Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška Mgr. Martina Daňka, PhD.

Dňa 8. júna 2022 o 9:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


20. 05. 2022 09.21 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 08.06.2022 (streda) o 09.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí

a verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Martina Daňka, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, na tému

Práva k cudzím nehnuteľnostiam pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí“,

v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azQRvcMqi0ZAK2i7c_iIu9vWrEcFaZX5vOPFcK6EQeuI1%40thread.tacv2/1653912609861?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d