Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie

Aktuality:

žiadne správy.

Ďalšie vzdelávanie

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo.

Cieľom ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť ich vedomosti o poznatky z niektorých príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Kontakt: czvflaw.uniba.sk

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Jednou z foriem ďalšieho vzdelávania je dvojročné rozširujúce štúdium realizované v rámci Diplomatickej akadémie Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika (predtým Ústav medzinárodných vzťahov).  Štúdium trvá 4 semestre prezenčnou formou počas pracovného týždňa v podvečerných hodinách a v sobotu. Obsah a časový rozvrh určuje učebný plán.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Kurzy ďalšieho vzdelávania

Druhou formou ďalšieho vzdelávania sú odborné kurzy realizované z rôznych špecifických oblastí. Kurzy celoživotného vzdelávania sú organizované v rámci akademického roka.

Termíny kurzov nie sú stanovené, prihlášky prijímame priebežne počas akademického roka. Keď je prihlásených minimálne 10 účastníkov - kurz sa otvorí. Účastníkom kurzu oznámime termín konania na webe a  prostredníctvom e-mailu.

Akcia: Pri prihlásení 10 účastníkov od jedného zamestnávateľa na jeden kurz bude mať 11. účastník kurz zdarma.

Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0013 5337

Prihláška na kurz 

Detaily kurzov [.pdf]

Kurzy - variabilné symboly [.pdf]

Možnosť kurzov na objednávku

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.

Kontakt: czvflaw.uniba.sk

Univerzita tretieho veku

Právnická fakulta UK participuje na programoch organizovaných Univerzitou tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave.
Bližšie informácie:
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelenia
č. dv. 224a (SB)
tel.: 02/592 44 190
magdalena.mydliarovaflaw.uniba.sk
czvflaw.uniba.sk