Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Spracovanie evidencie publikačnej činnosti na pôde akademických knižníc vysokých škôl patrí medzi ich základné činnosti.

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti je spracovaná v automatizovanom  knižnično-informačnom systéme VIRTUA a záznamy sú prístupné v  databáze evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK.

Cieľom je prezentovať publikované výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti pracovníkov Právnickej fakulty UK.

Prehľad publikačnej činnosti pracovníkov PraF UK za roky 2003-2022

Vnútorný predpis č.10/2019

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti VP č. 10/2019. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 5. júna 2019

Prílohy:

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Vnútorný predpis č.1/2018

Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského VP č.1/2018

Vnútorný predpis č. 2/2013

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti VP č. 2/2013. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 22. apríla 2013

Prílohy:

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

CENTRÁLNY REGISTER EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI (CREPČ)

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) vznikol v roku 2007.Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR(verejných, štátnych, súkromných).

Prevádzkou registra a verikáciou údajov v ňom obsiahnutých je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) -Odbor pre hodnotenie publikačnej činnosti.

 

Vyhľadávanie v katalógu (CREPČ)

 

Legislatíva: