Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - zimný semester 2020/2021 - denné a externé štúdium

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 26.9.2020, 10:30)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 01.10.2020, 12:30)

Výučba začína 21.09.2020. V prvom týždni budú zaradené len prednášky, okrem prvého ročníka bakalárskeho študijného programu právo, kde budú semináre zaradené už v prvom týždni.

Výučba bude prebiehať prostredníctvom MS Teams, sledujte prosím oznamy a pokyny jednotlivých katedier a ústavov týkajúce sa prihlasovania do tímov a iných prípadných nastavení.

Študenti sa do seminárnych skupín zo všetkých predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2.

Študenti zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať vúčbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. O opakovaný zápis predmetu a výučbu nemožno uznať, ak si dal študent daný predmet vymazať zo zápisného listu v predchádzajúcom období. Výučbu a získané body z priebežného hodnotenia možno automaticky uznať len z "nevymazaných" predmetov.

Návod na prihlasovanie do seminárnych skupín

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

1. ročník Bc. - 18.09.2020 od 12,00 hod.

3. ročník Bc - 23.09.2020 od 9,00 hod.

2. ročník Bc - 23.09.2020 od 12,00 hod.

magisterské študijné programy - 24.09.2020 od 10,00 hod.

 

Zmeny v rámci aktuálnej verzie rozvrhu (externé štúdium):

01.10.2020

Zmeny v rámci výučby predmetov Anglická právna terminológia vo všetkých študijných programoch.