Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Lukáčku, PhD.

Dňa 16. septembra 2019 (pondelok) o 13.00 hod. v miestnosti č. 223, stará budova


20. 08. 2019 12.51 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 16. septembra 2019 (pondelok) o 13.00 hod. v miestnosti č. 223, stará budova, na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí SR v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným

a verejná habilitačná prednáška JUDr. Petra Lukáčku, PhD.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva,

na tému

Dualizmus zodpovednosti podľa noriem obchodného práva a trestného práva“,

v odbore  obchodné a finančné právo (odbor habilitačného a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10).