Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač - prijímacie konanie

1. Názov fakulty

Názov fakulty:    Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Dekan fakulty:    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Adresa:               Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
 
Kontakty:    
 
študijné oddelenie:     Kontakty na študijné oddelenie

 

 

2. Všeobecné informácie o fakulte

V júni roku 1919 bola spolu s Univerzitou J. A. Komenského zriadená aj Právnická fakulta. Jej prvým dekanom bol Augustín Ráth. Činnosť fakulty začala v októbri v roku 1921.

Za viac ako 100-ročnej histórie štúdium na fakulte prešlo viacerými zmenami. V súčasnosti fakulta poskytuje tri stupne vysokoškolského vzdelávania organizované v kreditovom systéme.

Poslaním fakulty je poskytovať takú úroveň právnického vzdelania, aby sa jej absolventi dokázali úspešne uplatniť v právnej praxi doma i v rámci Európskej únie, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života.

Cieľom fakulty je trvalým rastom kvalifikačnej štruktúry pedagogického zboru spolu so zavádzaním moderných metód vzdelávacieho procesu skvalitňovať obsahovú a formálnu stránku vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

3. Prehľad akeditovaných študijných programov

 Bakalárske študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Manažment a právo

právo 

ekonómia a manažment

anglickýprijímacie konanieštudijný program
Ekonómia a právo

právo

ekonómia a manažment

slovenskýprijímacie konanieštudijný program

Magisterské študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Právo

právo 

anglickýprijímacie konanieštudijný program
Právo a ekonómia

právo

ekonómia a manažment

slovenskýprijímacie konanieštudijný program
Kánonické právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Právo (akred. 2015)právoslovenskýštudijný program

 

Doktorandské študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Teória a dejiny štátu a právaprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Ústavné právo

právo 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Správne právo

právo

 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Pracovné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Trestné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Medzinárodné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Právo Európskej únieprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Rímske právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Obchodné a finančné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Občianske právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Kánonické právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program

 

 

 

 

 

Odporúčaný postup pri prestupe z inej vysokej školy

USMERNENIE K POSTUPU PRI PRESTUPE ŠTUDENTA Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY

 

A. KEĎŽE

1. Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej vysokej školy upravuje čl. 10 vnútorného predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 takto:

(1) UK môže povoliť za podmienok podľa odseku 4 zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada (ďalej len „prestup“).

(2) O prestup môže študent žiadať k začiatku akademického roka najskôr po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť.

(3) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania.

(4) Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe na návrh dekana schvaľuje akademický senát fakulty. Podmienky prijatia na štúdium pri prestupe sa môžu líšiť od ďalších podmienok prijatia na štúdium, ktoré boli povinní splniť uchádzači zo stredných škôl alebo absolventi študijného programu určitého stupňa pri prijímaní na štúdium vyššieho stupňa. Pokiaľ fakulta nemá schválené osobitné podmienky prijatia na štúdium pri prestupe, použijú sa pri prestupe ďalšie podmienky prijatia na štúdium platné pre príslušný akademický rok.

(5) K žiadosti o prestup študent priloží výpis výsledkov štúdia na vysokej škole, z ktorej chce prestúpiť, a v prípade potreby informačné listy predmetov, ktoré úspešne absolvoval.

(6) Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o prestup do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených na takéto rozhodnutie. O žiadosti o prestup rozhoduje dekan po vyjadrení garanta príslušného študijného programu.

(7) Dňom zápisu podľa odseku 1 sa študent stáva študentom UK a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. Fakulta oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentov a v akom študijnom programe umožnila zápis a dátum zápisu.

(8) Na uznávanie kreditov a absolvovania predmetov pri prestupe sa vzťahuje Študijný poriadok UK alebo študijný poriadok fakulty UK, ak ho má vydaný.

2. Osobitné podmienky prijímacieho konania pri prestupe z inej vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „PraF UK“) neprijala;

 

B. ODPORÚČA SA NASLEDUJÚCI JEDNOTNÝ POSTUP PRI PODÁVANÍ, SPRACOVANÍ A PRÍPRAVE PODKLADOV PRE ROZHODNUTIE O ŽIADOSTI O PRESTUP Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY

(1)     Podanie žiadosti:

a.         žiadateľ podá prihlášku na príslušný študijný program prostredníctvom elektronického informačného systému UK (https://e-prihlaska.uniba.sk/) ;

b.        žiadateľ predloží v listinnej podobe žiadosť o prestup z inej vysokej školy, ku ktorej priloží vytlačenú podobu prihlášky vygenerovanej elektronickým informačným systémom (písm. a.), pričom v žiadosti jednoznačne uvedie názov vysokej školy, z ktorej plánuje prestúpiť, študijný program, študijný odbor, formu štúdia, dátum začiatku štúdia, počet doteraz získaných kreditov a rok štúdia, od ktorého plánuje pokračovať v štúdiu na PraF UK a číslo podanej prihlášky;

c.          k prihláške žiadateľ predloží výpis výsledkov doterajšieho štúdia na príslušnej vysokej škole vydaný danou vysokou školou a priloží k nemu informačné listy absolvovaných predmetov, ktorých obsah bude potvrdený danou vysokou školou; informačné listy možno nahradiť odkazom na informácie o študijnom programe zverejnené príslušnou vysokou školou (je potrebné uviesť presný odkaz na miesto webového sídla vysokej školy alebo fakulty);

d.        pokiaľ žiadateľ ku dňu podania žiadosti nedisponuje výpisom výsledkov doterajšieho štúdia, v žiadosti uvedenie dátum, dokedy plánuje dané podklady predložiť pričom lehota na vybavenie žiadosti začne plynúť až po doplnení všetkých podkladov.

e.         Žiadateľ je povinný zaplatiť poplatok za prijímacie konanie spôsobom a vo výške určenej pre prijímacie na daný študijný program;

(2)     Posúdenie žiadosti v rámci prijímacieho konania

a.         ak sa v rámci prijímacieho konania na daný študijný program neprijíma na základe výsledkov prijímacej skúšky a žiadateľ nespĺňa podmienky pre prijatie na predmetný študijný program, žiadosť sa zamietne;

b.        ak sa v rámci prijímacieho konania na daný študijný program prijíma na základe výsledkov prijímacej skúšky a žiadateľ spĺňa ďalšie podmienky pre prijatie na predmetný študijný program, žiadateľ sa pozve na vykonanie prijímacej skúšky; pokiaľ žiadateľ na prijímacej skúške neuspeje alebo sa zistí, že nespĺňa podmienky pre prijatie, žiadosť sa zamietne;

c.          inak sa žiadosť posúdi spolu so stanoviskom garanta študijného programu.

(3)     Posúdenie garantom študijného programu

a.         garant študijného programu predloží k žiadosti žiadateľa svoje vyjadrenie, v ktorom jednoznačne uvedie, či odporúča alebo neodporúča prestup žiadateľa;

b.        garant študijného programu pri formulovaní svojho vyjadrenia posúdi najmä, či štúdium doterajšieho študijného programu je porovnateľné so štúdiom, na ktoré žiada prestúpiť, a či poskytuje dostatočný podklad pre riadne skončenie štúdia študijného programu;

(4)     Rozhodnutie o žiadosti:

a.         Pokiaľ žiadateľ splní podmienky pre prijatie na daný študijný program, vrátane úspešného absolvovania prijímacej skúšky, a garant odporučí prestup, vydá sa rozhodnutie o prestupe študenta z inej vysokej školy na PraF UK, v ktorom sa uvedú mutatis mutandis náležitosti o prijatí na štúdium;

b.        Pokiaľ žiadateľ splní podmienky pre prijatie na daný študijný program, vrátane úspešného absolvovania prijímacej skúšky, a garant neodporučí prestup, a dekan PraF UK sa nestotožní s odporúčaním garanta, vydá sa rozhodnutie o prestupe študenta z inej vysokej školy na PraF UK, v ktorom sa uvedú mutatis mutandis náležitosti o prijatí na štúdium a podrobne sa uvedú dôvodu odklonu od odporúčania garanta;

c.          Pokiaľ žiadateľ splní podmienky pre prijatie na daný študijný program, vrátane úspešného absolvovania prijímacej skúšky, a garant neodporučí prestup, vydá sa rozhodnutie o prijatí študenta na štúdium daného študijného programu a vo zvyšku sa žiadosť zamietne;

d.        Pokiaľ žiadateľ splní podmienky pre prijatie na daný študijný program, vrátane úspešného absolvovania prijímacej skúšky,  garant odporučí prestup a dekan PraF UK sa nestotožní s odporúčaním garanta, vydá sa rozhodnutie o prijatí študenta na štúdium daného študijného programu a vo zvyšku sa žiadosť zamietne a podrobne sa uvedú dôvodu odklonu od odporúčania garanta;

(5)     Rozhodnutie o uznaní predmetov:

a.         podrobnosti o uznávaní predmetov stanovuje Študijný poriadok PraF UK;

b.        rozhodnutie o uznaní/neuznaní absolvovaných predmetov je možné zahrnúť do rozhodnutia o povolení prestupu, pričom proti tomuto výroku nie je prípustný opravný prostriedok.

(6)    Po povolení prestupu je žiadateľ povinný postupovať obdobne ako po prijatí na štúdium, t.j. potvrdiť elektronickú návratku, vykonať zápis, respektíve elektronický zápis. 

 

C. Toto usmernenie nie je vnútorným predpisom ale stanovuje interné pravidlá jednotného postupu pri posudzovaní žiadostí o prestup.