Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie

Aktuality:

žiadne správy.

Ďalšie vzdelávanie

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, a to vo forme Comenius kurzov.

Cieľom Comenius kurzov je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť  ich vedomosti o poznatky z niektorých  príbuzných, prípadne nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Diplomatická akadémia Karola Rybárika

Jednou z foriem ďalšieho vzdelávania je dvojročné rozširujúce postgraduálne štúdium realizované v rámci Diplomatickej akadémie Karola Rybárika.  Štúdium trvá 4 semestre prezenčnou formou zásadne v piatok poobede a v sobotu. Obsah a časový rozvrh určuje učebný plán.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://dakademy.flaw.uniba.sk/sk/ 

Kurzy ďalšieho vzdelávania - Comenius kurzy

Comenius kurzy predstavujú novú platformu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a  činnosti vysokých škôl.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Comenius kurzy: https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/ 

Kontakt: comeniuskurzyflaw.uniba.sk 

Možnosť kurzov na objednávku

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.

Kontakt: comeniuskurzyflaw.uniba.sk 

Univerzita tretieho veku

Právnická fakulta UK participuje na programoch organizovaných Univerzitou tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave.
Bližšie informácie:
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Ing. Magdaléna Mydliarová - vedúca oddelenia
č. dv. 224a (SB)
tel.: +421 2 9012 9190
magdalena.mydliarovaflaw.uniba.sk