Okruhy tém a konzultanti

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť ktorýkoľvek pedagóg, výskumný pracovník alebo doktorand pôsobiaci na fakulte.

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť aj odborník z praxe - ak študent napríklad rieši v rámci svojej pracovnej činnosti zaujímavé právne otázky, môže osloviť svojho zamestnávateľa - napríklad advokáta - s prosbou, aby pôsobil ako jeho konzultant.

Témy (resp. názvy) prác SVOČ nie sú vopred stanovené, študent si tému svojej práce určí po konzultácii so svojim konzultantom. V priebehu mesiaca október fakulta zverejní odporúčané témy alebo okruhy tém prác ŠVOČ.

Študent počas tvorby práce konzultuje zameranie a obsah svojej práce, kedže prácu zostavuje pod vedením zvoleného konzultanta.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Téma: Komisia OSN pre medzinárodné právo – aktuálne otázky kodifikácie

Čiastkové otázky (variantne):

 • Identifikácia medzinárodného obyčajového práva / Identification of customary international law; 
 • Následné dohody a prax vo vzťahu k medzinárodným zmluvám / Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties;
 • Ochrana atmosféry / Protection of the atmosphere;
 • Predbežné vykonávanie medzinárodných zmlúv / Provisional application of treaties;
 • Ius cogens / Peremptory norms of general international law (jus cogens);
 • Imunita štátnych predstaviteľov z cudzej trestnej jurisdikcie / Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction;
 • Sukcesia štátov vo vzťahu k zodpovednosti štátu / Succession of States in respect of State responsibility;
 • Zločiny proti ľudskosti / Crimes against humanity;

Konzultanti:

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.,

JUDr. Metod Špaček, PhD.,

JUDr. Jozef Valuch, PhD.,

 JUDr. Daniel Bednár, PhD.

Mgr. Ján Kováčik,

Mgr. Stela Kovaľová

 

Téma: Ochrana spotrebiteľa v MPS, Cezhraničný elektronický obchod.

Konzultanti:

doc. Miroslav Slašťan, PhD.,

JUDr. Peter Lysina, PhD.,

JUDr. Katarína Burdová, PhD.,

Mgr. Lea Trnovszká,

KATEDRA FINANČNÉHO PRÁVA

Okruhy tém:

 1. Problematika výberu daní v kontexte informatizácie
 2. Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
 3. Únia kapitálových trhov (CMU)
 4. Fiškálna únia, EÚ, eurozóna, postavenie SR
 5. Právna etika a právne profesia

 

Konzultanti:

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

JUDr. Mária Duračinská, CSc.

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

Mgr. Peter Rakovský

Mgr. Maroš Katkovčin

KATEDRA OBCHODNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA

Okruhy tém:

 1. Zodpovednosť štatutárnych orgánov
 2. Spoločnosť v kríze
 3. Hospodársky význam zmenky vo frankofónnych krajinách alternatívne v Rakúsku a v Nemecku - konzultantom je tu osobitne JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
 4. Spotrebiteľ v obchodných záväzkových vzťahoch.

 

Konzultanti:

- všetci pedagógovia KOHP

KATEDRA OBČIANSKEHO PRÁVA

Okruhy tém:

 1. Výkon rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
 2. Náhradné materstvo
 3. Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov

 

Konzultanti: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

JUDr. Imrich Fekete, CSc.

JUDr. Martin Križan, PhD.

<output>prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.</output>

<output>prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.</output>

<output></output>

<output>prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.</output>

<output>prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.</output>

 

 

 

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Okruhy tém:

 1.      Aktuálne otázky uplatňovania štrajkového práva v SR.
 2.      Boj“ proti nelegálnemu zamestnávaniu v SR a EÚ.

 

 Konzultanti:

 1.     JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
 2.     JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
 3.     doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
 4.     Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
 5.     JUDr. Zuzana Macková, PhD.
 6.     JUDr. Mária Nováková, PhD.
 7.     Mgr. Jozef Pavol
 8.     Mgr. Denisa Nevická
 9.     Mgr. Monika Škvarková

 

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

1. Drony na pracovisku

2. Aktivita na sociálnych sieťach - dôvod na skončenie pracovného pomeru (?) 

3. Smernice OECD pre nadnárodné podniky ako prameň pracovného práva

4. Sociálna zodpovednosť podnikov (Corporate social responsibility)

5. Užívanie marihuany na lekárske účely zamestnancom z pohľadu BOZP

6. Iná téma po dohode

KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY

JUDr. Alexandra Letková, PhD.

 1.  Dekonštrukcia v práve
 2. Frazeologizmy ako prameň poznania práva
 3. Prejavy ľavicového extrémizmu v 21. storočí

 

Mgr. Ján Sombati, PhD.

 1. Pozemkové spoločenstvá na Slovensku z pohľadu minulosti a súčasnosti
 2. Reštitúcie židovských majetkov na Slovensku po roku 1945 a 1948

 

Mgr. Zuzana Illyová, PhD.

 1. Inštitút krvnej pomsty - prejav bezpravia alebo výkon spravodlivosti?

<output>Mgr. Zuzana Illýová, PhD.Mgr. zuzana </output>

<output>JUDr. Alexandra Letková, PhD.</output>

<output>JUDr. Alexandra Letková, PhD.</output>

KATEDRA SPRÁVNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA

Okruhy tém zo správneho práva:

 1. Aktuálne problémy správneho trestania v SR
 2. Aktuálne aplikačné otázky v správnom súdnictve po jeho rekodifikácii
 3. Štruktúra obcí v SR, jej dopady a problematika decentralizácie.

 

Okruhy tém z práva životného prostredia:

 1. Právo a globálna klimatická zmena
 2. Ochrana lesných porastov v SR
 3. Ústavnoprávna ochrana poľnohospodárskej pôdy a pitnej vody v SR (v kontexte európskeho práva)

 

Konzultanti:

- všetci pedagógovia a doktorandi KSPaEV

KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A SOCIÁLNYCH VIED

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 1. Argumentačné chyby v právnej historiografii : príklad Slovenského štátu
 2. Pastiš : postmoderné umenie a postmoderné duševné vlastníctvo
 3. Svojpomoc – právnohistorická a právnofilozofická analýza
 4. Organizačné právne normy
 5. Práva a slobody právnických osôb
 6. Simulovaný právny úkon a ochrana dobrej viery
 7. Asociačné právo k športovému podujatiu
 8. Online hazard a jeho regulácia

 

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.

 1. Interpretácia právneho úkonu

 

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

 1. Falšovanie umeleckých diel z pohľadu práva
 2. Právny rozmer tzv. protestných piesní (Protest songs)

 

Zoznam ďalších pedagógov a doktorandov z katedry:

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

Mgr. Ján Šurkala, PhD.

doktorandi:

Mgr. Michal Krajčovič

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč

Mgr., Mgr. Ladislav Križan, PhD.

 

Všetci pedagógovia a doktoranti  budú študentom k dispozícii

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY

Okruhy tém:

 1. Trestná zodpovednosť právnických osôb
 2. Insolvenčné trestné činy
 3. Ekonomická kriminalita
 4. Sankčná politika SR
 5. Korupcia a nástroje boja proti nej
 6. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti
 7. Domáce násilie
 8. Kriminalita zameraná proti deťom a mládeži

 

Témy z inej oblasti po dohode so školiteľom


    

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.doc</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output></output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output></output>

KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA

Okruhy tém:

 1. Ústavná úprava konfliktu záujmov a jej otvorené otázky
 2. Interpretácia ústavného textu
 3. Test racionality v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
 4. Obranyschopná demokracia: teória a prax
 5. Ústavnoprávne aspekty regulácie hazardných hier územnou samosprávou
 6. Identita ústavných poriadkov členských štátov v podmienkach Európskej únie
 7. Medzinárodná zmluva v ústavnom systéme Slovenskej republiky 
 8. Medzinárodné právo a Ústava Slovenskej republiky
 9. Formy interakcie a súčinnosti medzi vnútroštátnymi súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi 
 10. Ústavnoprávne aspekty členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách 
 11. Ratione loci Európskeho súdu pre ľudské práva a extrateritorialita

 

Konzultanti:

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

JUDr. Marián Giba, PhD.

JUDr. Marek Domin, PhD.

JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Mgr. Klaudia Bederková

Mgr. Vincent Bujňák

ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED

Okruhy tém:

 1. Perspektívy rozvoja kryptomien
 2. Efektívny výber daní v kontexte informatizácie

 

Konzultanti:

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

Ing. Zdenka Poláková, PhD.

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

ÚSTAV PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

 1. Informačná a kybernetická bezpečnosť
 2. Identifikácia a autentifikácia osôb v kybernetickom priestore
 3. Otvorené údaje
 4. Autonómne vozidlá

 

Mgr. Martin Daňko, PhD.

 1. Patenty, ktoré brzdia vývoj
 2. Prenos signálu v sieti a jeho právne aspekty
 3. Kto riadi eurofondy?

 

Mgr. Kristián Hodossy

 1. Spôsoby účinnej kontroly čerpania eurofondov

 

Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

 1. Techno-regulácia ako alternatíva k právu
 2. Rozdiel medzi osobným a neosobným (priemyselným) údajom a význam tejto diferenciácie pre právo
 3. Prediktívna analýza tzv. veľkých dát (Big Data) – právne a etické aspekty

 

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

 1. Reklama v televíznom vysielaní
 2. Televízne vysielanie prostredníctvom internetu
 3. Nezávislosť RTVS 

 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

 1. Geoblocking v právnom poriadku SR
 2. Námety na zlepšenie elektronického výkonu verejnej moci

 

Mgr. Petra Žárská, LL.M.

 1. Automatizované spracovanie osobných údajov
 2. Originalita autorských diel