Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - letný semester 2023/2024

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 04.04.2024, 10:30)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 10.4.2024, 00:00 – Trestné právo procesné 2, Podniková ekonómia, Téoria práva 2)

Rozvrh pre externú formu štúdia ekonómia a právo  (akt. k 14.02.2024)

Rozvrh pre externú formu magisterského študijného programu kánonické právo  (akt. k 14.02.2024)

Uvedené verzie rozvrhu v dennej forme štúdia (s výnimkou dočasného rozvrhu pre študijný program Ekonómia a právo) a v externej forme štúdia predstavujú verzie predbežné a pracovné, nie je preto vylúčené, že ešte môžu podliehať zmenám a úpravám, o ktorých budeme informovať v časti prehľad zmien. Konečná verzia rozvrhov bude zverejnená najneskôr v utorok večer (13.02.2024), jednotlivé pracoviská sú povinné zverejniť vyučujúcich prostredníctvom systému AIS2 do 13.02.2024, do 12:00 hod. Prihlasovanie na rozvrh v dennej forme prebehne v stredu 14.02.2024 a štvrtok 15.02.2024, podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený nižšie.

Výučba začína 19.02.2024, pričom v prvom týždni budú prebiehať aj semináre a aj prednášky. 

Konzultačné sústredenia v externej forme štúdia budú realizované podľa zverejneného rozvrhu. Od študentov externej formy štúdia sa môže vyžadovať aby si už pred prvým konzultačným sústredením preštudovali určité dokumenty alebo vypočuli prednášku, a to podľa pokynov príslušných katedier alebo ústavov.

Výučba bude prebiehať v plnom rozsahu kontaktne. Študenti však budú mať zároveň k dispozícii prednášky prostredníctvom služby MS Stream (v Sharepointe), do MS Stream budú rovnako postupne pribúdať prednášky, ktoré budú realizované v letnom semestri a.r. 2023/2024.

Študenti pri zápise na rozvrh zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať výučbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. 

Návod na prihlasovanie nájdete TU a TU (podľa toho, aké verziu portálu používate). Nezabúdajte na to, že je potrebné sa prihlasovať na všetky "časti" výučby, napr. prednášky a semináre, resp. obe časti seminára. 

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Seminárne skupiny v dennej forme štúdia v 1. ročníku bakalárskeho študijného programu právo vyznačené červeným písmom budú nastavené na kapacitu "0", len v prípade naplnenia kapacity ostatných seminárnych skupín z daného predmetu budú postupne otvárané.

Prihlasovanie na rozvrh začne v nasledujúcich termínoch a časoch (predbežné časy):

3. ročník Bc. - 14.02.2024 od 08,30 hod.
2. ročník Bc. - 14.02.2024 od 10,00 hod.
1. ročník Bc. - 14.02.2024 od 11,30 hod. (splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia)
1. ročník Bc. - 14.02.2024 od 15,30 hod. (nesplnené podmienky kontrolnej etapy štúdia)

 

2. ročník Mgr. - 14.02.2024 od 13,00 hod.
1. ročník Mgr. - 14.02.2024 od 14,00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh končí 15.02.2024. Študenti, ktorí si dodatočne zapíšu predmet, požiadajú o zaradenie na rozvrh príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu. Zástupcovia vedúcich katedier alebo riaditeľov ústavov nie sú povinní študentom "optimalizovať" rozvrh a ani riešiť kolízie predmetov, ktoré si z vlastnej ľahostajnosti vyrobili.

Toto sa nevzťahuje na študentov, ktorí opomenú prihlásenie na rozvrh.

Poznámky k výučbe niektorých predmetov:

Študent sa v prípade predmetu Aplikované občianske a pracovné právo (1. ročník Mgr - mPRV17) prihlasuje na seminár jednak v pondelok (časť 1), jednak v stredu/štvrtok (časť 2), vzhľadom na hodinovú dotáciu 4 semináre/týždeň - seminárna skupina s rovnakým označením A-J.

Predmet Insolvenčné právo (3. ročník; PVP) v rámci študijného programu Ekonómia a právo zabezpečovaný v rámci predmetu Klinika insolvenčného práva.

Predmet "Právne kliniky" zahŕňa predmety Právna klinika neziskového sektora 3, Študentská právna poradňa 2 a Právna klinika pre komunity 3.

Bloková výučba predmetu Konanie pred úradom priemyselného vlastníctva realizovaná v dňoch 15.3. (od 14:30), 6.4. (od 7:45), 12.4. (od 14:30), 20.4. (od 7:45) v miestnosti 619 NB.

Bloková výučba predmetu Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch realizovaná v dňoch 26.4.2024 v čase od 12:15 - 17:25, 3.5.2024 v čase od 12:15 - 17:25, 10.5.2024 v čase od 12:15 - 17:25, 17.5.2024 v čase od 12:15 - 17:25 v miestnosti 6 SB.

Upozornenie na niektoré úpravy:

...

História zmien v dennom štúdiu:

- presun semináru z predmetu Aplikované občianske a pracovné právo (sk. F, časť 2) zo štvrtka 07:45-09:10 na stredu v čase 18:15-19:40 (miestnosť 604NB);

- presun semináru z predmetu Pracovné právo 2 z utorka 09:15-10:40 na štvrtok v čase 07:45-09:10 (miestnosť 411SB);

- presun semináru z predmetu Francúzština 2 z piatku 09:15-10:40 na utorok v čase 09:15-10:40 (miestnosť 10bSB);

- presun výučby semináru z Komparatívneho ústavného práva v piatok z miestnosti 1NB do miestnosti 209SB (čas zostáva zachovaný);

- výučba predmetu Základy sociológie práva presunutá z miestnosti 4SB do miestnosti 1NB, čas posunutý so začiatkom o 12:15 (s pôvodným začiatkom o 13:00), nadväzujúce semináre so začiatkom o 13:00 a 13:45 (z pôvodných 13:45 a 14:30) v miestnosti 1NB.

História zmien v externom štúdiu:

16.2.2024:

- Medzinárodné právo verejné 2 – presun z 8.3 na 2.3

- Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo – znížený počet sústredení (dlhší čas výučby)

- Správne právo hmotné – presun miestnosti dňa 8.3.

17.2.2024

- Niektoré chyby v časoch sústredení

18.2.2024

- Presun Francúzska právna terminológia 2 – 9. marec na 10. máj

26.2.2024

- Zrušené sústredenie Aplikované občianske právo 27.4 – nadbytočný termín