Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencie a podujatia

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci vedecko-výskumnej činnosti organizuje viaceré konferencie, ktoré sú efektívnou platformou pre stretnutia akademikov navzájom a zároveň stretnutie akademickej obce s odborníkmi z praxe a zároveň prostriedkom diseminácie výsledkov vedeckej činnosti.

Fakulta každoročne organizuje dve najväčšie slovenské medzinárodné vedecké konferencie v Slovenskej republike, ktoré sú fórom nielen pre stretnutie akademickej obce ale aj prepojenie s praxou:

 • Bratislavské právnické fórum
 • Míľniky práva v stredoeurópskom priestore

Tradičný charakter nadobudli aj pravidelné odborné konferencie organizované v úzkej kooperácii s praxou (Protimonopolný úrad SR a v druhom prípade advokátske kancelárie), ktoré vzbudili záujem v širšej odbornej verejnosti:

 • Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve
 • Aktuálne trendy obchodnej arbitráže

Na fakultnej a taktiež katedrovej úrovni je realizovaná rada ďalších parciálnych špecializovaných vedeckých a odborných konferencií, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi otázkami a právnymi výzvami. Napríklad v predošlom období fakulta organizovala nasledovné konferencie:

 • Premeny ústavného práva
 • Nový správny súdny poriadok
 • Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam
 • Energetická bezpečnosť a budovanie energetickej únie
 • Cross Border Citizen´s Forum on the Future of Europe How has the crisis changed Europe?
 • Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti
 • Medicína a právo
 • Ochrana osobných údajov