Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Zasadnutia vedenia fakulty podľa potreby zvoláva dekan fakulty. V zmysle čl. 26 ods. 3 Štatútu fakulty členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, predseda akademického senátu fakulty a tajomník fakulty, prípadne ďalší členovia akademickej obce fakulty, ktorých vymenuje dekan. Na zasadnutia vedenia fakulty dekan môže prizývať podľa potreby ďalších zamestnancov alebo študentov fakulty.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy je poradný orgán dekana.

Dekan

Prodekani

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a  II. stupňa

JUDr. Jana Duračinská, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. - prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - prodekan pre rozvoj

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - prodekan pre legislatívu

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. - prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

Predseda akademického senátu

Tajomníčka

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy

Poradca dekana pre štúdium