Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach:

žiadne správy.

Priznané právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konania)

Právnická fakulta UK v Bratislave v rámci študijného odboru Právo má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) v nasledujúcich odboroch:

1.     Teória a dejiny štátu a práva 

2.     Ústavné právo 

3.     Správne právo 

4.     Pracovné právo  

5.     Trestné právo 

6.     Medzinárodné právo 

7.     Rímske právo 

8.     Obchodné a finančné právo  

9.     Občianske právo 

10.   Kánonické právo