Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Občianske právo

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Občianske právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty  v oblasti občianskeho práva (vedy občianskeho práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

-          občianske právo hmotné

-          občianske právo procesné

-          rodinné právo

-          právo duševného vlastníctva

 

Občianske právo hmotné upravuje základné, vo viacerých právnych odvetviach aplikovateľné inštitúty, vecné práva, dedenie, zodpovednosť za škodu a za vydanie bezdôvodného obohatenia a záväzkovoprávne vzťahy. Je základom aj pre štúdium iných súkromnoprávnych odvetví a  je nevyhnutným predpokladom pre aplikáciu občianskeho práva procesného.

 

Rodinné právo upravuje všetky dôležité otázky súvisiace s rodinou, jej riadnym fungovaním a zabezpečením priaznivých podmienok pre vývoj zdravého jedinca, nevynímajúc náhradné rodinnoprávne vzťahy.

 

Občianske právo procesné upravujúce priebeh konania na súde v členení na základné a exekučné konanie je častým a v niektorých prípadoch nevyhnutným aplikačným nástrojom občianskeho práva hmotného a rodinného práva, preto je neoddeliteľnou súčasťou vedného odboru občianske právo a jeho poznaním sa komplementárne dopĺňa základný rámec občianskoprávnych vedomostí.

 

Právo duševného vlastníctva zahŕňa predovšetkým autorské právo a práva súvisiace s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva

 

Z dôvodu členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je nevyhnutné začleňovať do základných teoretických vedomostí aj prvky európskeho práva, ktoré v súčasnosti významnou mierou ovplyvňuje národné občianske právo a zasahuje ako do hmotnoprávnej oblasti (napr. oblasť ochrany spotrebiteľa, najlepší záujem dieťaťa, právo duševného vlastníctva), tak aj do procesnoprávnej oblasti (napr. garancia práva na spravodlivý súdny proces, kolektívne žaloby). Rovnako tiež prvky medzinárodné práva (Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd, Dohovor o právach dieťaťa).

 

osoby zodpovedné za HIK:

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. JUDr. Alexandra Lőwy, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link


Doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

 

Doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link