Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Harmonogram letného semestra 2017/2018

Podľa harmonogramu výučby na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte výučba v letnom semestri akademického roka 2017/2018 končí v piatok 18.05. 2018; výučba v externej forme štúdia končí v sobotu 19.05.2018.

Skúškové obdobie v letnom semestri trvá od 21.05. 2018 do 30.06. 2018.

 

Harmonogram výučby v letnom semestri pre 3. ročník (denná a externá forma štúdia) je:

- výučba do 27.04. 2018 v dennej forme, do 28.04.2018 v externej forme;

- skúšobné obdobie od 02.05. 2018 do 30.06.2018.

 Katedry a ústavy vypíšu prostredníctvom systému AIS2 termíny semestrálnych skúšok najneskôr do piatka 20.04. 2018 do 12:00 hod; termíny semestrálnych skúšok pre študentov 3. ročníka vypíšu do 28.03.2018.


Študenti sa budú zapisovať na skúšky od nasledujúcich časov:

a) študenti bakalárskeho študijného programu v dennej forme - tretí ročník: 13. 04. 2018 od 09:00 hod.;

 b) študenti bakalárskeho študijného programu v dennej forme - druhý ročník: 04. 05. 2018 od 08:00 hod

c) študenti bakalárskeho študijného programu v dennej forme - prvý ročník: 04. 05. 2018 od 10:00 hod

d) študenti magisterského študijného programu v dennej forme: - prvý ročník: 04. 05. 2018 od 12:00 hod           

e) študenti bakalárskeho študijného programu v externej forme okrem tretieho ročníka a študenti magisterského študijného programu externej forme: 03. 05. 2018 od 15:00 hod

f) študenti bakalárskeho študijného programu v externej forme - tretí ročník: 12. 04. 2018 od 15:00 hod.

 

 

 

Rozvrh hodín, letný semester ak.r. 2017/2018

Denné štúdium:

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo a Právo a ekonómia - aktualizácia 12.3.2018 o 11:15 (Ústavné právo, 1. ročník, ŠP EaP, streda 13:45-15:10 a Environmentálne právo 2, 2. ročník ŠP Právo, streda 13:45-14:25, zmena miestnosti)

Študenti sa do seminárnych skupín z povinne voliteľných a výberových predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AIS2 (čl. 13 ods 11 Študijného poriadku PraF UK). V prípade rozvrhovej kolízie najmä medzi seminármi z povinného predmetu a seminármi či prednáškou z povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa študentom odporúča požiadať príslušného vyučujúceho o preradenie do takej seminárnej skupiny z povinného predmetu, pri ktorej ku rozvrhovej kolízii nedochádza.

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc pritom zásady uvedené v čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku PraF UK a súčasne rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín, zaradených do rozvrhu hodín.

Výučba právnej francúzštiny v letnom semestri ak. r. 2017/2018

Výučba predmetu Francúzska právna terminológia 2 bude prebiehať v miestnosti IURIDICUM na 3. poschodí starej budovy PraF UK v nasledovných termínoch:

  • 1.3., 5.4. a 10.5.2018 v čase od 8:30 do 12:55
  • 2.3., 6.4. a 11.5.2018 v čase od 13:00 do 17:25

Výučba predmetu Štylistika francúzskych právnych textov 2 bude prebiehať v miestnosti IURIDICUM na 3. poschodí starej budovy PraF UK v nasledovných termínoch:

  • 1.3., 5.4. a 10.5.2018 v čase od 13:00 do 17:25
  • 2.3., 6.4. a 11.5.2018 v čase od 8:30 do 12:55

Zapisovanie do seminárnych skupín pri predmete Medzinárodné právo verejné 2 (3. ročník, denná forma štúdia)

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný predmet Medzinárodné právo verejné 2 je vyučovaný súčasne v slovenskom i anglickom jazyku (Public International Law 2), je pri ňom v porovnaní s ostatnými povinnými predmetmi v 3. ročníku Bc. štúdia v dennej forme štúdia menší počet seminárnych skupín. Z tohto dôvodu sa budú študenti do jednotlivých seminárnych skupín z predmetu Medzinárodné právo verejné 2 zapisovať individuálne prostredníctvom systému AiS 2.


Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo a študijný program Ekonómia a právo - aktualizácia 12.2.2018 o 22:37

Návod na čítanie rozvrhu pre študentov externého štúdia


Master's Degree Programme in English Timetable, Summer Term, Academic Year 2017/2018