Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie

Aktuality:

Letná škola slovenského jazyka pre právnikov29. 05. 2018

od 10. septembra 2018 do 21. septembra 2018

Celoživotné vzdelávanie na Právnickej fakulte UK02. 03. 2017

Právnická fakulta UK poskytuje ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, za účelom prehĺbenia odborných vedomostí právnikov a absolventov iných vysokých škôl.

Ďalšie vzdelávanie

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo.

Cieľom ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť ich vedomosti o poznatky z niektorých príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Kontakt: czvflaw.uniba.sk

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Jednou z foriem ďalšieho vzdelávania je dvojročné rozširujúce štúdium realizované v rámci Diplomatickej akadémie Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika (predtým Ústav medzinárodných vzťahov).  Štúdium trvá 4 semestre prezenčnou formou počas pracovného týždňa v podvečerných hodinách a v sobotu. Obsah a časový rozvrh určuje učebný plán.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Kurzy ďalšieho vzdelávania

Druhou formou ďalšieho vzdelávania sú odborné kurzy realizované z rôznych špecifických oblastí. Kurzy celoživotného vzdelávania sú organizované v rámci akademického roka.

Termíny kurzov nie sú stanovené, prihlášky prijímame priebežne počas akademického roka. Keď je prihlásených minimálne 10 účastníkov - kurz sa otvorí. Účastníkom kurzu oznámime termín konania na webe a  prostredníctvom e-mailu.

Akcia: Pri prihlásení 10 účastníkov od jedného zamestnávateľa na jeden kurz bude mať 11. účastník kurz zdarma.

Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0013 5337

Prihláška na kurz 

Detaily kurzov [.pdf]

Kurzy - variabilné symboly [.pdf]

Možnosť kurzov na objednávku

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.

Kontakt: czvflaw.uniba.sk

Univerzita tretieho veku

Právnická fakulta UK participuje na programoch organizovaných Univerzitou tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave.
Bližšie informácie:
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelenia
č. dv. 224a (SB)
tel.: 02/592 44 190
magdalena.mydliarovaflaw.uniba.sk
czvflaw.uniba.sk