Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné granty a projekty

Riešenie vedecko-výskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom grantov zohráva na Právnickej fakulte UK v Bratislave nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a sprostredkovane aj pedagogickej činnosti.

Viac o jednotlivých grantoch a projektoch nájdete po rozkliknutí v sekciách nižšie:

APVV

V rámci fakulty sú riešené nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

 

1. Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva, APVV-18-0417

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Odbor výskumu: 50501 - Teória dejín štátu a práva 

Realizácia: 2019-2023

Jednou z najväčších výziev pre slovenské právo dnešnej doby je rekodifikácia súkromného práva a vytvorenie nového slovenského Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník v každej kontinentálnej jurisdikcii predstavuje jeden zo základných normatívnych prameňov vo významnej miere ovplyvňujúci celkový právny charakter danej jurisdikcie. Výzva stojaca pred rekodifikačnou komisiou, ktorej predsedom je zodpovedný riešiteľ predkladaného projektu prof. JUDr. Marek Števček, PhD., je preto značná a jej výsledok ovplyvní vzhľadom na pomernú stabilitu kodifikovaných právnych odvetví podobu práva na Slovensku na mnohé roky dopredu. Jednou zo základných výziev rekodifikácie predstavuje pojmoslovie, ktoré má byť v novom Občianskom zákonníku použité. Vzhľadom na to, že jednou z ambícií rekodifikácie je aj na Slovensku zaviesť pojmoslovie kompatibilné so širšou kontinentálnou právnou kultúrou, návrat k tradičnej súkromnoprávnej terminológii je aspoň sčasti nevyhnutný. V tomto smere má ambíciu vytvoriť odborné podklady použiteľné pre rekodifikáciu práve tento projekt, ktorý bude riešiť otázky terminológie vôbec prvýkrát vo väčšom kolektíve. Bude sa zameriavať nielen na minulý vývoj právneho a právnického jazyka, ale s ohľadom na pripravované legislatívne zmeny v občianskom práve hmotnom bude komparatívnym spôsobom zohľadňovať vývoj aj v iných Slovensku príbuzných jurisdikciách. Okrem početných štúdií a monografií hlavným výstupom projektu bude Lexikón dejín slovenskej súkromnoprávnej terminológie, ktorá bude priamo použiteľná pre rekodifikáciu.

                                 

2. Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien, APVV-19-0102

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Odbor výskumu: 50506 - Trestné právo

Realizácia: 2020-2024

Problematika efektívnosti práva, resp. jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti. Efektívnosť je o to dôležitejším pojmom vo vzťahu k trestnému právu, pretože práve toto právne odvetvie najvýraznejším spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie. Možno konštatovať, že meranie efektívnosti trestného konania je dôležité. Do dnešných dní sa v rámci Slovenskej republiky neuskutočnil výskumný projekt, ktorý by sa zameral na posudzovanie legislatívnych zmien vo vzťahu k efektívnosti trestného konania.

  

3. Efektívne pozemkové úpravy, APVV-19-0494

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2020-2024

Projekt sa zameriava na riešenie problematiky pozemkových úprav (ďalej len "PÚ"), ktoré predstavujú významný nástroj v racionálnom a priestorovom usporiadaní pozemkového vlastníctva a sú komplexným nástrojom starostlivosti o životné prostredie a územný systém ekologickej stability. Požiadavka vykonávať PÚ v Slovenskej republike vyplýva najmä z potreby vysporiadať sa s následkami násilnej kolektivizácie z obdobia rokov 1948 až 1989. Účelom je eliminovať extrémnu rozdrobenosť pozemkov, posilniť postavenie vlastníkov pozemkov, pristupovať k funkčnému usporiadaniu územia v súvislosti s adaptačnými opatreniami na negatívne následky, ktoré prináša klimatická zmena. V súvislosti s uvedeným sa vláda SR v roku 2019 zaviazala k vykonaniu PÚ v časovom horizonte nasledujúcich 30 rokov. Pre splnenie tohto záväzku bude potrebné reformovať súčasný právny rámec upravujúci PÚ tak, aby boli vykonané čo najefektívnejšie. Cieľom riešiteľského kolektívu je identifikovať právne nástroje, ktoré pomôžu k zefektívneniu samotného procesu PÚ, ktorého trvanie je dnes na úrovni takmer sedem rokov na jedno katastrálne územie. PÚ predstavujú zložitý proces dotýkajúci sa viacerých právnych odvetví, ktorý je nutné zracionalizovať tak, aby mohli byť PÚ vykonané v schválenom časovom horizonte. Riešenie projektu je naplánované na tri etapy. Prvá etapa je zameraná na analýzu súčasného stavu a získavanie východiskových údajov z právnej, ekonomickej, ale aj sociálnej stránky uvedenej problematiky. A to primárne na národnej úrovni, ale predmetom skúmania bude aj medzinárodná a európska legislatíva. Cieľom druhej etapy je na základe získaných poznatkov identifikovať a teoreticky zadefinovať riešenia a postupy, ktoré prispejú k zefektívneniu konaní o PÚ. Tretia etapa je zameraná na syntetizovanie poznatkov o aktuálnom stave (prvá fáza) a teoretických návrhov (druhá fáza). Výsledok bude predstavovať komplexný návrh de lege ferenda v skúmanej oblasti, ktorí autori vyhodnotia ako najefektívnejší.               

 

4. Nová právna úprava správneho trestania, APVV-20-0436

Zodpovedný riešiteľ:  doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2021-2025

Predmetom predkladaného projektu je vytvorenie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania, ktorá bude reagovať na požiadavky kladené medzinárodnými dokumentmi ako aj na súčasné potreby vnútroštátnej aplikačnej praxe. Projekt sme rozdelili do štyroch základných fáz. V prvej fáze budeme posudzovať jednotlivé druhy správnych deliktov s cieľom zadefinovania východísk pre novú právnu úpravu. V druhej fáze nastavíme základné parametre novej právnej úpravy. V rámci tejto fázy bude vyriešené, či nová právna úprava bude v jednom právnom predpise alebo vo viacerých s ohľadom na jednotlivé druhy správnych deliktov. V tretej nosnej fáze budeme vytvárať samotný návrh novej právnej úpravy. V štvrtej finálnej fáze predstavíme nový komplexný návrh právnej úpravy. V rámci všetkých fáz plánujeme zverejňovať čiastkové výstupy v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a podrobiť ich prísnej oponentúre. Využívať budeme na to najmä vedecké konferencie, formálne a neformálne stretnutia s odbornou verejnosťou.      

 

5. Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, APVV-20-0346

Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Odbor výskumu: 50599 - Ostatné príbuzné odbory právnych vied 

Realizácia: 2021-2023

Projekt sa zameriava na regulačné výzvy pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe. Súčasná právna úprava predstavuje stále nevhodný právny rámec pre využitie moderných autonómnych prvkov dopravy a zásadným spôsobom brzdí predmetné inovácie. Vyššie uvedené regulačné výzvy sa týkajú predovšetkým oblastí správneho práva, trestného práva a práva informačných technológií v kontexte ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Z technického hľadiska je nevyhnutné posúdiť špecifické možnosti technológií v kontexte konkrétnych návrhov regulačného rámca. Riešiteľský kolektív zložený z odborníkov na uvedené oblasti práva a technické smery si za cieľ kladie analýzu súčasného právneho stavu, identifikovanie nedostatkov v právnej úprave a aplikačnej prax a formulovanie vlastných legislatívnych návrhov, ktoré by posilnili pripravenosť právneho poriadku Slovenskej republiky na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel do praxe. Unikátnym výstupom projektu bude obsiahla a verejne dostupná analýza súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy, ktorá bude poskytnutá odberateľovi a zároveň verejne dostupná.

 

6. Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií, APVV-19-0166

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Odbor výskumu: 60299 - Ostatné príbuzné odbory filologických vied 

Realizácia: 2020-2024

Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. 

 

Spoluriešiteľské projekty: 

1. Odpady a stavby, APVV-20-0076 - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov - Právnická fakulta UK v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia s SPU v Nitre.

Zodpovedný riešiteľ PraF UK: JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

Realizácia: 2021-2024

V Slovenskej republike za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb v platnom znení, zodpovedá obec.Na úseku odpadového hospodárstva však vykonávajú svoje kompetencie aj okresné úrady .Stavebné kompetencie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení sú realizované obcami, avšak podľa Programového vyhlásenia vlády na roky 2020- 2024 sa ich kompetencie budú transferovať na okresné úrady (Model OÚ), teda táto správa nebude mať zmiešaný charakter ako je to v prípade odpadového hospodárstva a bude teda vykonávaný štátnou správou. Výkon oboch kompetencií teda však nemožno stotožňovať, nakoľko vláda SR plánuje pripravuje zrušenie stavebných úradov a tým posilnenie okresných úradov, na ktoré prejdú stavebné kompetencie zrušených stavebných úradov. Navrhovaným postupom riešenia fungovania verejnej správy SR v odpadovom a stavebnom sektore je modelovanie efektívnej spolupráce správnych orgánov štátnej správy (okresných úradov) a samosprávy ( obcí).Navrhované postupy riešenia projektu budú realizované na základe dát o výkonoch jednotlivých obcí v oblasti odpadov a stavebného poriadku a namodeluje sa efektívnejšia spolupráca medzi štátnou správou a samosprávou v kompetenciách nakladania s odpadmi. V stavebnom sektore budeme modelovať výkon týchto kompetencií zabezpečovaný okresnými úradmi (Model OÚ). Modelovanie uskutočníme na dátach z obcí a okresných úradov Nitrianskeho a Košického kraja. V oblasti odpadov namodelujeme efektívnejšiu spoluprácu medzi štátnou správou a samosprávou. V prípade stavebných kompetencií, ktoré podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 majú prejsť zo stavebných úradov obcí (Model S) na okresné úrady (Model OÚ) , predpokladáme, že Model OÚ bude efektívnejší ako súčasný model založený na samostatnom výkone stavebných kompetencií obcami.

 

VEGA a KEGA

Právnická fakulta UK je zapojená aj do riešenia vedecko-výskumných projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) a projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (KEGA).

Aktuálne sú na fakulte riešené nasledovné projekty:

VEGA:

1. Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické riešenia

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0548/22

(2022-2024)

Anotácia vedeckého projektu

Kríza dôvery v autority je na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý v nedávnom čase akcelerovala vlna medializovaných káuz verejných funkcionárov a tiež pandemická situácia. Vysoká miera nedôvery ku všetkým trom zložkám moci neraz posúva odbornú i laickú diskusiu k zjednodušujúcim riešeniam, priamo odporujúcim inštitútom, považovaným za základné piliere kontinentálnej právnej kultúry, ktorých korene siahajú až do rímskeho, resp. kánonického práva. Cieľom projektu je identifikovať východiská a aplikačné metódy inštitútov rímskeho a kánonického práva, potenciálne prínosných pre skvalitnenie moderného práva. Riešiteľský kolektív sa parciálne zameria aj na dopady krízy dôvery v obligačných vzťahoch, ktorú spôsobuje pandemická situácia a reštrikcie s ňou spojené. Protipandemické opatrenia i objektívne okolnosti totiž posúvajú do popredia otázky nemožnosti riadneho plnenia záväzkov, zodpovednosti za škodu a s tým súvisiace problémy možnej exkulpácie z dôvodu moci.

 

2. Kognitívne aspekty sociálnych a morálnych emócií

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0120/22

(2022-2025)

Anotácia vedeckého projektu

Cieľom projektu je analýza morálnych a sociálnych emócií a ich kognitívnych aspektov. Hlavným cieľom projektu je objasniť kognitívnu koncepciu morálnych a sociálnych emócií a otestovať hypotézu, že morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch morálnych a sociálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní morálnych a sociálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov a prehĺbenie kognitívneho skúmania emocionality.

 

3. Právny štát ako hodnota chránená v európskom nadnárodnom priestore

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Registračné číslo projektu: 1/0329/22

(2022-2024)

Anotácia vedeckého projektu

Odklony od tradičných hodnôt demokratického a právneho štátu v Maďarsku a Poľsku sa premietli do zintenzívnenia aktivít zameraných na jeho ochranu v rámci EÚ a Rady Európy. Čoraz výraznejšie sa presadzuje aktivácia právnych nástrojov. Okrem inovatívnej legislatívnej úpravy v podobe Nariadenia EÚ o právnom štáte účinnom od 1. januára 2021 sa hlavnými aktivátormi stávajú Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva. Cieľom projektu je podať komplexný pohľad na princíp právneho štátu v politickoprávnych dokumentoch EÚ a ich priemetu do rozhodovacej praxe SD EÚ a ESĽP, ktorý je zdrojom ľudskoprávnych aspektov právneho štátu v podobe práva na právny štát ako individuálneho verejného práva. Zároveň pôjde o vyhodnotenie praktického dopadu týchto právnych nástrojov na úroveň právneho štátu v krajinách strednej Európy. Osobitne bude venovaná pozornosť využiteľnosti princípu právneho štátu ako kritéria hodnotenia obmedzenia ľudských práv počas pandémie COVID-19 a súbežne prebiehajúcej reformy súdnictva na Slovensku.

 

4. Reštrukturalizácia ako preventívny nástroj riešenia hrozby úpadku

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0349/22

(2022-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Podstatou vedeckého projektu je analýza a identifikácia foriem reštrukturalizácie a reštrukturalizačných schém, ktoré smerujú k prevencii úpadku podnikateľov, záchrane a obnove životaschopných podnikov a stabilizácii podnikateľského prostredia. Súčasná postcovidová situácia si žiada účinné nástroje na regeneráciu podnikateľského prostredia. Projekt je preto zameraný na skúmanie špecifík a možností uplatnenia reštrukturalizačných procesov v kontexte smernice EP a Rady EÚ 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice 20125/30/EÚ. Súčasťou vedeckého projektu je aj skúmanie a následná exemplifikácia efektívnych nástrojov reštrukturalizácie s cieľom zjednodušenia a urýchlenia procesu ozdravenia podnikateľských subjektov a zachovania ich životaschopnosti.

 

5. Trans-identita pri maloletých

Etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Registračné číslo projektu: 1/0350/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Cieľom projektu je vecná diskusia o inštitúte informovaného súhlasu s ohľadom na konkrétnu etickú dilemu aplikácie informovaného súhlasu pri maloletých transrodových ľuďoch v SR. Projekt podá analýzu vzájomných súvislostí zákona o zdravotnej starostlivosti, zákona o mene a priezvisku a vykonávacej vyhlášky k nemu v súvislosti s procesmi zápisu zmeny pohlavia v matrike. Výsledkom projektu bude návrh interpretácie a prípadnej úpravy informovaného súhlasu v prípade terapie rodového nesúladu pri maloletých: par. 6 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti – osobitné prípady, kedy poučenie musí mať písomnú formu, de lege ferenda návrh pre tranzíciu. Rovnako bude výsledkom posúdenie potreby ingerencie súdu do procesu rozhodovania o tranzícii maloletých ako o podstatnej otázke týkajúcej sa maloletého, s enormným dopadom na jej ďalší život. Naplnenie cieľa prispeje k etickému a právnemu ukotveniu rozhodovania o terapii medzi adolescentom, rodičmi a lekárom a zhodnotí možnosti uplatnenia informovaného súhlasu.

 

6. Efektívny systém bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Mária Havelková, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0455/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Predkladaný projekt je zameraný na problematiku dôslednej realizácie práva na prístup k bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach. Záväzok zaručiť prístup k právnej pomoci si SR plní prostredníctvom Centra právnej pomoci, avšak štátny systém má viaceré nedostatky. Tým primárnym je nevhodné nastavenie kritérií pre priznanie nároku na právnu pomoc. Ďalšími sú závislosť štátneho systému právnej pomoci na ochote advokátov zastupovať klientov Centra a nedostatočné povedomie verejnosti o možnostiach bezplatnej právnej pomoci. Hlavným cieľom projektu je modifikácia kritérií pre priznanie nároku na právnu pomoc a navrhnutie efektívnejšieho procesného postupu prideľovania prípadov advokátom tak, aby tí mali záujem s Centrom právnej pomoci spolupracovať.

  

7. Zásadná reforma dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť?

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Svetlana Ficová, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0610/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Vedecký grantový projekt je zameraný na identifikovanie problémov súčasnej právnej úpravy dedičského práva na Slovensku a na navrhnutie optimálnej podoby ich riešenia. Zohľadní sa pritom právna úprava inštitútov, ktoré boli na našom území známe v minulosti, súčasný právny stav, ciele vymedzené v legislatívnom zámere Občianskeho zákonníka, právna úprava vybratých členských štátov EÚ tak, aby výsledkom bol návrh zmien v právnej úprave dedičského práva zodpovedajúci súčasným spoločenským podmienkam, rešpektujúci národné špecifiká v súlade so zásadou autonómie vôle, ako jednej zo základných zásad súkromného práva.

 

8. Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0409/20

(2020-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sa zameriava na preklad, textovú analýzu a právno-historický rozbor Varadínskeho registru, v ktorom sú zaznamenané priebehy konaní pred súdmi z rokov 1208-1235, pri ktorom sa veľmi často ako dôkazný prostriedok používala tzv. skúška horúcim železom:

Projekt bude mať dva základné stupne riešenia:

1)      Prvým stupňom bude prekladová časť, pri ktorej bude potrebné porovnať doterajšie vydania Varadínskeho registra (keďže sa medzi nimi nachádzajú síce nuansovité, no predsa len nie nevýznamné rozdiely) a ďalej dôkladne vyriešiť základné terminologické otázky, týkajúce sa používania výrazov z oblasti slovenskej medievestiky a právnej histórie.

2)      Druhým stupňom bude analýza Varadínskeho registra ako právnej pamiatky a súčasne ako pamiatky dejín správy a sociálnej štruktúry stredovekej spoločnosti.

 

 

GRANTY UK

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sú udeľované Granty Univerzity Komenského na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (všetci do 30 rokov), pričom každoročne je podporených viacero projektov riešiteľov z Právnickej fakulty UK alebo začlenených do spoluriešiteľských kolektívov s inými fakultami.

 

GRANTY MLADÝCH UK V BRATISLAVE 2022:

Rektor UK v súlade s čl. 38 ods. 7 Štatútu UK a s vnútorným predpisom č. 23/2017 Smernica rektora UK Zásady prideľovania Grantov UK v platnom znení dodatku č. 21/2021 rozhodol o pridelení finančných prostriedkov na podporu riešenia vedeckých grantových projektov:

1. Názov projektu: Nástroje zjednodušenia prístupu spravovaných subjektov k elektronickému výkonu verejnej správy

Číslo projektu: UK/448/2022

Vedúci projektu: JUDr. Matúš Radosa 

Pracovisko: Katedra správneho a enviromentálneho práva

 

2. Názov projektu: Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka v kontexte právnej úpravy krajín nemeckej právnej kultúry

Číslo projektu: UK/4/2022

Vedúci projektu: Mgr. Sandra Meňhartová 

Pracovisko: Katedra občianskeho práva

 

3. Názov projektu: Ochrana práv nadobudnutých v dobrej viere s dôrazom na nadobudnutie nehnuteľnosti od nevlastníka

Číslo projektu: UK/100/2022

Vedúci projektu: Mgr. Vladimír Sedliak 

Pracovisko: Katedra občianskeho práva

ZAHRANIČNÉ GRANTY

Právnická fakulta UK je úspešným žiadateľom viacerých medzinárodných grantov, medzi ktoré patria výzvy programov Erasmus +, Jean Monnet Activities, Horizon 2020 či Vyšehradský fond.

Horizon 2020

V rámci tohto programu bol úspešný projekt Promoting Work-Based Equality for LGBT+Q+ Youth.

Jean Monnet Activities

V rámci programu Jean Monnet Activities sú momentálne riešené 3 grantové úlohy:

·         Environmental and Climate Change Education for Law Students

·         Digital Single Market as a New Dimension in EU Law

·         Rule of Law in European Union (v spolupráci s FSEV UK)

Vyšehradský fond

V grantovom programe Vyšehradského fondu momentálne prebieha projekt Simplification of Administrative Procedure.

Okrem toho je Právnická fakulta v spolupráci s maďarským Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies in Budapest žiadateľom o grant pre projekt The changing legal landscape for investments in the Visegrad Countries.

 SASPRO 2

Slovak Academy of Sciences Programme (SASPRO), ktorý prebieha v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou, sa ako kandidáti na vedeckého tútora zapojilo niekoľko vedeckých pracovníkov Právnickej fakulty. Program je zastrešený programom EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. 

UKONČENÉ PROJEKTY

V rámci fakulty boli v uplynulom roku úspešne ukončené nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

1. Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy, APVV-17-0403   

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo

Realizácia: 2018-2022

Projekt je zameraný na analýzu súčasného stavu právnej úpravy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie. Cieľom projektu bolo na základe analýzy nedostatkov a problematických otázok, ktoré vychádzajú zo stavu de lege lata navrhnúť úpravu de lege ferenda na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky vo vzťahu k zefektívneniu poskytovania a využívania elektronických služieb verejnej správy, a to nielen z pohľadu občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí budú oprávnení pomocou svojich prostriedkov elektronickej identifikácie využívať slovenské elektronické služby verejnej správy. Ďalším cieľom bolo zvýšenie povedomia a informovanosti o skúmanej problematike medzi orgánmi verejnej moci, ktoré zodpovedajú za identifikáciu a autentifikáciu osôb do elektronických služieb verejnej správy, ako aj medzi samotnými poskytovateľmi elektronických služieb verejnej správy a osobami (fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby), ktoré budú chcieť využívať elektronické služby verejnej správy v Slovenskej republike alebo v iných členských štátoch Európskej únie.

 

2. Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku, APVV-18-0199

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Odbor výskumu: 50501 - Teória dejín štátu a práva    

Realizácia: 2019-2022

Projekt s názvom „Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku“ predstavuje komplexný prístup k skúmanej problematike, ktorá je v kontexte prebiehajúcich rekodifikačných prác na novom občianskom zákonníku nanajvýš aktuálna a relevantná. Široký autorský kolektív pozostáva jednak z právnych vedcov z pozitívnoprávny odborov – občianske právo, správne právo, pracovné právo a právna informatika – ako aj vedcov s teoretickým, historickým, filozofickým či romanistickým zameraním. Hlavným poslaním projektu bolo overiť relevantnosť v súčasnosti aplikovaných doktrinálnych prístupov v oblasti vecných práv – predovšetkým princípov orga omnes (vo vzťahu k vecným právam k cudzej veci), numerus clausus vecných práv a superficies non solo cedit. Ide totiž o prístupy, ktoré sa síce v našom právnom poriadku aplikujú už dlhodobo, ale boli prijaté v politicky turbulentných 50-tych rokoch minulého storočia pod vplyvom komunistickej ideológie, ktorej režim u nás padol dvadsiatimi piatimi rokmi. Preto bolo nutné overiť, či stále vyhovujú potrebám súčasnej právnej úpravy tak z hľadiska doktrinálneho ako aj celospoločenského. Metodika projektu kombinuje interné (doktrinálne) a externé (sociologické, historické či filozofické) prístupy, pretože je to nutné z hľadiska naplnenia cieľov projektu. Štrnásťčlenný autorský kolektív projekt riešil tri roky. V rámci projektu bolo naplánovaných päť medzinárodných vedeckých seminárov a jedna záverečná konferencia. Rovnako bolo publikovaných viacero príspevkov v domácich a zahraničných periodikách či zborníkoch. Zásadným výstupom projektu bolo aj publikovanie vedeckých monografii, ktoré sú cenným podkladom pre rekodifikačnú komisiu v procese tvorby návrhu nového občianskeho zákonníka.

  

3. Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, APVV-18-0534            

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2019-2022 

Cieľom projektu bolo navrhnúť právnu úpravu nakladania s VJP v podmienkach Slovenskej republiky s ohľadom na zodpovednosť za nakladanie s VJP a vplyv uloženého VJP na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Výnimočné prepojenie viacerých oblastí výskumu – právo, jadrová chémia a ochrana využívanie krajiny, je v problematike právnej úpravy nakladania s VJP z hľadiska využiteľnosti pre prax nevyhnutné a jedinečné, nakoľko ani jedna z oblastí výskumu nepokrýva všetky aspekty nevyhnutné na optimalizáciu existujúcej právnej úpravy reflektujúc potreby aplikačnej praxe. Jednotlivé fázy projektu a ich realizácia boli navrhnuté tak, aby zrealizovaný výskum naplnil stanovené ciele a očakávania a vo svojej finálnej fáze prispel k vyriešeniu otázky VJP v podmienkach Slovenskej republiky, v kontexte medzinárodnej i európskej spolupráce.

 

Projekty podporené Európskou úniou:

V akademickom roku 2012/2013 fakulta začala realizáciu projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization", ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie (ďalej ako „LEIG“). Poskytovateľom grantu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 004/2012/4.2/OPV (výzva OPV-2012/4.2/04-SORO). Projekt pozostával z dvoch aktivít, ktorými boli (1) Transfer inovatívnych foriem a metód do systému právnického vzdelávania v svetovom jazyku v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti a (2) Etablovanie inovatívnej cudzojazyčnej výučby v rámci existujúceho študijného programu „právo“ v záujme medzinárodnej spolupráce a mobility. V akademickom roku 2015/2016 bol tento projekt úspešne ukončený.

Univerzita Komenského v Bratislava začala v decembri roku 2013 implementovať projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (výzva OPVaV-2012/4.2/08-RO), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom poskytovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave samostatne zastrešuje realizáciu aktivity 2.8 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – právne výzvy. Obsahovým východiskom aktivity je skutočnosť, že spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom táto pôsobí čoraz kritickejší význam.