Faculty of LawComenius University Bratislava

Dean's Office

Dean and Faculty Secretary´s Assistant Office

Anna Dudová

Ekonomické oddelenie, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9012 9454
107a SB

Deana Fischlová

Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9666
107a SB

Blanka Mlečenkovová

Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
+421 2 9012 9117
311 SB

Lenka Mlečenkovová

Ekonomické oddelenie, Referát všeobecnej učtárne
Employee
526NB

Soňa Nagyová

Ekonomické oddelenie, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp
+421 2 9012 9136
311

Alena Nemcová

Ekonomické oddelenie, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
+421 2 9012 9390
314 SB

Ing. Andrea Strašiftáková

Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 2 9012 2017

Jarmila Walterová

Ekonomické oddelenie, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
+421 2 9012 9484
312 SB

Human Resources Office

JUDr. Peter Pilarčík

Právnická fakulta UK, Referát personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností
referent personálneho útvaru, i. n.
Telephone
59244671 (VOIP 11671)
Room
313 SB

Study Department

Mgr. Dominika Boháčová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/901 22 029
Room
212a

Mgr. Simona Dudová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/901 22 101
Room
212a SB

Mgr. Helga Glesková

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
Telephone
02/592 44 107
Room
212 SB

Miroslava Lepešová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
9012 9199
Room
211 SB

Erika Pappová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Katarína Škoríková

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/901 22 114
Room
213 SB

Petra Švecová

Právnická fakulta UK, Študijné oddelenie

Department of Science and Ph.D. Studies

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
Telephone
02/901 29 418
Room
319 SB

Nikoleta Hanáková

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec, i. 

JUDr. Ing. Eva Jonatová

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
vedeckovýskumný pracovník - oddelenie vedy
Telephone
02/592 44 132
Room
319 SB

Ing. Renáta Karpátiová

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
referent na oddelení vedy a doktorandského štúdia/clerk at Department of Science and Ph.D. Study
Telephone
02/590 12 941
Room
319 SB

Department of International Relations and Studies in Foreign Languages

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

Právnická fakulta UK, Oddelenie medzinárodných vzťahov a CŠ
odborný administratívny zamestnanec/specialised administrative clerk
Telephone
02/592 44 143
Room
310A SB
Note
Úradné hodiny:
Utorok/Štvrtok: 09:00 - 11:00

Department of Further Education, Rigorous Procedure, Organisation of Scientific and Specialized Events and Relations with Professional Public

Ing. Magdaléna Mydliarová

Právnická fakulta UK, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
vedúca oddelenia - OĎV a RK / Head of Department
Telephone
02/901 29 190
Room
224A SB

Mgr. Michaela Durec Kahounová

Právnická fakulta UK, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
referent v administratíve / administrative clerk
Telephone
02/901 29 306
Room
224 SB
Publications

Mgr. Silvia Senková

Právnická fakulta UK, Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Referent v administratíve/administrative clerk
Telephone
02/901 29 169
Room
224 SB
Publications

Department of Grants and Development

JUDr. PhDr. Marek Hajduk, PhD., MBA

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre grantovú činn.spolupc, Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2033
310SB

Mgr. Katarína Pavlovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre grantovú činn.spolupc, Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2025
310SB

Ing. Ingrid Slezáková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Úsek prodekana pre grantovú činn.spolupc, Oddelenie grantov a rozvoja
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2043

Department of Information Technology and Public Relations

Ester Bagiová

Department of IT and Public Relations,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9311
507 NB

Ing. Adam Labuda

Department of IT and Public Relations,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Department of IT and Public Relations,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Department of IT and Public Relations,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB

Economic Department

Anna Dudová

Právnická fakulta UK, Podateľňa fakulty
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/592 44 454
Room
107aSB

Deana Fischlová

Právnická fakulta UK, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
Telephone
02/592 44 666
Room
107aSB

Blanka Mlečenkovová

Právnická fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne
účtovník všeobecný
Telephone
02/592 44 117
Room
311 SB

Lenka Mlečenkovová

Právnická fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne

Soňa Nagyová

Právnická fakulta UK, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp

Alena Nemcová

Právnická fakulta UK, Referát správy majetku a MTZ
referent hospodárskej správy
Telephone
02/592 44 390
Room
314 SB

Beáta Sláviková

Právnická fakulta UK, Referát všeobecnej učtárne
Telephone
02/592 44 485
Room
311SB

Ing. Andrea Strašiftáková

Právnická fakulta UK, Referát ekonomiky práce
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Ing. Gabriela Veselková

Právnická fakulta UK, Referát plánu a rozpočtu
referent účtovníctva, financovania, rozp

Jarmila Walterová

Právnická fakulta UK, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
Telephone
02/592 44 484
Room
SB 312