Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné granty a projekty

Riešenie vedecko-výskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom grantov zohráva na Právnickej fakulte UK v Bratislave nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a sprostredkovane aj pedagogickej činnosti.

Viac o jednotlivých grantoch a projektoch nájdete po rozkliknutí v sekciách nižšie:

APVV

V rámci fakulty sú riešené nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

1. Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy, APVV-17-0403   

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo

Realizácia: 2018-2022

Projekt je zameraný na analýzu súčasného stavu právnej úpravy vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj práva Európskej únie. Cieľom projektu je na základe analýzy nedostatkov a problematických otázok, ktoré vychádzajú zo stavu de lege lata navrhnúť úpravu de lege ferenda na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky vo vzťahu k zefektívneniu poskytovania a využívania elektronických služieb verejnej správy, a to nielen z pohľadu občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí budú oprávnení pomocou svojich prostriedkov elektronickej identifikácie využívať slovenské elektronické služby verejnej správy. Ďalším cieľom je zvýšenie povedomia a informovanosti o skúmanej problematike medzi orgánmi verejnej moci, ktoré zodpovedajú za identifikáciu a autentifikáciu osôb do elektronických služieb verejnej správy, ako aj medzi samotnými poskytovateľmi elektronických služieb verejnej správy a osobami (fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby), ktoré budú chcieť využívať elektronické služby verejnej správy v Slovenskej republike alebo v iných členských štátoch Európskej únie.

 

2. Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku, APVV-18-0199

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Odbor výskumu: 50501 - Teória dejín štátu a práva    

Realizácia: 2019-2022

Predkladaný projekt s názvom „Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku“ predstavuje komplexný prístup k skúmanej problematike, ktorá je v kontexte prebiehajúcich rekodifikačných prác na novom občianskom zákonníku nanajvýš aktuálna a relevantná. Široký autorský kolektív pozostáva jednak z právnych vedcov z pozitívnoprávny odborov – občianske právo, správne právo, pracovné právo a právna informatika – ako aj vedcov s teoretickým, historickým, filozofickým či romanistickým zameraním. Hlavným poslaním projektu je overiť relevantnosť v súčasnosti aplikovaných doktrinálnych prístupov v oblasti vecných práv – predovšetkým princípov orga omnes (vo vzťahu k vecným právam k cudzej veci), numerus clausus vecných práv a superficies non solo cedit. Ide totiž o prístupy, ktoré sa síce v našom právnom poriadku aplikujú už dlhodobo, ale boli prijaté v politicky turbulentných 50-tych rokoch minulého storočia pod vplyvom komunistickej ideológie, ktorej režim u nás padol dvadsiatimi piatimi rokmi. Preto je nutné overiť, či stále vyhovujú potrebám súčasnej právnej úpravy tak z hľadiska doktrinálneho ako aj celospoločenského. Metodika projektu kombinuje interné (doktrinálne) a externé (sociologické, historické či filozofické) prístupy, pretože je to nutné z hľadiska naplnenia cieľov projektu. Štrnásťčlenný autorský kolektív bude projekt riešiť tri roky (do konca júna 2022). V rámci projektu sa počíta s organizovaním piatich medzinárodných vedeckých seminárov a jednej záverečnej konferencie. Rovnako bude publikovaných niekoľko desiatok príspevkov v domácich a zahraničných periodikách či zborníkoch. Zásadným výstupom projektu bude aj publikovanie siedmich vedeckých monografii, ktoré budú cenný podkladom pre rekodifikačnú komisiu v procese tvorby návrhu nového občianskeho zákonníka.

 

3. Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva, APVV-18-0417

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Odbor výskumu: 50501 - Teória dejín štátu a práva 

Realizácia: 2019-2023

Jednou z najväčších výziev pre slovenské právo dnešnej doby je rekodifikácia súkromného práva a vytvorenie nového slovenského Občianskeho zákonníka. Občiansky zákonník v každej kontinentálnej jurisdikcii predstavuje jeden zo základných normatívnych prameňov vo významnej miere ovplyvňujúci celkový právny charakter danej jurisdikcie. Výzva stojaca pred rekodifikačnou komisiou, ktorej predsedom je zodpovedný riešiteľ predkladaného projektu prof. JUDr. Marek Števček, PhD., je preto značná a jej výsledok ovplyvní vzhľadom na pomernú stabilitu kodifikovaných právnych odvetví podobu práva na Slovensku na mnohé roky dopredu. Jednou zo základných výziev rekodifikácie predstavuje pojmoslovie, ktoré má byť v novom Občianskom zákonníku použité. Vzhľadom na to, že jednou z ambícií rekodifikácie je aj na Slovensku zaviesť pojmoslovie kompatibilné so širšou kontinentálnou právnou kultúrou, návrat k tradičnej súkromnoprávnej terminológii je aspoň sčasti nevyhnutný. V tomto smere má ambíciu vytvoriť odborné podklady použiteľné pre rekodifikáciu práve tento projekt, ktorý bude riešiť otázky terminológie vôbec prvýkrát vo väčšom kolektíve. Bude sa zameriavať nielen na minulý vývoj právneho a právnického jazyka, ale s ohľadom na pripravované legislatívne zmeny v občianskom práve hmotnom bude komparatívnym spôsobom zohľadňovať vývoj aj v iných Slovensku príbuzných jurisdikciách. Okrem početných štúdií a monografií hlavným výstupom projektu bude Lexikón dejín slovenskej súkromnoprávnej terminológie, ktorá bude priamo použiteľná pre rekodifikáciu.

 

4. Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, APVV-18-0534            

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2019-2022

Cieľom projektu je navrhnúť právnu úpravu nakladania s VJP v podmienkach Slovenskej republiky s ohľadom na zodpovednosť za nakladanie s VJP a vplyv uloženého VJP na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Výnimočné prepojenie viacerých oblastí výskumu – právo, jadrová chémia a ochrana využívanie krajiny, je v problematike právnej úpravy nakladania s VJP z hľadiska využiteľnosti pre prax nevyhnutné a jedinečné, nakoľko ani jedna z oblastí výskumu nepokrýva všetky aspekty nevyhnutné na optimalizáciu existujúcej právnej úpravy reflektujúc potreby aplikačnej praxe. Jednotlivé fázy projektu a ich realizácia sú navrhnuté tak, aby zrealizovaný výskum naplnil stanovené ciele a očakávania a vo svojej finálnej fáze prispel k vyriešeniu otázky VJP v podmienkach Slovenskej republiky, v kontexte medzinárodnej i európskej spolupráce.

                                  

5. Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien, APVV-19-0102

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Odbor výskumu: 50506 - Trestné právo

Realizácia: 2020-2024

Problematika efektívnosti práva, resp. jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti. Efektívnosť je o to dôležitejším pojmom vo vzťahu k trestnému právu, pretože práve toto právne odvetvie najvýraznejším spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie. Možno konštatovať, že meranie efektívnosti trestného konania je dôležité. Do dnešných dní sa v rámci Slovenskej republiky neuskutočnil výskumný projekt, ktorý by sa zameral na posudzovanie legislatívnych zmien vo vzťahu k efektívnosti trestného konania.

  

6. Efektívne pozemkové úpravy, APVV-19-0494

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2020-2024

Projekt sa zameriava na riešenie problematiky pozemkových úprav (ďalej len "PÚ"), ktoré predstavujú významný nástroj v racionálnom a priestorovom usporiadaní pozemkového vlastníctva a sú komplexným nástrojom starostlivosti o životné prostredie a územný systém ekologickej stability. Požiadavka vykonávať PÚ v Slovenskej republike vyplýva najmä z potreby vysporiadať sa s následkami násilnej kolektivizácie z obdobia rokov 1948 až 1989. Účelom je eliminovať extrémnu rozdrobenosť pozemkov, posilniť postavenie vlastníkov pozemkov, pristupovať k funkčnému usporiadaniu územia v súvislosti s adaptačnými opatreniami na negatívne následky, ktoré prináša klimatická zmena. V súvislosti s uvedeným sa vláda SR v roku 2019 zaviazala k vykonaniu PÚ v časovom horizonte nasledujúcich 30 rokov. Pre splnenie tohto záväzku bude potrebné reformovať súčasný právny rámec upravujúci PÚ tak, aby boli vykonané čo najefektívnejšie. Cieľom riešiteľského kolektívu je identifikovať právne nástroje, ktoré pomôžu k zefektívneniu samotného procesu PÚ, ktorého trvanie je dnes na úrovni takmer sedem rokov na jedno katastrálne územie. PÚ predstavujú zložitý proces dotýkajúci sa viacerých právnych odvetví, ktorý je nutné zracionalizovať tak, aby mohli byť PÚ vykonané v schválenom časovom horizonte. Riešenie projektu je naplánované na tri etapy. Prvá etapa je zameraná na analýzu súčasného stavu a získavanie východiskových údajov z právnej, ekonomickej, ale aj sociálnej stránky uvedenej problematiky. A to primárne na národnej úrovni, ale predmetom skúmania bude aj medzinárodná a európska legislatíva. Cieľom druhej etapy je na základe získaných poznatkov identifikovať a teoreticky zadefinovať riešenia a postupy, ktoré prispejú k zefektívneniu konaní o PÚ. Tretia etapa je zameraná na syntetizovanie poznatkov o aktuálnom stave (prvá fáza) a teoretických návrhov (druhá fáza). Výsledok bude predstavovať komplexný návrh de lege ferenda v skúmanej oblasti, ktorí autori vyhodnotia ako najefektívnejší.               

 

7. Nová právna úprava správneho trestania, APVV-20-0436

Zodpovedný riešiteľ:  doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Odbor výskumu: 50503 - Správne právo 

Realizácia: 2021-2025

Predmetom predkladaného projektu je vytvorenie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania, ktorá bude reagovať na požiadavky kladené medzinárodnými dokumentmi ako aj na súčasné potreby vnútroštátnej aplikačnej praxe. Projekt sme rozdelili do štyroch základných fáz. V prvej fáze budeme posudzovať jednotlivé druhy správnych deliktov s cieľom zadefinovania východísk pre novú právnu úpravu. V druhej fáze nastavíme základné parametre novej právnej úpravy. V rámci tejto fázy bude vyriešené, či nová právna úprava bude v jednom právnom predpise alebo vo viacerých s ohľadom na jednotlivé druhy správnych deliktov. V tretej nosnej fáze budeme vytvárať samotný návrh novej právnej úpravy. V štvrtej finálnej fáze predstavíme nový komplexný návrh právnej úpravy. V rámci všetkých fáz plánujeme zverejňovať čiastkové výstupy v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a podrobiť ich prísnej oponentúre. Využívať budeme na to najmä vedecké konferencie, formálne a neformálne stretnutia s odbornou verejnosťou.                                                                                                                                         

8. Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, APVV-20-0346

Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Odbor výskumu: 50599 - Ostatné príbuzné odbory právnych vied 

Realizácia: 2021-2023

Projekt sa zameriava na regulačné výzvy pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe. Súčasná právna úprava predstavuje stále nevhodný právny rámec pre využitie moderných autonómnych prvkov dopravy a zásadným spôsobom brzdí predmetné inovácie. Vyššie uvedené regulačné výzvy sa týkajú predovšetkým oblastí správneho práva, trestného práva a práva informačných technológií v kontexte ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Z technického hľadiska je nevyhnutné posúdiť špecifické možnosti technológií v kontexte konkrétnych návrhov regulačného rámca. Riešiteľský kolektív zložený z odborníkov na uvedené oblasti práva a technické smery si za cieľ kladie analýzu súčasného právneho stavu, identifikovanie nedostatkov v právnej úprave a aplikačnej prax a formulovanie vlastných legislatívnych návrhov, ktoré by posilnili pripravenosť právneho poriadku Slovenskej republiky na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel do praxe. Unikátnym výstupom projektu bude obsiahla a verejne dostupná analýza súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy, ktorá bude poskytnutá odberateľovi a zároveň verejne dostupná.

 

9. Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií, APVV-19-0166

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Odbor výskumu: 60299 - Ostatné príbuzné odbory filologických vied 

Realizácia: 2020-2024

Cieľom projektu je vykonať analýzu estetických a morálnych emócií, porovnať ich a zvážiť potenciál kognitívneho vysvetlenia oboch typov emócií. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť a objasniť koncepciu estetických a morálnych emócií a otestovať hypotézu, že estetické a morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu analýzu a identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch estetických a morálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní estetických a morálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov, ako aj (prostredníctvom vyššie uvedených vybraných druhov skúseností) na komplexnejší rámec systematického a interdisciplinárneho výskumu subjektívnych a intersubjektívnych skúseností. 

 

Spoluriešiteľské projekty: 

1. Sebapoškodzovanie, vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie, APVV-17-0123 - Právnická fakulta UK v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofickou fakultou.

Zodpovedný riešiteľ UK: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Odbor výskumu:50108 - Vývinová psychológia 

Realizácia: 2018-2022

Úmyselné spôsobovanie zranení sebe samému v adolescentnej populácii je natoľko nežiadúcim a z mnohých (nielen zdravotných, ale i psychologických) ohľadov rizikovým správaním, že jeho skúmanie psychológmi je nevyhnutné. Doposiaľ bolo sebapoškodzovanie predovšetkým chápané ako symptóm prítomný pri niektorých psychiatrických diagnózach, prípadne pri diagnózach disharmonického vývinu osobnosti, a tak sa vzťahovalo predovšetkým na klinickú populáciu. Najnovšie zistenia zo zahraničia, ako i tendencie zaznamenané v domácom prostredí však upozorňujú na skutočnosť, že v oblasti sebapoškodzovania došlo k zmenám v prevalencii, formách, účeloch, ale i viazanosti na klinické syndrómy. Aktuálnosť zvolenej témy reflektuje aj najnovšia svetovo akceptovaná piata revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch, ktorá v závere kapitoly „Conditions for Further Study“ spomína práve problematiku nesuicidálneho sebapoškodzovania ako oblasti vyžadujúcej intenzívny výskum. Predložený projekt plánuje realizovať základný výskum, ktorý by poskytol dáta týkajúce sa prevalencie sebapoškodzovania v populácii, jeho foriem a dôvodov, chápania pojmu samotnou ohrozenou skupinou, vymedzenia tohto pojmu v kontexte výskytu nových foriem a spolupôsobiacich faktorov, ako aj etablovania relevantnej metodiky na zisťovanie výskytu a špecifických súvislostí tohto javu. Neoddeliteľnou súčasťou bude sprístupnenie získaných výsledkov čo najširšiemu okruhu profesionálov, formulácia implikácií pre prípadné klinické intervencie a publikovanie výsledkov výskumu na relevantných vedeckých a odborných fórach.

 

2. Odpady a stavby, APVV-20-0076 - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov - Právnická fakulta UK v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia s SPU v Nitre.

Zodpovedný riešiteľ UK: JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

Realizácia: 2021-2024

V Slovenskej republike za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb v platnom znení, zodpovedá obec.Na úseku odpadového hospodárstva však vykonávajú svoje kompetencie aj okresné úrady .Stavebné kompetencie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení sú realizované obcami, avšak podľa Programového vyhlásenia vlády na roky 2020- 2024 sa ich kompetencie budú transferovať na okresné úrady (Model OÚ), teda táto správa nebude mať zmiešaný charakter ako je to v prípade odpadového hospodárstva a bude teda vykonávaný štátnou správou. Výkon oboch kompetencií teda však nemožno stotožňovať, nakoľko vláda SR plánuje pripravuje zrušenie stavebných úradov a tým posilnenie okresných úradov, na ktoré prejdú stavebné kompetencie zrušených stavebných úradov. Navrhovaným postupom riešenia fungovania verejnej správy SR v odpadovom a stavebnom sektore je modelovanie efektívnej spolupráce správnych orgánov štátnej správy (okresných úradov) a samosprávy ( obcí).Navrhované postupy riešenia projektu budú realizované na základe dát o výkonoch jednotlivých obcí v oblasti odpadov a stavebného poriadku a namodeluje sa efektívnejšia spolupráca medzi štátnou správou a samosprávou v kompetenciách nakladania s odpadmi. V stavebnom sektore budeme modelovať výkon týchto kompetencií zabezpečovaný okresnými úradmi (Model OÚ). Modelovanie uskutočníme na dátach z obcí a okresných úradov Nitrianskeho a Košického kraja. V oblasti odpadov namodelujeme efektívnejšiu spoluprácu medzi štátnou správou a samosprávou. V prípade stavebných kompetencií, ktoré podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 majú prejsť zo stavebných úradov obcí (Model S) na okresné úrady (Model OÚ) , predpokladáme, že Model OÚ bude efektívnejší ako súčasný model založený na samostatnom výkone stavebných kompetencií obcami.

 

VEGA a KEGA

Právnická fakulta UK je zapojená aj do riešenia vedecko-výskumných projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) a projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (KEGA).

Aktuálne sú na fakulte riešené nasledovné projekty:

VEGA:

Kríza dôvery a jej rímsko-kánonické riešenia

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0548/22

(2022-2024)

Anotácia vedeckého projektu

Kríza dôvery v autority je na Slovensku dlhodobým problémom, ktorý v nedávnom čase akcelerovala vlna medializovaných káuz verejných funkcionárov a tiež pandemická situácia. Vysoká miera nedôvery ku všetkým trom zložkám moci neraz posúva odbornú i laickú diskusiu k zjednodušujúcim riešeniam, priamo odporujúcim inštitútom, považovaným za základné piliere kontinentálnej právnej kultúry, ktorých korene siahajú až do rímskeho, resp. kánonického práva. Cieľom projektu je identifikovať východiská a aplikačné metódy inštitútov rímskeho a kánonického práva, potenciálne prínosných pre skvalitnenie moderného práva. Riešiteľský kolektív sa parciálne zameria aj na dopady krízy dôvery v obligačných vzťahoch, ktorú spôsobuje pandemická situácia a reštrikcie s ňou spojené. Protipandemické opatrenia i objektívne okolnosti totiž posúvajú do popredia otázky nemožnosti riadneho plnenia záväzkov, zodpovednosti za škodu a s tým súvisiace problémy možnej exkulpácie z dôvodu moci.

 

Kognitívne aspekty sociálnych a morálnych emócií

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0120/22

(2022-2025)

Anotácia vedeckého projektu

Cieľom projektu je analýza morálnych a sociálnych emócií a ich kognitívnych aspektov. Hlavným cieľom projektu je objasniť kognitívnu koncepciu morálnych a sociálnych emócií a otestovať hypotézu, že morálne emócie sú vo svojej podstate somatickými nosičmi informácií, ktoré je možné kognitívne analyzovať, čo umožňuje dôkladnejšiu identifikáciu základných osobných, kultúrnych, evolučných a historických determinantov subjektívnych aj interpersonálnych skúseností. Realizácia projektu pomôže vytvoriť platformu pre širšiu interdisciplinárnu vedeckú a odbornú diskusiu o hermeneutických a kognitívnych aspektoch morálnych a sociálnych emócií a odôvodniť kognitívny a filozofický výskum emocionality. Projekt je zameraný na podporu integrácie filozofických a ďalších vedeckých prístupov používaných pri skúmaní morálnych a sociálnych skúseností, niektorých ich konkrétnych typov a prehĺbenie kognitívneho skúmania emocionality.

 

Právny štát ako hodnota chránená v európskom nadnárodnom priestore

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Registračné číslo projektu: 1/0329/22

(2022-2024)

Anotácia vedeckého projektu

Odklony od tradičných hodnôt demokratického a právneho štátu v Maďarsku a Poľsku sa premietli do zintenzívnenia aktivít zameraných na jeho ochranu v rámci EÚ a Rady Európy. Čoraz výraznejšie sa presadzuje aktivácia právnych nástrojov. Okrem inovatívnej legislatívnej úpravy v podobe Nariadenia EÚ o právnom štáte účinnom od 1. januára 2021 sa hlavnými aktivátormi stávajú Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva. Cieľom projektu je podať komplexný pohľad na princíp právneho štátu v politickoprávnych dokumentoch EÚ a ich priemetu do rozhodovacej praxe SD EÚ a ESĽP, ktorý je zdrojom ľudskoprávnych aspektov právneho štátu v podobe práva na právny štát ako individuálneho verejného práva. Zároveň pôjde o vyhodnotenie praktického dopadu týchto právnych nástrojov na úroveň právneho štátu v krajinách strednej Európy. Osobitne bude venovaná pozornosť využiteľnosti princípu právneho štátu ako kritéria hodnotenia obmedzenia ľudských práv počas pandémie COVID-19 a súbežne prebiehajúcej reformy súdnictva na Slovensku.

 

Reštrukturalizácia ako preventívny nástroj riešenia hrozby úpadku

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0349/22

(2022-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Podstatou vedeckého projektu je analýza a identifikácia foriem reštrukturalizácie a reštrukturalizačných schém, ktoré smerujú k prevencii úpadku podnikateľov, záchrane a obnove životaschopných podnikov a stabilizácii podnikateľského prostredia. Súčasná postcovidová situácia si žiada účinné nástroje na regeneráciu podnikateľského prostredia. Projekt je preto zameraný na skúmanie špecifík a možností uplatnenia reštrukturalizačných procesov v kontexte smernice EP a Rady EÚ 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice 20125/30/EÚ. Súčasťou vedeckého projektu je aj skúmanie a následná exemplifikácia efektívnych nástrojov reštrukturalizácie s cieľom zjednodušenia a urýchlenia procesu ozdravenia podnikateľských subjektov a zachovania ich životaschopnosti.

 

Obmedzovanie ľudských práv v riadnych a mimoriadnych situáciách

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0585/21

(2021-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Problematika obmedzovania ľudských práv a ukladania povinností je základnou a aktuálnou témou ústavného práva. Systém, mechanizmy a pravidlá obmedzovania ľudských práv sa po ich vzostupe po druhej svetovej vojne detailne precizovali a reagovali na nové výzvy. Každá z týchto zmien však mal skôr postupný charakter, ktorý umožňoval právnemu poriadku a orgánom aplikácie práva v oblasti ľudských práv sa s novou situáciou zoznámiť a prispôsobiť sa jej. Úplne iný charakter však má práve prebiehajúca pandémia COVID – 19, ktorá naplno odkryla nedostatky a „neprebádanosť“ témy obmedzovania ľudských práv v mimoriadnych časoch. Tento problém však nie je výnimočným javom, ktorý by nastal len v podmienkach SR. Ako naznačujú aj rozhodnutia zahraničných súdov (napr. v ČR, Rumunsku alebo SRN) pri prijímaní opatrení v boji s mimoriadnou situáciou dochádza k obmedzovaniu základných práva a slobôd aj spôsobom v rozpore s ústavou. Projekt sa chce venovať obmedzovaniu v normálnych a mimoriadnych siutáciách.

 

Trans-identita pri maloletých

Etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Registračné číslo projektu: 1/0350/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Cieľom projektu je vecná diskusia o inštitúte informovaného súhlasu s ohľadom na konkrétnu etickú dilemu aplikácie informovaného súhlasu pri maloletých transrodových ľuďoch v SR. Projekt podá analýzu vzájomných súvislostí zákona o zdravotnej starostlivosti, zákona o mene a priezvisku a vykonávacej vyhlášky k nemu v súvislosti s procesmi zápisu zmeny pohlavia v matrike. Výsledkom projektu bude návrh interpretácie a prípadnej úpravy informovaného súhlasu v prípade terapie rodového nesúladu pri maloletých: par. 6 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti – osobitné prípady, kedy poučenie musí mať písomnú formu, de lege ferenda návrh pre tranzíciu. Rovnako bude výsledkom posúdenie potreby ingerencie súdu do procesu rozhodovania o tranzícii maloletých ako o podstatnej otázke týkajúcej sa maloletého, s enormným dopadom na jej ďalší život. Naplnenie cieľa prispeje k etickému a právnemu ukotveniu rozhodovania o terapii medzi adolescentom, rodičmi a lekárom a zhodnotí možnosti uplatnenia informovaného súhlasu.

 

Efektívny systém bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Mária Havelková, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0455/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Predkladaný projekt je zameraný na problematiku dôslednej realizácie práva na prístup k bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach. Záväzok zaručiť prístup k právnej pomoci si SR plní prostredníctvom Centra právnej pomoci, avšak štátny systém má viaceré nedostatky. Tým primárnym je nevhodné nastavenie kritérií pre priznanie nároku na právnu pomoc. Ďalšími sú závislosť štátneho systému právnej pomoci na ochote advokátov zastupovať klientov Centra a nedostatočné povedomie verejnosti o možnostiach bezplatnej právnej pomoci. Hlavným cieľom projektu je modifikácia kritérií pre priznanie nároku na právnu pomoc a navrhnutie efektívnejšieho procesného postupu prideľovania prípadov advokátom tak, aby tí mali záujem s Centrom právnej pomoci spolupracovať.

 

 

Zásadná reforma dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť?

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Svetlana Ficová, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0610/21

(2021-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Vedecký grantový projekt je zameraný na identifikovanie problémov súčasnej právnej úpravy dedičského práva na Slovensku a na navrhnutie optimálnej podoby ich riešenia. Zohľadní sa pritom právna úprava inštitútov, ktoré boli na našom území známe v minulosti, súčasný právny stav, ciele vymedzené v legislatívnom zámere Občianskeho zákonníka, právna úprava vybratých členských štátov EÚ tak, aby výsledkom bol návrh zmien v právnej úprave dedičského práva zodpovedajúci súčasným spoločenským podmienkam, rešpektujúci národné špecifiká v súlade so zásadou autonómie vôle, ako jednej zo základných zásad súkromného práva.

 

Zabezpečenie chodu ústavných orgánov SR počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0824/21

(2021-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Ústava SR uvádza, že podmienky vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci počas týchto situácií ustanoví zákon. Od schválenia ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. až do marca 2020 neboli slovenské ústavné orgány konfrontované s takou situáciou, ktorá by mohla naplno otestovať kvalitu tejto ústavnej úpravy. Zmenu priniesla pandémia ochorenia COVID-19, ktorá v mnohých štátoch výrazne zasiahla do riadneho fungovania ústavných orgánov. Ambíciou tohto projektu je preto skúmať ústavnú úpravu bezpečnosti štátu v kontexte eventuálneho znemožnenia činnosti NR SR, vlády SR, prezidenta SR a Ústavného súdu SR. Každý jeden nedostatok ústavnej úpravy totiž môže mať podstatný dopad na fungovanie daného štátneho orgánu, na systém bŕzd a protiváh a tým aj na princíp deľby moci, ktorý patrí k pilierom ústavného systému a základným zárukám materiálneho  právneho štátu, ktorý v konečnom dôsledku slúži na zabezpečenie ochrany postavenia a plnohodnotného života jednotlivca.

 

Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby – výzvy pre medzinárodné právo 21.storočia

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Jozef Valuch Jozef, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0579/20

(2020-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Medzi základné úlohy každého právneho systému patrí zaistenie bezpečnosti pre subjekty, na ktoré sa vzťahuje. Výnimkou nie je ani medzinárodné právo, ktorá má mnohé špecifiká. Ide o „právo kompromisu“, pričom normatívna kvalita jeho pravidla závisí od miery kompromisu, ktorý bol potrebný na jej prijatie. Práve táto miera je často kameňom úrazu pri reakcii na najzávažnejšie bezpečnostné hroby súčasnosti, kam možno radiť nielen ozbrojené konflikty ale i kybernetické hrozby rastúce s čoraz častejším využívaním kybernetického priestoru. Ide pritom o hrozby, ktoré sa v najrôznejších formách dotýkajú každého z nás. V súvislosti s nimi sa vynára viacero právnych a ekonomických aspektov, ktorým sa v súčasnej slovenskej teórii medzinárodného práva nevenuje náležitá pozornosť. V rámci nášho projektu máme v úmysle analyzovať tieto aspekty a vyplniť vákuum v slovenskej vede v tejto oblasti.

 

Zásady trestného práva hmotného vo víre času – 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0791/20

(2020-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Zásady trestného práva hmotného predstavujú základné piliere, na ktorých je budované trestné právo hmotné ako celok. Aj napriek tejto skutočnosti sa ich explicitnému vyjadreniu doposiaľ nevenovala zaslúžená pozornosť. Objektom záujmu bolo len ich vymedzenie v rámci učebných pomôcok pre študentov alebo parciálnych článkov uverejnených v časopisoch či zborníkoch. Komplexný pohľad na danú problematiku však do dnešných dní absentuje. V súčasnosti môžeme hovoriť len o čiastočnom vyjadrení zásad v rámci trestného práva hmotného, a to iba vo vzťahu k ukladaniu jednotlivých sankcií. Cieľom projektu je preto analýza jednotlivých ustanovení Trestného zákona, v ktorých sa implicitne „skrývajú“ všeobecné zásady trestného práva hmotného, ich uplatňovanie v aplikačnej praxi, na základe konkrétnych rozsudkov a stanovísk najvyšších súdnych autorít a v neposlednom rade je ambíciou riešiteľského kolektívu naformulovať paragrafové znenie zásad trestného práva hmotného, a pokúsiť sa o ich implementáciu do Trestného zákona.

 

Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0757/20

(2020-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Prostriedky priamej demokracie sú pre obyvateľov obcí významnou možnosťou vyjadriť názor k dôležitým veciam územnej samosprávy. Miestnymi referendami a zhromaždeniami obyvateľov obcí sa dosahuje aj spoločenská diskusia. Popri právnych prostriedkoch sa etablovali aj e-prostriedky informovania, spätnej väzby a kontroly činnosti orgánov obce, napr. sociálne médiá a crowdsourcingové aplikácie. Ak chápeme inteligentné mestá a obce ako schopné v reálnom čase reagovať na podmienky a požiadavky obyvateľov, takéto nástroje priamej demokracie sú významnou časťou konceptu inteligentných miest. Ich realizácia naráža najmä na nedostatočnú právnu úpravu. Predmetom projektu je analyzovanie možnosti využitia uvedených prostriedkov elektronicky z hľadiska ústavného práva, správneho práva a finančného práva a z hľadiska manažérskeho prístupu. Je potrebné skúmať možnosti digitalizácie vo verejnej správe pre posilnenie účasti obyvateľov obcí na samospráve a tým posilniť aj ich dôveru vo verejné inštitúcie.

 

Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium civilného práva

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0530/20

(2020-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Najlepší záujem dieťaťa je hodnotovým kritériom, ktorého význam v oblasti súkromného práva neustále narastá. Je nepochybne možné mu priznať postavenie jedného z identifikátorov verejného záujmu a princípu, ktorý slúži pri výklade a posudzovaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych vzťahov súvisiacich s maloletým dieťaťom. Hranice pre vymedzenie najlepšieho záujmu dieťaťa nie sú stabilné a podliehajú vplyvu rôznych faktorov, ale aj ústavne garantovaných práv, okrem iného aj práva dieťaťa na sebaurčenie. Rovnako tomu je aj v prípade jeho vnímania ako hodnotového kritéria, ktoré nepochybne reflektuje nastavenie spoločensky uznávaných a právom chránených hodnôt. Podstatou vedeckého projektu je vymedziť a zovšeobecniť jednotlivé aspekty najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa na podklade aktuálnej rozhodovacej praxe súdov vo vzťahu ku konkrétnym hmotnoprávnym a procesnoprávnym aspektom konkrétnych právnych vzťahov.

 

Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra

Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0409/20

(2020-2023)

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sa zameriava na preklad, textovú analýzu a právno-historický rozbor Varadínskeho registru, v ktorom sú zaznamenané priebehy konaní pred súdmi z rokov 1208-1235, pri ktorom sa veľmi často ako dôkazný prostriedok používala tzv. skúška horúcim železom:

Projekt bude mať dva základné stupne riešenia:

1)      Prvým stupňom bude prekladová časť, pri ktorej bude potrebné porovnať doterajšie vydania Varadínskeho registra (keďže sa medzi nimi nachádzajú síce nuansovité, no predsa len nie nevýznamné rozdiely) a ďalej dôkladne vyriešiť základné terminologické otázky, týkajúce sa používania výrazov z oblasti slovenskej medievestiky a právnej histórie.

2)      Druhým stupňom bude analýza Varadínskeho registra ako právnej pamiatky a súčasne ako pamiatky dejín správy a sociálnej štruktúry stredovekej spoločnosti.

 

Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia

Zodpovedný riešiteľ: doc. Juraj Hamuľák, PhD.

Registračné číslo projektu: 1/0228/20

(2020-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sa zameriava na sociálnu ochranu osôb, ktoré sú znevýhodnené na trhu práce, v pracovnom procese i v bežnom živote oproti ostatným osobám z dôvodu zdravotného postihnutia. Podstata projektu spočíva vo vedeckom pohľade na aktuálny stav riešenia problematiky v intenciách právnej úpravy de lege lata a návrhov de lege ferenda, identifikovaní nedostatkov a odporúčaniach konkrétnych  opatrení, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu situácie tejto skupiny osôb z hľadiska pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Projekt má cieľ z pracovnoprávneho hľadiska ponúknuť návrhy na zatraktívnenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce a tiež návrhy na zvýšenie ich ochrany pri samotnom výkone práce. Z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia sa bude zaoberať garanciou primeranej ochrany týchto osôb predovšetkým v systéme sociálneho poistenia, v systéme sociálnej pomoci (najmä peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia a sociálne služby) a tiež pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie

Zodpovedný riešiteľ:, doc. Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.

Registračné číslo projektu: 2/0167/19

(2019-2022)

Anotácia vedeckého projektu

Z pohľadu ekonomickej vedy je zaujímavé, že efekty niektorých udalostí z posledných rokov nedokážeme prostredníctvom konvenčnej teórie celkom dobre vysvetliť. Máme na mysli napríklad príjmovú polarizáciu, dopad technologických zmien na ekonomiku a spoločnosť, či reálnu konvergenciu ekonomických a sociálnych štruktúr. Podstata predkladaného projektu spočíva v dvoch rovinách. Jednak je to pokračovanie spolupráce Ekonomického ústavu SAV a Právnickej fakulty UK pri snahe o prehĺbenie poznania a poskytnutie systémového pohľadu na problematiku ekonomickej a sociálnej konvergencie s využitím interdisciplinárneho prístupu analýzou inštitucionálneho rámca a empirických údajov s ich možnými implikáciami. Zároveň tak chceme reagovať na aktuálny vývoj a bezprostredné podnety vychádzajúce z rýchlo sa meniaceho vonkajšieho prostredia a z potrieb štátnej správy pri vypracúvaní zásadných stanovísk a hospodárskej stratégie Slovenska v rámci procesu prebiehajúcej transformácie EÚ.

 

KEGA:

Inteligentná učebnica daňového práva

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Matej Kačaljak, PhD.

Registračné číslo projektu: 030UMB-4/2021

(2021-2022)

Internacionalizácia a informatizácia výučby a učebných materiálov v študijnej oblasti medzinárodné právo súkromné

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Registračné číslo projektu: 091UK-4/2021

(2021-2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANTY UK

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sú udeľované Granty Univerzity Komenského na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (všetci do 30 rokov), pričom každoročne je podporených viacero projektov riešiteľov z Právnickej fakulty UK alebo začlenených do spoluriešiteľských kolektívov s inými fakultami.

 

GRANTY MLADÝCH UK V BRATISLAVE 2022:

Rektor UK v súlade s čl. 38 ods. 7 Štatútu UK a s vnútorným predpisom č. 23/2017 Smernica rektora UK Zásady prideľovania Grantov UK v platnom znení dodatku č. 21/2021 rozhodol o pridelení finančných prostriedkov na podporu riešenia vedeckých grantových projektov:

1. Názov projektu: Nástroje zjednodušenia prístupu spravovaných subjektov k elektronickému výkonu verejnej správy

Číslo projektu: UK/448/2022

Vedúci projektu: JUDr. Matúš Radosa 

Pracovisko: Katedra správneho a enviromentálneho práva

 

2. Názov projektu: Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka v kontexte právnej úpravy krajín nemeckej právnej kultúry

Číslo projektu: UK/4/2022

Vedúci projektu: Mgr. Sandra Meňhartová 

Pracovisko: Katedra občianskeho práva

 

3. Názov projektu: Ochrana práv nadobudnutých v dobrej viere s dôrazom na nadobudnutie nehnuteľnosti od nevlastníka

Číslo projektu: UK/100/2022

Vedúci projektu: Mgr. Vladimír Sedliak 

Pracovisko: Katedra občianskeho práva

ZAHRANIČNÉ GRANTY

Právnická fakulta UK je úspešným žiadateľom viacerých medzinárodných grantov, medzi ktoré patria výzvy programov Erasmus +, Jean Monnet Activities, Horizon 2020 či Vyšehradský fond.

Horizon 2020

V rámci tohto programu bol úspešný projekt Promoting Work-Based Equality for LGBT+Q+ Youth.

Jean Monnet Activities

V rámci programu Jean Monnet Activities sú momentálne riešené 3 grantové úlohy:

·         Environmental and Climate Change Education for Law Students

·         Digital Single Market as a New Dimension in EU Law

·         Rule of Law in European Union (v spolupráci s FSEV UK)

Vyšehradský fond

V grantovom programe Vyšehradského fondu momentálne prebieha projekt Simplification of Administrative Procedure.

Okrem toho je Právnická fakulta v spolupráci s maďarským Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies in Budapest žiadateľom o grant pre projekt The changing legal landscape for investments in the Visegrad Countries.

 SASPRO 2

Slovak Academy of Sciences Programme (SASPRO), ktorý prebieha v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou, sa ako kandidáti na vedeckého tútora zapojilo niekoľko vedeckých pracovníkov Právnickej fakulty. Program je zastrešený programom EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. 

UKONČENÉ PROJEKTY

V akademickom roku 2012/2013 fakulta začala realizáciu projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization", ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie (ďalej ako „LEIG“). Poskytovateľom grantu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 004/2012/4.2/OPV (výzva OPV-2012/4.2/04-SORO). Projekt pozostával z dvoch aktivít, ktorými boli (1) Transfer inovatívnych foriem a metód do systému právnického vzdelávania v svetovom jazyku v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti a (2) Etablovanie inovatívnej cudzojazyčnej výučby v rámci existujúceho študijného programu „právo“ v záujme medzinárodnej spolupráce a mobility. V akademickom roku 2015/2016 bol tento projekt úspešne ukončený.

Univerzita Komenského v Bratislava začala v decembri roku 2013 implementovať projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (výzva OPVaV-2012/4.2/08-RO), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom poskytovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave samostatne zastrešuje realizáciu aktivity 2.8 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – právne výzvy. Obsahovým východiskom aktivity je skutočnosť, že spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom táto pôsobí čoraz kritickejší význam.