Celoživotné vzdelávanie

Aktuality:

Celoživotné vzdelávanie na Právnickej fakulte UK02. 03. 2017

Právnická fakulta UK poskytuje ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, za účelom prehĺbenia odborných vedomostí právnikov a absolventov iných vysokých škôl.

Ďalšie vzdelávanie

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo.

Cieľom ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť ich vedomosti o poznatky z niektorých príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Kontakt: czvflaw.uniba.sk

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Jednou z foriem ďalšieho vzdelávania je dvojročné rozširujúce štúdium realizované v rámci Diplomatickej akadémie Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika (predtým Ústav medzinárodných vzťahov).  Štúdium trvá 4 semestre prezenčnou formou počas pracovného týždňa v podvečerných hodinách a v sobotu. Obsah a časový rozvrh určuje učebný plán.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Kurzy ďalšieho vzdelávania

Druhou formou ďalšieho vzdelávania sú odborné kurzy realizované z rôznych špecifických oblastí. Kurzy celoživotného vzdelávania sú organizované v rámci akademického roka.

Termíny kurzov nie sú stanovené, prihlášky prijímame priebežne počas akademického roka. Keď je prihlásených minimálne 10 účastníkov - kurz sa otvorí. Účastníkom kurzu oznámime termín konania na webe a  prostredníctvom e-mailu.

Akcia: Pri prihlásení 10 účastníkov od jedného zamestnávateľa na jeden kurz bude mať 11. účastník kurz zdarma.

Zoznam kurzov v akademickom roku 2016/2017

Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0013 5337

Prihláška na kurz

P. č.Názov kurzuCenaPočet hodínVariabilný symbol
1.Riešenie sporov a právna zodpovednosť v športe90 EUR6 hodín1040030001
2.Základná francúzska terminológia občianskeho práva
240 EUR3 bloky (6  x 60 minút) spolu 18 hodín1040030002
3.Daňové trestné činy a ekonomická kriminalita90 EUR6 hodín1040030003
4.Normotvorba v praxi90 EUR6 hodín1040030004
5.Odborná terminológia z anglického a amerického práva obchodných spoločností120 EUR6 vyučovacích hodín1040030005
6.Postavenie právnickej osoby v trestnom konaní90 EUR6 hodín1040030006
7.Priestupkové konanie90 EUR6 hodín1040030007
8.Individuálne pracovnoprávne vzťahy – aktuálne aplikačné problémy90 EUR6 hodín1040030008
9.Zákon o obecnom zriadení – vydávanie rozhodnutí a všeobecne záväzných nariadení samosprávou90 EUR6 hodín

1040030009

10.Súdna kontrola verejnej správy všeobecnými súdmi90 EUR6 hodín1040030010
11.Daňovníctvo pre právnikov90 EUR6 hodín1040030011
12.Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám90 EUR6 hodín1040030012
13.Kolektívne vyjednávanie a činnosť zástupcov zamestnancov – teoretické a praktické otázky90 EUR6 hodín1040030013
14.Úlohy obce pri organizácií a priebehu volieb vyplývajúce z kodifikovaného volebného práva75 EUR6 hodín (6 x 40 minút)1040030014
15.Správne konanie150 EUR12 hodín (2 dni po 6 hodín)1040030015
16.Stavebné konanie90 EUR6 hodín

1040030016

17.Princípy zmenkového práva/postavenie a zodpovednosť konateľov s.r.o.90 EUR6 hodín1040030017
18.Počítačová kriminalita90 EUR6 hodín1040030018
19.Rekodifikácia civilného práva procesného90 EUR6 hodín1040030019
20.Rozhodcovské konanie90 EUR6 hodín1040030020
21.Správny súdny poriadok90 EUR6 hodín1040030021

 

 

Možnosť kurzov na objednávku

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.

Kontakt: czvflaw.uniba.sk

Univerzita tretieho veku

Právnická fakulta UK participuje na programoch organizovaných Univerzitou tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave.
Bližšie informácie:
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelenia
č. dv. 224a (SB)
tel.: 02/592 44 190
magdalena.mydliarovaflaw.uniba.sk
czvflaw.uniba.sk