Významné granty a projekty

Riešenie vedecko-výskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom grantov zohráva na Právnickej fakulte UK nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a sprostredkovane aj pedagogickej činnosti.

V akademickom roku 2012/2013 fakulta začala realizáciu projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie (ďalej ako „LEIG“). Poskytovateľom grantu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 004/2012/4.2/OPV (výzva OPV-2012/4.2/04-SORO). Projekt pozostáva z dvoch aktivít, ktorými sú (1) Transfer inovatívnych foriem a metód do systému právnického vzdelávania v svetovom jazyku v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti a (2) Etablovanie inovatívnej cudzojazyčnej výučby v rámci existujúceho študijného programu „právo“ v záujme medzinárodnej spolupráce a mobility. V akademickom roku 2015/2016 bol tento projekt úspešne ukončený.

Univerzita Komenského v Bratislava začala v decembri roku 2013 implementovať projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (výzva OPVaV-2012/4.2/08-RO), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom poskytovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave samostatne zastrešuje realizáciu aktivity 2.8 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – právne výzvy. Obsahovým východiskom aktivity je skutočnosť, že spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom táto pôsobí čoraz kritickejší význam.

V rámci fakulty sú riešené aj nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

 • Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi
 • Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou
 • Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb
 • Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie
 • Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločnosti v podmienkach globalizácie

Právnická fakulta UK je zapojená aj do riešenia vedecko-výskumných projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) a projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (KEGA). Aktuálne sú na fakulte riešené nasledovné projekty:

 • Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia
 • Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov
 • Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR
 • Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie
 • Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve
 • Právna úprava správneho trestania
 • Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov
 • Vývoj notárstva
 • Inovatívne formy tvorby peňažný fondov a ich prevodov
 • Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy
 • Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy –  nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ­ekonomický pohľad)
 • Riadenie a kontrola v atomistických a polykorporátnych štruktúrach
 • Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifikácii civilného procesu
 • Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR
 • Úloha súdnictva pri formovaní spoločného európskeho ústavného dedičstva a identity
 • Právne a ekonomické aspekty korupcie - príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sú udeľované Granty Univerzity Komenského na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (všetci do 30 rokov), pričom každoročne je podporených viacero projektov riešiteľov z Právnickej fakulty UK alebo začlenených do spoluriešiteľských kolektívov s inými fakultami.

Právnická fakulta UK v akademickom roku 2017/2018 je žiadateľom o pridelenie grantov v rámci medzinárodných výziev Rámcový program Horizont 2020, Vyšehradský fond, Justice Programme, Erasmus +.