Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Veroniky Čunderlík Čerbovej, PhD.

Dňa 14. decembra 2022 o 10:00 hod.


22. 11. 2022 13.56 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14.12.2022 (streda) o 10:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Reflexia prirodzenoprávnych východísk technologického progresu v práve Katolíckej cirkvi“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Veroniky Čunderlík  Čerbovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

 na tému

Kánonické právo a biomedicína

v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, Bratislava  (č. dv. 324 SB).

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aB41TYs8mSVeQErO6480VMjLRUzrQU7z4Ad6LCBHbgws1%40thread.tacv2/1670934847310?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d