Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Lenky Freel, PhD.

Dňa 26. augusta (štvrtok) o 9:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


26. 08. 2021 17.00 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 26.08.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

 „Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov; podmienky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike“ 

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Lenky Freel, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, na tému:

Problematické otázky vzdelávania a podmienok zamestnávania zdravotníckych pracovníkov

v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.).

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad4eb3d260464d8e840408dd111bf4b0%40thread.tacv2/1628754236979?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d