Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Zasadnutia vedenia fakulty podľa potreby zvoláva dekan fakulty. V zmysle čl. 26 ods. 3 Štatútu fakulty členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, predseda akademického senátu fakulty a tajomník fakulty, prípadne ďalší členovia akademickej obce fakulty, ktorých vymenuje dekan. Na zasadnutia vedenia fakulty dekan môže prizývať podľa potreby ďalších zamestnancov alebo študentov fakulty.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy je poradný orgán dekana.

Dekan

Prodekani

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a  II. stupňa

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium

JUDr. Jozef Andraško, PhD. - prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - prodekan pre rozvoj

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - prodekan pre legislatívu

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - prodekanka pre doktorandské štúdium

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M -  prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - prodekanka pre majetok a investície 

Predseda akademického senátu

Tajomník

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy

Poradca dekana pre štúdium