Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač - prijímacie konanie

1. Názov fakulty

Názov fakulty:    Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Dekan fakulty:    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Adresa:               Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
 
Kontakty:    
 
študijné oddelenie:     Kontakty na študijné oddelenie

 

 

2. Všeobecné informácie o fakulte

V júni roku 1919 bola spolu s Univerzitou J. A. Komenského zriadená aj Právnická fakulta. Jej prvým dekanom bol Augustín Ráth. Činnosť fakulty začala v októbri v roku 1921.

Za viac ako 100-ročnej histórie štúdium na fakulte prešlo viacerými zmenami. V súčasnosti fakulta poskytuje tri stupne vysokoškolského vzdelávania organizované v kreditovom systéme.

Poslaním fakulty je poskytovať takú úroveň právnického vzdelania, aby sa jej absolventi dokázali úspešne uplatniť v právnej praxi doma i v rámci Európskej únie, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života.

Cieľom fakulty je trvalým rastom kvalifikačnej štruktúry pedagogického zboru spolu so zavádzaním moderných metód vzdelávacieho procesu skvalitňovať obsahovú a formálnu stránku vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

3. Prehľad akeditovaných študijných programov

 Bakalárske študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Manažment a právo

právo 

ekonómia a manažment

anglickýprijímacie konanieštudijný program
Ekonómia a právo

právo

ekonómia a manažment

slovenskýprijímacie konanieštudijný program

Magisterské študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Právo

právo 

anglickýprijímacie konanieštudijný program
Právo a ekonómia

právo

ekonómia a manažment

slovenskýprijímacie konanieštudijný program
Kánonické právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Právo (akred. 2015)právoslovenskýštudijný program

 

Doktorandské študijné programy:

Názov programuŠtudijný odborJazyk uskutočňovania programuPodrobnosti
Teória a dejiny štátu a právaprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Ústavné právo

právo 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Správne právo

právo

 

slovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Pracovné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Trestné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Medzinárodné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Právo Európskej únieprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Rímske právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Obchodné a finančné právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program
Občianske právoprávoslovenskýprijímacie konanieštudijný program
Kánonické právoprávoslovenský, anglickýprijímacie konanieštudijný program