Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Evidencia publikačnej činnosti

Knižnica Právnickej Fakulty Univerzity Komenského je, v rámci svojho zamerania a špecializácie, pracoviskom evidencie publikačnej činnosti.

Knižnica PraF UK eviduje primárne výstupy publikačnej činnosti a ohlasy na výstupy publikačnej činnosti (citácie) zamestnancov, ktorí majú na fakulte pracovný úväzok v rozsahu 100 % a tiež študentov dennej a dištančnej formy doktorandského štúdia.

Agenda evidencie publikačnej činnosti sa riadi Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (link).

Vyhláška stanovuje podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na výstup publikačnej činnosti a ďalšie podrobnosti.

Predkladanie výstupov publikačnej činnosti na evidenciu

Výstupy publikačnej činnosti, resp. ohlasy je možné predkladať:

  • Elektronicky  epcflaw.uniba.sk
  • Osobne v knižnici, v kanceláriách č. 526, č. 527, resp. na výpožičnom pulte s poznámkou, že ide o podklady na evidenciu publikačnej činnosti

V prípade, že nepredkladáte celú publikáciu, je potrebné dokladovať všetky relevantné časti (link).

Zároveň platí, že pre vedecké monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách, resp. editovaných knihách je povinné dodanie ich plnotextovej verzie, ktorá je povinnou prílohou v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.

Kategórie publikačnej činnosti a ohlasov

Kategórie publikačnej činnosti:

Výstupy publikačnej činnosti sú kategorizované na základe svojho typu a obsahu.

Na základe obsahu sú výstupy publikačnej činnosti delené na:

V – vedecké

O – odborné

P – pedagogické

U – umelecké

D – dokumenty podliehajúce ochrane práv duševného vlastníctva

I – iné

Pre oblasť právnych vied sú relevantné predovšetkým kategórie V, O, P a I.

Výstupy z hľadiska typu sú pre kategórie delené do maximálne 3 úrovní, pričom:

1. úroveň zahŕňa cely (knižné publikácie, zborníky)  

2. a 3. úroveň je určená analytickým častiam (kapitolám, príspevkom a článkom).

Kategórie ohlasov na výstup publikačnej činnosti

1 citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (WoS a Scopus)

2 citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov

3 recenzia a umelecká kritika v publikácii

Recenzovanie publikačných výstupov

Jednou z formálnych požiadaviek na evidovanie výstupu publikačnej činnosti vo vedeckej kategórii je jeho recenzovanosť. 

Aby publikácia bola považovanú za recenzovanú, musí splniť nasledovné podmienky:  

  • vedecké monografie, zborníky, resp. príspevky v nich a vysokoškolské učebnice musia byť recenzované minimálne 2 recenzentami,
  • recenzenti musia byť z inej katedry ako ktorýkoľvek autor publikácie,
  • recenzent nesmie byť zároveň spoluautorom publikácie, jej zostavovateľom alebo editorom, členom vedeckého výboru (garant sekcie konferencie, a pod.), 
  • pre časopisecké články postačuje jeden recenzent.

Publikácia sa považuje za recenzovanú tiež, v prípade, že je v nej uvedená informácia o anonymnom recenznom konaní. 

V prípade publikácií vydaných v zahraničnom vydavateľstve postačuje 1 recenzent. 

V publikácii môže byť tiež uvedená informácia o anonymnom recenznom konaní alebo je vydavateľstvo zaradené do zoznamu vydavateľstiev garantujúcich anonymné recenzné konanie (zoznam). 

To, že je publikácia recenzovaná, jej nezaručuje automaticky vedeckú kategóriu. Okrem toho musí spĺňať ďalšie formálne a obsahové požiadavky na vedecké výstupy, ako sú charakterizované vo vyhláške. 

Evidencia ohlasov (ako správne citovať a čo sa považuje za citáciu)

Príloha č. 10, ktorá je súčasťou vyhlášky MŠVVaŠ č. 397/2020, definuje citáciu nasledovne: 

Citácia (bibliografická citácia) - uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Prostredníctvom citácie sa identifikuje publikácia, z ktorej je prevzatá informácia alebo parafrázovaná informácia. Ak je v jednom výstupe publikačnej činnosti viackrát citovaná tá istá zdrojová publikácia, eviduje sa ako jedna citácia. 

Z uvedenej definície vyplýva, že nie každé zmienenie diela v publikačnom výstupe sa považuje za citáciu. 

V rámci evidencie ohlasov je teda možné evidovať len také uvedenie vášho diela, keď je zrejmé, že citujúci autor priamo cituje, parafrázuje alebo rozširuje informáciu prebratú z citovaného prameňa. 

Za ohlasy sa nepovažujú: 

  • konštatovania o tom, že dané dielo sa venuje problematike, ktorá je predmetom "citujúceho" publikačného výstupu (napr.: téme sa venuje aj; v našom právnom kontexte problematiku skúmal; k téme vyšli tieto diela;...)
  • zmienky v duchu: pojem definuje, pozri napr.,... 
  • menovanie predošlých publikačných výstupov v recenziách. 

Ďalšie informácie o evidencii ohlasov: 
V prípade, že citované dielo bolo vykazované na svoje analytické časti (kapitoly, príspevky), citácia sa priraďuje autorovi konkrétneho citovaného príspevku - podľa uvedenej strany. 

Autocitácie sa neevidujú - a to ani v prípade spoluautorstva, keď cituje len jeden z autorského kolektívu - citáciu nie je možné "započítať" pre autora, ktorý nie je autorom citujúceho výstupu. 

 

 

Generovanie zoznamov publikačnej činnosti

V prípade, že máte záujem o získanie komplexného prehľadu o stave vašej publikačnej činnosti – počte výstupov, ako i ohlasov môžete požiadať o zoznam vašej publikačnej činnosti, a to e-mailom adresovaným riaditeľke knižnice veronika.tazkaflaw.uniba.sk.

Výstupy z databázy vyhotovuje Akademická knižnica Univerzity Komenského – na základe dopytu zo strany spracovateľov evidencie publikačnej činnosti, pričom výstupy sú spravidla sprostredkované v rámci pracovných dní do 24 hodín.

Výstupy je takisto možné generovať priamo z Centrálneho registra EPC (návod). Pri generovaní výstupu z Crepč je však potrebné brať na vedomie to, že nie všetky výstupy publikačnej činnosti vydané do roku 2017 (vrátane) boli aj vykázané do Crepč. Takisto platí, že v rámci Crepč nie sú evidované všetky ohlasy na výstupy publikačnej činnosti, nakoľko evidencia ohlasov v Crepč prebieha od roku 2018.

Kompletné prehľady so všetkými evidovanými výstupmi ako i ohlasmi je teda možné získať len zoznam generovaným z databázy UK.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a univerzitná databáza EPC

Všetky výstupy publikačnej činnosti sú evidované do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (https://app.crepc.sk/).

V rámci Crepč sú dostupné záznamy o publikačných výstupoch všetkých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pričom v prípade, že na jednom výstupe participujú autori z viacerých pracovísk/univerzít, záznam sa vytvára len raz a je spoločný pre všetky inštitúcie.

Univerzitná databáza publikačnej činnosti
Výstupy autorov z Univerzity Komenského sa z Crepč prenášajú aj univerzitnej databázy (https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC). V tejto databáze sú spravidla výstupy viditeľné na druhý deň po zaevidovaní do centrálneho registra.

Evidencia ohlasov prebieha zvlášť v Crepč a zvlášť v univerzitnej databáze

Vnútorný predpis č.1/2018

Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského VP č.1/2018