Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Martina Križana, PhD

Dňa 22. júna 2022 o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


07. 06. 2022 10.14 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 22.06.2022 (streda) o 14:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

Vybrané technológie z pohľadu súkromnoprávneho

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Martina Križana, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva   na tému

Náhrada nemajetkovej ujmy pri zavinenom usmrtení blízkej osoby

v odbore občianske  právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajwqrpJUAaBC5GNwwmOUUdYVXikO2Pmx7hG1kglpZgI81%40thread.tacv2/1655707888024?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d