Faculty of LawComenius University Bratislava

Staff

Professors

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Department of Civil Law,
Professor of Civil Law
+421 2 9012 9533
617NB
Harmonogram práce pre študentov, ktorí píšu bakalársku alebo diplomovú prácu pod vedením prof. Ficovej do 1.4.2022 predložiť zoznam literatúry k téme – monografie, články, judikatúra, a to domáce aj zahraničné (nad rámec skrípt, učebníc a komentárov) - zoznam nie je konečný, t.j. študent môže použiť vo finálnej verzii svojej práce aj inú literatúru, resp. literatúru zo zoznamu nemusí použiť - hlavný význam tohto bodu spočíva v tom, aby sa študent naučil, ako treba citovať literatúru; preto pri vyhotovení zoznamu treba dodržať citačnú formu do 1.5.2022 štúdium literatúry a vytvorenie osnovy práce do 1.6.2022 predložiť 5 – 10 strán z jadra problematiky (nie úvod, historický vývoj alebo komparáciu); pre diplomantov – výklad aj so samostatnými názormi, prípadne s naznačenými problémami (t.j. nielen kompilát) do 31.10.2022 odovzdanie celého (prvého) rukopisu Požadované je potrebné v termínoch zaslať elektronicky na fakultnú adresu školiteľky a v tlačenej podobe na sekretariát katedry. Pri písomnej verzii rukopisu sa vyžaduje čistopis, t.j. text po formálnej, štylistickej, gramatickej aj jazykovej stránke skontrolovaný autorom. Konzultácie sú možné kedykoľvek v čase konzultačných hodín školiteľa.
Konzultačné hodiny: utorok: 9:15 - 10.35 hod

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Department of Civil Law,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9012 9692
+421 2 9012 9692
610 NB
Wednesday09:15 – 10:40
Wednesday09:15 – 10:40

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Department of Civil Law,
professor
+421 2 9012 9494
Konzultačné hodiny prebiehajú v Kancelárii rektora na prvom poschodí v novej budove. Konajú sa iba cez výučbovú časť semestra a iba po predchádzajúcej dohode e-mailom.

Associate Professors

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Civil Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9557
623 NB
Wednesday13:45 – 15:00

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Civil Law
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2046

Assistant Professors

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9247
616 NB
Tuesday15:20 – 16:40

JUDr. Martina Haršányová, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2124

JUDr. Zuzana Klincová, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2122

Mgr. Sandra Meňhartová, PhD.

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Department of Civil Law,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2136
624NB
Wednesday10:45 – 12:15

Ph.D. Students

Mgr. Jana Cihanová, LL. M.

Department of Civil Law,
2.dOBP15

Mgr. Laura Fotopulosová

Department of Civil Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2041

Mgr. Štefan Horony

Department of Civil Law,
1.dOBP15

Mgr. Viktória Jančárová

Department of Civil Law,
1.dOBP15

Mgr. Alexandra Mišinová, LL. M.

Department of Civil Law,
2.dOBP15
+421 2 9012 2034

Mgr. Adam Petrušek

Department of Civil Law,
1.dOBP15

Secretary´s Office

Ivana Surovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9268