Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada ŠVOČ

ŠVOČ zabezpečuje, koordinuje a riadi Rada ŠVOČ, ktorá je organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ. Rade ŠVOČ predsedá prodekan pre legislatívu fakulty. Ostatných členov menuje dekan fakulty, pričom polovicu členov spomedzi pedagógov alebo interných doktorandov a druhú polovicu spomedzi študentov fakulty. Tajomníkom rady ŠVOČ je referent dekanátu, ktorého úlohou je administrácia ŠVOČ.

Ak máte otázky ohľadom priebehu či organizácie ŠVOČ, kontaktujte nás e-mailom na svoc@flaw.uniba.sk.


ČLENOVIA RADY ŠVOČ

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (predseda)

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Mgr. Terézia Švedová, PhD.

Mgr. Viktória Jančárová

Timotej Černák

Silvia Acechovská

 

 

 

TAJOMNÍK RADY ŠVOČ

 Martina Lysinová 

 Miestnosť         310 SB

 Email                martina.lysinovaflaw.uniba.sk