawa : Ius Publicum, 2018. - S. 508-517
 33. AEC Legal provisions on the management of the public healthcare facilities and performance of the healthcare activities / Marián Vrabko, Lucia Smolková, Sylvia Mičíková
  In: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. - ISBN 978-83-255-8966-0. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - S. 193-202
 34. AED Blokové konanie § 84-86 / Marián Vrabko
  In: Zákon o priestupkoch : komentár. - ISBN 978-80-89603-30-5. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 417-430
 35. AED Rozkazné konanie § 87 / Marián Vrabko
  In: Zákon o priestupkoch : komentár. - ISBN 978-80-89603-30-5. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 430-433
 36. AED Osobitné druhy daňových konaní / Marián Vrabko
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-007-8. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 53-54
 37. AED Daňové konanie. Zásady správy daní / Marián Vrabko
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-007-8. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 28-33
 38. AED Pojem, predmet, systém správneho práva a základná charakteristika správneho práva a jeho postavenie v právnom poriadku SR / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 33-42
 39. AED Pramene správneho práva / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 43-57
 40. AED Administratívnoprávne vzťahy / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 66-71
 41. AED Metódy činnosti verejnej správy / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 133-136
 42. AED Súčasný právny stav / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 248-253
 43. AED Development and main Features of Public Administration / Obščestvennoje upravlenije, jego charakteristika i razvitije / Marián Vrabko
  In: Experience of the Slovak Republic from membership in the European Union. - ISBN 978-80-7160-260-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 111-122 / S. 246-258
 44. AED Správa zahraničných vecí / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 172-181
 45. AED Niekoľko poznámok k charakteru rozhodnutia v daňovom konaní / Marián Vrabko
  In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 6. - ISBN 80-8055-699-7. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity M. Bela, 2002. - S. 127-132
 46. AED Správa zahraničných vecí / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7160-347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 178-185
 47. AED Niekoľko úvah o správnom konaní / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - ISBN 80-223-1946-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 205-211
 48. AED Theoretical core of administrative judiciary / Marián Vrabko
  In: Theoretical issues in administrative judiciary. - ISBN 978-80-7160-364-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 12-21
 49. AED Správa daní a správa poplatkov / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 381-398
 50. AED Diferenciačné znaky všeobecného správneho konania a daňového konania / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Jurajovi Cúthovi, DrSc., k 75. narodeninám, roč. 21/2002. - ISBN 80-223-1646-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 313-321
 51. AED Niektoré právne aspekty daňového konania / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 14/1992. - ISBN 80-223-0721-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 183-191
 52. AED Zásady uplatňované pri rozhodovacích procesoch v daňovom konaní / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 18/1999. - ISBN 80-223-1329-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 263-273
 53. AED Vývoj správy daní a daňovej sústavy na našom území / Marián Vrabko
  In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 3. - ISBN 80-8055-247-9. - Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity M. Bela, 1999. - S. 193-204
 54. AED Správa daní a správa poplatkov / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7160-347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 365-379
 55. AEF Administratívnoprávne aspekty zákona o súkromnom podnikaní občanov / Marián Vrabko
  In: Aktuálne právne problémy individuálneho podnikania. - Bratislava : Pobočka ČSVTS na Právnickej fakulte UK, 1990. - S. 119-130
 56. AFC Úvahy ku kodifikácii správneho práva trestného v podmienkach SR a jej rozsah / Marián Vrabko, Bernard Pekár
  In: Dny práva 2017 - Days of law 2017 [elektronický dokument] : 8 : Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. - ISBN 978-80-210-8955-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 293-303 [online]
 57. AFC Je rozhodnutie správneho súdu pre správne orgány záväzné? / Marián Vrabko
  In: Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku : sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR. - ISBN 978-80-88266-25-9. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 355-363
 58. AFC Perspektívy a možnosti rozvoja verejnej správy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Veřejná správa na prahu 21. století. - ISBN 80-210-2739-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 21-33
 59. AFC Ochrona wlasności w sferze zarzadzania publicznego / Marián Vrabko ; tlumaczenie z jezyka rosyjskiego Urszula Markowska
  In: Wlasność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiazań w państwach Europy środkovwo-wschodniej.. - ISBN 83-87749-97-4. - Lódź : Lódzkie towarzystwo naukowe, 2006. - S. 179-183, res. angl; rus.
 60. AFC Správno-právne aspekty migrácie v Slovenskej republike / Marián Vrabko, Mária Srebalová, Ján Škrobák
  In: Aktuální právní aspekty migrace. - ISBN 978-80-7502-162-5. - Praha : Leges, 2016. - S. 88-98
 61. AFC Rozhodovacie procesy vo verejnej správe v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Naukovyj visnyk Užhorods´koho nacionaľnoho Universytetu : serija Pravo, speciaľnyj vypusk 2. - Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2003. - S. 53-57
 62. AFC Aktuálne problémy rozvoja právnej vedy so zreteľom na správne právo v podmienkach Slovenskej republiky / Marián Vrabko
  In: Monseho olomoucké právnické dny 2006. - ISBN 80-244-1565-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2006. - S. 73-78
 63. AFC Vývoj právnej úpravy verejnej správy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Aktualne problemy prawa w Republice Slowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej : Aktuálne otázky práva v Slovenskej republike a Poľskej republike. - ISBN 83-89473-18-6. - Rzeszów : Mitel, 2005. - S. 469-473
 64. AFC Perspektívy rozvoja Správneho súdnictva v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Dny práva 2014 - Days of law 2014 : Organizace a správa (nejen správního) soudnictví [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7902-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 237-247 [online]
 65. AFC Rozvoj akademickej samosprávy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Historie, současný stav a perspektivy univerzit. - ISBN 978-80-246-1604-9. - Praha : Karolinum, 2008. - S. 102-109
 66. AFC Charakter rozhodovacích procesov pri normotvornej právomoci obcí / Marián Vrabko
  In: K normotvorné pravomoci obcí. - ISBN 80-210-1751-1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - S. 83-88
 67. AFD Zdokonaľovanie činnosti verejnej správy prostredníctvom zdokonaľovania obsahu správnych dohôd / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 20/2000. - ISBN 80-223-1505-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 143-150
 68. AFD Pridaná hodnota k laudácii / Marián Vrabko
  In: Pocta profesorovi Slovinskému. - ISBN 978-80-7160-285-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 22-25
 69. AFD Prečo sme sa rozhodli novelizovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / Marián Vrabko
  In: Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. - ISBN 978-80-7160-293-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 13-18
 70. AFD Rozvoj verejnej správy v podmienkach slovenskej štátnosti / Marián Vrabko
  In: Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodarstva a jeho perspektívy. - ISBN 80-968898-1-8. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2004. - S. 116-120
 71. AFD Rozvoj verejnej správy v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na integračné procesy Slovenskej republiky do Európskej únie / Marián Vrabko
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7160-185-3. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003. - S. 7-10
 72. AFD Možnosti rozvoja sankčných opatrení v správnom trestaní / Marián Vrabko
  In: Nová právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-454-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 171-173 [CD-ROM]
 73. AFD Normotvorba obcí pri výkone originálnej právomoci a pôsobnosti / Marián Vrabko
  In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-485-3. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 6-9 [online]
 74. AFD Návrh nového Správneho súdneho poriadku / Marián Vrabko
  In: Nový Správny súdny poriadok : návrh. - ISBN 978-80-7160-374-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 6-11
 75. AFD Prevod vlastníckeho práva v pozemkových spoločenstvách / Marián Vrabko, Ľudovít Máčaj
  In: Agrarian law of the European Union 2017 [elektronický dokument] : (land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU common agricultural policy). - ISBN 978-80-552-1796-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - S. 105-115 [online]
 76. AFD Správne právo a právo Európskej únie / Marián Vrabko
  In: Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky : 3. Právnické dni Karola Planka. - ISBN 80-968898-2-6. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005. - S. 93-102
 77. AFD Sú princípy v práve prameňom správneho práva? / Marián Vrabko
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov : 7. - ISBN 978-80-7160-480-8. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 351-356 [online]
 78. AFD Správne trestanie z pohľadu správneho práva procesného / Marián Vrabko
  In: Aktuálne otázky správneho trestania. - ISBN 80-8054-261-9. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2002. - S. 21-28
 79. AFD Niektoré administratívnoprávne aspekty rozhodovacích procesov pri ochrane spotrebiteľa / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 22/2003. - ISBN 80-223-1791-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 209-219
 80. AFD Rozhodovacie procesy vo verejnej správe po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie / Marián Vrabko
  In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - ISBN 978-80-7160-305-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 6-8
 81. AFD Niekoľko úvah o správnej úvahe vo vzťahu k účastníkom konania v správnom konaní / Marián Vrabko
  In: Správne súdnictvo. - ISBN 80-7160-212-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie a Najvyšší súd SR, 2006. - S. 19-23
 82. AFD Vývoj, súčasný stav a perspektívy rozvoja verejnej správy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Teória a prax verejnej správy. - ISBN 80-7097-637-3. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. - S. 239-247
 83. AFD Správne súdnictvo v Slovenskej republike (historické, politické a právne východiská) / Marián Vrabko
  In: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-7160-339-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 9-22
 84. AFD Perspektívy právneho vzdelávania a právnej vedy = The perspectives of legal education and jurisprudence / Marián Vrabko
  In: Aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnického vzdelávania. - ISBN 978-80-7160-315-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 33-35 / 104-106
 85. AFD Katastrálne konanie v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 7. júna 2006 v Bratislave. - ISBN 80-7160-230-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006. - S. 19-39
 86. AFD Princípy a zásady v práve s osobitným zreteľom na princípy pri uplatňovaní správneho trestania / Marián Vrabko
  In: Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-399-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 5-9 [CD-ROM]
 87. AFD Zodpovednosť pri spolupráci, činnosti a spolurozhodovaní v štátnej správe / Marián Vrabko
  In: Zborník prednášok z kolokvia k problematike zodpovednosť za výkon štátnej správy a samosprávy. - Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 1991. - S. 110-115
 88. AFD Sú správne súdy pripravené na efektívne správne trestanie podľa nového Správneho súdneho poriadku? / Marián Vrabko
  In: Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-430-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 257-261 [CD-ROM]
 89. AFH Ako ďaleko sme sa dostali s novelizáciou zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) = How far have we come with the Amendment of Act No. 71/1967 Coll. on Administrative procedure / Marián Vrabko
  In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - ISBN 978-80-7160-301-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 346
 90. BAB Katastrálne konanie v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku (vybrané zákony, vyhlášky a nariadenia) / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
 91. BAB Vysokoškolák vo svetle práva / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Smena, 1989
 92. BAB Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov obyvateľstva ? : metodická príručka pre podnikateľov a ostatných daňovníkov, ktorí sa chystajú vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov obyvateľstva podľa zákona č. 389/1990 zb.. / Marián Vrabko a kol.
  Bratislava : Omega, 1990
 93. BAB Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave : 85 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921-2006). / Ladislav Balko ... [et al.] ; vedecký redaktor Marián Vrabko ; zostavila Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 94. BAB Ako na to? : Kniha vzorov písomností pre začínajúcich podnikateľov a podnikajúcich. / Mikuláš Trstenský ... [et al.]
  Bratislava : Omega, 1990
 95. BAB Ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb : metodická príručka na vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby a pre právnické osoby k dani z nehnuteľností podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností. / Marián Vrabko a kolektív
  Bratislava : Omega, 1993
 96. BAB Nová právna úprava zhromažďovania, združovania / Jaroslav Ružička, Marián Vrabko
  Bratislava : Práca, 1990
 97. BAB Spoločnosť s ručením obmedzeným / Peter Šmeringai ... [et al.]
  Bratislava : Omega, 1992
 98. BAB Začínate podnikať? : súkromné podnikanie občanov v otázkach a odpovediach. / Ján Cirák ... [et al.]
  Bratislava : Videopress MON, 1990
 99. BBB Úrad (§ 45-71) / Marián Vrabko
  In: Zákon o ochrane osobných údajov : komentár. - ISBN 978-80-8155-027-0. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - S. 160-203
 100. BCI Československé správne právo : Vzory podaní a rozhodnutí v správnom konaní. / Jozef Koreň, Marián Vrabko
  Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1988
 101. BCI Správne právo : procesná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2003
 102. BCI Správne právo : procesná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001
 103. BCI Správne právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2000
 104. BCI Správne právo : procesná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
 105. BCI Vybrané rozhodovacie procesy vo verejnej správe / Ján Reken, Marián Vrabko
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 1999
 106. BCI Československé správne právo 2. / Katarína Tóthová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 107. BCI Správne právo 3. / Peter Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 108. BCI Správne právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997
 109. BCI Správne právo : osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1994
 110. BCI Vybrané rozhodovacie procesy vo verejnej správe / Ján Reken, Marián Vrabko
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1994
 111. BCI Základy správneho práva hmotného / Katarína Tóthová a kolektív
  Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1992
 112. BDF Súdna kontrola zákonnosti / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 13 (1989), s. 24
 113. BDF Konanie vo veciach daní / Marián Vrabko
  In: Miestna správa. - Č. 5 (1991), s. 8-10
 114. BDF Komplexný rozvoj spravovaných území / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 6 (1988), s. 7
 115. BDF Nielen ôsmy paragraf / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 21 (1988), s. 10-11
 116. BDF Viac využívať možnosti výchovného pôsobenia / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 20 (1984), s. 24-25
 117. BDF Socialistická samospráva - súčasť socialistickej demokracie / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 17 (1987), s. 24-25
 118. BDF Výkon štátnej správy uskutočňovaný národnými výbormi v Bratislave / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 19 (1985), s. 18-19
 119. BDF Živnostenský zákon Vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam / Marián Vrabko, Ján Cirák
  In: Pravda. - Mimoriadne vydanie Roč. 4 (75), máj (1994), s. 1-44
 120. BDF Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 1993 / Marián Vrabko a kol.
  In: Pravda. - Mimoriadne vydanie. Metodická príručka Roč. 4(75), február (1994), s. 1-58
 121. BDF Kompetencia orgánov štátnej správy / Marián Vrabko
  In: Verejná správa. - Roč. 48, č. 3 (1993), s. 14-15
 122. BEE Nekotoryje aspekty pravovogo regulirovanija administrativnogo sudoproizvodstva v Slovakiji i Čechiji / Marián Vrabko, E. Zeňkovič
  In: Obespečenije prav i svobod čelovjeka v sovremennom mire. - ISBN 978-5-392-25283-1. - Moskva : Prospekt, 2017. - S. 86-93
 123. BEE Administrativnoje nakazanije v Slovackoj Respublike / Marián Vrabko
  In: 15 let Kodeksu Rossijskoj Federaciji ob administrativnych pravonarušenijach: itogi i perspektivy. - ISBN 978-5-9988-0564-6. - Moskva : RG-Press, 2017. - S. 297-307
 124. BEF Právne aspekty niektorých druhov priestupkov dotýkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie / Marián Vrabko
  Bratislava : Rada mladých vedeckých pracovníkov UK, 1986. - S. 81-89
 125. BEF Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 72-79) / Marián Vrabko
  In: Zákon o ochrane osobných údajov : komentár. - ISBN 978-80-8155-027-0. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - S. 204-208
 126. BEF Laudatio alebo pokus o exkurz v pracovnom životopise prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. / Marián Vrabko
  In: Verejná správa na rázcestí. - ISBN 978-80-8168-928-4. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 12-19
 127. BFB Uplatňovanie princípov vedeckého riadenia v činnosti národných výborov / Marián Vrabko
  In: 1. pracovné stretnutie mladých vedeckých pracovníkov venované 40. výročiu SNP. - Bratislava : Rada mladých vedeckých pracovníkov UK, 1984. - S. 89-91
 128. DAI Miestne orgány štátnej správy a vzťahy uplatňované v ich činnosti / Marián Vrabko ; školiteľ Katarína Tóthová
  Bratislava : [s.n.], 1988
 129. EDI Prestavba a štátna správa / Marián Vrabko
  In: Universitas Comeniana. - Roč. 2, č. 1 (1990), s. 60-61
 130. EDI N. S. Timofejev: Komunaľnoje pravo FRG / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 69, č. 1 (1986), s. 67-69
 131. EDI Zdeňka Lišková: Zástupce ROH ve správních komisích národních výborů / Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 17, č. 8 (1984), s. 503-505
 132. EDJ K životnému jubileu Michala Gašpara / Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 21, č. 1 (1988), s. 63-64
 133. EDJ Prof. JUDr. Juraj Cúth, DrSc., osemdesiatročný / Marián Vrabko
  In: Aktuálne problémy medzinárodného práva. - ISBN 978-80-7160-227-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 7-9
 134. EDJ Rozhodovanie dekana fakulty v právno-politickom kontexte svojej doby / Marián Vrabko
  In: Trestný čin - jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-343-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 12-15 [CD-ROM]
 135. FAI Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae Roč. 20/2000 : Zdokonaľovanie verejnej správy. / zostavili Soňa Košičiarová, Marián Vrabko, Jozefína Machajová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 136. FAI Pocta profesorovi Slovinskému / zostavovatelia : Marián Vrabko, Ján Škrobák
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009
 137. FAI Experience of the Slovak Republic from Membership in the European Union / editori Marián Vrabko, Vlasta Kunová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008
 138. FAI Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana Roč. 22/2003 / Vedecký redaktor Marian Posluch ; zostavili Marián Vrabko, Soňa Košičiarová, Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 139. FAI Aktuálne otázky správneho konania : slovenská časť ; zborník príspevkov zo sekcie správne právo medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. / zostavovatelia : Marián Vrabko ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010
 140. FAI Občiansky súdny poriadok : Text zákona s dôvodovou správou k novele z roku 1991. / Zostavili Ľubomír Fogaš, Marián Vrabko
  Bratislava : Kosimpex, 1991
 141. FAI Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia / Andrzej Powałowski, Marián Vrabko, Petr Mrkývka
  Warszawa : C.H. Beck, 2017
 142. FAI Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty : zborník z konferencie mladých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 20.9.2006 v Bratislave. / vedecký redaktor Marián Vrabko ; zostavovateľka Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
 143. FAI Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR / vedeckí redaktori Marián Vrabko, Peter Škultéty ; zostavovateľka Zuzana Šeligová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008
 144. GII Správa o spoločnom zasadnutí katedier správneho práva právnických fakúlt ČSSR / Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 21, č. 7 (1988), s. 446-447
 145. GII Správa o spoločnom zasadnutí katedier správneho práva právnických fakúlt ČSSR / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 68, č. 6 (1985), s. 617-618

Kontakt

 1. AAB Rozhodovacia činnosť pri správe daní / Marián Vrabko
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1998
 2. AAB Správa daní a daňové konanie s komentárom / Marián Vrabko
  Bratislava : Práca, 1994
 3. ABA Základné ustanovenia prvá hlava / Jana Baricová, Marián Fečík, Anita Filová ... [et al.]
  In: Správny súdny poriadok : komentár. - ISBN 978-80-7400-678-4. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1-102
 4. ABC Ausgewählte Bereiche des materiellen Verwaltungsrecht in der Slowakei / Marián Vrabko
  In: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns. - ISBN 3-7046-4255-X. - Wien : Verlag Österreich, 2004. - S. 672-707
 5. ACB Správne právo hmotné : všeobecná časť. / Peter Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004
 6. ACB Správne právo hmotné : osobitná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012
 7. ACB Správne právo hmotné : osobitná časť. / Peter Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008
 8. ACB Správne právo hmotné : osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 9. ACB Správne právo procesné : všeobecná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : C.H. Beck, 2013
 10. ACB Všeobecné správne konanie / Marián Vrabko
  Bratislava : Akadémia vzdelávania, 1993
 11. ACB Správne právo hmotné : všeobecná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : C.H. Beck, 2012
 12. ACD Vymedzenie pojmu daňové konanie. Jednotlivé štádiá daňového konania / Marián Vrabko
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-007-8. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 33-53
 13. ACD Správa školstva / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7160-347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 219-239
 14. ACD Rozhodovacie procesy vo finančnej správe / Marián Vrabko, Veronika Munková
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-049-8. - Šamorín : Heuréka, 2018. - S. 26-66
 15. ACD Správa školstva / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 220-243
 16. ACD Vnútorná správa / Marián Vrabko, Anton Martvoň, Juraj Vačok
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 13-124
 17. ADF Sto rokov rozvoja správneho práva na Slovensku / Marián Vrabko
  In: Notitia Iudiciales Academie Collegii Aedilium in Bratislava. - Roč. 4, č. 2 (2018), s. 161-172
 18. ADF Zodpovednosť pri spolupráci, súčinnosti a spolurozhodovaní v štátnej správe / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 74, č. 6 (1991), s. 285-287
 19. ADF Verejnoprávne dohody - formy činnosti orgánov verejnej správy s právotvornými účinkami / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 2 (2001), s. 134-143, res. angl.
 20. ADF Nad novou vyhláškou o občianskych preukazoch a niekoľko súvisiacich úvah / Jaroslav Ružička, Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 18, č. 7 (1985), s. 404-413
 21. ADF Niektoré administratívno-právne aspekty § 50 Zákonníka práce / Mikuláš Trstenský, Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 21, č. 1 (1988), s. 44-50
 22. ADF K pojmu spolupráca a súčinnosť v štátnej správe / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 69, č. 10 (1986), s. 906-916, res. rus; angl.
 23. ADF Niekoľko úvah k "fikcii doručenia" ako opatreniu na vymožiteľnosť práva / Katarína Tóthová, Marián Vrabko
  In: Justičná revue. - Roč. 67, č. 10 (2015), s. 1135-1147
 24. ADF Činnosť poisťovacieho makléra na slovenskom poistnom trhu / Marián Vrabko
  In: Podnikateľ a právo. - Č. 1 (1998), s. 9-15
 25. ADF Opravné prostriedky v daňovom konaní / Marián Vrabko
  In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 10 (1998), s. 21-32
 26. AEC Ako ďalej so štátnou správou v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Organizace státní správy - vývojové tendence. - ISBN 978-80-7502-048-2. - Praha : Leges, 2014. - S. 16-24
 27. AEC Princípy európskej úpravy starostlivosti životné prostredie / Marián Vrabko
  In: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-560-9. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 25-28
 28. AEC Starostlivosť o vody a prírodné liečivé zdroje / Marián Vrabko
  In: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-560-9. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 282-297
 29. AEC Starostlivosť o zver a poľovníctvo / Anton Martvoň, Marián Vrabko
  In: Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. - ISBN 978-80-7380-560-9. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 319-334
 30. AEC Je rozhodnutie súdu prameňom práva pre správne orgány? / Marián Vrabko
  In: Racionalizácia verejnej správy. - ISBN 978-80-906601-8-2. - Hodonín : Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2019. - S. 24-29
 31. AEC Súladnosť správneho poriadku a správneho súdneho poriadku v Slovenskej repulike / Marián Vrabko
  In: Správní řád : 10 let v akci. - ISBN 978-80-87975-57-2. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakuta 2016. - S. 266-274
 32. AEC Výkon verejnej správy ako výkon optimálnej služby poskytovanej občanom / Marián Vrabko
  In: Administracja publiczna a gospodarka. - ISBN 978-83-946766-3-6. - Warszawa : Ius Publicum, 2018. - S. 508-517
 33. AEC Legal provisions on the management of the public healthcare facilities and performance of the healthcare activities / Marián Vrabko, Lucia Smolková, Sylvia Mičíková
  In: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. - ISBN 978-83-255-8966-0. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - S. 193-202
 34. AED Blokové konanie § 84-86 / Marián Vrabko
  In: Zákon o priestupkoch : komentár. - ISBN 978-80-89603-30-5. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 417-430
 35. AED Rozkazné konanie § 87 / Marián Vrabko
  In: Zákon o priestupkoch : komentár. - ISBN 978-80-89603-30-5. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 430-433
 36. AED Osobitné druhy daňových konaní / Marián Vrabko
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-007-8. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 53-54
 37. AED Daňové konanie. Zásady správy daní / Marián Vrabko
  In: Správne právo procesné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8173-007-8. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 28-33
 38. AED Pojem, predmet, systém správneho práva a základná charakteristika správneho práva a jeho postavenie v právnom poriadku SR / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 33-42
 39. AED Pramene správneho práva / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 43-57
 40. AED Administratívnoprávne vzťahy / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 66-71
 41. AED Metódy činnosti verejnej správy / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 133-136
 42. AED Súčasný právny stav / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. - ISBN 978-80-89603-68-8. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 248-253
 43. AED Development and main Features of Public Administration / Obščestvennoje upravlenije, jego charakteristika i razvitije / Marián Vrabko
  In: Experience of the Slovak Republic from membership in the European Union. - ISBN 978-80-7160-260-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - S. 111-122 / S. 246-258
 44. AED Správa zahraničných vecí / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 172-181
 45. AED Niekoľko poznámok k charakteru rozhodnutia v daňovom konaní / Marián Vrabko
  In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 6. - ISBN 80-8055-699-7. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity M. Bela, 2002. - S. 127-132
 46. AED Správa zahraničných vecí / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7160-347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 178-185
 47. AED Niekoľko úvah o správnom konaní / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - ISBN 80-223-1946-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 205-211
 48. AED Theoretical core of administrative judiciary / Marián Vrabko
  In: Theoretical issues in administrative judiciary. - ISBN 978-80-7160-364-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 12-21
 49. AED Správa daní a správa poplatkov / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-8168-747-1. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - S. 381-398
 50. AED Diferenciačné znaky všeobecného správneho konania a daňového konania / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Jurajovi Cúthovi, DrSc., k 75. narodeninám, roč. 21/2002. - ISBN 80-223-1646-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 313-321
 51. AED Niektoré právne aspekty daňového konania / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 14/1992. - ISBN 80-223-0721-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 183-191
 52. AED Zásady uplatňované pri rozhodovacích procesoch v daňovom konaní / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 18/1999. - ISBN 80-223-1329-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 263-273
 53. AED Vývoj správy daní a daňovej sústavy na našom území / Marián Vrabko
  In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 3. - ISBN 80-8055-247-9. - Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity M. Bela, 1999. - S. 193-204
 54. AED Správa daní a správa poplatkov / Marián Vrabko
  In: Správne právo hmotné : osobitná časť. - ISBN 978-80-7160-347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 365-379
 55. AEF Administratívnoprávne aspekty zákona o súkromnom podnikaní občanov / Marián Vrabko
  In: Aktuálne právne problémy individuálneho podnikania. - Bratislava : Pobočka ČSVTS na Právnickej fakulte UK, 1990. - S. 119-130
 56. AFC Úvahy ku kodifikácii správneho práva trestného v podmienkach SR a jej rozsah / Marián Vrabko, Bernard Pekár
  In: Dny práva 2017 - Days of law 2017 [elektronický dokument] : 8 : Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. - ISBN 978-80-210-8955-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 293-303 [online]
 57. AFC Je rozhodnutie správneho súdu pre správne orgány záväzné? / Marián Vrabko
  In: Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku : sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR. - ISBN 978-80-88266-25-9. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 355-363
 58. AFC Perspektívy a možnosti rozvoja verejnej správy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Veřejná správa na prahu 21. století. - ISBN 80-210-2739-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 21-33
 59. AFC Ochrona wlasności w sferze zarzadzania publicznego / Marián Vrabko ; tlumaczenie z jezyka rosyjskiego Urszula Markowska
  In: Wlasność - zagadnienia ustrojowo-prawne. Porównanie rozwiazań w państwach Europy środkovwo-wschodniej.. - ISBN 83-87749-97-4. - Lódź : Lódzkie towarzystwo naukowe, 2006. - S. 179-183, res. angl; rus.
 60. AFC Správno-právne aspekty migrácie v Slovenskej republike / Marián Vrabko, Mária Srebalová, Ján Škrobák
  In: Aktuální právní aspekty migrace. - ISBN 978-80-7502-162-5. - Praha : Leges, 2016. - S. 88-98
 61. AFC Rozhodovacie procesy vo verejnej správe v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Naukovyj visnyk Užhorods´koho nacionaľnoho Universytetu : serija Pravo, speciaľnyj vypusk 2. - Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2003. - S. 53-57
 62. AFC Aktuálne problémy rozvoja právnej vedy so zreteľom na správne právo v podmienkach Slovenskej republiky / Marián Vrabko
  In: Monseho olomoucké právnické dny 2006. - ISBN 80-244-1565-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2006. - S. 73-78
 63. AFC Vývoj právnej úpravy verejnej správy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Aktualne problemy prawa w Republice Slowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej : Aktuálne otázky práva v Slovenskej republike a Poľskej republike. - ISBN 83-89473-18-6. - Rzeszów : Mitel, 2005. - S. 469-473
 64. AFC Perspektívy rozvoja Správneho súdnictva v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Dny práva 2014 - Days of law 2014 : Organizace a správa (nejen správního) soudnictví [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7902-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 237-247 [online]
 65. AFC Rozvoj akademickej samosprávy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Historie, současný stav a perspektivy univerzit. - ISBN 978-80-246-1604-9. - Praha : Karolinum, 2008. - S. 102-109
 66. AFC Charakter rozhodovacích procesov pri normotvornej právomoci obcí / Marián Vrabko
  In: K normotvorné pravomoci obcí. - ISBN 80-210-1751-1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - S. 83-88
 67. AFD Zdokonaľovanie činnosti verejnej správy prostredníctvom zdokonaľovania obsahu správnych dohôd / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 20/2000. - ISBN 80-223-1505-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 143-150
 68. AFD Pridaná hodnota k laudácii / Marián Vrabko
  In: Pocta profesorovi Slovinskému. - ISBN 978-80-7160-285-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 22-25
 69. AFD Prečo sme sa rozhodli novelizovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / Marián Vrabko
  In: Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. - ISBN 978-80-7160-293-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 13-18
 70. AFD Rozvoj verejnej správy v podmienkach slovenskej štátnosti / Marián Vrabko
  In: Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodarstva a jeho perspektívy. - ISBN 80-968898-1-8. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2004. - S. 116-120
 71. AFD Rozvoj verejnej správy v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na integračné procesy Slovenskej republiky do Európskej únie / Marián Vrabko
  In: Slovensko v procese európskej integrácie. - ISBN 80-7160-185-3. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003. - S. 7-10
 72. AFD Možnosti rozvoja sankčných opatrení v správnom trestaní / Marián Vrabko
  In: Nová právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-454-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 171-173 [CD-ROM]
 73. AFD Normotvorba obcí pri výkone originálnej právomoci a pôsobnosti / Marián Vrabko
  In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-485-3. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 6-9 [online]
 74. AFD Návrh nového Správneho súdneho poriadku / Marián Vrabko
  In: Nový Správny súdny poriadok : návrh. - ISBN 978-80-7160-374-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 6-11
 75. AFD Prevod vlastníckeho práva v pozemkových spoločenstvách / Marián Vrabko, Ľudovít Máčaj
  In: Agrarian law of the European Union 2017 [elektronický dokument] : (land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU common agricultural policy). - ISBN 978-80-552-1796-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - S. 105-115 [online]
 76. AFD Správne právo a právo Európskej únie / Marián Vrabko
  In: Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky : 3. Právnické dni Karola Planka. - ISBN 80-968898-2-6. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005. - S. 93-102
 77. AFD Sú princípy v práve prameňom správneho práva? / Marián Vrabko
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov : 7. - ISBN 978-80-7160-480-8. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 351-356 [online]
 78. AFD Správne trestanie z pohľadu správneho práva procesného / Marián Vrabko
  In: Aktuálne otázky správneho trestania. - ISBN 80-8054-261-9. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2002. - S. 21-28
 79. AFD Niektoré administratívnoprávne aspekty rozhodovacích procesov pri ochrane spotrebiteľa / Marián Vrabko
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 22/2003. - ISBN 80-223-1791-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 209-219
 80. AFD Rozhodovacie procesy vo verejnej správe po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie / Marián Vrabko
  In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - ISBN 978-80-7160-305-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 6-8
 81. AFD Niekoľko úvah o správnej úvahe vo vzťahu k účastníkom konania v správnom konaní / Marián Vrabko
  In: Správne súdnictvo. - ISBN 80-7160-212-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie a Najvyšší súd SR, 2006. - S. 19-23
 82. AFD Vývoj, súčasný stav a perspektívy rozvoja verejnej správy v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Teória a prax verejnej správy. - ISBN 80-7097-637-3. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. - S. 239-247
 83. AFD Správne súdnictvo v Slovenskej republike (historické, politické a právne východiská) / Marián Vrabko
  In: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-7160-339-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 9-22
 84. AFD Perspektívy právneho vzdelávania a právnej vedy = The perspectives of legal education and jurisprudence / Marián Vrabko
  In: Aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnického vzdelávania. - ISBN 978-80-7160-315-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 33-35 / 104-106
 85. AFD Katastrálne konanie v Slovenskej republike / Marián Vrabko
  In: Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 7. júna 2006 v Bratislave. - ISBN 80-7160-230-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006. - S. 19-39
 86. AFD Princípy a zásady v práve s osobitným zreteľom na princípy pri uplatňovaní správneho trestania / Marián Vrabko
  In: Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-399-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 5-9 [CD-ROM]
 87. AFD Zodpovednosť pri spolupráci, činnosti a spolurozhodovaní v štátnej správe / Marián Vrabko
  In: Zborník prednášok z kolokvia k problematike zodpovednosť za výkon štátnej správy a samosprávy. - Bratislava : Inštitút pre verejnú správu, 1991. - S. 110-115
 88. AFD Sú správne súdy pripravené na efektívne správne trestanie podľa nového Správneho súdneho poriadku? / Marián Vrabko
  In: Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-430-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 257-261 [CD-ROM]
 89. AFH Ako ďaleko sme sa dostali s novelizáciou zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) = How far have we come with the Amendment of Act No. 71/1967 Coll. on Administrative procedure / Marián Vrabko
  In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - ISBN 978-80-7160-301-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 346
 90. BAB Katastrálne konanie v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku (vybrané zákony, vyhlášky a nariadenia) / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
 91. BAB Vysokoškolák vo svetle práva / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Smena, 1989
 92. BAB Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov obyvateľstva ? : metodická príručka pre podnikateľov a ostatných daňovníkov, ktorí sa chystajú vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov obyvateľstva podľa zákona č. 389/1990 zb.. / Marián Vrabko a kol.
  Bratislava : Omega, 1990
 93. BAB Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave : 85 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921-2006). / Ladislav Balko ... [et al.] ; vedecký redaktor Marián Vrabko ; zostavila Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 94. BAB Ako na to? : Kniha vzorov písomností pre začínajúcich podnikateľov a podnikajúcich. / Mikuláš Trstenský ... [et al.]
  Bratislava : Omega, 1990
 95. BAB Ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb : metodická príručka na vyplnenie daňového priznania pre fyzické osoby a pre právnické osoby k dani z nehnuteľností podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností. / Marián Vrabko a kolektív
  Bratislava : Omega, 1993
 96. BAB Nová právna úprava zhromažďovania, združovania / Jaroslav Ružička, Marián Vrabko
  Bratislava : Práca, 1990
 97. BAB Spoločnosť s ručením obmedzeným / Peter Šmeringai ... [et al.]
  Bratislava : Omega, 1992
 98. BAB Začínate podnikať? : súkromné podnikanie občanov v otázkach a odpovediach. / Ján Cirák ... [et al.]
  Bratislava : Videopress MON, 1990
 99. BBB Úrad (§ 45-71) / Marián Vrabko
  In: Zákon o ochrane osobných údajov : komentár. - ISBN 978-80-8155-027-0. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - S. 160-203
 100. BCI Československé správne právo : Vzory podaní a rozhodnutí v správnom konaní. / Jozef Koreň, Marián Vrabko
  Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1988
 101. BCI Správne právo : procesná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2003
 102. BCI Správne právo : procesná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001
 103. BCI Správne právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2000
 104. BCI Správne právo : procesná časť. / Marián Vrabko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
 105. BCI Vybrané rozhodovacie procesy vo verejnej správe / Ján Reken, Marián Vrabko
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 1999
 106. BCI Československé správne právo 2. / Katarína Tóthová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 107. BCI Správne právo 3. / Peter Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 108. BCI Správne právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997
 109. BCI Správne právo : osobitná časť. / Peter Škultéty a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1994
 110. BCI Vybrané rozhodovacie procesy vo verejnej správe / Ján Reken, Marián Vrabko
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1994
 111. BCI Základy správneho práva hmotného / Katarína Tóthová a kolektív
  Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1992
 112. BDF Súdna kontrola zákonnosti / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 13 (1989), s. 24
 113. BDF Konanie vo veciach daní / Marián Vrabko
  In: Miestna správa. - Č. 5 (1991), s. 8-10
 114. BDF Komplexný rozvoj spravovaných území / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 6 (1988), s. 7
 115. BDF Nielen ôsmy paragraf / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 21 (1988), s. 10-11
 116. BDF Viac využívať možnosti výchovného pôsobenia / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 20 (1984), s. 24-25
 117. BDF Socialistická samospráva - súčasť socialistickej demokracie / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 17 (1987), s. 24-25
 118. BDF Výkon štátnej správy uskutočňovaný národnými výbormi v Bratislave / Marián Vrabko
  In: Národné výbory. - Č. 19 (1985), s. 18-19
 119. BDF Živnostenský zákon Vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam / Marián Vrabko, Ján Cirák
  In: Pravda. - Mimoriadne vydanie Roč. 4 (75), máj (1994), s. 1-44
 120. BDF Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 1993 / Marián Vrabko a kol.
  In: Pravda. - Mimoriadne vydanie. Metodická príručka Roč. 4(75), február (1994), s. 1-58
 121. BDF Kompetencia orgánov štátnej správy / Marián Vrabko
  In: Verejná správa. - Roč. 48, č. 3 (1993), s. 14-15
 122. BEE Nekotoryje aspekty pravovogo regulirovanija administrativnogo sudoproizvodstva v Slovakiji i Čechiji / Marián Vrabko, E. Zeňkovič
  In: Obespečenije prav i svobod čelovjeka v sovremennom mire. - ISBN 978-5-392-25283-1. - Moskva : Prospekt, 2017. - S. 86-93
 123. BEE Administrativnoje nakazanije v Slovackoj Respublike / Marián Vrabko
  In: 15 let Kodeksu Rossijskoj Federaciji ob administrativnych pravonarušenijach: itogi i perspektivy. - ISBN 978-5-9988-0564-6. - Moskva : RG-Press, 2017. - S. 297-307
 124. BEF Právne aspekty niektorých druhov priestupkov dotýkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie / Marián Vrabko
  Bratislava : Rada mladých vedeckých pracovníkov UK, 1986. - S. 81-89
 125. BEF Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 72-79) / Marián Vrabko
  In: Zákon o ochrane osobných údajov : komentár. - ISBN 978-80-8155-027-0. - Bratislava : Eurokódex, 2013. - S. 204-208
 126. BEF Laudatio alebo pokus o exkurz v pracovnom životopise prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. / Marián Vrabko
  In: Verejná správa na rázcestí. - ISBN 978-80-8168-928-4. - Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 12-19
 127. BFB Uplatňovanie princípov vedeckého riadenia v činnosti národných výborov / Marián Vrabko
  In: 1. pracovné stretnutie mladých vedeckých pracovníkov venované 40. výročiu SNP. - Bratislava : Rada mladých vedeckých pracovníkov UK, 1984. - S. 89-91
 128. DAI Miestne orgány štátnej správy a vzťahy uplatňované v ich činnosti / Marián Vrabko ; školiteľ Katarína Tóthová
  Bratislava : [s.n.], 1988
 129. EDI Prestavba a štátna správa / Marián Vrabko
  In: Universitas Comeniana. - Roč. 2, č. 1 (1990), s. 60-61
 130. EDI N. S. Timofejev: Komunaľnoje pravo FRG / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 69, č. 1 (1986), s. 67-69
 131. EDI Zdeňka Lišková: Zástupce ROH ve správních komisích národních výborů / Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 17, č. 8 (1984), s. 503-505
 132. EDJ K životnému jubileu Michala Gašpara / Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 21, č. 1 (1988), s. 63-64
 133. EDJ Prof. JUDr. Juraj Cúth, DrSc., osemdesiatročný / Marián Vrabko
  In: Aktuálne problémy medzinárodného práva. - ISBN 978-80-7160-227-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 7-9
 134. EDJ Rozhodovanie dekana fakulty v právno-politickom kontexte svojej doby / Marián Vrabko
  In: Trestný čin - jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-343-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 12-15 [CD-ROM]
 135. FAI Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae Roč. 20/2000 : Zdokonaľovanie verejnej správy. / zostavili Soňa Košičiarová, Marián Vrabko, Jozefína Machajová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 136. FAI Pocta profesorovi Slovinskému / zostavovatelia : Marián Vrabko, Ján Škrobák
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009
 137. FAI Experience of the Slovak Republic from Membership in the European Union / editori Marián Vrabko, Vlasta Kunová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008
 138. FAI Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana Roč. 22/2003 / Vedecký redaktor Marian Posluch ; zostavili Marián Vrabko, Soňa Košičiarová, Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 139. FAI Aktuálne otázky správneho konania : slovenská časť ; zborník príspevkov zo sekcie správne právo medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. / zostavovatelia : Marián Vrabko ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010
 140. FAI Občiansky súdny poriadok : Text zákona s dôvodovou správou k novele z roku 1991. / Zostavili Ľubomír Fogaš, Marián Vrabko
  Bratislava : Kosimpex, 1991
 141. FAI Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia / Andrzej Powałowski, Marián Vrabko, Petr Mrkývka
  Warszawa : C.H. Beck, 2017
 142. FAI Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty : zborník z konferencie mladých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 20.9.2006 v Bratislave. / vedecký redaktor Marián Vrabko ; zostavovateľka Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007
 143. FAI Aktuálne problémy vo vývoji práva SR a ČR / vedeckí redaktori Marián Vrabko, Peter Škultéty ; zostavovateľka Zuzana Šeligová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008
 144. GII Správa o spoločnom zasadnutí katedier správneho práva právnických fakúlt ČSSR / Marián Vrabko
  In: Správní právo. - Roč. 21, č. 7 (1988), s. 446-447
 145. GII Správa o spoločnom zasadnutí katedier správneho práva právnických fakúlt ČSSR / Marián Vrabko
  In: Právny obzor. - Roč. 68, č. 6 (1985), s. 617-618