Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné granty a projekty

Riešenie vedecko-výskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom grantov zohráva na Právnickej fakulte UK v Bratislave nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a sprostredkovane aj pedagogickej činnosti.

Viac o jednotlivých grantoch a projektoch nájdete po rozkliknutí v sekciách nižšie:

APVV

V rámci fakulty sú riešené nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

 • Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb
 • Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie
 • Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy
 • Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie
 • Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločnosti v podmienkach globalizácie
 • Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou
 • Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku
 • Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva
 • Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom

VEGA a KEGA

Právnická fakulta UK je zapojená aj do riešenia vedecko-výskumných projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) a projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (KEGA). Aktuálne sú na fakulte riešené nasledovné projekty:

VEGA
 • Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení.
 • Hospodárske právne dejiny : hospodárstvo a podnikanie v právnych dejinách
 • Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti
 • Daňový únik a vyhýbanie sa daňovej povinnosti a informatizácia verejnej správy
 • Obmedzovanie slobody prejavu: prípad „trezorový“ film
 • Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy –  nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ­ekonomický pohľad)
 • Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifikácii civilného procesu
 • Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR
 • Úloha súdnictva pri formovaní spoločného európskeho ústavného dedičstva a identity
 • Právne a ekonomické aspekty korupcie - príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy
 • Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy
 • Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov
 • Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov
 • Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie
KEGA
 • Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby 
 • Inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach
 • Digitalizácia a inovatívne formy vo výučbe Finančného práva
 • Inovatívna výučba práva a prepojenie s právnou praxou 
 • Inovatívna vysokoškolská učebnica zameraná na medzinárodné trestné právo

GRANTY UK

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sú udeľované Granty Univerzity Komenského na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (všetci do 30 rokov), pričom každoročne je podporených viacero projektov riešiteľov z Právnickej fakulty UK alebo začlenených do spoluriešiteľských kolektívov s inými fakultami.

ZAHRANIČNÉ GRANTY

Právnická fakulta UK je v akademickom roku 2018/2019 žiadateľom o pridelenie grantov v rámci grantových výziev Komisie a Vyšehradského fondu a úspešne splnila kritériá výziev Erasmus+ a Jean Monnet.

Momentálne prebieha riešenie 2 grantových úloh v rámci výzvy Jean Monnet Activities: Clinical Education in Selected Areas of European Union´s Internal Market a Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice.

UKONČENÉ PROJEKTY

V akademickom roku 2012/2013 fakulta začala realizáciu projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization", ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie (ďalej ako „LEIG“). Poskytovateľom grantu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 004/2012/4.2/OPV (výzva OPV-2012/4.2/04-SORO). Projekt pozostával z dvoch aktivít, ktorými boli (1) Transfer inovatívnych foriem a metód do systému právnického vzdelávania v svetovom jazyku v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti a (2) Etablovanie inovatívnej cudzojazyčnej výučby v rámci existujúceho študijného programu „právo“ v záujme medzinárodnej spolupráce a mobility. V akademickom roku 2015/2016 bol tento projekt úspešne ukončený.

Univerzita Komenského v Bratislava začala v decembri roku 2013 implementovať projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (výzva OPVaV-2012/4.2/08-RO), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom poskytovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave samostatne zastrešuje realizáciu aktivity 2.8 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – právne výzvy. Obsahovým východiskom aktivity je skutočnosť, že spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom táto pôsobí čoraz kritickejší význam.