Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.

Dňa 9. septembra (štvrtok) o 9:00 hod. prostredníctvom MS Teams


09. 08. 2021 14.13 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  09.09.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, Katedry dejín štátu a práva, na tému:

Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?

v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae40179f02740405cb292d7ed556d7df3%40thread.tacv2/1629892564664?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d