Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné granty a projekty

Riešenie vedecko-výskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom grantov zohráva na Právnickej fakulte UK v Bratislave nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a sprostredkovane aj pedagogickej činnosti.

Viac o jednotlivých grantoch a projektoch nájdete po rozkliknutí v sekciách nižšie:

APVV

V rámci fakulty sú riešené nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

 

1. Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva, APVV-18-0417

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Odbor výskumu: 50501 - Teória dejín štátu a práva 

Realizácia: 2019-2023

Jednou z najväčších výziev pre slovenské právo dnešnej doby je rekodifikácia súkromného práva a vytvorenie nového slovenského Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník v každej kontinentálnej jurisdikcii predstavuje jeden zo základných normatívnych prameňov vo významnej miere ovplyvňujúci celkový právny charakter danej jurisdikcie. Výzva stojaca pred rekodifikačnou komisiou, ktorej predsedom je zodpovedný riešiteľ predkladaného projektu prof. JUDr. Marek Števček, PhD., je preto značná a jej výsledok ovplyvní vzhľadom na pomernú stabilitu kodifikovaných právnych odvetví podobu práva na Slovensku na mnohé roky dopredu. Jednou zo základných výziev rekodifikácie predstavuje pojmoslovie, ktoré má byť v novom Občianskom zákonníku použité. Vzhľadom na to, že jednou z ambícií rekodifikácie je aj na Slovensku zaviesť pojmoslovie kompatibilné so širšou kontinentálnou právnou kultúrou, návrat k tradičnej súkromnoprávnej terminológii je aspoň sčasti nevyhnutný. V tomto smere má ambíciu vytvoriť odborné podklady použiteľné pre rekodifikáciu práve tento projekt, ktorý bude riešiť otázky terminológie vôbec prvýkrát vo väčšom kolektíve. Bude sa zameriavať nielen na minulý vývoj právneho a právnického jazyka, ale s ohľadom na pripravované legislatívne zmeny v občianskom práve hmotnom bude komparatívnym spôsobom zohľadňovať vývoj aj v iných Slovensku príbuzných jurisdikciách. Okrem početných štúdií a monografií hlavným výstupom projektu bude Lexikón dejín slovenskej súkromnoprávnej terminológie, ktorá bude priamo použiteľná pre rekodifikáciu.

                                 

2. Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien, APVV-19-0102

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Odbor výskumu: 50506 - Trestné právo

Realizácia: 2020-2024

Problematika efektívnosti práva, resp. jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti. Efektívnosť je o to dôležitejším pojmom vo vzťahu k trestnému právu, pretože práve toto právne odvetvie najvýraznejším spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie. Možno konštatovať, že meranie efektívnosti trestného konania je dôležité. Do dnešných dní sa v rámci Slovenskej republiky neuskutočnil výskumný projekt, ktorý by sa zameral na posudzovanie legislatívnych zmien vo vzťahu k efektívnosti trestného konania.

  

3. Efektívne pozemkové úpravy, APVV-19-0494

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2020-2024

Projekt sa zameriava na riešenie problematiky pozemkových úprav (ďalej len "PÚ"), ktoré predstavujú významný nástroj v racionálnom a priestorovom usporiadaní pozemkového vlastníctva a sú komplexným nástrojom starostlivosti o životné prostredie a územný systém ekologickej stability. Požiadavka vykonávať PÚ v Slovenskej republike vyplýva najmä z potreby vysporiadať sa s následkami násilnej kolektivizácie z obdobia rokov 1948 až 1989. Účelom je eliminovať extrémnu rozdrobenosť pozemkov, posilniť postavenie vlastníkov pozemkov, pristupovať k funkčnému usporiadaniu územia v súvislosti s adaptačnými opatreniami na negatívne následky, ktoré prináša klimatická zmena. V súvislosti s uvedeným sa vláda SR v roku 2019 zaviazala k vykonaniu PÚ v časovom horizonte nasledujúcich 30 rokov. Pre splnenie tohto záväzku bude potrebné reformovať súčasný právny rámec upravujúci PÚ tak, aby boli vykonané čo najefektívnejšie. Cieľom riešiteľského kolektívu je identifikovať právne nástroje, ktoré pomôžu k zefektívneniu samotného procesu PÚ, ktorého trvanie je dnes na úrovni takmer sedem rokov na jedno katastrálne územie. PÚ predstavujú zložitý proces dotýkajúci sa viacerých právnych odvetví, ktorý je nutné zracionalizovať tak, aby mohli byť PÚ vykonané v schválenom časovom horizonte. Riešenie projektu je naplánované na tri etapy. Prvá etapa je zameraná na analýzu súčasného stavu a získavanie východiskových údajov z právnej, ekonomickej, ale aj sociálnej stránky uvedenej problematiky. A to primárne na národnej úrovni, ale predmetom skúmania bude aj medzinárodná a európska legislatíva. Cieľom druhej etapy je na základe získaných poznatkov identifikovať a teoreticky zadefinovať riešenia a postupy, ktoré prispejú k zefektívneniu konaní o PÚ. Tretia etapa je zameraná na syntetizovanie poznatkov o aktuálnom stave (prvá fáza) a teoretických návrhov (druhá fáza). Výsledok bude predstavovať komplexný návrh de lege ferenda v skúmanej oblasti, ktorí autori vyhodnotia ako najefektívnejší.               

 

4. Nová právna úprava správneho trestania, APVV-20-0436

Zodpovedný riešiteľ:  doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2021-2025

Predmetom predkladaného projektu je vytvorenie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania, ktorá bude reagovať na požiadavky kladené medzinárodnými dokumentmi ako aj na súčasné potreby vnútroštátnej aplikačnej praxe. Projekt sme rozdelili do štyroch základných fáz. V prvej fáze budeme posudzovať jednotlivé druhy správnych deliktov s cieľom zadefinovania východísk pre novú právnu úpravu. V druhej fáze nastavíme základné parametre novej právnej úpravy. V rámci tejto fázy bude vyriešené, či nová právna úprava bude v jednom právnom predpise alebo vo viacerých s ohľadom na jednotlivé druhy správnych deliktov. V tretej nosnej fáze budeme vytvárať samotný návrh novej právnej úpravy. V štvrtej finálnej fáze predstavíme nový komplexný návrh právnej úpravy. V rámci všetkých fáz plánujeme zverejňovať čiastkové výstupy v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a podrobiť ich prísnej oponentúre. Využívať budeme na to najmä vedecké konferencie, formálne a neformálne stretnutia s odbornou verejnosťou.      

 

5. Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, APVV-20-0346

Zodpovedná riešiteľka: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Odbor výskumu: 50599 - Ostatné príbuzné odbory právnych vied 

Realizácia: 2021-2023

Projekt sa zameriava na regulačné výzvy pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe. Súčasná právna úprava predstavuje stále nevhodný právny rámec pre využitie moderných autonómnych prvkov dopravy a zásadným spôsobom brzdí predmetné inovácie. Vyššie uvedené regulačné výzvy sa týkajú predovšetkým oblastí správneho práva, trestného práva a práva informačných technológií v kontexte ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Z technického hľadiska je nevyhnutné posúdiť špecifické možnosti technológií v kontexte konkrétnych návrhov regulačného rámca. Riešiteľský kolektív zložený z odborníkov na uvedené oblasti práva a technické smery si za cieľ kladie analýzu súčasného právneho stavu, identifikovanie nedostatkov v právnej úprave a aplikačnej prax a formulovanie vlastných legislatívnych návrhov, ktoré by posilnili pripravenosť právneho poriadku Slovenskej republiky na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel do praxe. Unikátnym výstupom projektu bude obsiahla a verejne dostupná analýza súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy, ktorá bude poskytnutá odberateľovi a zároveň verejne dostupná.

 

6. Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií, APVV-19-0166

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Odbor výskumu: 60299 - Ostatné príbuzné odbory filologických vied 

Realizácia: 2020-2024

Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. 

7. Financovanie územnej samosprávy - potenciál funkčných mikroregiónov Grant: APVV č. APVV-22-0482

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Odbor výskumu: 050504 - Obchodné a finančné právo

Realizácia: 2023-2025

Po takmer 20 rokoch od decentralizácie verejnej správy silnejú hlasy na jej vyhodnotenie a systematickú úpravu niektorých jej problematických aspektov. Ministerstvo financií, vláda, NKÚ, či záujmové združenia samospráv signalizujú potrebu upraviť rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne verejnej správy, vrátane prehodnotenia prenesenia výkonu niektorých kompetencií štátnej správy na jednotky územnej samosprávy. Municipalizácia niektorých sídiel, zvlášť miest a priľahlých obcí, prináša so sebou potenciál signifikantných úspor z rozsahu a celkové zvýšenie efektivity poskytovaných služieb obyvateľom. Vďaka technologickému posunu sa navyše stalo základné východisko blízkej dostupnosti služieb čoraz menej relevantné. Navyše doba klimatickej krízy a pokročilej globalizácie vyžaduje od verejnej správy zosilnenie strategického a plánovitého prístupu pri riešení problémov, ktoré neraz presahujú administratívne vymedzenie obcí. Preto sa v literatúre a praxi vo svete presadzuje koncept mestských funkčných regiónov, nakoľko príčiny týchto problémov do veľkej miery spočívajú v denných tokoch medzi sídlami a vo fragmentácii správy územia. Vyššie uvedená fragmetácia spolupôsobí s nedotiahnutým modelom financovania územnej samosprávy, ktorý sústavne vyvoláva praktické komplikácie a politické napätia. Predkladaný projekt aplikovaného výskumu si tak kladie za cieľ navrhnúť udržateľný model financovania jednotiek územnej samosprávy, vychádzajúc pritom z konceptu municipalizácie ako nastupujúceho trendu.  

Spoluriešiteľské projekty: 

1. Odpady a stavby, APVV-20-0076 - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov - Právnická fakulta UK v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia s SPU v Nitre.

Zodpovedný riešiteľ PraF UK: JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

Odbor výskumu: 50604 - Verejná správa

Realizácia: 2021-2024

V Slovenskej republike za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb v platnom znení, zodpovedá obec.Na úseku odpadového hospodárstva však vykonávajú svoje kompetencie aj okresné úrady .Stavebné kompetencie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení sú realizované obcami, avšak podľa Programového vyhlásenia vlády na roky 2020- 2024 sa ich kompetencie budú transferovať na okresné úrady (Model OÚ), teda táto správa nebude mať zmiešaný charakter ako je to v prípade odpadového hospodárstva a bude teda vykonávaný štátnou správou. Výkon oboch kompetencií teda však nemožno stotožňovať, nakoľko vláda SR plánuje pripravuje zrušenie stavebných úradov a tým posilnenie okresných úradov, na ktoré prejdú stavebné kompetencie zrušených stavebných úradov. Navrhovaným postupom riešenia fungovania verejnej správy SR v odpadovom a stavebnom sektore je modelovanie efektívnej spolupráce správnych orgánov štátnej správy (okresných úradov) a samosprávy ( obcí).Navrhované postupy riešenia projektu budú realizované na základe dát o výkonoch jednotlivých obcí v oblasti odpadov a stavebného poriadku a namodeluje sa efektívnejšia spolupráca medzi štátnou správou a samosprávou v kompetenciách nakladania s odpadmi. V stavebnom sektore budeme modelovať výkon týchto kompetencií zabezpečovaný okresnými úradmi (Model OÚ). Modelovanie uskutočníme na dátach z obcí a okresných úradov Nitrianskeho a Košického kraja. V oblasti odpadov namodelujeme efektívnejšiu spoluprácu medzi štátnou správou a samosprávou. V prípade stavebných kompetencií, ktoré podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 majú prejsť zo stavebných úradov obcí (Model S) na okresné úrady (Model OÚ) , predpokladáme, že Model OÚ bude efektívnejší ako súčasný model založený na samostatnom výkone stavebných kompetencií obcami.

 

VEGA a KEGA

Právnická fakulta UK je zapojená aj do riešenia vedecko-výskumných projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) a projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (KEGA).

Aktuálne sú na fakulte riešené nasledovné projekty:

VEGA:

1. Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické riešenia

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0548/22

(2022-2024)

Anotácia vedeckého projektu

Kríza dôvery v autority je na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý v nedávnom čase akcelerovala vlna medializovaných káuz verejných funkcionárov a tiež pandemická situácia. Vysoká miera nedôvery ku všetkým trom zložkám moci neraz posúva odbornú i laickú diskusiu k zjednodušujúcim riešeniam, priamo odporujúcim inštitútom, považovaným za základné piliere kontinentálnej právnej kultúry, ktorých korene siahajú až do rímskeho, resp. kánonického práva. Cieľom projektu je identifikovať východiská a aplikačné metódy inštitútov rímskeho a kánonického práva, potenciálne prínosných pre skvalitnenie moderného práva. Riešiteľský kolektív sa parciálne zameria aj na dopady krízy dôvery v obligačných vzťahoch, ktorú spôsobuje pandemická situácia a reštrikcie s ňou spojené. Protipandemické opatrenia i objektívne okolnosti totiž posúvajú do popredia otázky nemožnosti riadneho plnenia záväzkov, zodpovednosti za škodu a s tým súvisiace problémy možnej exkulpácie z dôvodu moci.

 

2. Kognitívne aspekty sociálnych a morálnych emócií

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0120/22

(2022-2025)

Anotácia vedeckého projektu

Cieľom projektu je analýza morálnych a sociálnych emócií a ich kognitívnych aspektov. Hlavným cieľom projektu je objasniť kognitívnu koncepciu morálnych a sociálnych emócií a otestovať hypotézu, že morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch morálnych a sociálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní morálnych a sociálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov a prehĺbenie kognitívneho skúmania emocionality.

 

3. Právny štát ako hodnota chránená v európskom nadnárodnom priestore

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Registračné číslo projektu: 1/0329/22

(2022-2024)

Anotácia vedeckého projektu

Odklony od tradičných hodnôt demokratického a právneho štátu v Maďarsku a Poľsku sa premietli do zintenzívnenia aktivít zameraných na jeho ochranu v rámci EÚ a Rady Európy. Čoraz výraznejšie sa presadzuje aktivácia právnych nástrojov. Okrem inovatívnej legislatívnej úpravy v podobe Nariadenia EÚ o právnom štáte účinnom od 1. januára 2021 sa hlavnými aktivátormi stávajú Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva. Cieľom projektu je podať komplexný pohľad na princíp právneho štátu v politickoprávnych dokumentoch EÚ a ich priemetu do rozhodovacej praxe SD EÚ a ESĽP, ktorý je zdrojom ľudskoprávnych aspektov právneho štátu v podobe práva na právny štát ako individuálneho verejného práva. Zároveň pôjde o vyhodnotenie praktického dopadu týchto právnych nástrojov na úroveň právneho štátu v krajinách strednej Európy. Osobitne bude venovaná pozornosť využiteľnosti princípu právneho štátu ako kritéria hodnotenia obmedzenia ľudských práv počas pandémie COVID-19 a súbežne prebiehajúcej reformy súdnictva na Slovensku.

 

4. Reštrukturalizácia ako preventívny nástroj riešenia hrozby úpadku

Zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0349/22

(2022-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Podstatou vedeckého projektu je analýza a identifikácia foriem reštrukturalizácie a reštrukturalizačných schém, ktoré smerujú k prevencii úpadku podnikateľov, záchrane a obnove životaschopných podnikov a stabilizácii podnikateľského prostredia. Súčasná postcovidová situácia si žiada účinné nástroje na regeneráciu podnikateľského prostredia. Projekt je preto zameraný na skúmanie špecifík a možností uplatnenia reštrukturalizačných procesov v kontexte smernice EP a Rady EÚ 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice 20125/30/EÚ. Súčasťou vedeckého projektu je aj skúmanie a následná exemplifikácia efektívnych nástrojov reštrukturalizácie s cieľom zjednodušenia a urýchlenia procesu ozdravenia podnikateľských subjektov a zachovania ich životaschopnosti.

 

5. Trans-identita pri maloletých

Etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Registračné číslo projektu: 1/0350/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Cieľom projektu je vecná diskusia o inštitúte informovaného súhlasu s ohľadom na konkrétnu etickú dilemu aplikácie informovaného súhlasu pri maloletých transrodových ľuďoch v SR. Projekt podá analýzu vzájomných súvislostí zákona o zdravotnej starostlivosti, zákona o mene a priezvisku a vykonávacej vyhlášky k nemu v súvislosti s procesmi zápisu zmeny pohlavia v matrike. Výsledkom projektu bude návrh interpretácie a prípadnej úpravy informovaného súhlasu v prípade terapie rodového nesúladu pri maloletých: par. 6 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti – osobitné prípady, kedy poučenie musí mať písomnú formu, de lege ferenda návrh pre tranzíciu. Rovnako bude výsledkom posúdenie potreby ingerencie súdu do procesu rozhodovania o tranzícii maloletých ako o podstatnej otázke týkajúcej sa maloletého, s enormným dopadom na jej ďalší život. Naplnenie cieľa prispeje k etickému a právnemu ukotveniu rozhodovania o terapii medzi adolescentom, rodičmi a lekárom a zhodnotí možnosti uplatnenia informovaného súhlasu.

 

6. Efektívny systém bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach

Zodpovedná riešiteľka: JUDr. Mária Havelková, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0455/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Predkladaný projekt je zameraný na problematiku dôslednej realizácie práva na prístup k bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach. Záväzok zaručiť prístup k právnej pomoci si SR plní prostredníctvom Centra právnej pomoci, avšak štátny systém má viaceré nedostatky. Tým primárnym je nevhodné nastavenie kritérií pre priznanie nároku na právnu pomoc. Ďalšími sú závislosť štátneho systému právnej pomoci na ochote advokátov zastupovať klientov Centra a nedostatočné povedomie verejnosti o možnostiach bezplatnej právnej pomoci. Hlavným cieľom projektu je modifikácia kritérií pre priznanie nároku na právnu pomoc a navrhnutie efektívnejšieho procesného postupu prideľovania prípadov advokátom tak, aby tí mali záujem s Centrom právnej pomoci spolupracovať.

  

7. Zásadná reforma dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť?

Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Svetlana Ficová, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0610/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Vedecký grantový projekt je zameraný na identifikovanie problémov súčasnej právnej úpravy dedičského práva na Slovensku a na navrhnutie optimálnej podoby ich riešenia. Zohľadní sa pritom právna úprava inštitútov, ktoré boli na našom území známe v minulosti, súčasný právny stav, ciele vymedzené v legislatívnom zámere Občianskeho zákonníka, právna úprava vybratých členských štátov EÚ tak, aby výsledkom bol návrh zmien v právnej úprave dedičského práva zodpovedajúci súčasným spoločenským podmienkam, rešpektujúci národné špecifiká v súlade so zásadou autonómie vôle, ako jednej zo základných zásad súkromného práva.

 

8. Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0409/20

(2020-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sa zameriava na preklad, textovú analýzu a právno-historický rozbor Varadínskeho registru, v ktorom sú zaznamenané priebehy konaní pred súdmi z rokov 1208-1235, pri ktorom sa veľmi často ako dôkazný prostriedok používala tzv. skúška horúcim železom:

Projekt bude mať dva základné stupne riešenia:

1)      Prvým stupňom bude prekladová časť, pri ktorej bude potrebné porovnať doterajšie vydania Varadínskeho registra (keďže sa medzi nimi nachádzajú síce nuansovité, no predsa len nie nevýznamné rozdiely) a ďalej dôkladne vyriešiť základné terminologické otázky, týkajúce sa používania výrazov z oblasti slovenskej medievestiky a právnej histórie.

2)      Druhým stupňom bude analýza Varadínskeho registra ako právnej pamiatky a súčasne ako pamiatky dejín správy a sociálnej štruktúry stredovekej spoločnosti.

 

9. Finančné inovácie ako determinant súčasnej a anticipovanej regulácie na finančnom trhu (výzvy a riziká)

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0212/23

(2023 – 2025)

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sa zameriava na rozbor finančných inovácií a na identifikáciu novo vznikajúcich finančných inovácií/obchodných modelov na finančnom trhu, ktoré predstavujú stálu výzvu finančno-právnej regulácie, a jej aplikácie v praxi. Vybrané inovatívne obchodné modely budú skúmané z pohľadu aplikácie súčasnej regulácie (interdisciplinárne skúmanie súkromnoprávnej a verejnoprávnej úpravy); prípadnej potreby novej regulácie s akcentom na riešenie kolízie súkromnoprávnej a verejnoprávnej úpravy); prípadnej potreby novej regulácie s akcentom na riešenie kolízie súkromnoprávnej a verejnoprávnej sektorovej úpravy na finančnom trhu, potreby regulácie (sankcionovania) potencionálneho neoprávneného podnikania, resp. skúmania možností administratívneho postihu podľa existujúcej úpravy; daňového hľadiska (využitie finančných inovácií pri zamedzení daňových podvodov a únikov) a zneužívania finančných inovácií z pohľadu ochrany finančného spotrebiteľa a na účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti (AML/CTF) a ekonomického hľadiska (kvantitatívne a komparatívne analýzy využívania finančných inovácií).

10. Právne a etické aspekty disciplinárnej zodpovednosti v právnom štáte

Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0579/23

(2023 – 2026)

Anotácia vedeckého projektu

Disciplinárna zodpovednosť patrí dosiaľ k najmenej vedecky spracovaným druhom právnej zodpovednosti. Ústrednou témou projektu je identifikácia a vymedzenie doktrinálneho prístupu k disciplinárnej zodpovednosti a pojmové vymedzenie subjektov realizujúcich disciplinárnu zodpovednosť a subjektov, voči ktorým sa disciplinárna zodpovednosť vyvodzuje, so zreteľom na: typológiu, povahu procesov, povahu úloh a cieľov, ktoré sledujú, prítomnosť miery samosprávy a účasti štátu na týchto procesoch, a to v jej právnom i etickom rozmere, ako funkčný komponent právneho štátu. Cieľom projektu je zrealizovať analytický výskum rozhodnutí disciplinárnych senátov a tak podporiť a doplniť doktrinálne východiská. Aktuálnosť témy zvýrazňuje prebiehajúca reforma justície a podradenie výkonu disciplinárnej pôsobnosti nad niektorými povolaniami na novozriadený Najvyšší správny súd SR, a tým aj potenciál vkladu právnej vedy pre optimalizáciu nastavenia a moderovania mechanizmov vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti.

11. Medzinárodnoprávna ochrana environmentálnych práv – quo vadis?

Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD.

Registračné čísťo projektu: 1/0713/23

(2023 – 2026)

Anotácia vedeckého projektu

Riešenie globálnych enviromentálnych výziev nie je možné riešiť len na úrovni jednotlivých štátov. Medzištátna spolupráca sa realizuje na úrovni medzinárodných organizácií. Jej vyústením bolo aj prijatie množstva medzinárodných dohôd. V súčasnom medzinárodnom práve vznikajú enviromentálne ľudské práva alebo trestnoprávna ochrana životného prostredia. Napriek normatívnemu posunu, tak rovina faktickej implementácie štátmi ako aj rovina donútenia porušiteľov medzinárodnoprávnych pravidiel zaostáva. Výskum prinesie analýzu de lege lata, tak kľúčových medzinárodnoprávnych nástrojov, ako aj komparatívnu analýzu regionálnych a národných normatívnych systémov. Skúmanie právnych a iných zahraničných skúseností (best practice) z iných štátov s ohľadom na mechanizmy implementácie medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia.

12. Náhrada škody v hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní – limity a výzvy účinného presadzovania práva Európskej únie

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0710/23

(2023 – 2025)

Anotácia vedeckého projektu

Hlavným cieľom projektu bude identifikovanie nedostatkov slovenského právneho systému sťažujúcich efektívne uplatňovanie práva na náhradu škody garantovaného smernicami Únie v sledovaných oblastiach a ponúknutie právnych riešení na ich odstránenie. Rámec pre uplatňovanie náhrady škody je síce daný predpismi Európskej únie, avšak je ponechaný značný diskrečný priestor pre tzv. procesnú autonómiu členských štátov. Z mirokomparatívneho pohľadu, náhrada škody v oblasti súťažného práva je už substantívne upravená do istej miery sekundárnym právom (smernicou), v oblasti verejného obstarávania však takáto smernica absentuje. Okrem podobnosti úprav ochrany hospodárskej súťaže a verejného obstarávania z pohľadov prienikov chránených spoločenských záujmov (ochrana sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, fungovania vnútorného trhu EÚ), daná rozdielnosť úpravy je ďalším argumentom v prospech spoločného výskumu oboch oblastí.

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

V rámci fakulty sú riešené nasledovné grantové projekty financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR:

 

 

1. Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Meno výskumníka: doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD.
Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00122
Realizácia: 04/2022 – 03/20252.

2. Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 
Meno výskumníka: prof. Mgr. Yuliia Vashchenko, PhD.
Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00150
Realizácia: 04/2022 – 03/2025

 

Ďalšie projekty z Plánu obnovy a odolnosti, na ktorých sa Právnická fakulta zúčastňuje ako partner sú v procese hodnotenia.

 

 

ZAHRANIČNÉ GRANTY

Právnická fakulta UK je úspešným žiadateľom a partnerom viacerých medzinárodných grantov, medzi ktoré patria výzvy programov Európskej Únie Erasmus+ Jean Monnet Activities, Citizens, Equality, Rights and Values

Jean Monnet Activities

V rámci programu Jean Monnet Activities sú v súčasnosti riešené 2 grantové úlohy:

  • Rule of Law in the European Union (v spolupráci s FSEV UK)
  • European Union and the Challenges of Modern Society (v spolupráci s konzorciom vedeným Univerzitou Palackého v Olomouci)

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

V grantovom programe CERV momentálne prebieha projekt pod názvom

Activation of young Generation in the times of climate policy backlash in Central Europe

Aktivity spojené so získaním zahraničných grantov

Právnická fakulta UK spolu s relevantnými partnermi monitoruje výzvy zverejňované Európskou komisiou v programoch Horizon Europe, Justice, Internal Security Fund, CERV a Erasmus+