Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obchodné a finančné právo

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Obchodné a finančné právo“ v kontexte oblasti právnej vedy, právneho odvetvia i pedagogickej disciplíny v študijnom odbore právo obsahuje  v časti akcentujúcej obchodné právo výsek súkromného a verejného práva, s väzbami na súvisiace právne odvetvia, ktorého predmetom sú vzťahy vznikajúce pri obchodovaní alebo vzťahy  s nimi súvisiace. Základom týchto vzťahov je požiadavka na profesionálne správanie subjektov so statusom podnikateľov, premietnutá do štandardov s možnosťou ex post vyhodnocovania a aprobované podstupovanie rizika pri podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku v podnikaní.   Vedecké skúmanie obchodného práva  predstavuje tvorivú činnosť zameranú na usporiadanie poznatkov o obchodnom práve, o princípoch, zásadách a pravidlách, ktorými sa odlišuje od všeobecného práva súkromného, o hodnotách chránených obchodným právom a cieľoch, ktoré sa ním presadzujú vo všetkých spôsoboch aplikácie noriem obchodného práva.

Obchodné právo je subsystémom - špeciálnym súkromným právom, ktoré sa zakladá na a vychádza zo všeobecného práva súkromného a prostredníctvom svojich osobitných vlastností (profesionalita, aprobácia rizikového správania sa za účelom dosahovania zisku)  sa z neho čiastočne vyčleňuje. Významné interakcie má obchodné právo  k iným subsystémami  súkromného práva, ako sú právo cenných papierov, právo duševného vlastníctva, pracovné právo. Prostredníctvom práva medzinárodného obchodu má významné interakcie s medzinárodným právom súkromným a procesným a zameriava sa aj na uplatňovanie princípov a zásad lex mercatorium vo vnútroštátnom a cezhraničnom obchode. Obchodné právo obsahuje aj normy procesno-právneho charakteru (nároky z nekalej súťaže, určovanie neplatnosti rozhodnutí orgánov spoločností), resp. normy hmotnoprávneho charakteru s významným procesným významom (ustaľovanie ušlého zisku, inštitúty insolvenčného práva) a vo významnej miere aj aplikácia právnych noriem rozhodcovského konania, ktoré je charakteristické pre obchodné právo. Obchodné právo, osobitne v časti práva obchodných spoločností, absorbuje do právnych noriem právo EÚ preberaním cieľov relevantných smerníc a ich legislatívnym vyjadrením a je organicky prepojené s priamo záväznými legislatívnymi aktmi EÚ interpretovanými najmä SD EÚ, ale aj inými kompetentnými autoritami, pričom reflektuje aj na alternatívne spôsoby harmonizácie právnych poriadkov členských štátov EÚ (napr. EMCA).  Obchodné právo s ťažiskovým zameraním na obchodovanie  je ovplyvňované vývojom spôsobov a foriem  obchodovania  (e-commerce, digitalizácia, verejné obstarávanie) v rámci trhového prostredia (regulácia súťažného práva), preto sa v jeho rámci skúmajú aj zásahy verejnej moci do podnikania a stanovujú sa obmedzenia zásahov štátu do slobody podnikania (interakcie s ústavným právom, správnym právom, trestným právom).

Z vyššie uvedeného  opisu vyplýva zameranie najmä na:

-          Status podnikateľov, druhy a formy,

-          Ťažiskové inštitúty (Obchodný register, obchodné meno, sídlo, zaväzovanie)

-          Interakcia s insolvenčným právom, verejným obstarávaním, medzinárodným obchodom,   MPSaP, ústavným právom, správnym právom, trestným právom

-          Právo hospodárskej súťaže

-          Rozhodcovské konanie

-          Právo cenných papierov

-          Právo duševného vlastníctva (osobitne práva z priemyselného vlastníctva)

-          Zmluvné právo B2B, B2G

-          právo Európskej únie v relevantnom kontexte

-          právne poriadky iných integračných zoskupení v relevantnom kontexte

 

V časti akcentujúcej  finančné právo zahŕňa odbor habilitačného a inauguračného konania „Obchodné a finančné právo“ nasledujúce segmenty  v oblasti finančného práva (vedy finančného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

-          právo verejných rozpočtov, finančnej kontroly a rozpočtovej zodpovednosti

-          menové právo a devízové právo

-          colné právo

-          daňové a poplatkové právo

-          právo finančného trhu (vrátane súvisiacich otázok, ako napríklad ochrana pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti v rozsahu, v akom sa dotýkajú pôsobenia regulovaných subjektov finančného trhu)

 

Finančné právo reguluje vzťahy medzi subjektmi v rámci rôznorodého penza oblastí, ktorých prepájajúcim prvkom je naviazanie na verejné rozpočty.

 

Rôznorodosť oblastí úpravy determinuje aj značnú roztrieštenosť právnej úpravy do noriem rôznej právnej sily, pričom tu existuje aj nezanedbateľný presah s ústavným právom a medzinárodným právom verejným.

 

Vo viacerých pododvetviach finančného práva je tiež významná determinácia právom Európskej únie, osobitne vo vymedzených oblastiach ako je regulácia finančného trhu, daní, cla a jednotnej meny. V týchto oblastiach je významným znakom aj zvýšená spolupráca medzi príslušnými orgánmi Európskej únie a Členských štátov, ale aj Členských štátov navzájom.

 

V rámci oblasti rozpočtovania je táto spolupráca viditeľná na mechanizmoch fiskálnej koordinácie a sieti inštitúcií zabezpečujúcich ich efektívne vynucovanie.

 

V rámci daňového práva je predmetom skúmania narastajúca prepojenosť daňových systémov jednotlivých štátov determinovaná tak priamymi harmonizačnými snahami, ako aj dobrovoľnou koordináciou v rámci širších zoskupení (OECD, OSN). To osobitne v daňovej oblasti naznačuje trend ústupu od bilateralizmu smerom k multilateralizmu.

 

V práve finančného trhu má osobitný význam aplikácia jednotného európskeho pasu ako harmonizovaného povolenia pre výkon činnosti regulovaných subjektov na finančnom trhu a harmonizácia požiadaviek v Európskom hospodárskom priestore na jeho uplatňovanie, s cieľom dosahovania jednotného trhu.

 

osoby zodpovedné za HIK:

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Prof. JUDr. Ľubomír  Čunderlík, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

doc. Dr. Angelika Mašurová

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link