Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Zasadnutia vedenia fakulty podľa potreby zvoláva dekan fakulty. V zmysle čl. 26 ods. 3 Štatútu fakulty členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, predseda akademického senátu fakulty a tajomník fakulty, prípadne ďalší členovia akademickej obce fakulty, ktorých vymenuje dekan. Na zasadnutia vedenia fakulty dekan môže prizývať podľa potreby ďalších zamestnancov alebo študentov fakulty.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy je poradný orgán dekana.

Dekan

Prodekani

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - prodekan pre rozvoj, akreditáciu, hodnotenie a zabezpečovanie kvality fakulty, pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa a pre rigorózne konanie

prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. - prodekan pre IT, PR a knižnicu

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - prodekan pre grantovú činnosť

prof. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - prodekan pre legislatívu

doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť tretieho stupňa štúdia (doktorandské štúdium) a pre vedeckovýskumnú činnosť

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M -  prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - prodekanka pre diplomatickú akadémiu, majetok a investície 

Predseda akademického senátu

Tajomník

Ing. Albert Priehoda, PhD.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy

Poradca dekana pre štúdium