Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Veda

Fakulta rozvíja základný i aplikovaný výskum vo všetkých právnych vedách vrátane skúmania dejín štátu a práva na našom území. Tiež sa venuje aj rozvoju právnej vedy v oblasti verejnej správy. Rozvoj vedy sa realizuje najmä prostredníctvom plnenia grantových úloh grantov UK, grantov VEGA, KEGA, APVV, ako aj grantových úloh realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Do skúmania grantových úloh sa zapájajú kolektívy katedier, a ústavov v spolupráci so zástupcami z právnej praxe. Zásadnými úlohami, ktoré sú predmetom vedeckého poznávania, je rozvoj ústavného a štátneho zriadenia u nás a v Európskej Únii, ako aj rozvoj právneho vedomia občanov prostredníctvom národného, medzinárodného a európskeho práva. Osobitný priestor je venovaný miestu nášho národného práva  v štruktúre práva Európskej únie a pri jeho realizácii i aplikácii. Okrem tejto činnosti uskutočňuje fakulta analýzu pripravovanej právnej úpravy a podieľa sa na tvorbe a hodnotení legislatívy rôznych rozhodovacích alebo poradných orgánov prostredníctvom svojich pedagogických alebo vedeckých pracovníkov. Osobitné postavenie a úlohy pri rozvoji vedy na fakulte má priebeh a úroveň rozvoja doktorandského štúdia.

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť tretieho stupňa štúdia (doktorandské štúdium), vedeckovýskumnú činnosť a knižnicu

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesor/professor
Telefón
02/901 29 229
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia nie sú. Konzultácie si môžete dohodnúť mailom alebo telefonicky.
Publikačná činnosť

Kontakt

JUDr. Ing. Eva Jonatová

Právnická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
vedeckovýskumný pracovník - oddelenie vedy
Telefón
02/592 44 132
Miestnosť
319 SB