Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vydavateľská činnosť

Vydavateľská činnosť PraF UK

Právnická fakulta UK sa od svojho vzniku orientovala na vydávanie študijnej a odbornej literatúry. Jej prvé edičné tituly sa objavili už v roku 1922 a pod hlavičkou vydavateľa Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vychádzali až do 40. rokov 20. storočia, keď s týmto označením vyšla posledná publikácia. 

Do 90. rokov vydávanie študijnej literatúry zabezpečovalo výlučne Vydavateľstvo  Univerzity Komenského, resp. Vydavateľstvo Obzor. 

V roku 1992 bolo vytvorené Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého agenda spočívala vo vydávaní monografií učebníc, učebných textov, časopisov, ročeniek, zborníkov a, v neposlednom rade, bibliografií prác učiteľov a právnikov pôsobiacich na univerzite. Vydavateľské oddelenie túto činnosť zastrešovalo do roku 2015. 

Fakulta následne nadviazala externú spoluprácu s vydavateľstvom Wolters Kluwer, ktorú zastrešuje Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK ako organizačná súčasť Knižnice Právnickej fakulty UK. 

Referát edičnej a vydavateľskej činnosti

Referát edičnej a vydavateľskej činnosti, ako organizačná súčasť Knižnice Právnickej fakulty UK, nadviazal na činnosť vydavateľského oddelenia fakulty, pričom pre potreby vydávania edičných titulov zabezpečuje okrem usmerňovania spolupráce s vydavateľstvom Wolters Kluwer nasledovné činnosti:

  • vyžiadanie ISBN čísel pre tituly vychádzajúce s vydavateľskou hlavičkou PraF UK (formulár
  • vydávanie fakultného časopisu Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (AFI) 

Vzory obálok

titulná strana monografie
titulná strana učebnice
titulná strana zborníka
zadná strana

Predlohy vstupných strán (obálka, titulný list, tiráž)

Obálka

Titulný list

Tiráž

Spolupráca s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupráca vydavateľstva Wolters Kluwer a PraF UK prebieha od roku 2015. Vydavateľstvo pre fakultu, na základe rámcovej zmluvy, zabezpečuje redakčné a grafické spracovanie vydávaných publikácií, ich následnú tlač, distribúciu a predaj.
Spoluprácu autorov s vydavateľom zabezpečuje Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK, pričom zabezpečuje komunikáciu medzi autormi, resp. zostavovateľmi knižných titulov a vydavateľstvom; prípravu a podpis autorských zmluv a zostavenie a priebežnú aktualizáciu edičného plánu.

Spolupráca s vydavateľstvom Wolters Kluwer prebieha v dvoch formách, podľa typu uzatvorenej zmluvy:

  • bezodplatná zmluva - náklady na vydanie a distribúciu znáša vydavateľ,
  • odplatná zmluva - náklady znášajú autori, využíva sa predovšetkým pri publikáciách hradených z grantov a projektov. 

Informácie o publikáciách vydávaných na základe bezodplatnej zmluvy sú vždy na jeseň predchádzajúceho roka zhromažďované v edičnom pláne. Ten vychádza z požiadaviek katedier a ústavov fakulty v oblasti zabezpečenia študijnej literatúry (edičný rad Učebnice a cvičebnice), a tiež z potreby kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov (edičný rad Monografie a Zborníky).

Pokyny pre autorov (príloha

Vedecký časopis AFI

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, skrátene AFI, začal vychádzať v roku 1966. Najprv sporadicky ako zborník, neskôr (od roku 1977) sa postupne jeho periodicita ustálila na jedenkrát za rok. Spolu vyšlo 30 čísel.

Od roku 2012 je AFI vedeckým časopisom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vychádza dvakrát ročne. Pokrýva problematiku všetkých disciplín práva a poskytuje priestor na prezentáciu plurality názorov rôznymi formami, predovšetkým výstupmi z vedeckého výskumu. Publikovanie je umožnené aj autorom z externého prostredia. Každý článok je recenzovaný dvomi recenzentmi, ktorých navrhujú členovia redakčnej rady časopisu. Časopis publikuje aj príspevky – recenzie, ktoré informujú o vybraných novinkách na trhu právnickej literatúry.

Rozsah článkov je minimálne 18 tisíc znakov (10 normostrán). Články obsahujú abstrakt, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry. Abstrakty (aj s názvom článku) a kľúčové slová sú v slovenskom/českom, nemeckom, anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku.

Termín na odovzdanie príspevkov do prvého čísla je do 31. januára príslušného roku, do druhého čísla do 25. septembra príslušného roku.

Organizáciu vydávania časopisu, vrátane priebehu recenzného procesu zabezpečuje Referát edičnej a vydavateľskej činnosti, začlenený do Knižnice PraF UK.

Bližšie informácie:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/about/submissions                                  

Časopis publikujeme aj v online verzii, ktorá je dostupná na adrese:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/issue/archive