Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada ŠVOČ

ŠVOČ zabezpečuje, koordinuje a riadi Rada ŠVOČ, ktorá je organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ. Rade ŠVOČ predsedá prodekan pre legislatívu fakulty. Ostatných členov menuje dekan fakulty, pričom polovicu členov spomedzi pedagógov alebo interných doktorandov a druhú polovicu spomedzi študentov fakulty. Tajomníkom rady ŠVOČ je referent dekanátu, ktorého úlohou je administrácia ŠVOČ.

Ak máte otázky ohľadom priebehu či organizácie ŠVOČ, kontaktujte nás e-mailom na svoc@flaw.uniba.sk.


ČLENOVIA RADY ŠVOČ

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (predseda)

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Mgr. Terézia Švedová, PhD.

Mgr. Viktória Jančárová

Silvia Acechovská

 

 

 

TAJOMNÍK RADY ŠVOČ

Pozícia aktuálne nie je obsadená.

V prípade potreby prosím kontaktujte predsedu Rady ŠVOČ alebo členov Rady ŠVOČ.

 

Možné kontakty:

svocflaw.uniba.sk

jan.skrobakflaw.uniba.sk

tamara.cipkovaflaw.uniba.sk

viktoria.jancarovaflaw.uniba.sk