Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - zimný semester 2022/2023

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 01.10.2022)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 26.10.2022 – presun predmetov ZPEÚaMP a Európske právo (programy právo a EaP), Obchodné právo 1 (programy právo a EaP) a Právo životného prostredia (EaP)

Rozvrh pre externú formu magisterského študijného programu kánonické právo (akt. k 20.09.2022)

Uvedené verzie rozvrhu v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia predstavujú verzie predbežné, nie je preto vylúčené, že ešte môžu podliehať zmenám a úpravám, o ktorých budeme informovať v časti prehľad zmien. Konečná verzia rozvrhov bude zverejnená v utorok večer (13.09.2022), jednotlivé pracoviská sú povinné zverejniť vyučujúcich prostredníctvom systému AIS2 do 13.09.2022, do 24:00 hod. Prihlasovanie na rozvrh prebehne 14.09.2022 (streda), podľa harmonogramu nižšie.

Výučba začína 19.09.2022, pričom výučba zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, t.j. prednášky, semináre, konzultačné sústredenia. Od študentov externej formy štúdia sa môže vyžadovať aby si už pred prvým konzultačným sústredením preštudovali určité dokumenty alebo vypočuli prednášku, sledujte preto webové stránky príslušných katedier alebo ústavov.

Výučba bude prebiehať kontaktne. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie budú prednášky k dispozícii prostredníctvom služby Stream, pokiaľ nie je uvedené príslušnou katedrou alebo ústavom inak.

Osobitný režim je spojený s predmetom Právne dejiny Slovenska - propedeutika (predmet vyučovaný v prvom ročníku bakalárskeho študijného programu právo v dennej forme). Nakoľko predmet pozostáva len z prednášky, táto bude prebiehať v piatky so začiatkom o 15:15 (online), následne však bude študentom dostupná aj v aplikácii MS Stream. 

Študenti dennej formy štúdia sa do seminárnych skupín zo všetkých predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2.

Študenti zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať výučbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. 

Návod na prihlasovanie do seminárnych skupín

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Seminárne skupiny v dennej forme štúdia v 1. ročníku bakalárskeho študijného programu právo vyznačené červeným alebo zeleným orámovaním sú aktuálne nastavené na kapacitu "0", len v prípade naplnenia kapacity ostatných seminárnych skupín z daného predmetu budú postupne otvárané.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

3. ročník Bc. - 14.09.2022 od 08,00 hod.
2. ročník Bc. - 14.09.2022 od 10,00 hod.
1. ročník Bc. - 14.09.2022 od 12,00 hod.

2. ročník Mgr. - 14.09.2022 od 08,00 hod.
1. ročník Mgr. - 14.09.2022 od 10,00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh končí 17.09.2022 o 12,00 hod. Študenti, ktorí budú zapísaní na štúdium po tomto termíne, alebo si dodatočne zapíšu predmet, požiadajú o zaradenie na rozvrh príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu.

Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia a Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)
Študenti si zapisujú dve časti semináru, s tým istým označením (Skupina A, B, atď.), t.j. u toho istého vyučujúceho.

Upozornenie na niektoré úpravy:
Predmet Energetické právo (študijný program Právo a ekonómia) bude vyučovaný v letnom semestri.
Výučba predmetov Komparatívne záväzkové právo 2 a Medzinárodné obchodné právo 2 zabezpečovaná individuálne, podľa informácií príslušného pracoviska. 

História zmien:
Denné štúdium:

- z rozvrhu boli vymazaná semináre s nulovou kapacitou;

- presun výučby predmetu Nemecká právna terminológia 1 (streda 13:45-15:10) z miestnosti 10b do miestnosti 618 NB;

- presun výučby predmetu Medzinárodné právo životného prostredia (pondelok 10:45-12:10) z miestnosti 4 SB do miestnosti 411 SB;

- presun výučby predmetu Komparatívna teória súkromného práva (pondelok 15:15-16:40) z miestnosti 618 NB do miestnosti Klub dekana;

- presun výučby predmetu Diplomatický protokol (pondelok 15:15-16:40) z miestnosti Klub dekana do miestnosti 618 NB;

Externé štúdium:

akt. k 04.10.2022 – zmeny v predmetoch Európske právo 2 a Kriminalistika a zmena miestnosti pre predmety 2. ročníka magisterského stupňa

akt. k 11.10.2022 – zmena miestnosti pre Základy práva EÚ a medzinárodného práva a Európske právo (EaP) dňa 29.10.2022 – 601NB

akt. k 12.10.2022 – zmena sústredenia z predmetu Základy ekonómie pre právnikov – presun z 22.10 o 7:45 na 26.11 o 14:30

akt. k 26.10.2022 – presun predmetov ZPEÚaMP a Európske právo (programy právo a EaP), Obchodné právo 1 (programy právo a EaP) a Právo životného prostredia (EaP)