Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. V bakalárskom a magisterskom stupni štúdia študijný program právo v študijnom odbore 3.4.1 právo a v bakalárskom stupni štúdia spoločný študijný program ekonómia a právo a magisterskom stupni štúdia spoločný študijný program právo a ekonómia študijných odboroch 3.3.1 národné hospodárstvo a 3.4.1. právo (poskytovaný v spolupráci s NHF Ekonomickej univerzity).

Absolventi bakalárskeho študijného programu sú spôsobilí pracovať vo verejnej správe ako aj na manažérskych pozíciách v súkromnom sektore, prevažná väčšina bakalárov práva však pokračuje v magisterskom stupni štúdia. Magistri práva sú spôsobilí po absolvovaní určitej praxe a ďalších odborných skúšok samostatne vykonávať klasické právnické povolania ako sudcovia, advokáti, notári, prokurátori či exekútori. Sú uplatniteľní ako podnikoví právnici či na prevažnej väčšine pracovných pozícii vo verejnej správe.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v týchto odboroch: 3.04.02 Teória a dejiny štátu a práva, 3.04.03 Ústavné právo, 3.04.04 Správne právo, 3.04.06 Pracovné právo, 3.04.07 Trestné právo, 3.04.08. Medzinárodné právo,  3.04.10 Obchodné a finančné právo a 3.04.11 Občianske právo (všetky v dennej aj externej forme štúdia).

Záujemcovia o štúdium práva si toto štúdium často predstavujú ako nudné a nekreatívne memorovanie poučiek a textov zákonov. Takéto predstavy dávno nezodpovedajú modernej dobe. Na našej fakulte sa základným štandardom vo výučbe stáva riešenie simulovaných praktických prípadov. Uvedená metóda vyžaduje od študenta značnú mieru prípravy v podobe naučenia sa teoretických poznatkov, súdnych rozhodnutí a získania orientácie v právnom predpise. Jej podstata však spočíva v schopnosti naučiť študenta rozmýšľať právne relevantným spôsobom a nasmerovať ho k vypracovaniu odôvodnených riešení a rôznych právnych podaní a rozhodnutí, schopných obstáť v praxi. Na tieto základy nadväzuje koncept tzv. klinického vzdelávania, ktoré sa zameriava najmä na prípravu študentov na pôsobenie študentov v praxi (či už v podobe vypracovávania právnych stanovísk alebo v podobe stáží) a rôzne medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych sporoch. V rozvoji klinického vzdelávania sa stala lídrom tejto metódy vzdelávania na Slovensku a klinické vzdelávanie sa stalo integrálnou súčasťou reformy právnického vzdelávania zameraného na prax a uplatniteľnosti študenta v reálnych podmienkach. Viac o reforme TU.

V súčasnosti prebieha na našej fakulte výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku a zároveň bol otvorený kompletný magisterský študijný programu právo v anglickom jazyku, ktorý je zameraný prevažne na výučbu medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent tohto študijného programu bude lepšie uplatniteľný vo všetkých právnických povolaniach, osobitne v medzinárodných inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach a advokátskych kanceláriách. 

Akredidované štúdijné programy

Bakalárske študijné programy:

  • Právo - denná a externá forma štúdia
  • Ekonómia a právo - denná a externá forma štúdia

Magisterský študijný program:

Doktorandský študijný program:

Stupeň vysokoškolského štúdia:3. stupeň
Študijný odbor:

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma)
ústavné právo (denná/externá forma)
správne právo (denná/externá forma)
pracovné právo (denná/externá forma)
trestné právo (denná/externá forma)
medzinárodné právo (denná/externá forma)
obchodné a finančné právo (denná/externá forma)
občianske právo (denná/externá forma)