Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Kolegiátny orgán akademickej samosprávy fakulty zložený z významných osobností z právnej praxe i teórie. Rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty a schvaľuje študijné programy, ktoré  sa predkladajú na akreditáciu a následne vyučujú na fakulte. Hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty. Ďalej tiež rozhoduje o personálnom rozvoji fakulty tým, že rozhoduje v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní, ako aj schvaľuje kritéria na prijímanie tejto časti akademickej obce (profesori, docenti) do pracovného pomeru.

Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Rokovací poriadok Vedeckej rady PraF UK 


Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

 

Predseda

·         prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Interní členovia

·         doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

·         prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

·         prof. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

·         doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.

·         prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

·         prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

·         doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

·         doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

·         prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

·         prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

·         prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

·         prof. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

·         doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

·         doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

·         doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

·         Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

·         doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

·         doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

·         doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

·         prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

·         doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

·         doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

·         Mgr. Sylvia Mičíková, PhD.

·         doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

·         prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

·         prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

·         Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M.

·         JUDr. Pavol Rak, PhD.

·         prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

·         prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

·         prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

·         doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

·         prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

·         prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

·         prof. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

·         prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

·         prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

·         prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

·         prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

·         prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Externí  členovia

·         JUDr. Tomáš Borec - advokát

·         prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - Univerzita Karlova v Prahe

·         JUDr. Miroslav Gregor - predseda, Notárska komora Slovenskej republiky

·         JUDr. Peter Hulla - riaditeľ, Justičná akadémia Slovenskej republiky

·         JUDr. Viliam Karas, PhD. - advokát

·         JUDr. Pavol Naď - predseda, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

·         doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof. - dekanka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

·         prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. - prorektor, Prešovská univerzita v Prešove

·         JUDr. Martin Puchalla, PhD. - predseda, Slovenská advokátska komora

·         doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. - dekan, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

·         Dr. h. c. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. - sudca, Ústavní soud České republiky

·         JUDr. Ján Šikuta, PhD. - predseda, Najvyšší súd Slovenskej republiky

·         doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. - dekan, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta

·         Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - dekan, Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta

·         doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. - dekanka, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

·         prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. - dekan, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

·         prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. - dekan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

·         Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. - generálny prokurátor, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky