Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Okruhy tém a konzultanti

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť ktorýkoľvek pedagóg, výskumný pracovník alebo doktorand pôsobiaci na fakulte, s ktorým sa na vykonávaní úlohy konzultanta dohodol študent. (Pozn. ak píšete ŠVOČ v rámci jedného zo zapísaných výberových predmetov k ŠVOČ, vašim konzultantom nemôže byť doktorand).

Prosíme vás, aby ste sa primárne obracali na svojich školiteľov záverečných prác, keďže práca ŠVOČ môže byť použitá aj ako základ alebo súčasť bakalárskej alebo diplomovej práce.

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť aj odborník z praxe - ak študent napríklad rieši v rámci svojej pracovnej činnosti zaujímavé právne otázky, môže osloviť svojho zamestnávateľa - napríklad advokáta - s prosbou, aby pôsobil ako jeho konzultant.

Dokladom o dohode v zmysle predchádzajúcich dvoch viet je uvedenie mena, priezviska a titulov dohodnutého konzultanta a jeho podpis na prihláške študenta do ŠVOČ.

Témy (resp. názvy) prác ŠVOČ nie sú vopred stanovené, študent si tému svojej práce určí po konzultácii so svojím konzultantom. V dolnej časti tejto stránky však nájdete niektoré možné a odporúčané témy prác ŠVOČ (tým nie je nijako dotknutá možnosť dohodnúť si s konzultantom akúkoľvek inú tému práce ŠVOČ).

Študent počas tvorby práce konzultuje zameranie a obsah svojej práce, keďže prácu zostavuje pod vedením zvoleného konzultanta.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Témy a konzultanti:

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

 • Aktuálnosť koncepcie cudzieho prvku

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

 • Je vôbec potrebné v 21. storočí rekodifikovať ZMPS?

doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD.

 • Prax Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti ochrany ľudských environmentálnych práv 
 • Medzinárodno-právne štandardy na ochranu domácich zvierat pred týraním

Mgr. Lukáš Mareček, PhD.

 • Medzinárodný súdny dvor a konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou 
 • Medzinárodný trestný súd a konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou

Mgr. Lilla Ozoráková

 • Právo na spravodlivé súdne konanie pred nadnárodnými súdmi 
 • Ochrana právneho štátu na medzinárodnej úrovni – rôzne prístupy k definovaniu pojmu právny štát
 • Mechanizmy na vyvodenie zodpovednosti za medzinárodné zločiny spáchané v súvislosti so situáciou na Ukrajine 
 • Vplyv medzinárodného práva a judikatúry nadnárodných súdov na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov v trestných veciach

KATEDRA FINANČNÉHO PRÁVA

Témy a konzultanti: 

Mgr. Tibor Hlinka, PhD. 

 • Dlhová brzda

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 • Zákaz finančnej asistencie na finančnom trhu 

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 

 • Nástroje podpory finančných inovácií regulátormi – komparatívna štúdia v členských štátoch EU 

JUDr. Simona Heseková, PhD. 

 • Crowdfunding v podmienkach SR 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

 • Nové dane na Slovensku 

JUDr. Yana Daudrikh, PhD. 

 • Inovácie a digitálne technológie v oblasti AML 

Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

 • Medzinárodné sankcie z pohľadu finančného práva 

JUDr. Peter Jedinák (externý konzultant) 

 • Kolektívne rozhodovanie a zmeny podmienok dlhopisov
 • Riešenie krízy alebo konkurz banky

KATEDRA OBČIANSKEHO PRÁVA

Témy:  

Tému si študent dohodne individuálne s vybraným konzultantom.

Konzultanti:   

 • prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
 • doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
 • doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
 • doc. JUDr. Martin Križan, PhD.
 • doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.
 • Mgr. Tamara Čipková, PhD.
 • Mgr. Martin Hamřik, PhD.
 • JUDr. Martina Haršányová, PhD.
 • Mgr. Marek Ivančo, PhD.
 • JUDr. Zuzana Klincová, PhD.
 • Mgr. Petronela Luprichová, PhD.
 • JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

KATEDRA RÍMSKEKO PRÁVA, KÁNONICKÉHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

Témy:    

 • Adjektická zodpovednosť v Rímskom práve
 • Vznik úradu cúdzineckého prétora

 Konzultanti:

 • prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
 • prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
 • doc. JUDr. Martin Gregor, PhD. 
 • Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.
 • Mgr. Ján Ivančík, PhD.

KATEDRA SPRÁVNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA

Témy a konzultanti: 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  

 • Správne konanie o environmentálnych deliktoch 

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 • témy z oblasti správneho súdnictva; iné témy po dohode 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 • Sankčné aspekty právnej ochrany štátnych symbolov Slovenskej republiky 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

 • témy z oblasti správneho trestania, slobodného prístupu k informáciám, správneho konania; iné témy po dohode 

Mgr. Viera Jakušová, PhD. 

 • Zmena stavby v zmysle Zákona o výstavbe
 • Informačný systém vo svetle nových stavebných predpisov
 • Iná téma po dohode z oblasti stavebného práva

 

 

KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A FILOZOFIE PRÁVA

Témy a konzultanti:

 prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

 • Je "rodová ideológia" naozaj ideológia - Podstata rozlišovania medzi rodom a pohlavím 

Mgr. Renáta Kišoňová PhD. 

 • K pojmu násilie. Filozofické a právne aspekty
 • Otvorená spoločnosť K.R.Poppera a hranice jej realizácie 

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

 • téma na základe individuálnej dohody 

JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. 

 • téma na základe individuálnej dohody 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 • Ľudský genóm a ľudské práva 

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD. 

 • Radbruchov mýtus
 • Škandinávsky verzus americký právny realizmus
 • Koncept brániacej sa demokracie s akcentom na právne aspekty 

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY

Témy a konzultanti:

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

 • Obzvlášť zraniteľná obeť v prípravnom konaní 

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

 • Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach - súčasné výzvy a trendy
 • Medzinárodné trestné právo - súčasné výzvy a trendy 

doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. 

 • Zaisťovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti
 • Prostriedky operatívno-pátracej činnosti vo virtuálnom priestore 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 

 • Náklady výkonu trestu odňatia slobody 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 

 • Význam opomenutia v trestnom práve
 • Postupy rozlišovania nepriameho úmyslu a vedomej nedbanlivosti

KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA

Témy a konzultanti:

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

 • Volebná kampaň na internete - výzvy pre právnu úpravu, osobitne vo svetle hybridných hrozieb 

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

 • Vybrané právne aspekty zavádzania inteligentnej mobility do praxe 

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 

 • Prezident kontra vláda v kontexte VI. hlavy Ústavy Slovenskej republiky 

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

 • Verejná kontrola a majetkové pomery verejných funkcionárov
 • Limity udeľovania milosti v kontexte ústavných princípov

Študent si môže, po dohode s konzultantom, vybrať aj vlastnú tému. Rovnako môže ako potenciálneho konzultanta osloviť aj ďalších členov Katedry ústavného práva.

ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED

Témy a konzultanti: 

doc. Ing. Erika Neubauerova, PhD. 

 • Rodová rovnosť a trh práce 

Ing. Albert Priehoda, PhD. 

 • Vývoj deficitu verejných financií v SR

ÚSTAV PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Témy a konzultanti:

JUDr. Matúš Mesarčík PhD., LL.M.

 • Auditovanie sociálnych sietí podľa Aktu o digitálnych službách 
 • Transparentnosť umelej inteligencie  
 • Vlastná téma študenta z oblasti digitálnych politík, regulácie AI alebo ochrany osobných údajov

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.  

 • Limity právnej ochrany architektonického diela