Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Michala Jesenku, PhD.

dňa 11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU


06. 09. 2018 10.00 hod.

  

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Mgr. Michala Jesenku, PhD.

pedagóga z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulty verejnej správy, Katedry verejnoprávnych disciplín,

na tému:

Ústavné limity a možnosti normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy“,

v odbore 3.4.3. ústavné právo.