Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - letný semester 2021/2022

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 25.02.2022, 20:00)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 13.02.2022, 21:00)

 

Výučba začína 14.02.2022, pričom výučba zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, t.j. prednášky, semináre, konzultačné sústredenia. Od študentov externej formy štúdia sa môže vyžadovať aby si už pred prvým konzultačným sústredením preštudovali určité dokumenty alebo vypočuli prednášku, sledujte preto webové stránky prílsušných katedier alebo ústavov.

Výučba bude prebiehať do 06.03.2022 prostredníctvom MS Teams (a to aj v prípade rozvrhových akcií označených "kontaktne", sledujte prosím oznamy a pokyny jednotlivých katedier a ústavov týkajúce sa prihlasovania do tímov a iných prípadných nastavení.

Prednášky budú k dispozícii prostredníctvom služby Stream, pokiaľ nie je uvedené príslušnou katedrou alebo ústavom inak. 

Študenti dennej formy štúdia sa do seminárnych skupín takto zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2:

1) v prípade predmetov online sa zapisujú na rozvrh zo všetkých predmetov, pričom nie sú viazaní číslom seminárnej skupiny,

2) v prípade predmetov označených "kontaktne" sa vytvoria seminárne skupiny platné pre všetky takéto predmety; seminárnu skupinu (jej poradové číslo) determinuje prihlásenie na rozvrh nasledujúceho predmetu:

a) Bc. prvý ročník: Teória práva 2

b) Bc. druhý ročník: Hospodárske právo

c) Bc. tretí ročník: Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch

d) Mgr. prvý ročník: Medzinárodné právo verejné 2

e) Mgr. druhý ročník: Právna filozofia

Na zvyšné predmety označené "kontaktne" sa študenti neprihlasujú.

 

Študenti zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať výučbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. 

Návod na prihlasovanie do seminárnych skupín

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

1. ročník Bc. - 09.02.2022 od 16,00 hod.
2. ročník Bc. - 09.02.2022 od 17,30 hod.
3. ročník Bc. - 09.02.2022 od 19,00 hod.
magisterské študijné programy - 09.02.2022 od 19,30 hod.

 

História zmien: 

Zrušenie skupiny 13 - prvý ročník Bc.

Zrušenie skupiny 8 a 19 - druhý ročník Bc.

Presun predmetu právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície a Právo kybernetickej bezpečnosti

Externé štúdium: zmena Medzinárodné právo verejné 2 a zmeny medzi predmetmi navzájom prvý ročník Bc

 

Študijný program ekonómia a právo:

- predmet Občianske právo 2 - zrušenie dvoch skupín a presun v rámci štvrtka na čas 10:45 a 11:30

- predmet Ústavné právo - zrušenie dvoch skupín a presun v rámci štvrtka na čas 12:15 a 13:00

Prvý ročník bakalárskeho štúdia - informácie o prihlasovaní do tímov a schôdzí MS Teams

KRPKCP: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-rimskeho-prava-kanonickeho-a-cirkevneho-prava/aktuality/

KOP: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-16/article/prihlasovanie-sa-do-seminarnych-skupin-v-ms-teams-obcianske-pravo-hmotne-1/

KÚP: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KUP/oznamy/oznam_zaradovanie_teamy_zs_21_22.pdf

KTPFP, ÚCPV, ÚPITPDV: na jednotlivé schôdze zaaďujú študentov priamo vyučujúci, v prípade nezaradenia je potrebné kontaktovať príslušných vyučujúcich s požiadavkou o zaradenie do príslušného tím/schôdze/udalosti

ÚEV: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-38/article/pripojovanie-studentov-do-jednotlivych-timov-v-ms-team/