Alumni klub

Alumni klub

Alumni klub Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,PraF UK“) má fungovať ako platforma na udržiavanie vzťahu PraF UK s jej absolventmi a má vytvárať príležitosti na odborno-spoločenské stretnutia a prehlbovanie väzieb s Alma mater a jej absolventmi a medzi absolventmi navzájom. 

Činnosť Alumni klubu

Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na:

  • vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi PraF UK a medzi absolventmi fakulty navzájom a na posilňovanie pocitu súnaležitosti absolventov fakulty,
  • organizovanie stretnutí absolventov PraF UK spravidla na pôde fakulty,
  • organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov PraF UK pre podporu činnosti PraF UK a jej absolventov,
  • podporu absolventov PraF UK v rámci ich pracovnej činnosti,
  • podporu činnosti PraF UK,
  • motivovanie študentov PraF UK,
  • asistenciu PraF UK pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu a absolventov PraF UK,
  • organizovanie komunikačných aktivít voči členom Alumni klubu a absolventom PraF UK.

Výkonná rada Alumni klubu

JUDr. Jana Bajánkováčlenka Výkonnej rady Alumni klubu
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.   dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave
JUDr. Pavol Hrušovskýčlen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.tajomník Alumni klubu
Mgr. Martin Magál, LL.M.člen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.člen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.člen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Oszkár Világi   prezident Alumni klubu

Kontakt

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
tajomník Alumni klubu
e-mail: ondrej.laciakflaw.uniba.sk

Mgr. Michaela Kahounová
odborná referentka Alumni klubu
telefón: 02/59 244 306
e-mail: michaela.kahounovaflaw.uniba.sk         

Alumni klub PraF UK
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislava 1