Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Okruhy tém a konzultanti

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť ktorýkoľvek pedagóg, výskumný pracovník alebo doktorand pôsobiaci na fakulte, s ktorým sa na vykonávaní úlohy konzultanta dohodol študent. (Pozn. ak píšete ŠVOČ v rámci jedného zo zapísaných výberových predmetov k ŠVOČ, vašim konzultantom nemôže byť doktorand).

Prosíme vás, aby ste sa primárne obracali na svojich školiteľov záverečných prác, keďže práca ŠVOČ môže byť použitá aj ako základ alebo súčasť bakalárskej alebo diplomovej práce.

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť aj odborník z praxe - ak študent napríklad rieši v rámci svojej pracovnej činnosti zaujímavé právne otázky, môže osloviť svojho zamestnávateľa - napríklad advokáta - s prosbou, aby pôsobil ako jeho konzultant.

Dokladom o dohode v zmysle predchádzajúcich dvoch viet je uvedenie mena, priezviska a titulov dohodnutého konzultanta a jeho podpis na prihláške študenta do ŠVOČ.

Témy (resp. názvy) prác ŠVOČ nie sú vopred stanovené, študent si tému svojej práce určí po konzultácii so svojím konzultantom. 

Študent počas tvorby práce konzultuje zameranie a obsah svojej práce, kedže prácu zostavuje pod vedením zvoleného konzultanta.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Témy:

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

- téma z oblasti ochrany ľudských práv

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

- podľa dohody so študentom

Mgr. Lukáš Mareček, PhD.

- podľa dohody so študentom

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

- podľa dohody so študentom

Mgr. Lilla Ozoráková

- Vplyv medzinárodného práva a judikatúry nadnárodných súdov na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov v trestných veciach

- Právo na spravodlivý súdny proces pred nadnárodnými súdmi

- Životné prostredie, ľudské práva a medzinárodné zločiny

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Témy:

Témy si študenti môžu dohodnúť priamo s konzultantmi:

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

JUDr. Mária Nováková, PhD.

JUDr. Lenka Freel, PhD.

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.

KATEDRA RÍMSKEKO PRÁVA, KÁNONICKÉHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

Témy:  

JUDr. Martin Gregor, PhD.

- Reflexie prirodzeného práva v antickom Ríme

- Pôvod a charakter Zákona XII. tabúľ

- Športovci a gladiátori v rímskom práve

- Manželstvo a konkubinát v prameňoch rímskeho práva

- Náboženská sloboda v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY

Témy:

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

- Obzvlášť zraniteľná obeť v prípravnom konaní

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. 

- Úmysl se zaměřením na řešení hraničních případů s nedbalostí

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

- Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach - súčasné výzvy a trendy

- Medzinárodné trestné právo - súčasné výzvy a trendy

doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD.

- Zaisťovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti

- Prostriedky operatívno-pátracej činnosti vo virtuálnom priestore

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

- Podmienečné prepustenie osôb odsúdených na doživotie

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

- Význam opomenutia v trestnom práve

- Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA

Témy:


doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

oblasti do ktorých by mali témy prác spadať:

  • postavenie a právna regulácia politických strán
  • postavenie hlavy štátu (prezidenta)
  • volebné právo a volebné systémy
  • zhromažďovacie právo

(výber konkrétnej témy ponechaný na študentov)

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

(výber témy ponechaný na študentov)

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

(výber témy ponechaný na študentov)

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

- Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky v oblasti porušenia pravidiel legislatívneho procesu: evolúcia alebo revolúcia?

- Ústavnoprávne aspekty pripomienkovania návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov verejnosťou

- Základné právo na informácie v kontexte verejnej kontroly oznámení verejných funkcionárov 

V prípade záujmu je možnosť dohodnúť sa na spolupráci pri spracovaní ŠVOČ práce aj s ostatnými členmi a doktorandmi KÚP.

ÚSTAV EURÓPSKEHO PRÁVA

Témy:

Mgr. Sára Kiššová 

- Mechanizmus ochrany právneho štátu v Európskej únii.

- Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Poľskej republiky vo vzťahu k Európskej únii. 

ÚSTAV PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Témy:

JUDr. Matúš Mesarčík PhD., LL.M.

- Čo (ne)prinesie navrhované nariadenie o umelej inteligencií z hľadiska transparentnosti umelej inteligencie?

- Vybrané problémy cezhraničných prenosov osobných údajov do tretích krajín.

- Vlastná téma študenta súvisiaca s reguláciou technológií, ochrany súkromia alebo osobných údajov.