Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Zmenou oproti LLP Erasmus je, že študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky. Ďalej poskytne program financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

Kľúčové aktivity

Erasmus+ má tri hlavné kľúčové aktivity:

  1. mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami
  2. podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií
  3. projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe Inštitucionálnych zmlúv.

Erasmus University Charter (EUC)

Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus Policy Statement jej Európska komisia vo februári 2021 udelila Erasmus Charter for Higher Education (podpísaná anglická verzia) (ECHE) (slovenská verzia), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+

Udelená ECHE platí na roky 2021 až 2027.

Personal Identification Code (PIC)