Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vydavateľská činnosť

Do roku 1991 bolo vydávanie študijnej literatúry zabezpečované výlučne Vydavateľstvom Univerzity Komenského, resp. Vydavateľstvom Obzor. Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK bolo zriadené v roku 1992 so zameraním na vydávanie monografií, učebníc, učebných textov, zborníkov, časopisov, domácej a svetovej jurisprudencie, bibliografií prác učiteľov, právnikov na UK, ročenky a iných stálych každoročne vydávaných titulov. Od roku 2011 oddelenie spolupracuje s tlačiarňami vysúťaženými verejným obstarávaním.

Predaj titulov sa uskutočňuje cez sieť kníhkupcov, v súčasnosti oddelenie spolupracuje s 5 predajňami v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici.

Pravidelne dvakrát za rok (jar, jeseň) je organizovaný predaj produkcie vydavateľského oddelenia so zľavami, posledné roky za účasti nakladateľstva a kníhkupectva Linde, Praha, Eurokódexu, Žilina, vydavateľstva Heuréka, Šamorín, Vydavateľstva Aleš Čeněk, Praha a Elita, Bratislava.

Spolupráca s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Od roku 2015 spolupracuje Právnická fakulta UK pri vydávaní publikácií s vydavateľstvom Wolters Kluwer. Táto spolupráca umožňuje promptné reagovanie na požiadavky vydávania učebníc a iných neperiodických publikácií pre potreby Právnickej fakulty UK v pevne stanovených lehotách. Ide predovšetkým o redakčné spracovanie, tlač, distribúciu a predaj neperiodických publikácií.

Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK, začlenený do Knižnice Právnickej fakulty, zabezpečuje v rámci tejto spolupráce

 • komunikáciu s autormi a zostavovateľmi neperiodických publikácií, ktorí sú zamestnancami PraF UK,
 • uzatváranie zmlúv s autormi – zmluvy o vydaní diela, autorská zmluvy,
 • vyžiadanie ISBN čísel,
 • edičné plány.

Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK zostavuje Edičný plán neperiodických publikácií PraF UK vydávaných v spolupráci s Wolters Kluwer štvrťročne. Vďaka tejto pravidelnej aktualizácii je možné pohotovo reagovať na edičné potreby pedagogických zamestnancov fakulty. V kvartálnom edičnom pláne PraF UK sú sústredené požiadavky na vydanie neperiodických publikácií podľa katedier a ústavov. O každej plánovanej neperiodickej publikácii sa evidujú a aktualizujú informácie:

 • autori a názov publikácie,
 • plánovaný počet normostrán,
 • plánovaný termín dodania hotového rukopisu,
 • požadovaný počet výtlačkov,
 • edičný rad,
 • v prípade učebnice, resp. cvičebnice aj kategória predmetu, na ktorý je určená, teda či ide o povinný predmet/povinne voliteľný predmet alebo výberový predmet.

Edičné rady predstavujú nasledovné kategórie vydávaných publikácií:

 • učebnice a cvičebnice,
 • komentáre,
 • monografie,
 • zborníky.

Každý edičný rad má svoju charakteristickú grafiku a farebnosť obálky.

Distribúciu a predaj publikácií vydávaných v spolupráci PraF a Wolters Kluwer zabezpečuje spoločnosť Wolters Kluwer.

Zoznam titulov

Zoznam titulov, ktoré sú v predaji

       

cena

Studia Iuridica Bratislavensia – monografické práce

     

bez DPH
v €

s DPH
v €

Blažek: Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní (2011)

     

12,50

13,75

Cepek: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí (2010)

     

17,-

18,70

Čentéš a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti (2014)

     

  7,-

  7,70

Domin: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu, osobitne v podmienkach SR (2015)

     

  9,83

  11,80

Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (2002)

akcia

   

 4,-

4,40

Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu (2001)            

akcia

   

 3,-

3,30

Chovancová: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Aspekt spravodlivosti, práva a moci (2009)

     

10,-

11,-

Machajová: Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy (2001)

akcia

   

  4,-

4,40

Pekár: Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva (2011)

     

 14,50

15,95

Puchovský: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru (2010)

     

17,-

18,70

Srebalová: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu (2008)

     

11,95

13,14

 

         

Učebnice

         

Balko – Králik a kol.: Finančné právo (2010)

     

12,50

13,75

Cibulka a kol.: Teória a prax legislatívy (2013)

     

14,-

15,40

Cibulka a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém SR (2014)

     

19,-

20,90

Fridrich a kol.: Ústavné garancie ľudských práv (2013)

     

12,50

13,75

Chovancová – Valent: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty) (2012)

     

  9,-

 9,90

Ježová: Vybrané aspekty medzinárodných vzťahov (2015)

     

  15,-

 16,50

Kubíček – Mamojka – Patakyová: Obchodné právo (2010)

 

   

   9,76

 10,72

Vojáček a kol.: Dejiny verejného práva a prameňov práva (2010)

   

 

22,73

25,-

Učebné texty

     

 

 

Beňa – Gábriš: History of Law in Slovakia I (until 1918), (2008)

     

20,78

22,87

Cepek: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy (2011)

     

11,60

12,76

Čečot – Samaš: Základy trestného práva (2001)

akcia

 

 

  0,80

  0,88

Fleischer a kol.: Súdna psychiatria (2014)

     

13,-

14,30

Fridrich – Mokrá – Trellová: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym cvičeniam (2008)

     

  6,31

  6,94

Horniaková – Čunderlík: Finančný trh (2009)

     

  8,-

  8,80

Hubenák: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945), (2003)

akcia

   

  4,-

 4,40

Kalesná – Hruškovič – Ďuriš: Základy európskeho práva (2008)

     

  5,81

  6,41

Králik – Grúň – Balko: Základy daňového, poplatkového a colného práva (2001)

akcia

   

  4,-

  4,40

Kuril: International and European Labour Law (2009)

     

12,-

13,20

Masár: Základy marketingu (2010)

     

14,-

15,40

Mencerová a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného (2010)

     

11,30

12,43

Patakyová a kol.: Itinerár budúceho právnika – profesionála (2004)

     

  4,98

  5,48

Pinková – Frőhlichová: Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva (2009)

     

  8,60

  9,46

Prikryl: Mladiství v trestnom práve (2006)

     

  8,30

  9,13

Turayová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie (2005)

     

  9,96

10,95

Turčan: Právo a judeo-kresťanská tradícia (2014) 

     

10,50

11,55

Uličná – Kučová: Legal English Applied (2012)

     

16,50

18,15

Urbánková: English for Law Students (2007)

     

 6,-

  6,60

 

         

Svetová a domáca jurisprudencia

     

 

 

Beňa: Pramene k dejinám práva. Stredovek (2007)

     

10,62

11,68

Lysý: Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918), (2012)

     

11,-

12,10

Valent – Chovancová a kol.: Texty z dejín právnej filozofie (2014)

     

11,50

12,65

Iné

         

Bibliografia prác učiteľov PF UK (1990 – 1993), (1996)

     

  3,98

  4,38

Bibliografia prác učiteľov PF UK  (1994 – 1999), (2001)

akcia

   

  4,-

  4,40

Bibliografia prác učiteľov PraF UK  (2000 – 2004), (2006)

     

11,78

12,98

Bibliografia prác učiteľov PraF UK (2001 –2010), (2011)

     

20,-  

22,-

Právnici na UK. 75 rokov činnosti PF UK (1921 – 1996), (1996)

     

  8,30

  9,13

Právnici na UK. 80 rokov činnosti PF UK (1921 – 2001), (2001)

     

15,24

16,76

Právnici na UK. 85 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2006), (2006)

     

19,92

21,91

Právnici na UK. 90 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2011), (2011)                               

     

  8,-

  8,80

90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku (2010)

     

13,18

14,50

Zborník Právna kultúra a význam právnického vzdelávania

     

  6,64

  7,30

v súčasnosti na Slovensku (2002)

         

Zborník Žena – pohybová aktivita – životný štýl – zdravie (2003)

akcia

 

 

   2,-

  2,20

Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 (2007)

 

   

  8,30

  9,12

Zborník Pocta profesorovi Slovinskému (2009)

 

   

 15,-

 16,50

Zborník Občianske právo – miesto a význam profesorov Plankovcov (2009)

     

   9,-

  9,90

Zborník Perspektívy vývoja európskej integrácie – právne aspekty (2007)

akcia

   

   4,-

  4,40

 

         
 

Zoznam kníhkupectiev

Zoznam kníhkupectiev

Predaj starších titulov, vydaných do roku 2015, sa uskutočňuje prostredníctvom siete kníhkupectiev v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici.

Kníhkupectvá, v ktorých možno zakúpiť tituly Právnickej fakulty UK:

V Bratislave:

Heuréka

Šafárikovo nám. 6

818 05 Bratislava (UK, prízemie, stará budova)

tel. 02/592 44 650

e-mail: heureka-knihy@heureka-knihy.sk

ACADEMIA

Štúrova 9

811 02 Bratislava

tel. 02/529 62 772

e-mail: academia(at)academia-knihy.sk

Kníhkupectvo Jesenského 5

811 01 Bratislava

tel. 0905/352 582

e-mail: katka.hrda(at)gmail.com

V Trnave:

Predajňa Sprinton, s.r.o.

budova Právnickej fakulty TU

Kollárova 10

918 43 Trnava

tel. 0944/167 678

e-mail: sprinton.tt@gmail.com

V Banskej  Bystrici:

DUMA

Dolná ulica 35

974 01 Banská Bystrica

tel. 048/412 47 66, 415 32 80, 415 32 81

e-mail: obchod@knihy-duma.sk

Vedecký časopis AFI

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana (AFI UC) začal vychádzať v roku 1966. Najprv sporadicky ako zborník, neskôr (od roku 1977) sa postupne jeho periodicita ustálila na jedenkrát za rok. Spolu vyšlo 30 čísel.

Od konca roku 2012 je AFI UC vedeckým časopisom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vychádza dvakrát ročne. Pokrýva problematiku všetkých disciplín práva a poskytuje priestor na prezentáciu plurality názorov rôznymi formami, predovšetkým výstupmi z vedeckého výskumu. V zmysle záverov zasadnutia Redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Facultatis Iuridicae UC je publikovanie umožnené aj autorom z externého prostredia. Každý článok je recenzovaný dvomi recenzentmi, ktorých navrhujú členovia redakčnej rady časopisu.

Rozsah vedeckých článkov je minimálne 18 tisíc znakov (10 normostrán). Články obsahujú abstrakt, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry. Abstrakty (aj s názvom článku) a kľúčové slová sú v slovenskom/českom, nemeckom, anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku.

Termín na odovzdanie príspevkov do prvého čísla je do 31. marca príslušného roku, do druhého čísla do 31. augusta príslušného roku.

Bližšie informácie o formálnej stránke príspevkov nájdete tu:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/about/submissions

alebo e-mail: jana.mirgova@flaw.uniba.sk

Časopis publikujeme aj vo verzii online, ktorá je prístupná na adrese:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/issue/archive

Od čísla 2/2019 sú vedecké príspevky z AFI zaradené aj do systému ASPI s cieľom, aby boli dostupné čo najširšiemu okruhu čitateľov z oblasti práva.