Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Soni Sopúchovej, PhD.

Dňa 10. júna 2022 (piatok) o 14.00 hod. online prostredníctvom MS Teams


12. 05. 2022 14.35 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 10.06.2022 (piatok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, na tému

„Problematické právne aspekty elektronizácie zdravotníctva a využívania prvkov telemedicíny“

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae0hu1lyRPAoTi5a8nbHChQtVWMq5-BaRDb0rCM_le-01%40thread.tacv2/1653913618900?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d