Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Prihlasovanie na rozvrh, zimný semester 2019/2020

Prihlasovanie sa do seminárnych skupín v letnom semestri ak. r. 2019/2020

Vyučovanie v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 sa začne 23.9.2019, pričom už v prvom týždni budú prebiehať prednášky aj semináre.

Prihlasovanie do seminárnych skupín študentov dennej formy štúdia prostredníctvom systému AIS 2 bude prebiehať od štvrtka 19.6.2019 do piatka 20.9.2019.

Študenti prvého až tretieho ročníka Bc. štúdia a študenti prvého ročníka Mgr. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín na všetky predmety (t.j. povinné, povinne voliteľné aj výberové predmety). Študenti druhého ročníka Mgr. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín iba do povinne voliteľných a výberových predmetov.

V prípade, ak Vám bolo uznané hodnotenie absolvovaného predmetu, tak sa na rozvrh daného predmetu neprihlasujte!

Absolvovaný predmet sa uznáva na základe žiadosti.

Ak ste výučbu daného predmetu riadne absolvovali v aktuálnom štúdiu (t.j. máte predmet opakovane zapísaný) a získali ste prípadné priebežné hodnotenie, tak sa na rozvrh daného predmetu neprihlasujte! 

Žiadosť o uznanie absolvovanej výučby sa nepodáva!

Do stredy 18.9.2019 budú v systéme AIS 2 zverejnené mená vyučujúcich, ktorí budú zabezpečovať výučbu v rámci jednotlivých seminárov, ako aj termíny a umiestnenie seminárnej výučby tých predmetov, ktoré budú vzhľadom na nízky počet zapísaných študentov vyučované na sekretariátoch katedier a ústavov alebo v kabinetoch vyučujúcich pedagógov.

Harmonogram prihlasovania sa do seminárnych skupín v systéme AIS 2:

1. roč. Bc.     od štvrtka 19.9.2019, 08:00

2. roč. Bc.    od štvrtka 19.9.2019, 16:00

3. roč. Bc.     od štvrtka 19.9.2019, 15:00

1. roč. Mgr.   od štvrtka 19.9.2019,  13:00

2. roč. Mgr.   od štvrtka 19.9.2019,  11:00

 

Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Rozvrh pre denné štúdium, zimný semester, ak. rok 2019/2020

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo, Právo a ekonómia, Mgr. študijný program v anglickom jazyku

Rozvrh hodín telesnej výchovy pre zimný semester 

* Aktualizácia rozvrhu pre denné štúdium (7.10.2019) - zmena miestností v rámci študijného programu Právo a ekonómia (utorok od 13:45 - 16:45) - presun výučby z miestnosti 1NB do Klubu dekana (a naopak).

* Aktualizácia rozvrhu pre denné štúdium (26.9.2019) - zmena miestností predmetu Konanie pred ústavným súdom (pondelok 13:45 - 15:10 - z miestnosti 1NB do miestnosti 4SB) a predmetu Štátoveda (pondelok 13:45 - 15:10 - z miestnosti 4SB do miestnosti 1NB).

Rozvrhové akcie, ktoré boli z dôvodu malého počtu študentov zaradené do pracovní a zasadačiek jednotlivých katedier, nájdete iba v systéme AIS2.

Študenti sa do seminárnych skupín z povinne voliteľných a výberových predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2 (čl. 13 ods 11 Študijného poriadku PraF UK). V prípade rozvrhovej kolízie najmä medzi seminármi z povinného predmetu a seminármi či prednáškou z povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa študentom odporúča požiadať príslušného vyučujúceho o preradenie do takej seminárnej skupiny z povinného predmetu, pri ktorej ku rozvrhovej kolízii nedochádza.

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc pritom zásady uvedené v čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku PraF UK a súčasne rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Usmernenie k rozvrhovým kolíziám.

 

 

 

Rozvrh pre externé štúdium, zimný semester, ak. rok. 2019/2020

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo

* aktualizácia rozvrhu v externej forme štúdia (26.9.2019)

EaP – výučba predmetu Teória a prax legislatívy je zrušená a nahradená výučbou predmetu Medzinárodné vzťahy v termínoch 4.10.2019, 15.11.2019 a 22.11.2019

25.10.2019 – presun výučby predmetov Rímske právo (EaP 1. r.) a Štylistika a rétorika zo Súdnej siene do 10SB

Zrušená výučba predmetov Základy sociológie práva (22.11.2019 a 21.12.2019) a Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí (28.9.2019 a 25.10.2019) – výučba bude prebiehať v letnom semestri ak. r. 2019/2020

Jednotný digitálny trh v európskom práve – dňa 22.11.2019 bude výučba prebiehať od 7:45 do 12:55

Štylistika a rétorika – dňa 28.9.2019 bude výučba prebiehať od 7:45 do 13:40