Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Okruhy tém a konzultanti

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť ktorýkoľvek pedagóg, výskumný pracovník alebo doktorand pôsobiaci na fakulte, s ktorým sa na vykonávaní úlohy konzultanta dohodol študent.

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť aj odborník z praxe - ak študent napríklad rieši v rámci svojej pracovnej činnosti zaujímavé právne otázky, môže osloviť svojho zamestnávateľa - napríklad advokáta - s prosbou, aby pôsobil ako jeho konzultant.

Dokladom o dohode v zmysle predchádzajúcich dvoch viet je uvedenie mena, priezviska a titulov dohodnutého konzultanta a jeho podpis na prihláške študenta do ŠVOČ.

Témy (resp. názvy) prác SVOČ nie sú vopred stanovené, študent si tému svojej práce určí po konzultácii so svojím konzultantom. 

Študent počas tvorby práce konzultuje zameranie a obsah svojej práce, kedže prácu zostavuje pod vedením zvoleného konzultanta.