Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh - letný semester 2019/2020

Denné štúdium

Externé štúdium

Externé štúdium:

ranný blok (R) - spravidla 7,45 hod - 13,00 hod.

popoludňajší blok (0) - spravidla 14,30 hod -19,45 hod.

(presnejšie údaje u časovom rozvrhu sú evidované v AIS2)

 

Prihlasovanie na rozvrh:

 

Prihlasovanie na rozvrh bude v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

1. r. Bc. 13.02.2020, 12:00 hod – 14.02.2020, 12:00 hod.

2. r. Bc. 13.02.2020, 09:00 hod – 14.02.2020, 12:00 hod.

3. r. Bc. 13.02.2020, 15:00 hod – 14.02.2020, 12:00 hod.

1. r. Mgr. 12.02.2020, 15:00 hod – 14.02.2020, 12:00 hod.

 

 

Rozvrh pre denné štúdium, zimný semester, ak. rok 2019/2020

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo, Právo a ekonómia, Mgr. študijný program v anglickom jazyku

Rozvrh hodín telesnej výchovy pre zimný semester 

* Aktualizácia rozvrhu pre denné štúdium (7.10.2019) - zmena miestností v rámci študijného programu Právo a ekonómia (utorok od 13:45 - 16:45) - presun výučby z miestnosti 1NB do Klubu dekana (a naopak).

* Aktualizácia rozvrhu pre denné štúdium (26.9.2019) - zmena miestností predmetu Konanie pred ústavným súdom (pondelok 13:45 - 15:10 - z miestnosti 1NB do miestnosti 4SB) a predmetu Štátoveda (pondelok 13:45 - 15:10 - z miestnosti 4SB do miestnosti 1NB).

Rozvrhové akcie, ktoré boli z dôvodu malého počtu študentov zaradené do pracovní a zasadačiek jednotlivých katedier, nájdete iba v systéme AIS2.

Študenti sa do seminárnych skupín z povinne voliteľných a výberových predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2 (čl. 13 ods 11 Študijného poriadku PraF UK). V prípade rozvrhovej kolízie najmä medzi seminármi z povinného predmetu a seminármi či prednáškou z povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa študentom odporúča požiadať príslušného vyučujúceho o preradenie do takej seminárnej skupiny z povinného predmetu, pri ktorej ku rozvrhovej kolízii nedochádza.

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc pritom zásady uvedené v čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku PraF UK a súčasne rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Usmernenie k rozvrhovým kolíziám.

 

 

 

Rozvrh pre externé štúdium, zimný semester, ak. rok. 2019/2020

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo

* aktualizácia rozvrhu v externej forme štúdia (26.9.2019)

EaP – výučba predmetu Teória a prax legislatívy je zrušená a nahradená výučbou predmetu Medzinárodné vzťahy v termínoch 4.10.2019, 15.11.2019 a 22.11.2019

25.10.2019 – presun výučby predmetov Rímske právo (EaP 1. r.) a Štylistika a rétorika zo Súdnej siene do 10SB

Zrušená výučba predmetov Základy sociológie práva (22.11.2019 a 21.12.2019) a Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí (28.9.2019 a 25.10.2019) – výučba bude prebiehať v letnom semestri ak. r. 2019/2020

Jednotný digitálny trh v európskom práve – dňa 22.11.2019 bude výučba prebiehať od 7:45 do 12:55

Štylistika a rétorika – dňa 28.9.2019 bude výučba prebiehať od 7:45 do 13:40