Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD.

dňa 27. mája 2022 (piatok) o 11.00 hod online prostredníctvom MS Teams


10. 05. 2022 14.54 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 27.05.2022 (piatok) o 11.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

„Prísahy v stredovekom kánonickom práve“

a verejnú habilitačnú prednášku prof. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,  na tému:

„Očistná prísaha v klasickom kánonickom práve“, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.).

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEr45xCE8i4ej7_IYOliqQehyoSr3da3EfrVssWEIdZs1%40thread.tacv2/1652879335164?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d