Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Andraška, PhD.

Dňa 13. mája 2022 (piatok) o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


27. 04. 2022 16.09 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13.05.2022 (piatok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

„Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na vybrané oblasti správneho práva“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Jozefa Andraška, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva,  na tému:

„Vodič automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel v kontexte právnej úpravy cestnej premávky“

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aH2rtEpA8V8Z8aFtUe6JL7VoVrTbzL724sxmHJVTeWgg1%40thread.tacv2/1651569106122?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d