Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín, zimný semester ak.r. 2018/2019

Denné štúdium:

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo a Právo a ekonómia - zmena 18.9.2018 o 11:47 (OPH 3, 2.r. - presun zo 411 SB, utorok o 7:45 do 6 SB, štvrtok 18:15)

Študenti sa do seminárnych skupín z povinne voliteľných a výberových predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2 (čl. 13 ods 11 Študijného poriadku PraF UK). V prípade rozvrhovej kolízie najmä medzi seminármi z povinného predmetu a seminármi či prednáškou z povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa študentom odporúča požiadať príslušného vyučujúceho o preradenie do takej seminárnej skupiny z povinného predmetu, pri ktorej ku rozvrhovej kolízii nedochádza.

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc pritom zásady uvedené v čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku PraF UK a súčasne rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Prihlasovanie sa do seminárnych skupín v zimnom semestri ak. r. 2018/2019

Vyučovanie v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 sa začne 24.9.2018, pričom už v prvom týždni budú prebiehať prednášky aj semináre.

Dňa 24.09.2018 o 11:00 bude výučba prerušená a študenti sa spolu s vyučujúcimi presunú do Auly UK, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka rektorom UK. Po ukončení slávnosti bude výučba pokračovať podľa stanoveného rozvrhu hodín.

Prihlasovanie do seminárnych skupín študentov dennej formy štúdia prostredníctvom systému AIS 2 bude prebiehať od pondelka 17.9.2018 do štvrtka 20.9.2018. Prihlasovanie sa do seminárnych skupín cez systém AiS 2 sa vzťahuje iba na študentov študijného programu Právo.

Študenti prvého až tretieho ročníka Bc. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín na všetky predmety (t.j. povinné, povinne voliteľné aj výberové predmety). Študenti prvého ročníka Mgr. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín povinných predmetov Medzinárodné právo súkromné a International Private Law, ako aj do seminárnych skupín povinne voliteľných a výberových predmetov. Študenti druhého ročníka Mgr. štúdia sa budú prihlasovať iba do seminárnych skupín povinne voliteľných a výberových predmetov.

Harmonogram prihlasovania sa do seminárnych skupín v systéme AIS 2:

1. roč. Bc.     od pondelka 17.9.2018, 13:00

2. roč. Bc.     od utorka 18.9.2018, 13:00

3. roč. Bc.     od stredy 19.9.2018, 13:00

1. roč. Mgr.   od štvrtka 20.9.2018,  9:00

2. roč. Mgr.   od štvrtka 20.9.2018, 13:00

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2018/2019 v dennej forme štúdia


Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo a študijný program Ekonómia a právo

Naposledy vykonané zmeny v rozvrhu hodín pre externé štúdium:

1) presun výučby predmetu Anglická právna terminológia 1 dňa 28.9.2018 z miestnosti AMF do miestnosti 604 NB

2) vzájomná výmena termínu výučby pri predmetoch Základy práva EÚ a medzinárodného práva (27.9.2018) a Pracovné právo 1 (27.10.2018)

Návod na čítanie rozvrhu pre študentov externého štúdia


Master's Degree Programme in English Timetable, Summer Term, Academic Year 2017/2018