Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - zimný semester 2021/2022

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 19.09.2021, 11:00)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 22.09.2021)

Výučba začína 20.09.2021, pričom výučba zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, t.j. prednášky, semináre, konzultačné sústredenia. Od šudentov externej formy štúdia sa môže vyžadoať aby si už pred prvým konzultačným sústredením preštudovali určité dokumenty alebo vypočuli prednášku, sledujte preto webové stránky prílsušných katedier alebo ústavov.

Výučba bude prebiehať prostredníctvom MS Teams, sledujte prosím oznamy a pokyny jednotlivých katedier a ústavov týkajúce sa prihlasovania do tímov a iných prípadných nastavení.

Prednášky budú k dispozícii prostredníctvom služby Stream, pokiaľ nie je uvedené príslušnou katedrou alebo ústtavomm inak. 

Študenti dennej formy štúdia sa do seminárnych skupín zo všetkých predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2.

Študenti zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať výučbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. 

Návod na prihlasovanie do seminárnych skupín

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Seminárne skupiny v dennej forme štúdia vyznačené červeným orámovaním sú aktuálne nastavené na kapacitu "0", len v prípade naplnenia kapacity ostatných seminárnych skupín z daného predmetu budú postupne otvárané.

Prihlasovanie na rozvrh prebehne v nasledujúcich termínoch a časoch:

1. ročník Bc. - 16.09.2021 od 15,00 hod.
2. ročník Bc. - 16.09.2021 od 14,00 hod.
3. ročník Bc. - 16.09.2021 od 13,00 hod.
magisterské študijné programy - 16.09.2021 od 12,00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh končí 18.09.2021 o 12,00 hod. Študenti, ktorí budú zapísaní na štúdium po tomto termíne, alebo si dodatočne zapíšu predmet, požiadajú o zaradenie na rozvrh príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu.

Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia
Študenti si zapisujú dve časti semináru, jedna v pondelok a jedna vo štvrtok, s tým istým označením (Skupina A, B, atď), t.j. u toho istého vyučujúceho a v tom istom čase.

Upozornenie na niektoré úpravy:
Predmet Antidiskriminačné právo EÚ bude vyučovaný v letnom semestri.
Predmet Správne právo Európskej únie bude vyučovaný v letnom semestri.
Predmety Základy bezpečnostného práva, Klinika zmluvného práva, Klinika vecných práv v externej forme štúdia sa neotvárajú a budú ponúknuté v časoch určených v rozvrhu pre denné štúdium. 

História zmien:
16.09.2021 - denné štúdium

- seminár z predmetu Správne právo procesné (ŠP bPRV17 II. ročník) presunutý zo stredy 18:15 na utorok 18:15;

- vypustenie jednej seminárnej skupiny z predmetu Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska (ŠP mPRV17 II. ročník) z utorka 18:15;

- presun predmetu Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (ŠP mPRV17) a anglického ekvivalentu predmetu Proceedings before the Court of Justice of the European Union z 12:15-15:10 (pondelok) na čas 13:45-16:40 (pondelok).

19.9.2021 - denné štúdium

- pridanie novej seminárnej skupiny z predmetu Sociálna politika (ŠP bPRV17 II. a III. ročník)  v stredu v čase 16:00-16:40.

- presun výučby predmetu Komparatívna teória súkromného práva v rámci pondelka z času 9:15-12:15 (P+S; ŠP ENbMP19) na čas 12:15-15:10. 

 

 

 

Prvý ročník bakalárskeho štúdia - informácie o prihlasovaní do tímov a schôdzí MS Teams

KRPKCP: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-rimskeho-prava-kanonickeho-a-cirkevneho-prava/aktuality/

KOP: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-16/article/prihlasovanie-sa-do-seminarnych-skupin-v-ms-teams-obcianske-pravo-hmotne-1/

KÚP: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KUP/oznamy/oznam_zaradovanie_teamy_zs_21_22.pdf

KTPFP, ÚCPV, ÚPITPDV: na jednotlivé schôdze zaaďujú študentov priamo vyučujúci, v prípade nezaradenia je potrebné kontaktovať príslušných vyučujúcich s požiadavkou o zaradenie do príslušného tím/schôdze/udalosti

ÚEV: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-38/article/pripojovanie-studentov-do-jednotlivych-timov-v-ms-team/