Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Historia et theoria iuris

ONLINE ARCHÍV

 

HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je elektronický recenzovaný vedecký časopis právnej vedy. Vychádza dvakrát ročne. Cieľom je najmä podpora kvality formácie a vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych vedcov. Praktickým výstupom je poskytnutie priestoru v HTI na priebežné publikovanie vedeckých článkov, ktoré môžu byť využiteľné v procese tvorby dizertačných perspektívne aj habilitačných prác mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov do veku 35 rokov vo vednom odbore právo alebo v príbuzných vedných odboroch.

POKYNY PRE AUTOROV

Rukopisy do časopisu HTI treba posielať v elektronickej podobe výlučne v editore Microsoft Word na e-mailovú adresu: hti.casopis@gmail.com.

Pri zostavovaní príspevku použite nasledujúcu šablónu