Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O fakulte

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave snúbi vyše deväťdesiat ročnú tradíciu právnej vedy a právnického vzdelávania s inovatívnymi, tvorivými prístupmi, ktorých jednoznačným cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe a vytvoriť také kvalitné vedecké diela, ktoré rozvíjajú aplikačnú prax.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. Riešenie simulovaných prípadov sa stáva základným štandardom, prebieha tiež výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku a klinických predmetov, zameraných najmä na medzinárodné právnické súťaže a na pôsobenie študentov v praxi.

Fakulta dlhodobo spolupracuje s mnohými inštitúciami aj jednotlivcami z právnej praxe, či už ide o profesijné komory, ústredné orgány štátnej správy alebo renomované advokátske kancelárie. Prevažná časť slovenskej právnickej verejnosti vrátane mienkotvorných osobností patrí práve medzi absolventov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Okrem kvalitného teoretického základu sú to hlavne poznatky z praxe, ktoré nám umožňujú neustále prispôsobovať štúdium požiadavkám na trhu práce.

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobia autori zásadných vedeckých komentárov k právnym predpisom prinášajúcich originálne vedecké poznatky a formujúcich právnu prax.

Fakulta je zapojená do mnohých kvalitných programov medzinárodnej spolupráce vrátane programu Erasmus zameraného na študentskú mobilitu na vyše 50-tich partnerských univerzitách v Európskej Únii i v Turecku. Každoročne vysielame desiatky študentov.