Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

Univerzita Komenského udržuje a od svojho vzniku v r. 1919 rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv uzavretých UK a jej trinástimi fakultami dochádza po tzv. Zamatovej revolúcii a páde totality v r. 1989. Stále významnejšiu úlohu zohráva tomto poli fakt, že UK, ako najstaršia a najväčšia univerzitná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, plniaca úlohu "národnej univerzity", je súčasťou najvýznamnejších európskych univerzitných združení. Je členom European University Association (EUA), Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), Utrecht Network (UN), Danube Rectors´ Conference (DRC), European Association for International Education (EAIE), Virtual Technology Library Systems (VTLS) a mnohých ďalších.

Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V súvislosti s participáciou UK v programe Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/Erasmus od 01.01.2007, Erasmus+ od 01.06.2014) výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi. Umožňuje to následne výrazný nárast počtu mobilít študentov ako aj pracovníkov (akademických aj administratívnych) na UK. V počte vysielaných i prijímaných študentov je UK lídrom v rámci tohto programu na Slovensku. Teší nás, že súčasne rastie záujem o štúdium na UK, k čomu prispieva najmä fakt, že viaceré fakulty UK ponúkajú kompletné či rozsiahle vzdelávanie v anglickom jazyku. V rámci programu Erasmus+ je pomer medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi študentmi 2 : 1, percentuálny podiel domácich a zahraničných študentov na UK je 2,5 %. Rozširuje sa i spolupráca s univerzitami v USA a Kanade, Taiwane, Japonsku, Austrálii a južnej Amerike. Okrem toho na UK neklesá ani záujem participovať aj na stredoeurópskych programoch ako CEEPUS, Visegrad fund, Akcia Rakúsko - Slovensko a pod.

Erasmus+

Program LLP/Erasmus bol program Európskej únie na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Na základe jeho podprogramu Erasmus, ktorý bol zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania, dostávali univerzity  od Európskej komisie, ako výkonného orgánu EÚ,  finančnú podporu na svoje aktivity  o európskej spolupráci.

Pôvodné programy EÚ, ako bol Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), Mládež v akcii a Programy medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy) nahrádza nový program Európskej únie pod názvom Erasmus+, a ako nová aktivita v rámci tohto programu pribudol ešte Šport.

Erasmus+ v programovom období 2014-2020 bol zameraný na podporu aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. V novom programovom období 2021-2027 presadzuje štyri horizontálne priority: inklúzia, digitalizácia, udržateľný rozvoj a aktívna participácia.

V oblasti vysokoškolského vzdelávania je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vzdelávania v Európe a vo svete. Umožňuje vysokým školám spolupracovať a vymieňať si svoje skúsenosti, študentom a zamestnancom vysokých škôl zlepšiť si svoje zručnosti,  rozšíriť študentom  možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.

Právnická fakulta ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave sa snaží reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom priestore najmä v tých oblastiach, kde to prináša prospech jej poslucháčom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty rozvíja na základe bilaterálnych a multilaterálnych dohôd.

Kontakt

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
P.O. BOX 313
810 00 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt:
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
e-mail: Michaela.Krescankovaflaw.uniba.sk
č. dv. 310a SB
tel.: + 421 2 592 44 143, +421 2 9012 9143

FB fanpage

FB skupina - outgoing študenti