Rozvrh hodín

Rozvrh hodín, letný semester ak.r. 2017/2018

Denné štúdium:

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo a Právo a ekonómia - aktualizácia 14.2.2018 o 18:08 (Politológia pre právnikov, 4. roč. - zmena miestnosti)

Študenti sa do seminárnych skupín z povinne voliteľných a výberových predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AIS2 (čl. 13 ods 11 Študijného poriadku PraF UK). V prípade rozvrhovej kolízie najmä medzi seminármi z povinného predmetu a seminármi či prednáškou z povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa študentom odporúča požiadať príslušného vyučujúceho o preradenie do takej seminárnej skupiny z povinného predmetu, pri ktorej ku rozvrhovej kolízii nedochádza.

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc pritom zásady uvedené v čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku PraF UK a súčasne rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín, zaradených do rozvrhu hodín.

Výučba právnej francúzštiny v letnom semestri ak. r. 2017/2018

Výučba predmetu Francúzska právna terminológia 2 bude prebiehať v miestnosti IURIDICUM na 3. poschodí starej budovy PraF UK v nasledovných termínoch:

  • 1.3., 5.4. a 10.5.2018 v čase od 8:30 do 12:55
  • 2.3., 6.4. a 11.5.2018 v čase od 13:00 do 17:25

Výučba predmetu Štylistika francúzskych právnych textov 2 bude prebiehať v miestnosti IURIDICUM na 3. poschodí starej budovy PraF UK v nasledovných termínoch:

  • 1.3., 5.4. a 10.5.2018 v čase od 13:00 do 17:25
  • 2.3., 6.4. a 11.5.2018 v čase od 8:30 do 12:55

Zapisovanie do seminárnych skupín pri predmete Medzinárodné právo verejné 2 (3. ročník, denná forma štúdia)

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný predmet Medzinárodné právo verejné 2 je vyučovaný súčasne v slovenskom i anglickom jazyku (Public International Law 2), je pri ňom v porovnaní s ostatnými povinnými predmetmi v 3. ročníku Bc. štúdia v dennej forme štúdia menší počet seminárnych skupín. Z tohto dôvodu sa budú študenti do jednotlivých seminárnych skupín z predmetu Medzinárodné právo verejné 2 zapisovať individuálne prostredníctvom systému AiS 2.


Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo a študijný program Ekonómia a právo - aktualizácia 12.2.2018 o 22:37

Návod na čítanie rozvrhu pre študentov externého štúdia


Master's Degree Programme in English Timetable, Summer Term, Academic Year 2017/2018