Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Alumni klub

Čo je Alumni klub?

Alumni klub Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má ambíciu umožniť svojim absolventom „návrat ku koreňom“, poskytovať priestor na odbornú a vedeckú diskusiu, zabezpečiť kontakt absolventov fakulty s jej zamestnancami aj so študentmi. Zároveň má tvoriť základný pilier kooperácie fakulty s právnou praxou, na základe činnosti ktorého chce fakulta nastavovať čoraz prakticky využiteľnejšie štúdium práva ako aj kvalitný aplikovaný vedecký výskum.                                      

Kontakt

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
tajomník Alumni klubu
e-mail: ondrej.laciakflaw.uniba.sk

Mgr. Michaela Durec Kahounová
odborná referentka Alumni klubu
telefón: 02/9012 9306
e-mail: michaela.durec.kahounova@flaw.uniba.sk         

Alumni klub PraF UK
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislava 1
alumniflaw.uniba.sk