Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Okruhy tém a konzultanti

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť ktorýkoľvek pedagóg, výskumný pracovník alebo doktorand pôsobiaci na fakulte, s ktorým sa na vykonávaní úlohy konzultanta dohodol študent. (Pozn. ak píšete ŠVOČ v rámci jedného zo zapísaných výberových predmetov k ŠVOČ, vašim konzultantom nemôže byť doktorand).

Prosíme vás, aby ste sa primárne obracali na svojich školiteľov záverečných prác, keďže práca ŠVOČ môže byť použitá aj ako základ alebo súčasť bakalárskej alebo diplomovej práce.

Konzultantom práce ŠVOČ môže byť aj odborník z praxe - ak študent napríklad rieši v rámci svojej pracovnej činnosti zaujímavé právne otázky, môže osloviť svojho zamestnávateľa - napríklad advokáta - s prosbou, aby pôsobil ako jeho konzultant.

Dokladom o dohode v zmysle predchádzajúcich dvoch viet je uvedenie mena, priezviska a titulov dohodnutého konzultanta a jeho podpis na prihláške študenta do ŠVOČ.

Témy (resp. názvy) prác ŠVOČ nie sú vopred stanovené, študent si tému svojej práce určí po konzultácii so svojím konzultantom. 

Študent počas tvorby práce konzultuje zameranie a obsah svojej práce, kedže prácu zostavuje pod vedením zvoleného konzultanta.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Témy:

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

- Právny štát na rázcestí (ochrana právneho štátu na úrovni EÚ)

JUDr. Daniel Bednár, PhD.

- Medzinárodné právo a pandémia ochorenia COVID 19 -,,lessons learned" medzinárodných vládnych organizácií

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

- Zefektívni revidované nariadenie Brusel IIbis konanie o návrat v členských štátoch Európskej únie?

- Manželstvá párov rovnakého pohlavia a slovenské medzinárodné právo súkromné

Mgr. Lukáš Mareček, PhD.

- Medzinárodnoprávne vzťahy Svätého stolca a Čínskej ľudovej republiky

- Medzinárodnoprávna analýza sporu o Náhorný Karabach

Mgr. Lea Mezeiová, PhD.

- Analýza pojmu smerovanie podnikateľskej činnosti na členský štát spotrebiteľa (analýza čl. 17 ods. 1 písm. c) Nariadenia Brusel Ibis

- Úprava únikovej klauzuly v nariadení Rím I

KATEDRA FINANČNÉHO PRÁVA

Témy:

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

- Vybrané výzvy regulácie zmlúv o poskytovaní finančnej služby - na hranici medzi rekodifikáciou súkromného práva a finančnoprávnou úpravou

Mgr. Peter Rakovský, PhD.

- Daňový podvod - od správneho deliktu k trestnému činu

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

- Finančné inovácie – regulačná výzva

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

- Automatická výmena informácií a digitálne platformy (DAC 7)

KATEDRA OBCHODNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA

Témy:

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, PhD.

- Prejav vôle obchodných spoločností voči tretím osobám 

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.

- Variabilita obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným 

JUDr. Matej Smalik, PhD.

- Možnosti financovania podnikateľských aktivít v Slovenskej republike 

JUDr. Jana Strémy, PhD.

- Likvidácia ako súčasť corporate life circle 

KATEDRA OBČIANSKEHO PRÁVA

Konzultanti:  

doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD.

Mgr. Tamara Čipková, PhD. 

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

JUDr. Martin Križan, PhD.

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD. 

Tému si študent dohodne individuálne s konzultantom.

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Témy:

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

- Sociálny štát v 3. tisícročí - prežitok alebo nevyhnutnosť

Mgr. Denisa Nevická, PhD.

- Severský model pracovného práva

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

- Analýza judikatúry Súdneho dvora EÚ týkajúcej sa ochrany súkromia zamestnanca na pracovisku

JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková PhD.

- Voľný pohyb pracovníkov v EÚ - fungovanie pravidiel vo svetle boja s pandémiou

KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY

Témy:

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

- Terminologický vývoj pojmu ústava na území Slovenska

- Dejiny v právnych predpisoch 20. storočia

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD.

- Rímske právo v dielach rímskych komikov

- Trust v kontinentálnom a angloamerickom práve

KATEDRA RÍMSKEKO PRÁVA, KÁNONICKÉHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

Témy:  

JUDr. Martin Gregor, PhD.

- Reflexie prirodzeného práva v antickom Ríme

- Pôvod a charakter Zákona XII. tabúľ

- Športovci a gladiátori v rímskom práve

- Manželstvo a konkubinát v prameňoch rímskeho práva

- Náboženská sloboda v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

KATEDRA SPRÁVNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA

Témy:

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

- Smart riešenia pre samosprávy

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

- Správne disdciplinárne delikty

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

- (je potrebné, aby si študent zvolil vlastnú tému) –  návrh - Zníženie počtu správnych súdov

JUDr. Mária Havelková, PhD.

Vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie protipandemických opatrení

Mgr. Ľudovít Máčaj, PhD. 

– Problematika neznámych a nezistených vlastníkov pozemkov na Slovensku - východiská a navrhované riešenia

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

- Ochrany prírody a krajiny

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

- Územné plánovanie na Slovensku v kontexte s územnými plánmi zón

KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A SOCIÁLNYCH VIED

Témy:

prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

- Problém spravodlivosti v 21. storočí

doc. JUDr. Branislav Fábry PhD.

- Ľudský genóm a ľudské práva 

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan PhD.

- Intellectual Dark Web a spravodlivosť

Mgr. Renáta Kišoňová PhD.

- K pojmu násilie. Filozofické a právne aspekty

Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.

- Radbruchov mýtus

- Škandinávsky verzus americký právny realizmus

- Koncept brániacej sa demokracie s akcentom na právne aspekty

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY

Témy:

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

- Obzvlášť zraniteľná obeť v prípravnom konaní

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. 

- Úmysl se zaměřením na řešení hraničních případů s nedbalostí

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

- Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach - súčasné výzvy a trendy

- Medzinárodné trestné právo - súčasné výzvy a trendy

doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD.

- Zaisťovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti

- Prostriedky operatívno-pátracej činnosti vo virtuálnom priestore

JUDr. Jakub Ľorko, PhD.

- Právna regulácia tzv. CBD marihuany a produktov z nej

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.

- Význam opomenutia v trestnom práve

KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA

Témy:


doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

- Je vypustenie tretích strán zo zákona o volebnej kampani krokom vpred?

- Výkon volebného práva vs. ochrana verejného zdravia

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

- Očkovanie proti COVID 19 - právo alebo povinnosť?

JUDr. Milan Hodás, PhD.

- Ústavné aspekty inteligentnej (autonómnej) mobility

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

- Ústavnoprávne aspekty zákazu krížového vlastníctva v zdravotníctve

- Núdzový stav a právo pokojne sa zhromažďovať

- Základné právo na informácie v kontexte verejnej kontroly oznámení verejných funkcionárov

ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED

Témy:

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

- Kde končí ekonómia (ekonomika) a začína ekológia

Ing. Albert Priehoda, PhD.

- Pandémia koronavírusu a jej vplyv na HDP krajín EÚ

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD.

- Vplyv pandémie covid-19 na ekonomiku Slovenska

ÚSTAV EURÓPSKEHO PRÁVA

Témy:

JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Ochrana pred týraním a nehumánnym zaobchádzaním so zvieratami v práve EÚ

JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD.

- Zdieľaná ekonomika v rámci jednotného digitálneho trhu EÚ

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

- Uplatňovanie princípov verejného obstarávania

JUDr. Veronika Munková, PhD.

- EÚ agentúry ako samostatné právne subjekty

ÚSTAV PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Témy:

Mgr. Martin Daňko, PhD.

- Implementačné výzvy Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES

JUDr. Jozef Andraško PhD.

- Aplikačné problémy testovania a zavádzania autonómnych vozidiel s akcentom na vybrané právne poriadky

JUDr. Matúš Mesarčík PhD., LL.M.

- Zásahy do práva na súkromie v kontexte pandémie – primerané alebo protiústavné?

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M.

- Právo autora zabrániť zničeniu diela