Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška Mgr. Mikuláša Krippela, PhD.

Dňa 22. júna 2022 o 09:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


03. 06. 2022 10.04 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 22.06.2022 (streda) o 09.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky

a verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Mikuláša Krippela, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry Pracovného práca a práva sociálneho zabezpečenia    na tému

Úvahy o právnej úprave vzťahov súvisiacich s dávkami vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v sociálnom poistení Slovenskej republiky“,

 v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ablhW1i-ftkXQpdPYaekvnlD5PlI7IBoOvYwakO25oLY1%40thread.tacv2/1655707510560?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d