Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - letný semester 2022/2023

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 19.03.2023)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 13.02.2023)

Rozvrh pre externú formu magisterského študijného programu kánonické právo (akt. k 09.02.2023)

Uvedené verzie rozvrhu v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia predstavujú verzie predbežné a pracovné, nie je preto vylúčené, že ešte môžu podliehať zmenám a úpravám, o ktorých budeme informovať v časti prehľad zmien. Konečná verzia rozvrhov bude zverejnená v pondelok večer (13.02.2023), jednotlivé pracoviská sú povinné zverejniť vyučujúcich prostredníctvom systému AIS2 do 13.02.2023, do 20:00 hod. Prihlasovanie na rozvrh prebehne 14.02.2023 (utorok), podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený nižšie.

Výučba začína 13.02.2023, pričom v prvom týždni budú realizované len prednášky, semináre budú zabezpečované od 20.02.2023. Konzultačné sústredenia v externej forme štúdia budú realizované podľa zverejneného rozvrhu. Od študentov externej formy štúdia sa môže vyžadovať aby si už pred prvým konzultačným sústredením preštudovali určité dokumenty alebo vypočuli prednášku, a to podľa pokynov príslušných katedier alebo ústavov.

Výučba bude prebiehať v plnom rozsahu kontaktne. Študenti však budú mať zároveň k dispozícii prednášky prostredníctvom služby MS Stream, do MS Stream budú rovnako postupne pribúdať prednášky, ktoré budú realizované v letnom semestri a.r. 2022/2023.

Študenti dennej formy štúdia sa do seminárnych skupín zo všetkých predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2 dňa 14.02.2023.

Študenti zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať výučbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. 

Návod na prihlasovanie nájdete TU a TU (podľa toho, aké verziu portálu používate). Nezabúdajte na to, že je potrebné sa prihlasovať na všetky "časti" výučby, napr, prednášky a semináre, resp. obe časti seminára. 

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Seminárne skupiny v dennej forme štúdia v 1. ročníku bakalárskeho študijného programu právo vyznačené červenou farbou budú nastavené na kapacitu "0", len v prípade naplnenia kapacity ostatných seminárnych skupín z daného predmetu budú postupne otvárané.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

3. ročník Bc. - 14.02.2023 od 08,30 hod.
2. ročník Bc. - 14.02.2023 od 10,00 hod.
1. ročník Bc. - 14.02.2023 od 11,30 hod.

2. ročník Mgr. - 14.02.2023 od 08,30 hod.
1. ročník Mgr. - 14.02.2023 od 10,00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh končí 19.02.2023. Študenti, ktorí si dodatočne zapíšu predmet, požiadajú o zaradenie na rozvrh príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu.

Priestory na výučbu:

Výučba bude v dennej forme štúdia realizovaná v zmysle zverejneného rozvrhu jednak v priestoroch PraF UK, jednak v priestoroch FiF UK. Napriek tomu platí, že výučba bude realizovaná aj napriek jej zaradeniu do priestorov FiF UK len v rámci starej a novej budovy (t.j. Múzejná ulica č. 10 a Šafárikovo nám. č. 6), nie však v budove FiF UK na Gondovej ulici.

Bližšie inštrukcie ohľadom miestností v priestoroch FiF UK budú doplnené v priebehu najbližších dní.

Poznámky k výučbe niektorých predmetov:

Študent sa v prípade predmetu Aplikované občianske a pracovné právo (1. ročník Mgr - mPRV17) prihlasuje na seminár jednak v pondelok (časť 1), jednak v stredu/štvrtok (časť 2), vzhľadom na hodinovú dotáciu 4 semináre/týždeň - seminárna skupina s rovnakým označením A-J.

Študent sa v prípade predmetu Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo (2. ročník Mgr - mPRV17) prihlasuje na seminár jednak v utorok (časť 1), jednak vo štvrtok (časť 2), vzhľadom na hodinovú dotáciu 4 semináre/týždeň - seminárna skupina s rovnakým označením A-I.

Výučba predmetov "Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi" a "Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ" prebieha blokovo v rámci zverejneného rozvrhu raz za dva týždne (počnúc 23.02.2023).

Predmet "Právne kliniky" zahŕňa predmety Právna klinika neziskového sektora 3, Študentská právna poradňa 2 a Právna klinika pre komunity 3.

Upozornenie na niektoré úpravy:
Predmet Energetické právo (študijný program Právo a ekonómia) je vyučovaný v letnom semestri (presun zo zimného semestra).
Výučba predmetov Komparatívne právo obchodných spoločností, Medzinárodné zdaňovanie, Štylistika francúzskych právnych textov 2, Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 v dennej forme štúdia zabezpečovaná individuálne v priestoroch príslušného pracoviska (viď označenie vo zverejnenom rozvrhu). 

Predmet Verejné obstarávanie (študijný program Právo a ekonómia, 4.r.) vyučovaný v rámci predmetu Obchodné právo 2. Študenti si vyberú z určených seminárov z predmetu Obchodné právo 2, ktorý budú navštevovať.

História zmien:
Denná forma štúdia:

- presun semináru z predmetu Cirkevné právo na Slovensku (streda 16:45-18:10) z miestnosti N424 NB (FiF UK) na čas 18:15-19:40 (miestnosť S2 SB);

- presun predmetu Klinika súťažného práva zo štvrtku (18:15-19:40) na utorok 18:15-19:40 (miestnosť 1 NB PraF UK);

- výmena časov nasadenia predmetov Štylistika franc. právnych textov 2 (streda 9:15-10:40; pôvodne 10:40-12:10) a Seminár fran. odborného prekladu 2 (streda 10:40-12:10; pôvodne 9:15-10:40) - výučba v miestnosti 109 SB;

- zmena miestnosti výučby semináru z predmetu Správa administratívno-politických vecí (štvrtok 18:15-19:40) z miestnosti N319 NB (FiF UK) na 518 NB PraF UK;

- úprava rozsahu predmetu Komparatívne právo duševného vlastníctva na správne zaradenie 1P+2S (utorok so začiatkom o 9:15 v miestnosti N 420 NB FiF UK);

- presun semináru z predmetu Medzinárodné právo súkromné 2 (pondelok 7:45-9:10) z miestnosti 604 NB do miestnosti 5 SB; 

- presun seminárov z predmetu Právna etika (pondelok 7:45-9:55 a 10:00-12:10) z miestnosti S519 SB do miestnosti 604 NB;

- presun prednášky a semináru z predmetu Základy medzinárodného súkromného práva a medzinárodné obchodné právo (pondelok) z 13:45-15:15 (miestnosť N424 NB) na čas 14:30-16:00 a 16:00-17:25 (miestnosť N420 NB);

- presun prednášky a seminára z predmetu Úvod do civilného a trestného práva (pondelok, N420 NB) na čas 17:30-18:55 (z pôvodného 16:45-18:10);

- presun semináru z predmetu Právna etika (štvrtok 16:00-18:10) z miestnosti 209 SB do miestnosti S519 SB;

- presun seminárov zo Základov práva EÚ a medzinárodného práva (štvrtok 15:15-17:25 a 17:30-19:40) z miestnosti S519 SB do miestnosti 209 SB; 

- presun prednášky a seminárov z predmetu Právne dejiny Slovenska (študijný program Ekonómia a právo) z času od 7:45-10:40 (štvrtok) na čas 16:45-19:40 (štvrtok, miestnosť S424 SB FiF UK);

- presun semináru z predmetu Zručnosti a schopnosti právnického povolania (pôvodné zaradenie v pondelok 18:15-19:40, miestnosť 411 SB) na pondelok v čase 7:45-9:15 (miestnosť 6 SB);

- presun semináru z predmetu Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní (pôvodné zaradenie pondelok 10:45-12:10, N306 NB) na pondelok v čase 7:45-9:10 (miestnosť č. 4 SB);

- presun semináru z Občianskeho práva procesného 2 (pôvodné zaradenie utorok 13:45-15:10, 601 NB) na stredu v čase 10:45-12:10 (411 SB);

- presun výučby predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo (pondelok 15:15-16:40, 16:45-18:10, 18:15-19:40) z miestnosti 618 NB do miestnosti N418 NB (FiF UK); výučba predmetu Ekonomické trestné činy (15:15-16:00, 16:00-17:25) sa z tejto miestnosti (N418 NB) presúva do miestnosti 618 NB;

- presun výučby predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo (pondelok 15:15-16:40, 16:45-18:10, 18:15-19:40) z miestnosti 7 SB (Súdna sieň) do miestnosti 411 SB; výučba predmetu Zručnosti a schopnosti právnického povolania (15:15-16:40, 16:45-18:10) sa z tejto miestnosti (411 SB) presúva do miestnosti 7 SB (súdna sieň);

- presun výučby predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo (streda 07:45-9:10, 9:15-10:40, 10:45-12:10) z miestnosti 618 NB do miestnosti 411 SB; výučba predmetov Teória práva 2 a Občianske právo procesné 2 (07:45-9:10, 9:15-10:40, 10:45-12:10) sa z tejto miestnosti (411 SB) presúva do miestnosti 618 NB;

- presun výučby predmetu Podniková ekonómia a účtovníctvo (piatok 9:15-10:40, 10:45-12:10, 12:15-13:40) z miestnosti 518 NB do miestnosti 411 SB; výučba predmetu Teória práva 2 (9:15-10:40, 10:45-12:10, 12:15-13:40) sa z tejto miestnosti (411 SB) presúva do miestnosti 518 NB;

- presun výučby predmetu Úvod do práva a ekonómie (utorok 9:15-10:40) z miestnosti N319 NB do miestnosti S520 SB;

- presun výučby predmetu Právo duševného vlastníctva (streda 08:30-10:40) z miestnosti N426 NB do miestosti N418 NB;

- posun výučby predmetu Rímske právo 2 (študijný program ENbMP19) v rámci stredy z pôvodného času 13:00-14:25 a 14:30-15:55 (miestnosť N426 NB) na čas 13:45-15:10 a 15:15-16:60;

- presun výučby predmetu Právna filozofia (pondelok, pôvodne miestnosť N321NB) v časoch 13:45-15:10, 15:15-16:40, 16:45-18:10 a 18:15-19:40 do miestnosti N306 NB (FiF UK);

- presun výučby predmetov Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska (utorok 15:15-16:40 a 16:45-18:10) a predmetu Verejnoprávna komparatistika (utorok 18:15-19:40) z miestnosti N321 do miestnosti N314 NB (FiF UK);

- posun výučby predmetu Ústavné právo (študijný program Ekonómia a právo; prednáška a dva semináre) v rámci stredy na čas so začiatkom o 16:00 (nové zaradenie v rozvrhu - 16:00-17:25, 17:30-18:10, 18:15-18:55) a presun tejto výučby z miestnosti N321 NB (FiF UK) do miestnosti N418 NB (FiF UK);

- presun výučby predmetu Ochrana ľudských práv v Európskej únii (streda 17:30-18:10, 18:15-19:40) z miestnosti N418 NB (FiF UK) do miestnosti 209 SB;

- presun výučby z miestnosti N321 NB (FiF UK) vo štvrtok v čase od 15:15-16:40 a 16:45-18:10 (predmety Hospodárske právo a Vývoj ústaveného a správneho práva na území Slovenska) do miestnosti 10b SB;

- výmena miestností výučby vo štvrtok - v čase od 13:45-19:40 - výučba z miestnosti 4 SB (Právo sociálneho zabezpečenia v čase o 13:45-15:10, 15:15-16:40 a 16:45-18:10) sa presúva do miestnosti č. 619 NB a výučba z miestnosti č. 619 NB (Obchodné právo 2 v čase 13:45-15:10 a 15:15-16:45; Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo v čase od 16:45-18:55) sa presúva do miestnosti 4 SB;

- posun výučby predmetu Právne dejiny Slovenska (študijný program Ekonómia a právo) v rámci štvrtka z času 16:45-19:40 na čas 07:45-10:40; zároveň sa výučba presúva z miestnosti S424 SB do miestnosti ST214 (miestnosť na Štúrovej ul. č. 9);

- presun výučby semináru z predmetu Medzinárodného práva súkromného 2 (v stredu 07:45-09:10) z miestnosti 209 SB do miestnosti 601 NB;

- presun výučby semináru z predmetu Klinika insolvenčného práva (v stredu 16:45-18:10) z miestnosti 10b SB do miestnosti 519 NB;

- presun výučby semináru z predmetu Aplikované občianske a pracovné právo (v stredu 13:45-15:10) z miestnosti 1 NB do miestnosti 601 NB;

- presun výučby prednášky z predmetu Rímske právo 2 (študijný program Manažment a právo; v stredu 13:45-15:10) z miestnosti N426 NB do miestnosti 5 SB.

Externá forma štúdia: