Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač - prijímacie konanie

1. Názov fakulty

Názov fakulty:    Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Dekan fakulty:    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Adresa:               Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
 
Kontakty:    
 
študijné oddelenie:     Kontakty na študijné oddelenie

 
POČAS LOCKDOWN-u PROSÍM KONTAKTOVAŤ LEN PROSTREDNÍCTVOM EMAILU.

2. Všeobecné informácie o fakulte

V júni roku 1919 bola spolu s Univerzitou J. A. Komenského zriadená aj Právnická fakulta. Jej prvým dekanom bol Augustín Ráth. Činnosť fakulty začala v októbri v roku 1921.

Za takmer 100-ročnej histórie štúdium na fakulte prešlo viacerými zmenami. V súčasnosti fakulta poskytuje tri stupne vysokoškolského vzdelávania organizované v kreditovom systéme.

Poslaním fakulty je poskytovať takú úroveň právnického vzdelania, aby sa jej absolventi dokázali úspešne uplatniť v právnej praxi doma i v rámci Európskej únie, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života.

Cieľom fakulty je trvalým rastom kvalifikačnej štruktúry pedagogického zboru spolu so zavádzaním moderných metód vzdelávacieho procesu skvalitňovať obsahovú a formálnu stránku vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

3. Prehľad akeditovaných študijných programov

Názov študijného
programu

Stupeň
vzdelania

Forma
štúdia

Štandardná
dĺžka štúdia

Udeľovaný
titul

Právo

I.

denná

3 roky

Bc.

Právo

I.

externá

4 roky

Bc.

Ekonómia a právo

I.

denná

3 roky

Bc.

Ekonómia a právo

I.

externá

4 roky

Bc.

Manažment a právo (AJ)I.denná3 rokyBc.

Právo

II.

denná

2 roky

Mgr.

Právo 

II.

externá 3 roky Mgr.
Právo a ekonómia II.denná2 roky Mgr.
Kánonické právoII.denná3 rokyMgr.
Kánonické právoII.externá4 rokyMgr.

Teória a dejiny štátu a práva

III.

denná

3 roky

PhD.

Ústavné právo

III.

denná

3 roky

PhD.

Správne právo

III.

denná

3 roky

PhD.

Obchodné a finančné právo

III.

denná

3 roky

PhD.

Občianske právo

III.

denná

3 roky

PhD.

Trestné právo

III.

denná

3 roky

PhD.

Pracovné právoIII.denná3 rokyPhD.
Medzinárodné právoIII.denná3 rokyPhD.
Právo Európskej únieIII.denná3 rokyPhD.
Rímske právoIII.denná3 rokyPhD.
Kánonické právoIII.denná3 rokyPhD.

Teória a dejiny štátu a práva

III.

externá

4 roky

PhD.

Ústavné právo

III.

externá

4 roky

PhD.

Správne právo

III.

externá

4 roky

PhD.

Obchodné a finančné právo

III.

externá

4 roky

PhD.

Trestné právoIII.externá4 rokyPhD.
Pracovné právoIII.externá4 rokyPhD.
Medzinárodné právoIII.externá4 rokyPhD.
Právo Európskej únie III.externá4 rokyPhD.
Rímske právoIII.externá4 rokyPhD.
Kánonické právoIII.externá4 rokyPhD.

4. Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

 1. Podmienky prijatia na bakalársky študijný program právo v dennej a externej forme štúdia.

  Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr do 20.septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Štúdium zodpovedá požiadavkám pre potreby vzájomného uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.


 2. Podmienky prijatia na magisterský študijný program právo v dennej a externej forme štúdia.

  Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.


 3. Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia.

  Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študijného programu, ktorý spája prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
  Ďalšie podmienky, a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.


 4. Podmienky prijatia pre cudzincov na bakalársky študijný program právo v dennej forme štúdia.

  Na štúdium tohto študijného programu sa môžu prihlásiť zahraniční uchádzači ako štipendisti z krajín, ktoré sú členmi Európskej Únie a ako samoplatcovia uchádzači z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej Únie. Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou a znalosť slovenského jazyka. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Uchádzač predloží k prihláške maturitné vysvedčenie preložené do slovenského jazyka, resp. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní nadobudnutého na zahraničnej škole (ak je uchádzač z krajiny, s ktorou nie je uzavretá dohoda o rovnocennosti dokladov) a rodný list. Prijímacia skúška uchádzačov o štúdium z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, sa vykonáva ústne.


 5. Podmienky prijatia pre cudzincov na magisterský študijný program právo v dennej forme štúdia.

  Na magisterský študijný program sa môžu prihlásiť zahraniční uchádzači, ktorí ukončili bakalársky študijný program, resp. bakalárske štúdium v študijnom odbore právo. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr do 20.septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Uchádzač predloží k prihláške doklad o absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského štúdia preložené do slovenského jazyka, resp. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní nadobudnutého na zahraničnej vysokej škole (ak je uchádzač z krajiny, s ktorou nie je uzavretá dohoda o rovnocennosti dokladov) a rodný list.


 6. Podmienky prijatia cudzincov na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia.

  Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študijného programu, ktorý spája prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia.. Podmienkou je ovládanie slovenského jazyka. Ďalšie podmienky a to lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Uchádzač predloží k prihláške doklad o absolvovaní druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študijného programu, ktorý spája prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia preložené do slovenského jazyka, resp. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní nadobudnutého na zahraničnej vysokej škole (ak je uchádzač z krajiny, s ktorou nie je uzavretá dohoda o rovnocennosti dokladov) a rodný list.