Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie

Aktuality:

žiadne správy.

Ďalšie vzdelávanie

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, a to vo forme Comenius kurzov.

Cieľom Comenius kurzov je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť  ich vedomosti o poznatky z niektorých  príbuzných, prípadne nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Diplomatická akadémia Karola Rybárika

Jednou z foriem ďalšieho vzdelávania je dvojročné rozširujúce postgraduálne štúdium realizované v rámci Diplomatickej akadémie Karola Rybárika.  Štúdium trvá 4 semestre prezenčnou formou zásadne v piatok poobede a v sobotu. Obsah a časový rozvrh určuje učebný plán.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://dakademy.flaw.uniba.sk/sk/ 

Akadémia bezpečnostných štúdií

Inštitúcie zabezpečujúce Akadémiu bezpečnostných štúdií:

  • Slovenská informačná služba,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií,

Názov vzdelávacieho programu:

Akadémia bezpečnostných štúdií

Cena vzdelávacieho programu

2400,- eur s DPH (poplatok je možné uhradiť v celosti pred začiatkom vzdelávacieho programu alebo za každý semester po 1200,- eur vždy pred začiatkom semestra)

Celkový rozsah:

120 hodín (dvojsemestrálne štúdium)

Forma vzdelávacieho programu:

prezenčná

Bližšie informácie:

web: https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/akademia-bezpecnostnych-studii/

e-mail: absflaw.uniba.sk

Kurzy ďalšieho vzdelávania - Comenius kurzy

Comenius kurzy predstavujú novú platformu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a  činnosti vysokých škôl.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Comenius kurzy: https://comeniuskurzy.flaw.uniba.sk/ 

Kontakt: comeniuskurzyflaw.uniba.sk 

Možnosť kurzov na objednávku

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.

Kontakt: comeniuskurzyflaw.uniba.sk

Univerzita tretieho veku

Právnická fakulta UK participuje na programoch organizovaných Univerzitou tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave.