Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z., sú na týchto stránkach zverejnené informácie o postupe procesu získavania akademicko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vymenúvacie konania

Habilitačné konania

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach:

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD.21. 09. 2022

Dňa 06. októbra 2022 o 14:00 hod.

Habilitačná prednáška JUDr. Martina Štrkolca, PhD.14. 09. 2022

Dňa 28. septembra 2022 o 10:00 hod.

Priznané právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konania)

Právnická fakulta UK v Bratislave v rámci študijného odboru 30. právo má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) v nasledujúcich odboroch:

1.     teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)

2.     ústavné právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)

3.     správne právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)

4.     pracovné právo  (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)

5.     trestné právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)

6.     medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)

7.     rímske právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)

8.     obchodné a finančné právo  (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)

9.     občianske právo (odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)

10.   kánonické právo  odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.)