Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - zimný semester 2023/2024

Rozvrh pre dennú formu štúdia (akt. k 24.09.2023, 21:00)

Rozvrh pre externú formu štúdia (akt. k 20.09.2023, 22:00)

Rozvrh pre externú formu štúdia ekonómia a právo (akt. k 13.09.2023, 10:00)

Rozvrh pre externú formu magisterského študijného programu kánonické právo (akt. k 20.09.2023)

Uvedené verzie rozvrhu v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia predstavujú verzie predbežné a pracovné, nie je preto vylúčené, že ešte môžu podliehať zmenám a úpravám, o ktorých budeme informovať v časti prehľad zmien. Konečná verzia rozvrhov bude zverejnená najneskôr v utorok večer (12.09.2023), jednotlivé pracoviská sú povinné zverejniť vyučujúcich prostredníctvom systému AIS2 do 12.09.2023, do 18:00 hod. Prihlasovanie na rozvrh v dennej forme prebehne v stredu 13.09.2023 až štvrtok 14.09.2023, podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený nižšie.

Výučba začína 18.09.2023, pričom v prvom týždni budú prebiehať aj semináre a aj prednášky. 

Konzultačné sústredenia v externej forme štúdia budú realizované podľa zverejneného rozvrhu. Od študentov externej formy štúdia sa môže vyžadovať aby si už pred prvým konzultačným sústredením preštudovali určité dokumenty alebo vypočuli prednášku, a to podľa pokynov príslušných katedier alebo ústavov.

Výučba bude prebiehať v plnom rozsahu kontaktne. Študenti však budú mať zároveň k dispozícii prednášky prostredníctvom služby MS Stream, do MS Stream budú rovnako postupne pribúdať prednášky, ktoré budú realizované v zimnom semestri a.r. 2023/2024.

Študenti pri zápise na rozvrh zodpovedajú za to, aby si zápisom do seminárnej skupiny nevytvorili rozvrhovú kolíziu.

Na rozvrh sa do seminárnych skupín zapisujú len tí študenti, ktorí majú absolvovať výučbu daného predmetu, teda nie tí, ktorí majú uznanú absolvovanú výučbu, alebo uznané hodnotenie daného predmetu. 

Návod na prihlasovanie nájdete TU a TU (podľa toho, aké verziu portálu používate). Nezabúdajte na to, že je potrebné sa prihlasovať na všetky "časti" výučby, napr. prednášky a semináre, resp. obe časti seminára. 

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Seminárne skupiny v dennej forme štúdia v 1. ročníku bakalárskeho študijného programu právo vyznačené červeným písmom budú nastavené na kapacitu "0", len v prípade naplnenia kapacity ostatných seminárnych skupín z daného predmetu budú postupne otvárané.

Prihlasovanie na rozvrh začne v nasledujúcich termínoch a časoch:

3. ročník Bc. - 13.09.2023 od 08,30 hod.
2. ročník Bc. - 13.09.2023 od 10,00 hod.
1. ročník Bc. - 13.09.2023 od 11,30 hod.

2. ročník Mgr. - 13.09.2023 od 13,00 hod.
1. ročník Mgr. - 13.09.2023 od 14,00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh končí 14.09.2023. Študenti, ktorí si dodatočne zapíšu predmet, požiadajú o zaradenie na rozvrh príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu. Zástupcovia vedúcehich katedier alebo riaditeľov ústavov nie sú povinní študentom "optimalizovať" rozvrh a ani riešiť kolízie predmetov, ktoré si z vlastnej ľahostajnosti vyrobili.

Toto sa nevzťahuje na študentov, ktorí opomenú prihlásenie na rozvrh.

Poznámky k výučbe niektorých predmetov:

Študent sa v prípade predmetu Aplikované správne právo a PSZ (1. ročník Mgr - mPRV17) prihlasuje na seminár jednak v pondelok (časť 1), jednak v štvrtok (časť 2), vzhľadom na hodinovú dotáciu 4 semináre/týždeň - seminárna skupina s rovnakým označením A-J.

Študent sa v prípade predmetu Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzná-rodné právo súkromné (2. ročník Mgr - mPRV17) prihlasuje na seminár jednak v utorok (časť 1), jednak vo štvrtok (časť 2), vzhľadom na hodinovú dotáciu 4 semináre/týždeň - seminárna skupina s rovnakým označením A-I.

Upozornenie na niektoré úpravy:
...

História zmien:

Doplnenie prednášky z Dejín súkromného práva (ENmPRV17; dotácia 1+2) v pondelok v čase o 16:45.

Presun výučby predmetu Klinika verejného obstarávania (v piatok v čase od 12:15-13:45) z miestnosti 209SB do miestnosti 12SB (čas zostáva nezmenený).

Presun výučby bloku predmetov Ekonómia trhu práce (S) a Medzinárodné obchodné právo (P+S) v čase 12:15-16:40 z miestnosti Iuridicum do miestnosti 6SB.

Posun výučby bloku predmetu Právo životného prostredia I. (dotácia 2+1; študijný program ekonómia a právo) so začiatkom o 13:45 (pôvodne so začiatkom o 13:00).

Posun výučby predmetu Právna klinika neziskového sektora 2 vo štvrtok z času 15:15-16:40 na čas 16:45-18:10 (miestnosť zostáva zachovaná).

Doplnenie predmetu Kánonickoprávna manželská kazuistika do rozvrhu, v pondelok v čase od 15:15-16:40 (miestnosť 518NB).

Výmena výučby semináru z Teórie práva (piatok v čase o 7:45, pôvodne v miestnosti Súdna sieň) za seminár z Rímskeho práva (pôvodne v miestnosti 619NB).

Presun výučby predmetu Európske právo I. (ENmPRV17) z pondelka na stredu so začiatkom o 13:45 (miestnosť 620NB). Výučba zabezpečovaná blokovo v každom druhom týždni semestra, informácia bude doplnená.

Presun výučby predmetu Súťažné právo Európskej únie (pôvodne v piatok od 12:15 v miestnosti 519NB) na 15:15 a 16:45 (zdvojenie výučby) v miestnosti 4SB (deň zostáva zachovaný).

Pridaná jedna seminárna skupina z predmetu Anglická právna terminológia 1 (piatok v čase 12:15-13:40 v miestnosti 10bSB).

Presun semináru z predmetu Komparatívne záväzkové právo (pôvodné zaradenie v utorok od 10:45) na stredu so začiatkom o 10:45 (miestnosť 620NB).

Presun prednášky a semináru z predmetu Alternatívne riešenie sporov (výučba pôvodne v utorok so začiatkom o 13:45) na štvrtok so začiatkom o 15:15 (miestnosť 620NB).

Vypustenie predmetu Etika, korupcia a transparentnosť (predmet bude zabezpečovaný v priestoroch a v rozvrhu zverejnenom NHF).

Presun predmetu Kánonickoprávna manželská kazuistika (pôvodné zaradenie pondelok od 15:15) na stredu so začiatkom o 16:45 v miestnosti 10bSB.

Pondelok Negociácia od 18:15 z PRAF 6 do PRAF 4.

Utorok Fúzie a akvizície od 7:45 z Klubu dekana do 601NB – výmena za Obchodné právo 1.

Streda od 12:15-13:45 - výmena výučby v miestnostiach 1NB a 4SB (Štylistika a rétorika/Rímske právo v kontexte právnych reálií).

Anglická právna terminológia 1 - presun v pondelok (15:15-16:40) z miestnosti 10a SB do miestnosti 518 NB.

Anglická právna terminológia 1 - presun vo štvrtok (7:45-9:10) z miestnosti 10b SB do miestnosti 12SB.

Anglická právna terminológia 1 - presun v piatok (12:15-13:40) z miestnosti 10b SB do miestnosti 519 NB.

Výmena miestností výučby - štvrtok od 9:15 do 12:10 - výmena výučby v miestnostiach 1 NB a 326 SB Klub dekana (predmety Správne súdnictvo pôvodne v miestnosti 1 NB a ECLASA pôvodne v miestnosti 326 SB Klub dekana).

Výučba predmetu Európske právo 1 (Eng. MA) presunutá z miestnosti 309SB do miestnosti 324SB (Iuridicum).

História zmien v externom štúdiu:

14.9.2023 – presun v predmetoch Medzinárodné právo verejné 1 a Medzinárodné právo súkromné 1; presun všetkých sústredení v dňoch 3.-4.11 na koniec decembra; presun niektorých sústredení v 2. ročníku Mgr. stupňa; zmeny v predmetoch Rímske právo 1, Právna a politická filozofia, Aplikované obchodné právo finančné právo a medzinárodné právo súkromné.

19.9.2023 – výmena doobednej a poobednej výučby dňa 10.11.2023 u predmetov Obchodné právo 2 a Občianske právo procesné.

20.9.2023 – presun Správne právo hmotné zo 16.12.2023 na 10.11.2023