Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Kataríny Burdovej, PhD.

Dňa 21. júna 2022 o 10:30 hod. online prostredníctvom MS Teams


02. 06. 2022 10.09 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 21.06.2022 (utorok) o 10.30 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na tému

Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Kataríny Burdovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,  na tému

Medzinárodné rodičovské únosy detí a Slovenská republika v premenách času,“

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arKdbXj4mv94j63JSkqV84h5REdyurEF7exGozvFdg7w1%40thread.tacv2/1655706952086?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d