Faculty of LawComenius University in Bratislava

Publishing

Up to 1991, publishing of study literature was ensured solely by the Publishing House of Comenius University or by the Publishing House Obzor. The Editorial Department of the Faculty of Law of CU was established in 1992 specialising in publishing monographs, course books, text books, collections of papers, journals on national and international jurisprudence, teachers and CU lawyers' bibliographic works, yearbooks and other regularly published titles. However, since 2011, the Editorial Department has been cooperating with other publishers stemming from public procurement tenders.

The titles are sold through the networks of booksellers and the Department currently cooperates with 5 bookshops in Bratislava, Trnava and Banská Bystrica.

The Editorial Department organises annually (twice a year) the sale of its titles at reduced prices in which the following publishers and bookshops regularly take part: Linde, Praha, Eurokódex, Žilina, Publishing House Heuréka, Šamorín, Publishing House Aleš Čeněk, Prague and Elita, Bratislava.

List of Titles

List of Titles for Sale

Price

Studia Iuridica Bratislavensia – Monographs

excl. VAT
v €

incl. VAT
v €

Blažek: Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní (2011)

12,50

13,75

Cepek: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí (2010)

17,-

18,70

Čentéš a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti (2014)

  7,-

  7,70

Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (2002)

reduced price

 4,-

4,40

Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu (2001)            

reduced price

 3,-

3,30

Chovancová: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Aspekt spravodlivosti, práva a moci (2009)

10,-

11,-

Macková: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia (2001)

reduced price

  4,-

4,40

Machajová: Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy (2001)

reduced price

  4,-

4,40

Pekár: Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva (2011)

 14,50

15,95

Prokeinová: Odklony v trestnom konaní (2007)

  9,29

10,22

Puchovský: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru (2010)

17,-

18,70

Srebalová: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu (2008)

11,95

13,14

 

Course Books

Balko – Králik a kol.: Finančné právo (2010)

12,50

13,75

Cibulka a kol.: Teória a prax legislatívy (2013)

14,-

15,40

Cibulka a kol.: Ústavné právo. Štátoveda (2013)

14,50

15,95

Cibulka a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém SR (2014)

19,-

20,90

Fridrich a kol.: Ústavné garancie ľudských práv (2013)

12,50

13,75

Chovancová – Valent: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty) (2012)

  9,-

 9,90

Kalesná – Hruškovič – Ďuriš: Európske právo (2011)

13,-

14,30

Kubíček – Mamojka – Patakyová: Obchodné právo (2010)

 

   9,76

 10,72

Vojáček a kol.: Dejiny verejného práva a prameňov práva (2010)

 

22,73

25,-

Vrabko a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť (2014)

20,-

22,-

Textbooks

 

Bakošová – Vaculíková: Základy sociológie práva (2006)

12,78

14,07

Beňa – Gábriš: Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918), (2008)

13,44

14,80

Beňa – Gábriš: History of Law in Slovakia I (until 1918), (2008)

20,78

22,87

Cepek: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy (2011)

11,60

12,76

Čečot – Samaš: Základy trestného práva (2001)

reduced price

 

  0,80

  0,88

Fleischer a kol.: Súdna psychiatria (2014)

19,20

21,12

Fridrich – Mokrá – Trellová: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym cvičeniam (2008)

  6,31

  6,94

Horniaková – Čunderlík: Finančný trh (2009)

  8,-

  8,80

Hubenák: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945), (2003)

reduced price

  4,-

 4,40

Kalesná – Hruškovič – Ďuriš: Základy európskeho práva (2008)

  5,81

  6,41

Králik – Grúň – Balko: Základy daňového, poplatkového a colného práva (2001)

reduced price

  4,-

  4,40

Kuril: International and European Labour Law (2009)

12,-

13,20

Masár: Základy marketingu (2010)

14,-

15,40

Mencerová a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného (2010)

11,30

12,43

Patakyová a kol.: Itinerár budúceho právnika – profesionála (2004)

  4,98

  5,48

Pavelková: Manželské právo (2004)

13,94

15,34

Pinková – Frőhlichová: Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva (2009)

  8,60

  9,46

Prikryl: Mladiství v trestnom práve (2006)

  8,30

  9,13

Prokeinová: Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese (s praktickými príkladmi), (2009)

  7,-

  7,70

Turayová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie (2005)

  9,96

10,95

Turčan: Právo a judeo-kresťanská tradícia (2014) 

10,50

11,55

Uličná – Kučová: Legal English Applied (2012)

16,50

18,15

Urbánková: English for Law Students (2007)

 6,-

  6,60

 

International and National Jurisprudence

 

 

Beňa: Pramene k dejinám práva. Stredovek (2007)

10,62

11,68

Beňa: Pramene k dejinám práva. Novovek (2009)

11,-

12,10

Lysý: Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918), (2012)

11,-

12,10

Valent – Chovancová a kol.: Texty z dejín právnej filozofie (2014)

11,50

12,65

Vojáček – Gábriš: Pramene k právnym dejinám Slovenska II (po roku 1918), (2009)

  9,90

10,89

 

Handbooks

Vršanský – Rišová – Seman – Valuch: Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného (2012)

  7,72

  8,50

Miscellaneous

Bibliografia prác učiteľov PF UK (1990 – 1993), (1996)

  3,98

  4,38

Bibliografia prác učiteľov PF UK  (1994 – 1999), (2001)

reduced price

  4,-

  4,40

Bibliografia prác učiteľov PraF UK  (2000 – 2004), (2006)

11,78

12,98

Bibliografia prác učiteľov PraF UK (2001 –2010), (2011)

20,-  

22,-

Právnici na UK. 75 rokov činnosti PF UK (1921 – 1996), (1996)

  8,30

  9,13

Právnici na UK. 80 rokov činnosti PF UK (1921 – 2001), (2001)

15,24

16,76

Právnici na UK. 85 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2006), (2006)

19,92

21,91

Právnici na UK. 90 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2011), (2011)                               

  8,-

  8,80

90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku (2010)

13,18

14,50

Zborník Právna kultúra a význam právnického vzdelávania

  6,64

  7,30

v súčasnosti na Slovensku (2002)

Zborník Žena – pohybová aktivita – životný štýl – zdravie (2003)

reduced price

 

   2,-

  2,20

Zborník Katastrálne konanie vo vybraných štátoch EÚ (2006)

  3,98

  4,38

Zborník Aktuálne problémy medzinárodného práva (2007)

reduced price

  4,00

  4,40

Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 (2007)

 

  8,30

  9,12

Zborník Pocta profesorovi Slovinskému (2009)

 

 15,-

 16,50

Zborník Občianske právo – miesto a význam profesorov Plankovcov (2009)

   9,-

  9,90

Zborník Perspektívy vývoja európskej integrácie – právne aspekty (2007)

reduced price

   4,-

  4,40

 

Yearbooks

Ročenka PraF UK na akademický rok 2014/2015

   1,82

   2,-

List of Bookshops

List of Bookshops:

Bookshops where the titles from the Section of Editorial and Publishing Activities of FoL CU may be purchased:

 

Bratislava

Heuréka

Šafárikovo nám. 6

818 05 Bratislava (CU, ground floor, old building)

tel. 02/592 44 650

e-mail: heureka-knihy(at)heureka-knihy.sk

ACADEMIA

Štúrova 9

811 02 Bratislava

tel. 02/529 62 772

e-mail: academia(at)academia-knihy.sk

Bookshop at Jesenského 5

811 01 Bratislava

tel. 0905/352 582

e-mail: katka.hrda(at)gmail.com

Trnava:

Sprinton, s.r.o.

Faculty of Law, University of Trnava

Kollárova 10

918 43 Trnava

tel. 0944/167 678

e-mail: sprinton.tt(at)gmail.com

Banská Bystrica:

DUMA

Dolná ulica 35

974 01 Banská Bystrica

tel. 048/412 47 66, 415 32 80, 415 32 81

e-mail: obchod(at)knihy-duma.sk

AFI - Academic Journal

The almanac Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (AFI UC) was first published in 1966. In the beginning, it was published sporadically, later on (since 1977) it was published once a year. Altogether, 30 issues came out.

Since the end of 2012, AFI CU has represented an academic journal of the Faculty of Law of Comenius University which is published twice a year. It covers the issues falling under all legal disciplines and provides for the presentation of plurality of opinions in different forms, especially through the presentation of findings of the conducted scientific research. Even external authors can publish in this academic journal. Each article is reviewed by two reviewers.

The extent of articles is at least 18 000 signs (10 standard pages) and these should contain an abstract, key words and bibliography. Abstracts (along with the name of the article), key words and bibliography are in Slovak/Czech, German, English or other foreign language.

Final date for submitting the contributions to the first issue is 15 April of the respective year and in terms of the second issue 15 October of the respective year.

For further information regarding the formal aspects of contributions, please contact Ing. Jana Mirgová, tel. 02/9012 9460, e-mail: jana.mirgova@flaw.uniba.sk