Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.

Dňa 23. júna 2022 o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


30. 05. 2022 08.29 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  23.06.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústav európskeho práva, na tému

Procesná autonómia členských štátov Európskej únie - In varietate concordia

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8I-rw6j0BqGy9ArmE1BiogIEJ4_oqwFUPL69ymIToUc1%40thread.tacv2/1655366613845?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d