Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Významné granty a projekty

Riešenie vedecko-výskumných projektov podporovaných a financovaných prostredníctvom grantov zohráva na Právnickej fakulte UK v Bratislave nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a sprostredkovane aj pedagogickej činnosti.

Viac o jednotlivých grantoch a projektoch nájdete po rozkliknutí v sekciách nižšie:

APVV

V rámci fakulty sú riešené nasledovné grantové projekty podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV) v rámci Všeobecnej výzvy:

 • Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb
 • Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie
 • Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy
 • Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie
 • Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločnosti v podmienkach globalizácie
 • Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku
 • Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva
 • Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom
 • Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien
 • Efektívne pozemkové úpravy
 • Analýza konceptuálnych a kvalitatívnych domén estetických a morálnych emócií
 • Sebapoškodzovanie, vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie (PraF UK ako spoluriešiteľ s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofickou fakultou)
 • Zotavíme sa z pandémie Covid 19? - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy (PraF UK ako spoluriešiteľ s FSEV UK)
 • Nová právna úprava správneho trestania
 • Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel
 • Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov (PraF UK ako s spoluriešiteľ SPU v Nitre)

VEGA a KEGA

Právnická fakulta UK je zapojená aj do riešenia vedecko-výskumných projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) a projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (KEGA). Aktuálne sú na fakulte riešené nasledovné projekty:

VEGA
 • Marxizmus stále živý? K prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení.
 • Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie
 • Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra
 • Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium civilného práva
 • Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí
 • Zásady trestného práva hmotného vo víre času - 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov
 • Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia
 • Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia
 • Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia
 • Obmedzovanie ľudských práv v riadnych a mimoriadnych situáciách
 • Trans-Identita pri mladistvých Etické a právne otázky spojené s terapeutickými postupmi
 • Zásadná reforma dedičského práva - nevyhnutnosť či nepodstatnosť?
 • Efektívny systém bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach 

 

KEGA
 • Digitalizácia a inovatívne formy vo výučbe Finančného práva
 • Inovatívna výučba práva a prepojenie s právnou praxou
 • Internacionalizácia a informatizácia výučby a učebných materiálov v študijnej oblasti medzinárodné právo súkromné

GRANTY UK

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK a Vedeckou radou UK sú udeľované Granty Univerzity Komenského na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme (všetci do 30 rokov), pričom každoročne je podporených viacero projektov riešiteľov z Právnickej fakulty UK alebo začlenených do spoluriešiteľských kolektívov s inými fakultami.

ZAHRANIČNÉ GRANTY

Právnická fakulta UK je úspešným žiadateľom viacerých medzinárodných grantov, medzi ktoré patria výzvy programov Erasmus +, Jean Monnet Activities, Horizon 2020 či Vyšehradský fond.

Horizon 2020

V rámci tohto programu bol úspešný projekt Promoting Work-Based Equality for LGBT+Q+ Youth.

Jean Monnet Activities

V rámci programu Jean Monnet Activities sú momentálne riešené 3 grantové úlohy:

·         Environmental and Climate Change Education for Law Students

·         Digital Single Market as a New Dimension in EU Law

·         Rule of Law in European Union (v spolupráci s FSEV UK)

Vyšehradský fond

V grantovom programe Vyšehradského fondu momentálne prebieha projekt Simplification of Administrative Procedure.

Okrem toho je Právnická fakulta v spolupráci s maďarským Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies in Budapest žiadateľom o grant pre projekt The changing legal landscape for investments in the Visegrad Countries.

 SASPRO 2

Slovak Academy of Sciences Programme (SASPRO), ktorý prebieha v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou, sa ako kandidáti na vedeckého tútora zapojilo niekoľko vedeckých pracovníkov Právnickej fakulty. Program je zastrešený programom EÚ pre výskum a inovácie Horizon 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. 

UKONČENÉ PROJEKTY

V akademickom roku 2012/2013 fakulta začala realizáciu projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization", ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie (ďalej ako „LEIG“). Poskytovateľom grantu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 004/2012/4.2/OPV (výzva OPV-2012/4.2/04-SORO). Projekt pozostával z dvoch aktivít, ktorými boli (1) Transfer inovatívnych foriem a metód do systému právnického vzdelávania v svetovom jazyku v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti a (2) Etablovanie inovatívnej cudzojazyčnej výučby v rámci existujúceho študijného programu „právo“ v záujme medzinárodnej spolupráce a mobility. V akademickom roku 2015/2016 bol tento projekt úspešne ukončený.

Univerzita Komenského v Bratislava začala v decembri roku 2013 implementovať projekt Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (výzva OPVaV-2012/4.2/08-RO), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom poskytovateľ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave samostatne zastrešuje realizáciu aktivity 2.8 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – právne výzvy. Obsahovým východiskom aktivity je skutočnosť, že spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom táto pôsobí čoraz kritickejší význam.