Faculty of LawComenius University Bratislava

Current Publications

Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy (Current Issues Concerning Labour and Social Legislation)

 

Zákonník práce - desať rokov aplikačnej praxe (2001 - 2011) (Labour Code – 10 Years of Application Practice (2001 – 2011)

 

Die Stellung des Arbeirtsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik (Position of Labour Law within the Slovak Legal System)

 

Teoretické otázky pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (Theoretical Issues Concerning Labour Law and Social Security Law)

 

Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011 - 2013 (Legislative Changes Introduced in the Labour Code in the Period from 2011 to 2013)

 

Losung des Arbeitslosigkeit in der Slowakischen Republik  (Gesetzgebung , Rechtsprechung und Praxis) (Solution to Unemployment in the Slovak Republic (Legislation, Case Law and Practice)

 

Soziale Aspekte der Verfassungder Slowakischen Republik (1993-2013) (Social Aspects of the Constitution of the Slovak Republic (1993 – 2013)

 

Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien (Labour and Social Legislation from the Perspective of Current Legislative Changes)

 

Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva) (Code of Labour Court Procedure (New Legal Rule in the Area of Labour Law)

 

Právno-teoretické aspekty migrácie a zamestnávania mladých ľudí (xxx)