Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vydavateľská činnosť

Do roku 1991 bolo vydávanie študijnej literatúry zabezpečované Vydavateľstvom Univerzity Komenského, resp. Vydavateľstvom Obzor. V roku 1992 bolo zriadené Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK so zameraním na vydávanie monografií, učebníc, učebných textov, zborníkov, časopisov, domácej a svetovej jurisprudencie, bibliografií prác učiteľov, ročeniek a pod.  

Od roku 2015 spolupracuje Právnická fakulta UK pri vydávaní neperiodických publikácií s Vydavateľstvom Wolters Kluwer, ktoré realizuje redakčné spracovanie, tlač, distribúciu a predaj učebníc, cvičebníc, monografií, zborníkov a komentárov. V rámci fakulty organizačne zabezpečuje vydávanie publikácií Právnickej fakulty UK Referát edičnej a vydavateľskej činnosti, začlenený do Knižnice PraF UK.

Na toto pracovisko sa môžu autori obrátiť aj v prípade, že potrebujú vyžiadať ISBN číslo na publikácie vydávané a zverejňované online (učebnice, monografie, zborníky...) a dostupné na webovej stránke fakulty a na stránkach katedier a ústavov.

Autori neperiodických publikácií majú možnosť využiť možnosť tlače publikácií prostredníctvom zmluvy s vysúťaženou tlačiarňou pre Univerzitu Komenského.

Spolupráca s vydavateľstvom Wolters Kluwer

V rámci spolupráce fakulty a Vydavateľstva Wolters Kluwer zabezpečuje Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK:

·         komunikáciu medzi autormi a zostavovateľmi neperiodických publikácií a Wolters Kluwer,

·         uzatváranie zmlúv s autormi – zmluvy o vydaní diela, autorská zmluvy,

·         vyžiadanie ISBN čísel,

·         zostavovanie edičného plánu.

Edičný plán publikácií sa pripravuje na jeseň v roku predchádzajúcom vydaniu a vychádza z požiadaviek katedier na zabezpečenie výučby študijnou literatúrou (edičný rad Učebnice a cvičebnice), ako aj z potreby kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov (edičný rad Monografie a edičný rad Zborníky).

V edičnom pláne sa sústreďujú údaje o plánovaných tituloch katedier a ústavov: autori a názov publikácie, plánovaný počet normostrán, plánovaný termín dodania hotového rukopisu, požadovaný počet výtlačkov, edičný rad, pri učebniciach a cvičebniciach aj kategória predmetu – povinný/povinne voliteľný predmet resp. výberový predmet.

Každý edičný rad má svoj charakteristický grafický a farebný vizuál.

Zoznam titulov na predaj

cena

Studia Iuridica Bratislavensia – monografické práce

bez DPH
v €

s DPH
v €

Blažek: Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní (2011)

12,50

13,75

Cepek: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí (2010)

17,-

18,70

Čentéš a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti (2014)

  7,-

  7,70

Domin: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu, osobitne v podmienkach SR (2015)

  9,83

  11,80

Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (2002)

 4,-

4,40

Havranová: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu (2001)

 3,-

3,30

Chovancová: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Aspekt spravodlivosti, práva a moci (2009)

10,-

11,-

Machajová: Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy (2001)

4,-

4,40

Pekár: Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva (2011)

 14,50

15,95

Puchovský: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru (2010)

17,-

18,70

Srebalová: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu (2008)

11,95

13,14

Učebnice

Balko – Králik a kol.: Finančné právo (2010)

12,50

13,75

Cibulka a kol.: Teória a prax legislatívy (2013)

14,-

15,40

Cibulka a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém SR (2014)

19,-

20,90

Fridrich a kol.: Ústavné garancie ľudských práv (2013)

12,50

13,75

Chovancová – Valent: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty) (2012)

  9,-

 9,90

Ježová: Vybrané aspekty medzinárodných vzťahov (2015)

  15,-

 16,50

Kubíček – Mamojka – Patakyová: Obchodné právo (2010)

   9,76

 10,72

Vojáček a kol.: Dejiny verejného práva a prameňov práva (2010)

22,73

25,-

Učebné texty

Beňa – Gábriš: History of Law in Slovakia I (until 1918), (2008)

20,78

22,87

Cepek: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy (2011)

11,60

12,76

Čečot – Samaš: Základy trestného práva (2001)

  0,80

  0,88

Fleischer a kol.: Súdna psychiatria (2014)

13,-

14,30

Fridrich – Mokrá – Trellová: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym cvičeniam (2008)

  6,31

  6,94

Horniaková – Čunderlík: Finančný trh (2009)

  8,-

  8,80

Hubenák: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945), (2003)

  4,-

 4,40

Kalesná – Hruškovič – Ďuriš: Základy európskeho práva (2008)

  5,81

  6,41

Králik – Grúň – Balko: Základy daňového, poplatkového a colného práva (2001)

  4,-

  4,40

Kuril: International and European Labour Law (2009)

12,-

13,20

Masár: Základy marketingu (2010)

14,-

15,40

Mencerová a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného (2010)

11,30

12,43

Patakyová a kol.: Itinerár budúceho právnika – profesionála (2004)

  4,98

  5,48

Pinková – Frőhlichová: Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva (2009)

  8,60

  9,46

Prikryl: Mladiství v trestnom práve (2006)

  8,30

  9,13

Turayová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie (2005)

  9,96

10,95

Turčan: Právo a judeo-kresťanská tradícia (2014) 

10,50

11,55

Uličná – Kučová: Legal English Applied (2012)

16,50

18,15

Urbánková: English for Law Students (2007)

 6,-

  6,60

Svetová a domáca jurisprudencia

Beňa: Pramene k dejinám práva. Stredovek (2007)

10,62

11,68

Lysý: Pramene k právnym dejinám Slovenska I (do roku 1918), (2012)

11,-

12,10

Valent – Chovancová a kol.: Texty z dejín právnej filozofie (2014)

11,50

12,65

Iné

Bibliografia prác učiteľov PF UK (1990 – 1993), (1996)

  3,98

  4,38

Bibliografia prác učiteľov PF UK  (1994 – 1999), (2001)

  4,-

  4,40

Bibliografia prác učiteľov PraF UK  (2000 – 2004), (2006)

11,78

12,98

Bibliografia prác učiteľov PraF UK (2001 –2010), (2011)

20,-  

22,-

Právnici na UK. 75 rokov činnosti PF UK (1921 – 1996), (1996)

  8,30

  9,13

Právnici na UK. 80 rokov činnosti PF UK (1921 – 2001), (2001)

15,24

16,76

Právnici na UK. 85 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2006), (2006)

19,92

21,91

Právnici na UK. 90 rokov činnosti PraF UK (1921 – 2011), (2011)                               

  8,-

  8,80

90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku (2010)

13,18

14,50

Zborník Právna kultúra a význam právnického vzdelávania

  6,64

  7,30

V súčasnosti na Slovensku (2002)

Zborník Žena – pohybová aktivita – životný štýl – zdravie (2003)

   2,-

  2,20

Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 (2007)

  8,30

  9,12

Zborník Pocta profesorovi Slovinskému (2009)

 15,-

 16,50

Zborník Občianske právo – miesto a význam profesorov Plankovcov (2009)

   9,-

  9,90

Zborník Perspektívy vývoja európskej integrácie – právne aspekty (2007)

   4,-

  4,40

Zoznam kníhkupectiev

Zoznam kníhkupectiev

 

Predaj starších titulov, vydaných Právnickou fakultou UK do roku 2015, sa uskutočňuje prostredníctvom predajní:

 

Kníhkupectvá, v ktorých možno zakúpiť tituly Právnickej fakulty UK:

V Bratislave

Heuréka

Šafárikovo nám. 6, 818 05 Bratislava (UK, prízemie, stará budova)

tel. 02/592 44 650

e-mail: heureka-knihyheureka-knihy.sk

ACADEMIA

Štúrova 9, 811 02 Bratislava

tel. 02/529 62 772

e-mail: academiaacademia-knihy.sk

Kníhkupectvo Jesenského 5

811 01 Bratislava

tel. 0905/352 582

e-mail: katka.hrdagmail.com

V Trnave

Predajňa Sprinton, s.r.o.

budova Právnickej fakulty TU, Kollárova 10, 918 43 Trnava

tel. 0944/167 678

e-mail: sprinton.ttgmail.com

Vedecký časopis AFI

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, skrátene AFI, začal vychádzať v roku 1966. Najprv sporadicky ako zborník, neskôr (od roku 1977) sa postupne jeho periodicita ustálila na jedenkrát za rok. Spolu vyšlo 30 čísel.

Od roku 2012 je AFI vedeckým časopisom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vychádza dvakrát ročne. Pokrýva problematiku všetkých disciplín práva a poskytuje priestor na prezentáciu plurality názorov rôznymi formami, predovšetkým výstupmi z vedeckého výskumu. Publikovanie je umožnené aj autorom z externého prostredia. Každý článok je recenzovaný dvomi recenzentmi, ktorých navrhujú členovia redakčnej rady časopisu. Časopis publikuje aj príspevky – recenzie, ktoré informujú o vybraných novinkách na trhu právnickej literatúry.

Rozsah článkov je minimálne 18 tisíc znakov (10 normostrán). Články obsahujú abstrakt, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry. Abstrakty (aj s názvom článku) a kľúčové slová sú v slovenskom/českom, nemeckom, anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku.

Termín na odovzdanie príspevkov do prvého čísla je do 31. januára príslušného roku, do druhého čísla do 15. júna príslušného roku.

Organizáciu vydávania časopisu, vrátane priebehu recenzného procesu zabezpečuje Referát edičnej a vydavateľskej činnosti, začlenený do Knižnice PraF UK.

Bližšie informácie:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/about/submissions                                  

Časopis publikujeme aj v online verzii, ktorá je dostupná na adrese:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/issue/archive