Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Hany Kováčikovej, PhD.


11. 04. 2021 15.37 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 06.05.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu“ 

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Hany Kováčikovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, na tému:

Symetria v asymetrii integračného modelu Európskeho hospodárskeho priestoru“,

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13ff403a34484ee6a2160bf8d3b6f089%40thread.tacv2/1618906384149?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d