Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín, letný semester ak.r. 2018/2019

Denné štúdium:

Bc. a Mgr. študijné programy Právo, Ekonómia a právo a Právo a ekonómia - posledná zmena 25.2.2019 o 14:06 (Klinika výkonu trestu odňatia slobody, 4. roč., pondelok od 16:45 do 18:10 - presun z 1 NB do AMF)

Študenti sa do seminárnych skupín z povinne voliteľných a výberových predmetov zapisujú elektronicky prostredníctvom systému AiS 2 (čl. 13 ods 11 Študijného poriadku PraF UK). V prípade rozvrhovej kolízie najmä medzi seminármi z povinného predmetu a seminármi či prednáškou z povinne voliteľného alebo výberového predmetu sa študentom odporúča požiadať príslušného vyučujúceho o preradenie do takej seminárnej skupiny z povinného predmetu, pri ktorej ku rozvrhovej kolízii nedochádza.

Študent si taktiež môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, rešpektujúc pritom zásady uvedené v čl. 12 ods. 9 Študijného poriadku PraF UK a súčasne rešpektujúc kapacitné obmedzenia predmetu, vyplývajúce z počtu seminárnych skupín zaradených do rozvrhu hodín.

Prihlasovanie sa do seminárnych skupín v letnom semestri ak. r. 2018/2019

Vyučovanie v letnom semestri akademického roka 2018/2019 sa začne 18.2.2019, pričom už v prvom týždni budú prebiehať prednášky aj semináre.

Prihlasovanie do seminárnych skupín študentov dennej formy štúdia prostredníctvom systému AIS 2 bude prebiehať od pondelka 4.2.2019 do soboty 16.2.2019.

Študenti prvého až tretieho ročníka Bc. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín na všetky predmety (t.j. povinné, povinne voliteľné aj výberové predmety). Študenti prvého ročníka Mgr. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín iba do povinne voliteľných a výberových predmetov.

Do piatka 1.2.2019 budú v systéme AIS 2 zverejnené mená vyučujúcich, ktorí budú zabezpečovať výučbu v rámci jednotlivých seminárov, ako aj termíny a umiestnenie seminárnej výučby tých predmetov, ktoré budú vzhľadom na nízky počet zapísaných študentov vyučované na sekretariátoch katedier a ústavov alebo v kabinetoch vyučujúcich pedagógov.

Harmonogram prihlasovania sa do seminárnych skupín v systéme AIS 2 (POZOR! Zmena pri dátume zápisu 2. roč. Bc. štúdia!):

1. roč. Bc.     od utorka 5.2.2019, 13:00

2. roč. Bc.     od stredy 6.2.2019, 9:00

3. roč. Bc.     od pondelka 4.2.2019, 13:00

1. roč. Mgr.   od pondelka 4.2.2019,  9:00

Postup pri rozvrhovej kolízii v akademickom roku 2018/2019 v dennej forme štúdia


Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo a študijný program Ekonómia a právo - posledná zmena 18.2.2019 o 10:54

Návod na čítanie rozvrhu pre študentov externého štúdia


Master's Degree Programme in English Timetable, Summer Term, Academic Year 2018/2019