Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada ŠVOČ

ŠVOČ zabezpečuje, koordinuje a riadi Rada ŠVOČ, ktorá je organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ. Rade ŠVOČ predsedá prodekan pre legislatívu fakulty. Ostatných členov menuje dekan fakulty, pričom polovicu členov spomedzi pedagógov alebo interných doktorandov a druhú polovicu spomedzi študentov fakulty. Tajomníkom rady ŠVOČ je referent dekanátu, ktorého úlohou je administrácia ŠVOČ.

Ak máte otázky ohľadom priebehu či organizácie ŠVOČ, kontaktujte nás e-mailom na svoc@flaw.uniba.sk.


ČLENOVIA RADY ŠVOČ

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (predseda)

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Mgr. Terézia Švedová

Mgr. Viktória Jančárová

bc. Adam Masár

Timotej Černák

TAJOMNÍK RADY ŠVOČ

Viktória Pašková

Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava

tel.: 02/ 9012 9103 

 

mail