Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Teória a dejiny štátu a práva

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Teória a dejiny štátu a práva“ zahŕňa nasledujúce segmenty v oblasti teórie a dejín štátu a práva (vedy teórie a dejín štátu a práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:

- všeobecné otázky teórie práva

- vývoj inštitútov súkromného práva a verejného práva

- historický vývoj prameňov práva

- normativita a pramene práva

- historický vývoj medzinárodného práva verejného

- škola prirodzeného práva, škola právneho pozitivizmu, sociologická škola práva, škola právneho marxizmu, škola práva a ekonómie

- hodnoty a princípy v práve

- metodológia právnej vedy

- nové javy v oblasti práva a právneho myslenia – právna filozofia

Teória a dejiny štátu a práva pozostáva ako odbor s viacerých častí, a to najmä z teórie práva, z dejín štátu a práva a právnej filozofie. Súčasťou odboru je vysoký stupeň orientácie - až expertíza v dejinách, ako aj v aktuálnych otázkach právnej a politickej filozofie, metodológii kvantitatívneho a kvalitatívneho právneho a právnofilozofického výskumu, ako aj vo vzťahoch teoreticky právnych disciplín k iným oblastiam humanitného a spoločeskovedného poznania. Oblasť zahŕňa témy v právnej filozofii a teórii; súvislosti medzi právom a morálnym presvedčením a úsudkami; povaha a základ zákonnej právomoci a povinnosti; otázky právnej interpretácie, argumentácie; problém právnej nespravodlivosti; a pojem zákonné práva, ale aj otázky z oblastí vzťahu práva a kognitívnych vied, neuroetiky a neuropráva a ich interpretácie z právnofilozofického ponímania spravodlivosti a práva.

Dejiny štátu a práva, ktoré dnes poznáme tiež ako právne dejiny, sú skúmaním histórie právnych inštitútov a inštitúcií v závislosti od spoločenských zmien. Na jednej strane je predmetom poznávania najmä história štátu, ktorú môžeme poznať prostredníctvom histórie ústavného a sčasti aj histórie správneho práva, tiež je však predmetom skúmanie histórie trestného práva a jednotlivých častí súkromného práva. V tomto zmysle je možné pokladať právnu históriu za univerzálnu právnu disciplínu, ktorá sa zaoberá históriou všetkých právnych odvetví, pochopiteľne vrátane rímskeho práva. Pokiaľ sa právna história zaoberá

dejinami právnych inštitútov a inštitúcií, musí ju do určitej miery zaujímať aj história spoločenských zmien, teda materiálnych prameňov práva. Súčasne právne dejiny musia zahŕňať aj históriu medzinárodného práva, teda (najmä) medzinárodného práva verejného.

Teória práva ako prierezová vedná disciplína skúma a analyzuje kľúčovú právnu terminológiu, najzásadnejšie právne inštitúty, pramene práva, normotvorbu, právnu zodpovednosť, interpretáciu práva, argumentáciu v práve, právnu etiku a taktiež vzájomne komparuje rozdielne právne systémy. Okrem tradičných okruhov sa venuje i novým javom a problémom v práve akými sú kybernetická neposlušnosť, problematika justičných omylov, bioetické otázky, právna subjektivita non-humánnych entít, vzťah práva a umenia a mnohým ďalším témam. Teória práva pomáha pozitívnoprávnym disciplínam s vymedzením pojmologického a obsahového významu tradičných i nových pojmov a právnych inštitútov. Okrem toho navrhuje i metódy zefektívnenia normotvorby, poukazuje na problémy typické pre vnútroštátne poriadky a navrhuje i efektívne riešenia týchto problémov.

2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania osoby zodpovedné za HIK:

Prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

Doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link

Doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Odkaz na VUPCH: link

Odkaz na VTC: link